Trečiadienis, 2021 m. sausio 27 d.

RUBRIKA: teisėsauga

gruodžio 4, Penktadienis, 2020

Dėl prabangaus automobilio Vilniuje studijavusią plungiškę Ievą Strazdauskaitę Kėdainių rajone brutaliai nužudę pusbroliai Karolis ir Leonas Bieliauskai kalės iki gyvos...Daugiau

lapkričio 24, Antradienis, 2020

Lapkričio 16–22 dienomis, policijos pareigūnai visoje šalyje vykdė policinę priemonę, per kurią itin didelį dėmesį skyrė neleistinam mobiliųjų įrenginių naudojimui...Daugiau

gegužės 27, Trečiadienis, 2020

Pu­sės lit­ro tal­pos bu­te­ly­je be­bu­vo li­ku­si „bur­ne­lė“ – 0,12 lit­ro „pik­to­sios“, kai plun­giš­kis Vai­das Mar­tin­kus (gim. 1968 m.) įkliu­vo į...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Lie­tu­vos gy­ven­to­jams vis ak­ty­viau pra­dė­jus lan­ky­tis įvai­rio­se pre­ky­bos vie­to­se, Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVSC) spe­cia­lis­tai sek­ma­die­nį kar­tu su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Ge­gu­žės 14 die­ną, apie 11.50 val., Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Me­din­gė­nų kai­me, su­stab­dy­tas 1960 m. gi­męs mo­to­ro­le­rio vai­ruo­to­jas. Vy­rui bu­vo nu­sta­ty­tas 2,20...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Penk­ta­die­nio ry­tą, apie 7 val., po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai in­for­muo­ti apie prie Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­to pa­ki­bu­sį „BMW“ mar­kės au­to­mo­bi­lį. Nors au­to­mo­bi­lis bu­vo...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Prieš po­rą mė­ne­sių Plun­gės cen­tre ava­ri­ją pa­da­ręs įkau­šęs pen­si­nin­kas ne­se­niai iš­gir­do teis­mo spren­di­mą: ge­ro­kai kliu­vo per ki­še­nę, te­ko at­si­svei­kin­ti su...Daugiau

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Dėl to, kad ko­vo 1-osos nak­tį Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vė­je, ak­me­ni­mis dau­žė au­to­mo­bi­lių lan­gus, Ar­tū­ras Pet­ri­kas (gim. 1989 m.) ge­gu­žės...Daugiau

gegužės 15, Penktadienis, 2020

Ge­gu­žės 7 die­ną at­pil­do už blo­gus dar­bus su­lau­kė du jau­nuo­liai – Žil­vi­nas Bid­va (gim. 2000 m.) ir Ar­tū­ras Žu­tau­tas (gim....Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Vyt­ma­ris“ di­rek­to­rei Bi­ru­tei Riau­kie­nei ne­se­niai te­ko su­ži­no­ti teis­mo nu­ta­ri­mą dėl ne­su­mo­kė­tų mo­kes­čių: už tai, kad ne­dek­la­ra­vo ir...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

Kumš­čiu į no­sį, į pa­kau­šį, į pe­tį – to­kias smū­giais su­gy­ven­ti­nę V. V. vie­ną pa­va­sa­rio va­ka­rą „ap­do­va­no­jo“ Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Sau­sio pa­bai­go­je ra­šė­me, kad pro ša­lį va­žia­vęs žmo­gus pa­ste­bė­jo, jog ne­to­li že­mės ūkio ben­dro­vės „Mi­ni­ja“, esan­čios Dau­gė­duo­se, pa­lik­tas su­dau­žy­tas „BMW“...Daugiau

Skaitomiausi