Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Bu­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas tei­sia­mas dėl ava­ri­jos

Bu­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas tei­sia­mas dėl ava­ri­jos

Ge­gu­žės 12 die­ną į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do plun­giš­kis Čes­lo­vas Pui­do­kas (gim. 1951 m.). Da­bar jau pen­si­jo­je esan­tis vy­ras anks­čiau bu­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, at­sa­kin­gas už ci­vi­li­nę sau­gą. Ne­ma­lo­nu­mų jis pri­si­da­rė per­nai gruo­dį, kai pės­čių­jų per­ėjo­je prie „Se­nu­kų“ par­duo­tu­vės par­tren­kė 57 me­tų mo­te­rį.

Nors į teis­mą at­vy­ko abi pu­sės – ir kal­ti­na­ma­sis Č. Pui­do­kas, ir nu­ken­tė­ju­sio­ji plun­giš­kė Sta­sė Šliuo­žie­nė, by­la iš es­mės tą­dien ne­bu­vo pra­dė­ta nag­ri­nė­ti.
Ava­ri­jo­je nu­ken­tė­ju­sio­ji mo­te­ris kal­bė­jo, jog ža­la jai ne­bu­vo at­ly­gin­ta, o iš­lai­dų tu­rė­jo daug. Už­si­mi­nė, jog bu­vo iš­muš­ti dan­tys, te­ko il­gai gy­dy­tis, va­žiuo­ti į re­a­bi­li­ta­ci­ją, pirk­ti vais­tus ir kt. Plun­giš­kė tu­rė­jo at­si­ne­šu­si ke­lis iš­lai­das pa­tvir­ti­nan­čius įro­dy­mus, ta­čiau ieš­ki­nio ne­bu­vo su­ra­šiu­si. Ti­ki­no, kad tą­syk bu­vo ati­di, kad svei­ka­ta jai – bran­giau­sias tur­tas, ta­čiau tei­si­nių da­ly­kų sa­kė ne­ži­nan­ti. To­dėl teis­mas nu­ta­rė pa­da­ry­ti per­trau­ką iki bir­že­lio 7 die­nos – kad mo­te­ris tu­rė­tų lai­ko kreip­tis į ad­vo­ka­tą, ku­ris pa­dė­tų jai pa­reng­ti ieš­ki­nį tur­ti­nei ir ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti.
Mi­nė­ta eis­mo ne­lai­mė, dėl ku­rios Č. Pui­do­kas at­si­dū­rė tei­sia­mų­jų suo­le, o S. Šliuo­žie­nė – nu­ken­tė­ju­sių­jų, įvy­ko 2016 me­tų gruo­džio 16-osios va­ka­re, prieš pu­sę še­šių, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je. Bu­vo jau tam­su, kai au­to­mo­bi­lį „Au­di 80“ vai­ra­vęs vy­ras ties 30-uo­ju pa­sta­tu (ties „Se­nu­kais“) ne­pa­ma­tė ir par­tren­kė per pės­čių­jų per­ėją ėju­sią mo­te­rį. Vai­ruo­to­jas bu­vo blai­vus.
Su­žeis­tą ir są­mo­nę be­pra­ran­dan­čią nu­ken­tė­ju­si­ą­ją grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba ta­da nu­ve­žė į mū­sų li­go­ni­nę, vė­liau iš­ga­be­no į Klai­pė­dą. Mo­te­ris pa­ty­rė gal­vos trau­mą ir ki­tus dau­gy­bi­nius su­ža­lo­ji­mus.
Šią by­lą pla­nuo­ja­ma iš­nag­ri­nė­ti grei­tai, t. y. pri­tai­kius su­trum­pin­tą įro­dy­mų ty­ri­mą, ne­kvie­čiant net liu­di­nin­kų, mat Č. Pui­do­kas kal­tės ne­si­kra­to. Tei­sia­mo­jo ad­vo­ka­tas teis­mui pa­tei­kė pra­šy­mą at­leis­ti jo gi­na­mą­jį nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal žmo­nos Sil­vos Pui­do­kie­nės lai­da­vi­mą. Šį pra­šy­mą teis­mas pri­ėmė ir spręs ki­to teis­mo po­sė­džio me­tu.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama