Šeštadienis, 2020 m. rugsėjo 26 d.

RUBRIKA: Aktualijos

rugsėjo 11, Penktadienis, 2020

Camo įrankiai pasižymi precizišku tikslumu, aukšta kokybe, yra pagaminti iš itin kruopščiai atrinktų medžiagų, o taip pat – tarnauja ilgai...Daugiau

gegužės 31, Sekmadienis, 2020

Prieš 18 metų iš Plungės rajone buvusių leidinių, savo noru išėję ar atleisti žiniasklaidos darbuotojai, neapsikentę savo savininkų, politikų diktato,...Daugiau

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

Namų aplinka daugeliui siejasi su atpalaiduojančiu poilsiu ir ramybe – būtent čia galime pailsėti po varginančios dienos ir vėl atgauti...Daugiau

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

Su­šauk­ta­me ne­ei­li­nia­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo siū­lo­ma pa­di­din­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą ski­riant vien­kar­ti­nes pre­mi­jas dir­ban­tiems so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­go­se ir dar­buo­to­jams...Daugiau

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

Vie­na­me iš Rietavo savivaldybės Tarybos ko­mi­te­to po­sė­džių Vik­to­ras Kra­ji­nas sa­kė pa­ste­bė­jęs, kad prie de­ga­li­nės „Tre­ve­na“ esan­čia­me žie­de ne­bė­ra vaiz­do ste­bė­ji­mo...Daugiau

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

„Yra toks žo­dis „sar­ma­ta“. Vers­ti Sa­vi­val­dy­bę nu­pirk­ti daik­tą, ku­rį do­va­no­jai, nė­ra są­ži­nin­ga. Tai yra sar­ma­ta“, – taip ge­gu­žės 20 die­ną...Daugiau

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

Ko­ro­na­vi­ru­sas pa­blo­gi­no si­tu­a­ci­ją ne vie­no­je šei­mo­je. Žmo­nėms su­ma­žė­jo pa­ja­mos, kai ku­rie ne­te­ko dar­bo, spau­džia kre­di­to­ri­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai, ki­tą dar­bą su­si­ras­ti sun­ku,...Daugiau

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

Kaip per ka­ran­ti­ną pas­ta­ruo­sius mė­ne­sius lai­kė­si mū­sų vie­ni­ši, se­ny­vo am­žiaus žmo­nės ar dau­gia­vai­kės šei­mos, kaip daž­nai bu­vo rei­ka­lin­gas gy­ven­to­jų ap­rū­pi­ni­mas...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Šiuo me­tu ei­lė­je į se­ne­lių na­mus „sto­vi“ trys de­šim­tys vy­res­nio am­žiaus gy­ven­to­jų. Tur­tas se­niai už­ra­šy­tas vai­kams ar anū­kams, o tie...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Ne­pa­vy­dė­ti­no­je si­tu­a­ci­jo­je yra at­si­dū­ręs plun­giš­kis K. L., gy­ve­nan­tis Že­mai­tės g. 1. Jo na­mas yra prie ge­le­žin­ke­lio, prie pat nau­jo­jo, il­gai...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­se – kul­tū­ros įstai­gų op­ti­mi­za­vi­mas. Per­tvar­kos pla­nas tu­rė­tų bū­ti pra­dė­tas įgy­ven­din­ti nuo ki­tų me­tų. Pir­ma­die­nį Švie­ti­mo, kul­tū­ros...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Jau ra­šė­me, jog Plun­gė­je, Sa­lan­tų gat­vė­je, bu­vu­siuo­se ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­sta­tuo­se, pla­nuo­ja­ma įkur­ti gy­vū­nų prie­glau­dą. Abe­jo­ta tik, ar tam ten tin­ka­ma...Daugiau

Skaitomiausi