Pirmadienis, 2020 m. kovo 30 d.

RUBRIKA: teisėsauga

kovo 29, Sekmadienis, 2020

Ko­vo 12 die­ną bu­vo pa­skelb­tas teis­mo nuosp­ren­dis Ed­ga­rui Ba­go­čiui (gim. 1992 m.). Jau­nas vy­ras per­nai ru­de­nį šiur­pi­no vie­nos Al­sė­džių par­duo­tu­vės...Daugiau

kovo 29, Sekmadienis, 2020

Nuo­lat kar­to­ja­mos tai­syk­lės, jog ka­ran­ti­no ne­si­lai­kan­tys as­me­nys ir įmo­nės ga­li bū­ti bau­džia­mi įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka, jog esant ka­ran­ti­nui, drau­džia­ma bur­tis...Daugiau

kovo 26, Ketvirtadienis, 2020

Ko­vo 19 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas pri­ėmė nu­ta­ri­mą ver­sli­nin­ko Ro­mu­al­do Ru­pei­kos (gim. 1966 m.) at­žvil­giu. Vy­ras pa­da­rė ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą, nes...Daugiau

kovo 26, Ketvirtadienis, 2020

Kar­tais pa­si­sė­dė­ji­mas su kai­my­nais prie bu­te­lio ga­li baig­tis li­go­ni­nė­je. Vie­no to­kio nu­ti­ki­mo ap­lin­ky­bes ne­se­niai iš­nar­plio­jo Plun­gės apy­lin­kės teis­mas ir pa­skel­bė...Daugiau

kovo 22, Sekmadienis, 2020

Ko­ro­navi­ru­sas žmo­nėms pra­de­da kel­ti pa­ni­ką. Iš už­sie­nio grį­žęs ir su­ne­ga­la­vęs var­ka­liš­kis (gim. 1978 m.) taip ne­no­rė­jo į li­go­ni­nę, kad nuo...Daugiau

kovo 22, Sekmadienis, 2020

Klai­pė­dos ap­skri­ties pa­rei­gū­nai įspė­ja – suk­čiai ban­do pa­si­nau­do­ti vi­so­mis ne­lai­mė­mis, tad bū­ki­te bud­rūs! Ne­lai­mės Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je suk­čiams – leng­vo...Daugiau

kovo 22, Sekmadienis, 2020

Vi­są sa­vai­tę al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus var­to­jęs jau­nas vy­ras ke­lio­nes su mo­to­ro­le­riu pa­bai­gė su­stab­džius po­li­ci­jai. Apie sa­vo „dau­gia­die­nes“ pa­rei­gū­nams jis pra­si­ta­rė pats....Daugiau

kovo 15, Sekmadienis, 2020

Per­nai spa­lį Nar­vai­šių kai­me „pra­si­su­kęs“ Vy­gan­tas Ma­čiuls­kis (gim. 1993 m.) ne­se­niai iš­gir­do Plun­gės apy­lin­kės teis­mo ver­dik­tą: už au­to­mo­bi­lio „VW Trans­por­ter“...Daugiau

kovo 15, Sekmadienis, 2020

Už tai, kad leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu ga­be­no po­rą tūks­tan­čių pa­ke­lių kon­tra­ban­di­nių rū­ka­lų, Arū­nas Skers­to­nas (gim. 1977 m.) už­si­trau­kė ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą...Daugiau

kovo 13, Penktadienis, 2020

Šiaip sau pa­skam­bin­ti ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu ir be rei­ka­lo kvies­ti po­li­ci­ją nė­ra ge­ras su­ma­ny­mas. Ga­li ne­blo­gai kliū­ti per ki­še­nę. Tuo...Daugiau

kovo 10, Antradienis, 2020

Di­de­lį at­gar­sį su­kė­lęs nu­si­kal­ti­mas, kai plun­giš­kis Ar­tū­ras Čiu­že­lis (gim. 1963 m.) per­nai ge­gu­žę su­ba­dė pa­žįs­ta­mą Nor­ber­tą Nar­mon­tą (gim. 1983 m.)...Daugiau

kovo 10, Antradienis, 2020

At­si­sa­kė pa­si­tik­rin­ti gir­tu­mą, ne­si­tei­kė pa­teik­ti do­ku­men­tų, ne­no­rė­jo lip­ti į tar­ny­bi­nį po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lį, tran­kė­si ma­ši­nos vi­du­je, ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais iš­va­di­no plun­giš­kį pa­rei­gū­ną...Daugiau

Skaitomiausi