Sekmadienis, 2020 m. sausio 26 d.

RUBRIKA: teisėsauga

sausio 24, Penktadienis, 2020

Pa­nau­do­ję fi­zi­nį smur­tą ne­tei­sė­tai at­ėmė dviem žmo­nėms lais­vę (BK 146 str. 2 d.) ir pa­gro­bė sve­ti­mą tur­tą (BK 180 str....Daugiau

sausio 24, Penktadienis, 2020

Prie Mei­lės kal­ne­lio – vi­sai ne­mie­las at­si­ti­ki­mas. Plun­giš­kių drau­gų kom­pa­ni­ja per­nai pa­va­sa­rį ten taip šven­tė Ve­ly­kas, kad vie­nas pa­kliu­vo į...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Po­li­ci­ja aiš­ki­na­si, kas sau­sio 14-osios po­pie­tę Plun­gė­je, au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė­je prie baž­ny­čios, per­va­žia­vo ne­blai­viam pi­lie­čiui ko­ją ir iš įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no....Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Ko tik ne­pri­si­gal­vo­ja jau­ni­mas, kad pra­si­ma­ny­tų pi­ni­gų. Plun­gės apy­lin­kės teis­me ne­se­niai iš­nag­ri­nė­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je če­čė­nas Rus­tam Bas­nu­ka­jev (gim. 2000...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Sa­vait­ga­lis Plun­gės ra­jo­no Nar­vai­šių kai­me ne­ap­si­ė­jo be po­li­ci­jos ir be me­di­kų. Vie­na ge­ro­kai ap­svai­gu­si mo­te­ris (gim. 1986 m.) grie­bė­si pei­lio...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Gir­tuok­lys­tė ir vai­ra­vi­mas – du ne­su­de­ri­na­mi da­ly­kai. Ku­lių se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas Sau­lius Rus­tei­ka (gim. 1977 m.) tuos du po­mė­gius ban­dė su­de­rin­ti,...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Bai­si au­to­mo­bi­lių kak­to­mu­ša, nu­si­ne­šu­si 10 me­tų ber­niu­ko gy­vy­bę, įvy­ko 2018-ųjų bir­že­lį ties Did­vy­čių kai­mu. Pra­ėjus pus­an­trų me­tų po ne­lai­mės, sau­sio...Daugiau

sausio 17, Penktadienis, 2020

Sau­sio 6 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas at­ver­tė plun­giš­kio Val­do Čiu­že­lio (gim. 1991 m.) bau­džia­mą­ją by­lą dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­kais (BK...Daugiau

sausio 17, Penktadienis, 2020

Net še­šių bu­tų me­di­nis na­mas, sto­vin­tis Rie­ta­vo gat­vė­je, ga­lė­jo su­pleš­kė­ti, jei ne lai­ku iš­kvies­ti ug­nia­ge­siai. Vis­kas dėl vie­no ten gy­ve­nan­čio...Daugiau

sausio 17, Penktadienis, 2020

Pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vė­je, su „Peu­ge­ot“ mar­kės au­to­mo­bi­liu „pri­si­vai­ra­vo“ To­mas La­ta­kas (gim. 1996 m.). Jau­nas vy­ras rė­žė­si...Daugiau

sausio 17, Penktadienis, 2020

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Va­tu­šiuo­se esan­čio­je de­ga­li­nė­je, ant­ra­die­nį pa­sie­nie­čiai su­lai­kė į ją už­su­ku­sį vil­nie­tį. De­ga­lų į vai­ruo­tą „Nis­san X-Trail“ įsi­pil­ti no­rė­jęs vy­ras...Daugiau

sausio 17, Penktadienis, 2020

Šeš­ta­die­nio va­ka­rą su „ope­liu“ į ke­lią iš­rie­dė­jęs se­nu­kas ne­be­pa­ma­tė, kur suk­ti, ir nu­vai­ra­vo tie­siai į grio­vį. Abu su sa­vo se­nu­te...Daugiau

Skaitomiausi