Antradienis, 2021 m. lapkričio 30 d.

RUBRIKA: žmonės

vasario 10, Trečiadienis, 2021

Atminty - mano gimtasis kaimas Sudėnai. Daugybę metų ten nebuvau. Įdomu, ar tebestovi prie kelio tėvo statyta koplytėlė. Pasakoju apie...Daugiau

gruodžio 15, Antradienis, 2020

„Nežinau, kuo mano fotografijos ypatingos, nesu profesionalus fotografas“, – kukliai sako Kazys Simanauskas, kurio fotografijomis iliustruota jau trečioji pranciškono kunigo...Daugiau

lapkričio 23, Pirmadienis, 2020

Telšių rajone Ryškėnų kaime gyvenanti Jadvyga Mačiūnienė savo laisvą laiką skiria tapybai bei margučiams. „Kaip juokauju, pas mane visus metus...Daugiau

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

Jei rei­kė­tų su­ras­ti žmo­gų, gy­ve­ni­mo ne­įsi­vaiz­duo­jan­tį be kny­gų, tai bū­tų Pla­te­liuo­se gy­ve­nan­ti Vik­to­ri­ja. Mer­gi­na sa­ko skai­tan­ti vi­sur ir vi­sa­da, esan­ti...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Lie­tu­vos mu­zie­jų aso­cia­ci­jos (LMA) val­dy­ba 2019-ai­siais Me­tų mu­zie­ji­nin­ko var­dą su­tei­kė ir pre­mi­ją sky­rė Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai dr. Jo­lan­tai...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

300 me­tų – tiek lai­ko pra­ėjo nuo gar­sio­jo žy­dų mąs­ty­to­jo Vil­niaus Ga­o­no gi­mi­mo. To­dėl Sei­mas 2020-uo­sius pa­skel­bė Vil­niaus Ga­o­no ir...Daugiau

balandžio 20, Pirmadienis, 2020

Jau an­tri me­tai, pa­si­bai­gus Vil­niaus kny­gų mu­gei, į Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ką su­si­tik­ti su ma­ža­isiais skai­ty­to­jais už­su­ka sma­gi, links­ma, be­tar­piš­kai su...Daugiau

balandžio 13, Pirmadienis, 2020

Taip sa­ko iš Plun­gės ki­lęs Lau­ry­nas Šim­kus, jau be­veik aš­tuo­ne­rius me­tus dir­ban­tis la­bai įdo­mų, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­ei­li­nį dar­bą – jis...Daugiau

kovo 10, Antradienis, 2020

Tik­riau­siai nie­ko iš ki­tų so­die­čių ne­iš­si­s­kir­tų Jū­ra­tės ir Al­fre­do Pra­šu­kų šei­ma, jei­gu jo­je ne­aug­tų jau­nė­lė duk­ra Skais­tė, nuo ma­žu­mės pa­mė­gu­si...Daugiau

sausio 30, Ketvirtadienis, 2020

Dar nie­kas tiks­liai ne­ga­li pa­sa­ky­ti, ka­da žy­dai pra­dė­jo kur­tis Že­mai­ti­jo­je, o taip pat ir Plun­gė­je. Pen­kio­lik­to­jo am­žiaus pa­bai­go­je žy­dai bru­ta­liai...Daugiau

sausio 21, Antradienis, 2020

Taip sa­ko Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los gim­na­zi­jos sky­riaus ve­dė­ja, lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja Da­nu­tė Saus­dra­vie­nė, skai­čiuo­jan­ti jau 36-erius...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Vie­ną die­ną El­vy­ra Ma­te­vi­čie­nė iš Plun­gės ra­jo­no Ša­tei­kių kai­mo bib­lio­te­kos grį­žo ne tik ne­ši­na kny­go­mis, bet įgi­ju­si ži­nių, kaip nau­do­tis...Daugiau

1 2 3 7
Skaitomiausi