Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Skelb­ta­me auk­cio­ne pir­kė­jų ne­su­lau­kė

Skelb­ta­me auk­cio­ne pir­kė­jų ne­su­lau­kė

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja skel­bė, kad vie­ša­me auk­cio­ne, ku­ris tu­rė­jo įvyk­ti bir­že­lio 14 die­ną, siū­lo pirk­ti A. Vaiš­vi­los gat­vė­je esan­tį prieš­gais­ri­nį re­zer­vu­a­rą su jam pri­skir­tu že­mės skly­pu, taip pat – 12 san­dė­liu­kų Vy­tau­to gat­vė­je ir 6 bu­tus ava­ri­niu pri­pa­žin­ta­me na­me Auš­ros g. 8.

Nė vie­nas pir­kė­jas ne­už­si­re­gist­ra­vo, tad auk­cio­nas ne­įvy­ko.
Prie Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los esan­tis ne­be­nau­do­ja­mas prieš­gais­ri­nis re­zer­vu­a­ras į auk­cio­ną pa­te­ko pir­mą kar­tą. Pir­kė­jui jis ga­li bū­ti įdo­mus dėl sta­ti­niui pri­skir­to 0,1911 ha že­mės skly­po, ku­rio pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na bu­vo įver­tin­ta 15 714 eu­rų. Už re­zer­vu­a­rą ir že­mės skly­pą ti­kė­ta­si gau­ti 19 451 eu­rą, ta­čiau be­si­do­min­čių šiuo par­duo­da­mu ob­jek­tu bent jau per pir­mą­jį auk­cio­ną ne­at­si­ra­do.
Ne pir­mą kar­tą ban­dy­ta par­duo­ti vi­di­niuo­se Vy­tau­to gat­vės kie­muo­se esan­čius san­dė­liu­kus. Šį kar­tą dvy­li­ka san­dė­liu­kų bu­vo vie­na­me pa­siū­ly­mo pirk­ti pa­ke­te, o tai reiš­kia, kad po­ten­cia­lus pir­kė­jas tu­rė­tų už juos vi­sus vie­nu ypu su­mo­kė­ti 2 179 eu­rus. San­dė­liu­kai yra vie­no­je ei­lė­je, ta­čiau tarp jų įsi­mai­šęs ir vie­nas ki­tas pri­va­taus as­mens san­dė­liu­kas.
Nie­kas ne­no­ri pirk­ti ir 6 bu­tų me­di­nia­me ava­ri­nės būk­lės na­me Auš­ros g. 8. Sa­vi­val­dy­bė be­ve­ly­tų na­mą nu­griau­ti, ta­čiau ja­me dar yra du pri­va­tiems as­me­nims pri­klau­san­tys bu­tai. Pra­di­nė še­šių bu­tų kai­na sie­kė 4 765 eu­rus, ta­čiau pa­siū­ly­mas ga­li­mų pir­kė­jų ne­su­do­mi­no.
Kaip „Plun­gės ži­nias“ in­for­ma­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė In­ga Daub­lie­nė, par­duo­da­mo tur­to kai­nos ki­ta­me auk­cio­ne tu­rė­tų bū­ti dar ma­žes­nės.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama