Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Sulaikomas teistas neblaivus degtindaris pasipriešino: smogė Rietavo PK viršininkui galva į veidą

Sulaikomas teistas neblaivus degtindaris pasipriešino: smogė Rietavo PK viršininkui galva į veidą

Lap­kri­čio 27 die­ną, apie 23.46 va­lan­dą, Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, Gi­lio­gi­rio kai­me, po­li­ci­nin­kai su­lai­kė 1965 m. gi­mu­sį vy­riš­kį. Jo ūki­nia­me pa­sta­te pa­rei­gū­nai ra­do įran­gą na­mi­niams al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams ga­min­ti. Su­lai­ky­mo me­tu vy­ras prie­ši­no­si ir gal­va su­da­vė Klai­pė­dos apskr. VPK Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) vir­ši­nin­kui Ma­riui Vai­či­kaus­kui į vei­dą.

Pas įta­ria­mą­jį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ra­do apie 20 lit­rų jau pa­ga­min­tos na­mi­nės deg­ti­nės, o plas­ti­ki­nė­se tal­po­se bu­vo apie 1400 lit­rų ru­dos spal­vos skys­čio – rau­go (bro­gos). Pa­rei­gū­nams at­vy­kus, vy­riš­kis ban­dė nai­kin­ti įkal­čius – iš­pil­ti plas­ti­ki­nių tal­pų tu­ri­nį, ta­čiau jam bu­vo su­truk­dy­ta. Mi­nė­tas as­muo anks­čiau teis­tas, ta­čiau teis­tu­mas jau iš­ny­kęs. Deg­tin­da­ris su­lai­ky­mo me­tu bu­vo ne­blai­vus – jam nu­sta­ty­tas 1,6 prom. gir­tu­mas.
Pas įta­ria­mą­jį lan­kė­si Rie­ta­vo PK vir­ši­nin­kas M. Vai­či­kaus­kas ir dar du po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Gi­lio­gi­riš­kis ne­si­lei­do su­lai­ko­mas, ty­čia nu­trau­kė elek­tros lai­dus, to­dėl pa­rei­gū­nams te­ko jį su­lai­ky­ti tam­so­je ir sau­gan­tis, kad ne­bū­tų nu­trenk­tų elek­tros. Ge­ros fi­zi­nės būk­lės po­li­ci­nin­kai su­tram­dė pa­žei­dė­ją ir už­dė­jo jam ant­ran­kius. Be­si­prie­šin­da­mas 52-jų me­tų vy­ras gal­va tren­kė ar­čiau­siai sto­vė­ju­siam ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kui į vei­dą. Gy­dy­mo įstai­go­je nu­sta­ty­tas no­sies su­mu­ši­mas, vir­šu­ti­nės lū­pos žaiz­da, įskel­tas dan­tis. Ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai, ta­čiau jau ki­tą die­ną bu­vo tar­ny­bo­je ir tę­sė dar­bus.
Įta­ria­ma­sis už­da­ry­tas į areš­ti­nę, pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai.
Per dve­jus me­tus, va­do­vau­jant da­bar­ti­niam Rie­ta­vo PK vir­ši­nin­kui, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je jau su­nai­kin­ta 19 bra­vo­rų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama