Pirmadienis, 2020 m. kovo 30 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

kovo 26, Ketvirtadienis, 2020

Pra­ėju­sia­me nu­me­ry­je pa­si­da­li­no­me pa­sa­ko­ji­mu, ku­rį vie­šai pa­skel­bė ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­tis la­bar­diš­kis. Pa­vie­ši­nus šį at­ve­jį, tiek ser­gan­ty­sis, tiek jo šei­ma, su­lau­kė gy­ven­to­jų...Daugiau

kovo 15, Sekmadienis, 2020

Plun­giš­kiai gim­na­zis­tai – tarp 10 ge­riau­sių ko­man­dų Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kų ko­man­da įvei­kė pir­mą­jį na­cio­na­li­nio mo­ki­nių kon­kur­so „Pra­ei­ties stip­ry­bė –...Daugiau

kovo 15, Sekmadienis, 2020

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je (PTVM) vyks­ta ne tik pa­mo­kos. Čia gau­su įvai­rių ren­gi­nių, kon­kur­sų, olim­pia­dų, ak­ty­viai da­ly­vau­ja­ma pro­jek­ti­nė­je veik­lo­je....Daugiau

kovo 15, Sekmadienis, 2020

Prie pa­bai­gos ar­tė­jant Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus re­mon­to dar­bams, va­sa­rio pabaigoje čia bu­vo ati­da­ry­ta ju­bi­lie­ji­nė klai­pė­diš­kio dai­li­nin­ko Juo­zo Vo­sy­liaus...Daugiau

kovo 13, Penktadienis, 2020

Na­cio­na­li­nio Ne­ma­te­ria­laus kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bių są­va­de nuo šiol gar­bin­gą vie­tą užims Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kal­nų gie­do­ji­mo tra­di­ci­ja. By­lą šiam są­va­dui ren­gė...Daugiau

kovo 10, Antradienis, 2020

Plun­gės r. sav. vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius vi­są va­sa­rio mė­ne­sį mė­ga­vo­si Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­sko­lin­tais vir­tu­a­lios...Daugiau

kovo 10, Antradienis, 2020

Va­sa­rio 29-ąją Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lės erd­ves su­dre­bi­no vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos „Su­var­tu­kas“ kon­cer­tas, skir­tas ko­lek­ty­vo kū­ry­bi­nės veik­los...Daugiau

kovo 2, Pirmadienis, 2020

Nors šie­met šal­ta žie­ma, ku­rią rei­kė­tų va­ry­ti iš kie­mo, mū­sų taip ir ne­ap­lan­kė, šil­ti orai ne­pa­kei­tė nuo se­no nu­si­sto­vė­ju­sių tra­di­ci­jų....Daugiau

kovo 2, Pirmadienis, 2020

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pra­de­da įgy­ven­din­ti pro­jek­tą „Plun­gės mies­to po­il­sio ir rek­re­a­ci­jos zo­nų su­kū­ri­mas prie Bab­run­go upės ir Gan­din­gos hid­ro­e­lek­tri­nės...Daugiau

kovo 2, Pirmadienis, 2020

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je plun­giš­kiai ir sve­čiai dar ga­li iki ba­lan­džio 1-osios su­si­pa­žin­ti su Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los is­to­ri­jos mo­ky­to­jo, bib­lio­fi­lo, ko­lek­ci­nin­ko,...Daugiau

vasario 21, Penktadienis, 2020

Lie­tu­vos skau­ti­jos (LS) Tel­šių kraš­to Plun­gės ir Žli­bi­nų Gon­din­gos tun­to skau­tams Va­sa­rio 16-osios ren­gi­niai tę­sė­si nuo penk­ta­die­nio iki sek­ma­die­nio. Penk­ta­die­nį,...Daugiau

vasario 21, Penktadienis, 2020

Va­sa­rio 16-osios ren­gi­niai Tve­ruo­se pra­si­dė­jo jau penk­ta­die­nį. Tve­rų gim­na­zi­jos ak­tų sa­lė­je vy­ko Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos ren­gi­nys „Taip žy­di lais­vė“. Šeš­ta­die­nį...Daugiau

Skaitomiausi