Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Plun­giš­kės Ie­vos nu­žu­dy­mu įta­ria­miems as­me­nims pra­šo­ma tęs­ti su­ėmi­mą

Plun­giš­kės Ie­vos nu­žu­dy­mu įta­ria­miems as­me­nims pra­šo­ma tęs­ti su­ėmi­mą

Šių me­tų ko­vo 5-ąją ke­ly­je link Vil­niaus pa­grob­tos ir žiau­riai už­muš­tos 26 me­tų plun­giš­kės Ie­vos Staz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mu įta­ria­mi as­me­nys tre­čia­die­nį bu­vo at­ves­ti į Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą. Tai Kė­dai­nių či­go­nų gau­jos na­riai, trys pus­bro­liai: 26 me­tų Le­o­nas Bie­liaus­kas, 24 me­tų Man­tas Bie­liaus­kas ir 23 me­tų Ka­ro­lis Bie­liaus­kas. Spren­džia­mas klau­si­mas dėl jų su­ėmi­mo pra­tę­si­mo.

Mi­nė­ti įta­ria­mie­ji į teis­mą gin­kluo­tų pa­rei­gū­nų at­ly­dė­ti rug­sė­jo 6-osios po­pie­tę. Tei­sė­sau­gi­nin­kai įta­ria, kad mer­gi­ną žu­dė bū­tent šie trys jau­ni pus­bro­liai, o ki­ti as­me­nys grei­čiau­siai su nu­žu­dy­mu nė­ra tie­sio­giai su­si­ję.
Teis­mo po­sė­dis dėl K. Bie­liaus­ko su­ėmi­mo pra­si­dė­jo 13 val. 30 min., po va­lan­dos bu­vo svars­to­mas L. Bie­liaus­ko su­ėmi­mo klau­si­mas, o 15 va­lan­dą prieš teis­mą sto­jo M. Bie­liaus­kas. Juos vi­sus pra­šo­ma to­liau lai­ky­ti su­im­tus tris mė­ne­sius. Pro­ku­ro­rų mo­ty­vas – įta­ria­mie­ji žu­di­kai ga­li slaps­ty­tis, truk­dy­ti ty­ri­mui ir da­ry­ti nau­jus nu­si­kal­ti­mus. Spren­di­mą, ku­riam lai­kui lai­ky­ti su­im­tus įta­ria­muo­sius, teis­mas pa­skelbs penk­ta­die­nio ry­tą.
Ket­vir­tas su­im­ta­sis ne­se­niai bu­vo pa­leis­tas į lais­vę. I. Straz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mo by­lo­je yra dau­giau nei še­ši įta­ria­mie­ji. Li­ku­siems skir­tos švel­nes­nės kar­do­mo­sios prie­mo­nės – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti, įpa­rei­go­ji­mas re­gist­ruo­tis po­li­ci­jo­je, vie­nas pa­leis­tas už pi­ni­gi­nį už­sta­tą. Kai ku­rie iš jų, įta­ria­ma, ne­žu­dė mer­gi­nos – jiems pa­teik­ti įta­ri­mai dėl plė­ši­mų, mer­gi­nos pa­gro­bi­mo, vie­no ben­dri­nin­ko už­duo­tis bu­vo rū­pin­tis I. Straz­daus­kai­tės au­to­mo­bi­lio „Au­di A7“ par­da­vi­mu. Ta­čiau nu­si­kal­tė­liai sa­vo kės­lų iki ga­lo ne­įgy­ven­di­no – mer­gi­nos ma­ši­ną pa­li­ko nuo­ša­lio­je vie­to­je iš­kart po pa­gro­bi­mo.
Pri­me­na­me, jog 26 me­tų plun­giš­kė Ie­va bu­vo pa­grob­ta šių me­tų ko­vo 5-osios va­ka­rą greit­ke­ly­je ties Elek­trė­nais. Už­puo­li­kus ma­si­no iš Plun­gės į Vil­nių vy­ku­sios mer­gi­nos pra­ban­gus 2016 me­tų lai­dos „Au­di“ au­to­mo­bi­lis, prie ku­rio vai­ro ji sė­dė­jo. Pa­gro­bė­jai už­puo­lė au­ką ty­čia su­kė­lę ava­ri­ją – tren­kė­si sa­vo ma­ši­na į I. Straz­daus­kai­tės „Au­di“. Plun­giš­kė bu­vo įgrūs­ta į au­to­mo­bi­lio BMW ba­ga­ži­nę ir nu­vež­ta į Kė­dai­nių ra­jo­ną. Ten, įta­ria­ma, ji bu­vo žiau­riai nu­žu­dy­ta, o kū­nas pa­slėp­tas Dauk­šių ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­jo­je.
Ko­vo 10 die­ną mer­gi­nos kū­nas ras­tas už­kas­tas ka­ri­nio po­li­go­no te­ri­to­ri­jo­je, o I. Straz­daus­kai­tės „Au­di“ ap­tik­ta Žei­mių apy­lin­kė­se (Jo­na­vos r.) esan­čia­me miš­ke. Pa­rei­gū­nai su­čiu­po įta­ria­muo­sius žu­di­kus, da­lis jų da­vė pa­ro­dy­mus prie au­kos kū­no su­ra­di­mo vie­tos.
Nu­sta­ty­ta, jog plun­giš­kei kas­tu­vu į gal­vą smog­ta ke­lio­li­ka kar­tų, iš vi­so su­duo­ta ke­lias­de­šimt smū­gių. Mer­gi­na grei­čiau­siai mi­rė nuo smū­gių į gal­vos sri­tį.
Vi­si či­go­nų gau­jos na­riai anks­čiau teis­ti už plė­ši­mus ir ki­tus nu­si­kal­ti­mus. Gau­jos, už­si­ė­mu­sios plė­ši­mais ir va­gys­tė­mis, ma­ši­nų gro­bi­mu, ly­de­riais lai­ko­mi Le­o­nas ir Ka­ro­lis Bie­liaus­kai. Ma­no­ma, jog min­tis nu­žu­dy­ti mer­gi­ną ki­lo spon­ta­niš­kai.
Be­je, I. Straz­daus­kai­tės nu­žu­dy­mo ty­ri­mas su­jung­tas su Lat­vi­jos pi­lie­čio api­plė­ši­mu – ke­ly­je prie Kau­no pra­ėju­sių me­tų ba­lan­dį iš jo bu­vo pa­grob­tas pra­ban­gus 2015 me­tų lai­dos au­to­mo­bi­lis „Volks­wa­gen Pas­sat“. Ty­rė­jų duo­me­ni­mis, lat­vį už­puo­lė tie pa­tys mer­gi­nos nu­žu­dy­mu įta­ria­mi as­me­nys.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama