Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Susipažinkim! » Fut­bo­lą Šve­di­jo­je žai­džian­ti plun­giš­kė su­si­tuo­kė su... mer­gi­na

Fut­bo­lą Šve­di­jo­je žai­džian­ti plun­giš­kė su­si­tuo­kė su... mer­gi­na

„Lie­tu­vos rink­ti­nės fut­bo­li­nin­kė su­si­tuo­kė su sa­vo iš­rink­tą­ja iš Šve­di­jos“ – to­kią ži­nią sa­vait­ga­lį pa­skel­bė nau­jie­nų por­ta­las „Del­fi“. Ši lie­tu­vė – tai 27 me­tų plun­giš­kė Vik­to­ri­ja Bud­ry­tė, su ku­ria in­ter­viu „Plun­gės ži­nios“ pub­li­ka­vo prieš pen­ke­rius me­tus.

Apie sa­vo kraš­tie­tės spor­ti­nį ke­lią ir pa­sie­ki­mus pa­sa­ko­jo­me 2012 m. rug­sė­jį straips­ny­je „Iš Plun­gės ki­lu­si fut­bo­li­nin­kė tę­sia kar­je­rą Šve­di­jo­je“. Sa­vo gim­tą­jį mies­tą ji pa­li­ko 2004-ai­siais, bū­da­ma 15 me­tų, kai iš­vy­ko siek­ti pro­fe­sio­na­lios fut­bo­li­nin­kės kar­je­ros į Šiau­lius ir žai­dė už „Gin­tros-Uni­ver­si­te­to“ ko­man­dą. Ne kar­tą pa­si­žy­mė­ju­sią Lie­tu­vos fut­bo­lo rink­ti­nės žai­dė­ją 2011 me­tais spor­tas nu­bloš­kė į Šve­di­ją, į „Ros­lags­bro“ ko­man­dą. Vi­są šį in­ter­viu ga­li­ma ras­ti mū­sų laik­raš­čio in­ter­ne­to pus­la­py­je.
Apie tai, kad V. Bud­ry­tė su­si­tuo­kė su sa­vo šir­dies drau­ge iš Šve­di­jos Ma­ri­na Me­lo­dy Win­ners­jo, so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ pa­skel­bė ji pa­ti. Šios ša­lies Nor­rtal­je mies­te gy­ve­nan­ti plun­giš­kė lie­pos 8 die­ną pa­vie­ši­no nuo­trau­ką, ku­rio­je au­to­mo­bi­ly­je bu­čiuo­ja­si dvi jau­no­sios – Vik­to­ri­ja ir jos iš­rink­to­ji Ma­ri­na – bei pri­dė­tas prie­ra­šas: „Just mar­ried“ (Ką tik su­si­tuo­ku­sios). Taip pat ga­li­ma ras­ti nuo­trau­kų, kur jos abi, vil­kė­da­mos bal­to­mis suk­ne­lė­mis, žings­niuo­ja gre­ta vie­na ki­tos šven­ti­nės ce­re­mo­ni­jos me­tu.
Šve­di­jo­je, ki­taip nei Lie­tu­vo­je, tos pa­čios ly­ties as­me­nys ga­li tuok­tis ir kur­ti šei­mas – šio­je ša­ly­je to­kios san­tuo­kos įtei­sin­tos 2009 me­tais.
Be­je, iš Plun­gės ki­lu­si fut­bo­li­nin­kė V. Bud­ry­tė feis­bu­ke ge­gu­žės 10 die­ną yra pa­vie­ši­nu­si dar vie­ną fo­to­gra­fi­ją su kū­di­kio rū­be­liais ir ul­tra­gar­so nuo­trau­ka. Pa­ra­šy­ta, jog bū­si­mo vai­ke­lio ma­ma Ma­ri­na jau­čia­si pui­kiai, kad kū­di­kį jos iš­vys lap­kri­tį. Mo­te­rų drau­gai – šve­dai ir lie­tu­viai – tuo ypač džiau­gia­si, ko­men­ta­ruo­se va­di­na jas šau­nuo­lė­mis ir ne­abe­jo­ja, kad abi bus pa­čios nuo­sta­biau­sios ma­mos...

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama