Sekmadienis, 2024 m. gegužės 26 d.

Parengtas Rietavo miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos projektas

Rietavo miesto vietos veiklos grupė parengė 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektą, kurio pagrindinis tikslas – didinti gyventojų socialinę gerovę per socialinių integracijos paslaugų plėtrą bei socialinės atskirties problemų sprendimą, skatinti socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą pasitelkiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas finansuojamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742, 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“.

Atsižvelgiant į esamas problemas Rietavo mieste bei siekiant paskatinti jų sprendimą, Rietavo miesto VVG parengė vietos plėtros strategiją, į kurios rengimą aktyviai įsitraukė ir miesto bendruomenė, nevyriausybinės organizacijos, įmonės, kitos institucijos. Strategijoje svarstytos ir įtrauktos veiklos, skirtos spręsti socialinės atskirties mažinimo problemas, plėtoti socialinės integracijos paslaugas, didinti užimtumą bei verslumą, plėsti ir stiprinti bendradarbiavimo ryšius, kurti komunikacijos sklaidos kanalus. Strategijos tikslai, uždaviniai, veiksmai buvo suformuoti ir priimti bendru sutarimu, pasirenkant aktualiausias miestui veiklas.

Rietavo miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 m. vietos plėtros strategijoje yra suformuluotas vienas tikslas ir trys uždaviniai:

TIKSLAS – SKATINTI INTEGRUOTĄ IR ĮTRAUKIĄ SOCIALINĘ BEI EKONOMINĘ PLĖTRĄ RIETAVO MIESTE. Tikslu siekiama – per socialinės integracijos paslaugų plėtojimą, neformalias iniciatyvas (sveikatingumo, sporto, kultūros, edukacijas), neformalų ugdymą – mažinti socialinę riziką patiriančių asmenų stigmatizaciją, didinti jų socialinius, asmeninius, psichologinius gebėjimus ir motyvaciją, sudaryti sąlygas senyvo amžiaus asmenims gyventi kokybišką ir komfortišką gyvenimą. Daug dėmesio bus skiriama jaunimo problemoms spręsti, jaunimo integracijai, jaunimo aplinkos infrastruktūros modernizavimui, jų psichologinės sveikatos, socialinių įgūdžių bei kūrybiškumo ugdymui, socialinei įtraukčiai, savanorystės propagavimui, veiklų viešinimui.

Strategijos įgyvendinimo metu planuojama padėti ugdyti, palaikyti ir atkurti bendruosius, socialinius bei darbinius  įgūdžius asmenims susiduriantiems su sunkumais renkantis savo profesinį kelią ar po ilgos pertraukos ruošiantiems integruotis į darbo rinką, taip pat padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties. Numatoma vystyti ugdančio užimtumo paslaugas (IT žinių ir įgūdžių ugdymas, žvakių liejimas, kūrybiškumo ir užimtumo terapijos užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės užsiėmimai ir pan.), tęsti iki šiol įgyvendintus užsiėmimus (pvz. šokio ir judesio terapija). Planuojama įtraukti Rietavo miesto pagyvenusius žmones į aktyvias veiklos sritis per kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones, didinant senjorų kompiuterinį raštingumą. Siekiant suteikti geresnes galimybes jaunimui planuojama vykdyti mobilųjį darbą su jaunimu, kad Rietavo mieste gyvenantys jauni žmonės galėtų įsitraukti į jų poreikius atitinkančią ir kompetencijas plėtojančią veiklą, kuri padėtų jiems geriau integruotis į gyvenamąją aplinką ir suteiktų jiems galimybę saugiai praleisti laisvalaikį savo gyvenamojoje teritorijoje; vykdyti atvirąjį darbą su jaunimu naudojant skaitmeninę įrangą ir platformas, gerinti ir užtikrinti jo kokybę, suteikiant saugią erdvę ir sudarant palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams įsitraukti į turiningą jų poreikius atitinkančią veiklą, kuri padėtų jiems integruotis į gyvenamąją aplinką ir plėtotų jų socialinius bei kitus įgūdžius, ugdytų emocines kompetencijas. Taip pat numatoma savanoriškos veiklos plėtra, planuojami pristatymai, konsultacijos, renginiai potencialioms priimančioms organizacijoms, jų rengimas priimti savanorius į savo organizacijas, veikla su potencialiais savanoriais: mokymai, gerosios patirties sklaida, susitikimai, sąmoningumo apie savanorystę skatinimo tikslais video reportažų kūrimas.

Strategijos įgyvendinimo metu bus siekiama palaikyti socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą įsigyjant socialiniam verslui reikalingą įrangą, pradinius produktus, paslaugas, kuriant ir taikant rinkodaros priemones. Planuojamas socialinio verslo hakatonas Rietave, kurio metu būtų surenkami duomenys apie Rietavo savivaldybėje veikiančius arba potencialius socialinius verslus ir atrenkamos 5 socialinio verslo ar socialinių inovacijų idėjos, pakviečiami Rietavo įstaigų, organizacijų, verslų, visuomenės atstovai, kurie dirbdami grupėse išvystytų pateiktas idėjas. Taip pat planuojama vykdyti projektus, kurie padėtų žmonėms susitvarkyti savo daiktus, vyktų edukacijos, kurių dėka ateitų supratimas, jog daiktų kaupimas nėra madingas ir didelis jų kiekis neatneša jokios pridėtinės vertės, nebent tai yra tokie daiktai, kuriuos galima įdarbinti, išnuomoti ir panašiais būdais dar ir uždirbti iš jų. Planuojamas žinių ir įgūdžių suteikimas Rietavo turizmo ir verslo informacijos centre, gyventojai bus raginami vystant savo verslus pasinaudojant naujomis technologijomis, tame tarpe ir Telšių regiono bendradarbystės erdvėje veiksiančia 3D spausdinimo laboratorija; taip pat numatomas žinių ir įgūdžių suteikimas gyventojams vystant savo verslus.

UŽDAVINIAI – 1) Įtraukti bei atliepti įvairių socialinių grupių lūkesčius, įgyvendinant integruotas socialinio aktyvumo, integracijos, įtraukties priemones; 2) Plėtoti ir modernizuoti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą, siekiant didinti gyventojų socialinę gerovę; 3) Didinti socialinės atskirties problemų sprendimo efektyvumą skatinant verslumą ir socialinių verslų, iniciatyvų kūrimąsi.

Tikime, kad sėkmingai įgyvendinta Rietavo miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategija sutelks vietos bendruomenes, verslą ir valdžios atstovus bendriems tikslams, siekiant Rietavo miesto gerovės.

Rietavo miesto gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys kviečiami teikti pasiūlymus dėl parengto vietos plėtros strategijos projekto iki birželio 23 d. el. paštu l.teiserskiene@eip.lt arba rietavomvvg@gmail.com.

Su parengtu vietos plėtros strategijos projektu galima susipažinti Rietavo miesto vietos veiklos grupės internetinėje svetainėje https://rietavomvvg.lt/naujienos/.

Komentarai
Kiti straipsniai