Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

RUBRIKA: Aktualijos

balandžio 7, Antradienis, 2020

Tūks­tan­čiams lie­tu­vių iš įvai­rių už­sie­nio ša­lių plūs­tant į Lie­tu­vą, ko­ro­na­vi­ru­so sklai­dą da­ro­si vis sun­kiau su­val­dy­ti. Spar­čiai au­gant už­si­krė­tu­sių­jų skai­čiui, val­džiai...Daugiau

balandžio 7, Antradienis, 2020

Pir­ma­die­nį, kovo 30 die­ną, vi­so­je Lie­tu­vo­je dar­že­li­nu­kai, moks­lei­viai ir stu­den­tai pra­dė­jo mo­ky­tis nuo­to­li­niu bū­du. Tai ne­įpras­tas da­ly­kas, juo­lab, kad pa­si­reng­ti...Daugiau

balandžio 7, Antradienis, 2020

Vie­na iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos pa­tvir­tin­tų są­ma­tų 2020 m. – ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos – 43 tūkst. Eur pa­ja­mų...Daugiau

balandžio 2, Ketvirtadienis, 2020

Ko­ro­na­vi­ru­sui ne­gai­les­tin­gai įsi­vieš­pa­tau­jant vi­sa­me pa­sau­ly­je ir kas­dien pa­si­glem­žiant vis dau­giau gy­vy­bių, ta­po­me la­bai pa­žei­džia­mi. Pan­de­mi­jai kvė­puo­jant į nu­ga­rą, ky­la no­ras...Daugiau

balandžio 2, Ketvirtadienis, 2020

Ko­ro­na­vi­ru­sas, žai­bo grei­čiu už­ka­riau­jan­tis pla­ne­tą, pa­sie­kė ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­nan­čius žmo­nes. Ko­vo 26-ąją gau­ta ofi­cia­li in­for­ma­ci­ja, kad COVID 19...Daugiau

kovo 31, Antradienis, 2020

Tiems, kuriuos domina balkonų stiklinimas, verta žinoti, kad šis procesas iš tiesų siūlo ne tiek jau ir mažai pasirinkimų. Taigi,...Daugiau

kovo 29, Sekmadienis, 2020

Taip į ra­ge­lį rėk­te rė­kė į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs Ša­tei­kiuo­se gy­ve­nan­tis UAB „Plun­gės dar­na“ va­do­vas Da­rius Lau­rai­tis. „Siau­bas, kas čia de­da­si!...Daugiau

kovo 29, Sekmadienis, 2020

Nuo ko­vo 16-osios vi­sos ša­lies mas­tu bu­vo pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas. Iš pra­džių pla­nuo­ta, kad jis truks dvi sa­vai­tes, ta­čiau si­tu­a­ci­jai pra­stė­jant...Daugiau

kovo 29, Sekmadienis, 2020

De­šim­ty­je sa­vi­val­dy­bių – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, Ma­ri­jam­po­lė­je, Tau­ra­gė­je, Tel­šiuo­se, Aly­tu­je, Ute­no­je – at­si­ras mo­bi­lūs punk­tai, ku­riuo­se sa­va­ran­kiš­kai at­vy­ku­siems...Daugiau

kovo 26, Ketvirtadienis, 2020

Pra­šo­ žmo­nių są­mo­nin­gu­mo – sau­go­ki­me vie­ni ki­tus Pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, po Plun­gę pra­dė­jo sklis­ti gan­dai, kad Plun­gės li­go­ni­nę esą iš­ti­ko kri­zė,...Daugiau

kovo 26, Ketvirtadienis, 2020

Ko­vo 16-ąją dėl žai­biš­ko ko­ro­na­vi­ru­so pli­ti­mo Lie­tu­vo­je pa­skel­bus ka­ran­ti­ną, žmo­nių gy­ve­ni­mas la­bai pa­si­kei­tė. Jiems ten­ka at­si­sa­ky­ti ne tik pa­mėg­tos veik­los...Daugiau

kovo 26, Ketvirtadienis, 2020

Šiuo me­tu, kai pa­sau­ly­je siau­čia ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­ja, vis dau­giau tau­tie­čių grįž­ta į Lie­tu­vą. Tūks­tan­čiai jų už­plū­do vi­sas Lie­tu­vos vie­to­ves –...Daugiau

Skaitomiausi