Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Tę­sia­ma mu­zi­kan­tų kon­flik­to by­la, vie­ną liu­di­nin­kę teks at­ves­din­ti

Tę­sia­ma mu­zi­kan­tų kon­flik­to by­la, vie­ną liu­di­nin­kę teks at­ves­din­ti

Lie­pos 13 die­ną po per­trau­kos to­liau bu­vo nag­ri­nė­ja­ma bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo kal­ti­na­mas gru­pės „Ko­ve­ris“ dai­ni­nin­kas Do­na­tas Bal­vo­čius (gim. 1987 m.), anks­čiau dai­na­vęs gru­pė­je „Du Do­na­tai“. Nuo šio smar­kaus mu­zi­kan­to, gy­ve­nan­čio Viekš­niuo­se (Ma­žei­kių r.) yra nu­ken­tė­jęs ki­tas dai­ni­nin­kas – gru­pės „Ban­glai“ at­li­kė­jas Arū­nas Jo­cys.

Pri­me­na­me, jog nu­si­kal­ti­mas, ku­riuo kal­ti­na­mas D. Bal­vo­čius, įvyk­dy­tas 2016 me­tų rug­pjū­čio 16-osios nak­tį Pa­pla­te­lės kai­me, Plokš­ti­nės gat­vė­je, prie po­il­sia­vie­tės „Oda“, ku­ri pri­klau­so A. Jo­ciui. Ten pa­si­ro­dęs „Ko­ve­rio“ dai­ni­nin­kas pa­žei­dė vie­šą­ją tvar­ką bei su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį: gir­dint ki­tiems as­me­nims – Kris­ti­nai Vla­dič­kai­tei, Ri­čar­dui Ma­te­vi­čiui ir Aud­riui Rau­do­niui – įžū­liais veiks­mais, t. y. sig­na­li­zuo­da­mas au­to­mo­bi­liu ir rė­kau­da­mas: „Iš­eik, Arū­nai, už­mu­šiu!“, nu­spy­rė A. Jo­cio „To­y­o­ta“ mar­kės au­to­mo­bi­lio veid­ro­dė­lį bei iš­kū­lė „Nis­san Al­me­ra“ prie­ki­nį bei ga­li­nį ži­bin­tus.
Ši bau­džia­mo­ji by­la bu­vo at­vers­ta ge­gu­žės 4 die­ną, apie tai ra­šė­me straips­ny­je „Mu­zi­kan­tų by­la: taip „su­ėmė ner­vai“, kad pa­gra­si­no ko­le­gą nu­dauž­ti...“.
D. Bal­vo­čius kal­tę yra pri­pa­ži­nęs tik iš da­lies, ko­ne vis­ką va­di­no ab­sur­du. Sa­kė, jog bu­vo su­si­ner­vi­nęs, mat A. Jo­cys ne­va ne­grą­ži­no sko­los. Pas­ta­ra­sis kal­bė­jo prie­šin­gai – esą tai D. Bal­vo­čius jam sko­lin­gas, ir įsi­žei­dęs rei­ka­la­vo at­ly­gin­ti 3000 eu­rų ne­tur­ti­nę ir 400 eu­rų tur­ti­nę ža­las. Nu­ken­tė­ju­sy­sis skun­dė­si, kad po to­kio ko­le­gos mu­zi­kan­to chu­li­ga­niš­ko el­ge­sio jam pa­blo­gė­jo svei­ka­ta, kad pra­stai mie­ga, su­ma­žė­jo klien­tų, o bai­siau­sia – su­griu­vo san­ty­kiai su drau­ge Kris­ti­na!
Pir­mo­jo teis­mo po­sė­džio me­tu be kal­ti­na­mo­jo ir nu­ken­tė­ju­sio­jo teis­mas ap­klau­sė du liu­di­nin­kus: pa­rei­gū­nę Auš­rą Mon­tri­mai­tę ir dar­bi­nin­ką R. Ma­te­vi­čių. Pas­ta­ra­sis pa­tvir­ti­no tą nak­tį gir­dė­jęs rė­ka­vi­mus ir ma­ši­nos dau­žy­mą.
Lie­pos 13 die­ną teis­mas pla­na­vo ap­klaus­ti A. Rau­do­nių ir K. Vla­dič­kai­tę. Pas­ta­ro­ji vėl ne­at­vy­ko – pra­ne­šė, jog ne­ga­lės da­ly­vau­ti dėl dar­bo po­bū­džio. Kal­ti­na­ma­sis, pa­si­ta­ręs su jį gi­nan­čiu tei­si­nin­ku, bū­ti­nai pa­gei­da­vo, kad ji bū­tų ap­klaus­ta. Ak­cen­ta­vęs, jog kvie­čia­mas liu­dy­to­jas vis­gi pri­va­lo at­vyk­ti, teis­mas pri­ėmė spren­di­mą į ki­tą po­sė­dį mo­te­rį at­ves­din­ti su po­li­ci­ja.
Lai­ku ne­pa­si­ro­dė ir nu­ken­tė­ju­sy­sis – te­ko jo ieš­ko­ti, skam­bin­ti. Ga­liau­siai at­lė­kė pa­vė­la­vęs, tei­si­no­si, jog nu­mi­rė anks­čiau liu­di­jęs R. Ma­te­vi­čius. Ka­dan­gi jis ar­ti­mų­jų ne­tu­rė­jęs, A. Jo­ciui rei­kė­jo rū­pin­tis lai­do­tu­vių rei­ka­lais.
A. Rau­do­nius bu­vo at­ly­dė­tas pa­rei­gū­nų – jis šiuo me­tu die­nas lei­džia pa­tai­sos na­muo­se. Pas­ta­ra­sis bu­vo ap­klaus­tas ir pa­tvir­ti­no, jog iš va­ka­ro su R. Ma­te­vi­čiu­mi eže­re žve­jo­jo, o nak­čiai li­ko po­il­sia­vie­tė­je. Su­te­mus at­vy­ko D. Bal­vo­čius ir vaikš­čio­da­mas prie pa­sta­to ko­kį pus­va­lan­dį rė­ka­vo, gra­si­no Arū­ną už­muš­ti, kei­kė­si, truk­dė vi­siems il­sė­tis. „Gal jis gir­tas bu­vo?“ – svars­tė liu­di­nin­kas, pri­dur­da­mas, jog gir­dė­jo ir dūž­tant stik­lus. Ne­abe­jo­jo, jog tai bu­vo D. Bal­vo­čiaus dar­bas. Pa­klaus­tas, ko­dėl ne­iš­ėjo į lau­ką chu­li­ga­no su­draus­min­ti, at­sa­kė bi­jo­jęs.
To­liau by­la bus nag­ri­nė­ja­ma rug­sė­jo 11 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama