Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Muš­ty­nės prie „Bil­du­ko“

Muš­ty­nės prie „Bil­du­ko“

Nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį prie nak­ti­nio klu­bo „Bil­du­kas“, esan­čio Se­na­mies­čio aikš­tė­je, su­si­plie­kė jau­ni­mas. Dviem su­muš­tiems vai­ki­nams pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos, tris su­lai­kė po­li­ci­ja.

Spa­lio 15-osios nak­tį, apie pu­sę dvie­jų, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams bu­vo pra­neš­ta, jog Plun­gė­je, Se­na­mies­čio a. 3, prie nak­ti­nio klu­bo „Bil­du­kas“, vyks­ta muš­ty­nės, kad trys ar ke­tu­ri as­me­nys „pa­auk­lė­jo“ du ne­blai­vius jau­nuo­lius, gi­mu­sius 1995 m. ir 1997 m.
Į įvy­kio vie­tą at­vy­ku­siems po­li­ci­nin­kams jau­ni­mas pa­pa­sa­ko­jo, jog už­puo­li­kai pa­si­ša­li­no au­to­mo­bi­liu „Peu­ge­ot“ link Sto­ties gat­vės, taip pat pa­sa­kė ži­nan­tys, kas vai­ra­vo tą ma­ši­ną, nu­ro­dė vai­ruo­to­jo as­me­ny­bę. Nu­ken­tė­ju­sie­ji tei­gė, jog, jiems sto­vint prie „Bil­du­ko“, ke­li jau­nuo­liai puo­lė muš­tis – su­da­vė į įvai­rias kū­no vie­tas ne­nu­sta­ty­tą skai­čių smū­gių – ir pa­si­ša­li­no.
Su­muš­tiems vai­ki­nams bu­vo iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba, me­di­kai juos ap­žiū­rė­jo ir su­tei­kė bū­ti­ną­ją pa­gal­bą. Be įvai­rių su­žei­di­mų nu­ken­tė­ju­siems nu­sta­ty­tas ir gir­tu­mas: 1995 m. gi­mu­siam vai­ki­nui iš Do­vai­nių kai­mo – 2,02 pro­mi­lės, o dvi­de­šimt­me­čiui jo drau­gui iš Virk­šų kai­mo – 1,92 pro­mi­lės.
Ieš­ko­da­mi ga­li­mų už­puo­li­kų, pa­rei­gū­nai tru­ko maž­daug pus­va­lan­dį. Ne­tru­kus po 2 va­lan­dos nak­ties po­li­ci­nin­kai su­lai­kė ir į ko­mi­sa­ria­tą at­ve­žė tris pi­lie­čius, ku­rie va­ži­nė­jo­si nu­ken­tė­ju­sių­jų nu­ro­dy­tu au­to­mo­bi­liu „Peu­ge­ot“. Pa­aiš­kė­jo, jog įta­ria­mie­ji mu­šei­kos net šiek tiek jau­nes­ni už nu­ken­tė­ju­siuo­sius: du gi­mę 1998 me­tais, vie­nas – 1999 me­tais. Tri­ju­lė nei­gė da­ly­va­vu­si muš­ty­nė­se, ta­čiau prie mi­nė­to nak­ti­nio klu­bo sa­kė bu­vę.
Pa­rei­gū­nai aiš­ki­na­si ap­lin­ky­bes dėl jau­nuo­lių su­ža­lo­ji­mo, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 284 str. 1 da­lį (vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mas).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama