Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Savivaldybėje » Dar­bą pra­dė­jo pir­mo­ji in­teg­ra­lios pa­gal­bos ko­man­da

Dar­bą pra­dė­jo pir­mo­ji in­teg­ra­lios pa­gal­bos ko­man­da

Slau­gy­to­ja Sta­nis­la­va Ma­žei­kie­nė, jos pa­dė­jė­ja Da­lia Venc­ku­vie­nė, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Au­re­li­ja Grikš­tie­nė ir ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Kęs­tu­tis Bud­rys – tai pir­mo­ji Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre su­bur­ta ko­man­da, ge­gu­žės 2 die­ną pra­dė­ju­si teik­ti in­teg­ra­lią pa­gal­bą žmo­nėms, ku­rie yra „įka­lin­ti“ na­muo­se ir ku­riems nu­sta­ty­tas slau­gos po­rei­kis. Prieš pat iš­vyks­tant pas li­go­nius su šiais dar­buo­to­jais pas­ku­ti­nius niu­an­sus ap­ta­rė įstai­gos di­rek­to­rė Ode­ta Mi­siū­nie­nė ir apie ko­man­dos dar­bą pa­pa­sa­ko­jo ži­niask­lai­dos at­sto­vams.

„Nuo šios die­nos star­tuo­ja pro­jek­tas „In­teg­ra­lios pa­gal­bos (so­cia­li­nės glo­bos ir slau­gos) į na­mus tei­ki­mas Plun­gės ra­jo­ne“ – ko­man­da su­bur­ta, įran­ga su­pirk­ta, ma­ši­na gau­ta“, – ant­ra­die­nio ry­tą kal­bė­jo O. Mi­siū­nie­nė. Pir­ma­jai ko­man­dai nu­pirk­tas au­to­mo­bi­lis „Opel Me­ri­va“, ki­ti du bus per­ka­mi aukš­tes­ni, va­ro­mi vi­sais ke­tu­riais ra­tais – kad pa­siek­tų ato­kiuo­se vien­kie­miuo­se gy­ve­nan­čius as­me­nis.
Di­rek­to­rė pri­sta­tė pir­mo­sios ko­man­dos dar­buo­to­jus, ap­ro­dė ir spe­cia­lias prie­mo­nes, ku­rias jie ve­žio­sis pas slau­go­mus žmo­nes. Tai gu­mi­nė vo­nia, įke­lia­ma ne­vaikš­tan­tiems žmo­nėms į lo­vą, spe­cia­li mau­dy­mo­si kė­dė, kel­tu­vas, skir­tas įkel­ti žmo­gų į vo­nią. Taip pat – var­ty­mo pa­klo­dė pra­gu­lų pro­fi­lak­ti­kai, spe­cia­lūs čiu­ži­niai nuo pra­gu­lų, dir­žas su ran­ke­nė­lė­mis, ku­riuo ap­si­juos slau­gy­to­ja, ir įsi­ki­bęs žmo­gus ga­lės at­si­kel­ti, dar – per­kė­li­mo iš lo­vos į ve­ži­mė­lį len­ta, ran­kų ir ko­jų tre­ni­ruok­lis-ma­sa­žuok­lis bei ki­tos prie­mo­nės, rei­ka­lin­gos in­teg­ra­lios pa­gal­bos ko­man­dai.

