Sekmadienis, 2020 m. sausio 26 d.

RUBRIKA: Aktualijos

sausio 24, Penktadienis, 2020

Ket­vir­ta­die­nis, sau­sio 16-oji, bu­vo ypa­tin­ga die­na plun­giš­kiams ir al­sė­diš­kiams – Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se ir Al­sė­džių mies­te­ly­je ap­si­lan­kė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos...Daugiau

sausio 24, Penktadienis, 2020

Bus ne­pri­klau­so­mos Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų val­dy­bos. Taip tuoj po rin­ki­mų pra­ėju­siais me­tais, pa­va­sa­rį, tei­gė į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją žur­na­lis­tus pa­kvie­tu­si nau­jo­ji...Daugiau

sausio 24, Penktadienis, 2020

Pra­ėju­sio penk­ta­die­nio ry­tą ga­vo­me vie­nos rie­ta­viš­kės elek­tro­ni­nį laiš­ką su nuo­trau­ka. Mo­te­ris ap­gai­les­ta­vo, kad iki šiol at­gi­męs trans­for­ma­to­ri­nės pa­sta­tas at­ro­dė itin...Daugiau

sausio 24, Penktadienis, 2020

Miš­ko kir­ti­mai – šiuo me­tu ypa­tin­gai daug vi­suo­me­nės dė­me­sio su­lau­kian­ti te­ma, ne­re­tai su­ke­lian­ti ak­ty­vias dis­ku­si­jas. Juo­lab ta­da, kai kir­ti­mai nu­ma­to­mi...Daugiau

sausio 21, Antradienis, 2020

Drioks­te­lė­jo lyg pa­tran­kos šū­vis! Taip ga­li­ma api­bū­din­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no tre­čia­die­nį pa­skelb­tą nau­jie­ną apie ne­pri­klau­so­mos UAB...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

„Siau­bas, gal­vo­jau, kad nu­skę­siu!“ – pir­ma­die­nį ry­te į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją te­le­fo­nu at­skrie­jo iš­si­gan­du­sios plun­giš­kės ži­nu­tė. Mo­te­ris ne juo­kais per­si­gan­do...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Pra­si­dė­jus nau­jiems me­tams, pa­si­do­mė­jo­me, kaip 2019-ai­siais me­tais Ta­ry­bos na­riai lan­kė ko­mi­te­tų ir Ta­ry­bos po­sė­džius bei ko­kios pi­ni­gų su­mos me­tų ga­le...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Sau­sio 14-ąją įvy­ko pir­ma­sis šiais me­tais Spor­to ta­ry­bos po­sė­dis. Kal­bė­ta apie spor­to aikš­te­lių ir spor­to ba­zių at­nau­ji­ni­mą, su­da­ry­ta pre­li­mi­na­ri jų...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Ne­spė­ję pa­si­džiaug­ti įreng­ta žie­di­ne san­kry­ža prie Trui­kių vai­ruo­to­jai jau keis­no­ja ir ją, ir jos sta­ty­to­jus bei val­dy­to­jus, ir val­džią. „Bus...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja pra­ne­šė, jog 2020 m. ša­lies ke­liuo­se bus įreng­ta 70 mo­men­ti­nių grei­čio ma­tuok­lių. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­šo­jo­je erd­vė­je...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Me­tų pra­džio­je Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius pa­tei­kia duo­me­nis apie de­mog­ra­fi­nę pa­dė­tį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je. Sta­tis­ti­ka ro­do, kad ly­gi­nant su...Daugiau

sausio 17, Penktadienis, 2020

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Tel­šių de­par­ta­men­to Plun­gės sky­riaus ve­dė­jas Vir­gi­ni­jus Gai­lius pra­ne­ša, kad sau­sio 8 die­ną iš Na­cio­na­li­nio mais­to...Daugiau

Skaitomiausi