Trečiadienis, 2020 m. spalio 28 d.

RUBRIKA: žmonės

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

Jei rei­kė­tų su­ras­ti žmo­gų, gy­ve­ni­mo ne­įsi­vaiz­duo­jan­tį be kny­gų, tai bū­tų Pla­te­liuo­se gy­ve­nan­ti Vik­to­ri­ja. Mer­gi­na sa­ko skai­tan­ti vi­sur ir vi­sa­da, esan­ti...Daugiau

gegužės 26, Antradienis, 2020

Lie­tu­vos mu­zie­jų aso­cia­ci­jos (LMA) val­dy­ba 2019-ai­siais Me­tų mu­zie­ji­nin­ko var­dą su­tei­kė ir pre­mi­ją sky­rė Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai dr. Jo­lan­tai...Daugiau

gegužės 10, Sekmadienis, 2020

300 me­tų – tiek lai­ko pra­ėjo nuo gar­sio­jo žy­dų mąs­ty­to­jo Vil­niaus Ga­o­no gi­mi­mo. To­dėl Sei­mas 2020-uo­sius pa­skel­bė Vil­niaus Ga­o­no ir...Daugiau

balandžio 20, Pirmadienis, 2020

Jau an­tri me­tai, pa­si­bai­gus Vil­niaus kny­gų mu­gei, į Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ką su­si­tik­ti su ma­ža­isiais skai­ty­to­jais už­su­ka sma­gi, links­ma, be­tar­piš­kai su...Daugiau

balandžio 13, Pirmadienis, 2020

Taip sa­ko iš Plun­gės ki­lęs Lau­ry­nas Šim­kus, jau be­veik aš­tuo­ne­rius me­tus dir­ban­tis la­bai įdo­mų, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­ei­li­nį dar­bą – jis...Daugiau

kovo 10, Antradienis, 2020

Tik­riau­siai nie­ko iš ki­tų so­die­čių ne­iš­si­s­kir­tų Jū­ra­tės ir Al­fre­do Pra­šu­kų šei­ma, jei­gu jo­je ne­aug­tų jau­nė­lė duk­ra Skais­tė, nuo ma­žu­mės pa­mė­gu­si...Daugiau

sausio 30, Ketvirtadienis, 2020

Dar nie­kas tiks­liai ne­ga­li pa­sa­ky­ti, ka­da žy­dai pra­dė­jo kur­tis Že­mai­ti­jo­je, o taip pat ir Plun­gė­je. Pen­kio­lik­to­jo am­žiaus pa­bai­go­je žy­dai bru­ta­liai...Daugiau

sausio 21, Antradienis, 2020

Taip sa­ko Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los gim­na­zi­jos sky­riaus ve­dė­ja, lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja Da­nu­tė Saus­dra­vie­nė, skai­čiuo­jan­ti jau 36-erius...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Vie­ną die­ną El­vy­ra Ma­te­vi­čie­nė iš Plun­gės ra­jo­no Ša­tei­kių kai­mo bib­lio­te­kos grį­žo ne tik ne­ši­na kny­go­mis, bet įgi­ju­si ži­nių, kaip nau­do­tis...Daugiau

sausio 7, Antradienis, 2020

15-me­tė Ais­tė Ja­sai­tė – Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos de­vin­to­kė. Ji nuo gi­mi­mo gy­ve­na Rie­ta­ve, tu­ri vy­res­nį bro­lį, jis šiuo me­tu...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka šiais me­tais šven­čia 80-me­tį. To­dėl ne­se­niai „Že­mai­čių sau­lu­tės“ laik­raš­ty­je (spa­lio 18 d., Nr. 12, p. 8) bu­vo...Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Vi­lius Rim­kus iš Alek­san­dra­vo – sep­tin­to­kas. Tie­sa, mo­ko­si ne ku­rio­je nors Plun­gės mo­kyk­lo­je, o Kar­te­no­je. Ta­čiau mū­sų mies­te ap­si­lan­ko ko­ne...Daugiau

1 2 3 6
Skaitomiausi