Kaip vis­kas vyks? Kiek­vie­nos dar­bo die­nos ry­tą, pri­klau­so­mai nuo po­rei­kio, dar­buo­to­jai su­si­kraus į au­to­mo­bi­lį rei­kia­mas prie­mo­nes ir va­žiuos pas žmo­nes, ku­riems nu­sta­ty­ta slau­ga. Vie­nam klien­tui pa­gal si­tu­a­ci­ją bus ski­ria­ma iki pus­penk­tos va­lan­dos kas­dien. Per tą lai­ką ga­lės šiek tiek at­si­kvėp­ti ir na­miš­kiai.
Spe­cia­lis­tai iš­si­aiš­kins glo­bos ir slau­gos na­muo­se pa­slau­gų po­rei­kį, at­si­žvelgs į šei­mos gy­dy­to­jo re­ko­men­da­ci­jas ir teiks pa­slau­gas. Sun­kių svei­ka­tos bė­dų pri­spaus­tus as­me­nis dar­buo­to­jai ga­lės ne tik api­praus­ti, bet ir nu­mau­dy­ti, nu­kirp­ti plau­kus ir na­gus, su­leis­ti vais­tus, pa­sta­ty­ti la­ši­nę, at­lik­ti pra­gu­lų pro­fi­lak­ti­ką, taip pat – pa­mai­tin­ti, su­tvar­ky­ti kam­ba­rį ir kt. Slau­ga žmo­gui bus tei­kia­ma ne­mo­ka­mai, o už glo­bos pa­slau­gas teks su­si­mo­kė­ti (už va­lan­dą – 0,46 eur.).
Di­rek­to­rė mi­nė­jo, jog ko­man­da kol kas tu­ri pen­kis lan­ko­mus pen­si­nio am­žiaus klien­tus – ke­tu­ris plun­giš­kius ir vie­ną iš Pa­ku­tu­vė­nų, ta­čiau tai tik pra­džia. Ne­abe­jo­ja­ma, jog klien­tų at­si­ras dau­giau, bus su­bur­tos dar dvi ko­man­dos, nu­pirk­ta įran­ga ir dar du au­to­mo­bi­liai. Pla­nuo­ja­ma, jog vie­nai spe­cia­lis­tų gru­pei teks de­šimt lan­ko­mų li­go­nių.
In­teg­ra­li pa­gal­ba nė­ra vien slau­ga ir glo­ba – tai ir ar­ti­mų­jų, pri­žiū­rin­čių li­go­nius, kon­sul­ta­vi­mas. Jie gaus ver­tin­gų pa­ta­ri­mų ir pa­mo­ky­mų, kaip elg­tis su slau­go­mu as­me­niu. Ir dar – ar­ti­miau­siu me­tu į ko­man­dą tu­rė­tų įsi­lie­ti psi­cho­lo­gas, ku­rio šiuo me­tu la­bai ieš­ko­ma. Šio spe­cia­lis­to pa­gal­ba li­ki­mo nu­skriaus­tiems žmo­nėms kar­tais taip pat la­bai rei­ka­lin­ga.
Kaip mi­nė­ta, in­teg­ra­lios pa­gal­bos į na­mus ga­li ti­kė­tis as­me­nys, ku­riems nu­sta­ty­tas slau­gos po­rei­kis. Tai ne tik pa­si­li­go­ję pen­si­nin­kai – ga­li bū­ti ir ne­įga­lūs jau­ni žmo­nės ar vai­kai, taip pat ava­ri­jo­se su­luo­šin­ti Plun­gės sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai tiek iš mies­to, tiek iš kai­mo.
Tu­rin­tys slau­go­mų as­me­nų ir pa­gei­dau­jan­tys in­teg­ra­lios pa­gal­bos į na­mus, tu­ri pri­sta­ty­ti do­ku­men­tus į Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trą. Dau­giau in­for­ma­ci­jos ga­li su­teik­ti so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Au­re­li­ja Grikš­tie­nė (tel. 8 604 67 392) ir slau­gy­to­ja Sta­nis­la­va Ma­žei­kie­nė (tel. 8 670 73 724). Tie­sa, mi­nė­tos pa­slau­gos ne­tei­kia­mos psi­chi­niams li­go­niams. Taip pat mo­bi­lias so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kian­tys spe­cia­lis­tai ne­vyks pas ser­gan­čius in­fek­ci­nė­mis li­go­mis, pas al­ko­ho­li­kus ir nar­ko­ma­nus. In­teg­ra­li pa­gal­ba bus tei­kia­ma tik dar­bo va­lan­do­mis.
Pro­jek­to vyk­dy­mui iš Eu­ro­pos są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų ­gau­ta 240 tūks­tan­čių eu­rų – įran­gai, au­to­mo­bi­liams, ko­man­dos dar­bo už­mo­kes­čiui. Pro­jek­tas bus vyk­do­mas tre­jus me­tus, ta­čiau ti­ki­ma­si, kad vė­liau jį pra­tęs.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama