Antradienis, 2020 m. spalio 20 d.

RUBRIKA: verslas

gegužės 28, Ketvirtadienis, 2020

Šia­me straips­ny­je trum­pai ap­tar­si­me pa­grin­di­nes vabz­džių ir miš­ko li­gų rū­šis, da­ran­čias di­džiau­sius nuos­to­lius jau­nuo­se miš­kuo­se, bei jų kon­tro­lės prie­mo­nes. Tai...Daugiau

gegužės 21, Ketvirtadienis, 2020

Jei ge­gu­žės 28 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą nu­spręs (kuo ne­abe­jo­ja­ma), „Vie­nin­gos Plun­gės“ sta­ty­ti­nis Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas ga­lės džiaug­tis 25...Daugiau

gegužės 20, Trečiadienis, 2020

Rie­ta­vas be­ne la­biau­siai ži­no­mas dėl kiek­vie­ną sek­ma­die­nį dau­gy­bės žmo­nių su­lau­kian­čio tur­gaus. Dau­giau kaip mė­ne­sį veik­los ne­vyk­dęs tur­gus pra­ėju­sį sek­ma­die­nį su­lau­kė...Daugiau

gegužės 8, Penktadienis, 2020

Su­ma­lė į mil­tus. Ki­taip ne­pa­sa­ky­si apie pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vų – po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ –...Daugiau

balandžio 28, Antradienis, 2020

Pri­si­pa­ži­no: gud­rūs ver­sli­nin­kai iš Sa­vi­val­dy­bės du­kart gau­na lė­šas už tas pa­čias įsteig­tas ir iš­lai­ky­tas dar­bo vie­tas. Kon­sta­ta­vę pa­da­ry­tas klai­das skirs­tant...Daugiau

balandžio 27, Pirmadienis, 2020

Tie, kuriuos domina galimybė įsigyti garažo vartus, netruks pastebėti, kad šių gaminių pasirinkimas yra iš tiesų labai didelis. Kriterijų, pagal...Daugiau

balandžio 23, Ketvirtadienis, 2020

Ba­lan­dį vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta pro­jek­to „Tel­šių re­gio­no sa­vi­val­dy­bes jun­gian­čių tu­riz­mo tra­sų in­for­ma­ci­nės in­fra­struk­tū­ros plėt­ra, II eta­pas“ ren­gi­mui,...Daugiau

balandžio 21, Antradienis, 2020

Nors būtent virtuvėse gimsta patys ištaigingiausi ir skaniausi patiekalai, nemenka dalis žmonių prisipažįsta, kad būtent šioje namų patalpoje nelabai mėgsta...Daugiau

balandžio 7, Antradienis, 2020

Pra­ėju­sį tre­čia­die­nį so­cia­li­nia­me tin­kle Pe­lai­čių kai­mo gy­ven­to­jai ėmė ra­šy­ti, kad gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je vėl jau­čia­mas blo­gas kva­pas, ku­rio kal­ti­nin­kas – UAB...Daugiau

kovo 29, Sekmadienis, 2020

Plun­gė­je, Se­na­mies­čio aikš­tė­je 5, esan­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas po be­veik me­tus tru­ku­sios re­no­va­ci­jos džiu­gi­na gy­ven­to­jų ir mies­te­lė­nų akį. Ki­tų cen­tri­nė­je mies­to...Daugiau

kovo 10, Antradienis, 2020

Nors visiems įprastas įdarbinimas pagal darbo sutartį vis dar yra populiariausias darbo įforminimo būdas Lietuvoje, vis dėlto kiekvienais metais sparčiai...Daugiau

vasario 28, Penktadienis, 2020

Rietavo miesto vietos veiklos grupės (toliau – Rietavo m. VVG) valdyba posėdyje, vykusiame 2020 m. vasario 20 d., protokolo Nr.1,...Daugiau

1 2 3 7
Skaitomiausi