Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Renginiai » Gruo­džio 5 die­ną Plun­gė­je – An­driaus Ku­li­kaus­ko pa­ra­mos kon­cer­tas

Gruo­džio 5 die­ną Plun­gė­je – An­driaus Ku­li­kaus­ko pa­ra­mos kon­cer­tas

Plun­gės „Lions“ ir ROTARY klu­bai su­jun­gė jė­gas ir nu­spren­dė šie­met su­reng­ti dar vie­ną pa­ra­mos kon­cer­tą. Tik šį kar­tą už bi­lie­tus-kvie­ti­mus ir kom­pak­ti­nes plokš­te­les su­rink­tos lė­šos bus skir­tos kū­rė­jo ir at­li­kė­jo, Plun­gės gar­bės pi­lie­čio An­driaus Ku­li­kaus­ko gy­dy­mui pa­rem­ti. Jei svei­ka­ta leis, į gruo­džio 5 die­ną Plun­gė­je vyk­sian­tį kon­cer­tą pa­ža­dė­jo at­vyk­ti ir A. Ku­li­kaus­kas.

Lap­kri­čio 15 die­ną klu­bų „Lions“ ir ROTARY na­riai su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, kad pa­pa­sa­ko­tų apie sa­vo su­ma­ny­mą.
Kaip sa­kė Ge­di­mi­nas Nor­vai­šas, idė­jos su­reng­ti pa­ra­mos kon­cer­tą Plun­gė­je au­to­rius yra iš mū­sų mies­to ki­lęs pro­diu­se­ris Gin­ta­ras Ben­džius, ku­ris, kaip ir A. Ku­li­kaus­kas, itin pri­si­dė­jo ku­riant plun­giš­kių pro­gra­mą per te­le­vi­zi­ją ro­dy­ta­me „Su­per­mies­to“ žai­di­me.
Ka­dan­gi A. Ku­li­kaus­kas ki­lęs iš Plun­gės, nu­spręs­ta, jog jam skir­to pa­ra­mos kon­cer­to rei­kia ne tik Vil­niu­je, bet ir gim­to­jame mieste. Prieš pa­skel­biant apie kon­cer­tą Plun­gė­je, tei­rau­ta­si ir A. Ku­li­kaus­ko nuo­mo­nės, jis ne­bu­vo prieš.
A. Ku­li­kaus­ką pa­žįs­ta ir ger­bia la­bai daug po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos at­li­kė­jų, to­dėl pa­reng­ti kon­cer­ti­nę pro­gra­mą ne­bu­vo su­dė­tin­ga. Į kvie­ti­mą jau at­si­lie­pė net 11 so­lis­tų, du­e­tų, gru­pių. Nė vie­nas at­li­kė­jas kon­cer­to or­ga­ni­za­to­riams ne­kė­lė jo­kių są­ly­gų – prie­šin­gai, džiau­gė­si, kad tu­rės ga­li­my­bę nors to­kiu in­dė­liu pri­si­dė­ti prie A. Ku­li­kaus­ko gy­dy­mo.
„G. Ben­džius pa­kal­bi­no klai­pė­die­čius, aš – plun­giš­kius at­li­kė­jus, ir vi­si idė­jai pri­ta­rė. Vie­nin­te­lis klau­si­mas bu­vo: ka­da ir kur?“ – pa­si­džiau­gė mu­zi­kos at­sto­vų vie­ny­be G. Nor­vai­šas.
Tai­gi, A. Ku­li­kaus­ko pa­ra­mos kon­cer­tas Plun­gė­je įvyks gruo­džio 5 die­ną. Pra­džia – 18 va­lan­dą. Da­ly­vaus Bi­ru­tė Pet­ri­ky­tė, Jū­ra­tė Mi­liaus­kai­tė, Vio­le­ta ir Vi­lius Ta­ra­so­vai, Si­mo­nas Dons­ko­vas, Kęs­tu­tis Jab­lons­kis, gru­pės „Stu­di­ja“, „Man-go“, „Ta­bas­co“, „2 Do­na­tai“, „Te­qui­la“, „Že­mai­tu­kai“. Kiek­vie­nas per kon­cer­tą at­liks po du kū­ri­nius. Ren­gi­nį ves A. Ku­li­kaus­ko vai­kys­tės kie­mo drau­gas Eu­ge­ni­jus Bun­ka.
„La­bai ti­ki­mės, kad šis kon­cer­tas bus įsi­min­ti­nas ren­gi­nys tiek at­li­kė­jams, tiek žiū­ro­vams. Ma­lo­nu, kad Lie­tu­vo­je yra ge­rų žmo­nių, no­rin­čių pa­rem­ti ini­cia­ty­vą. Dė­ko­ja­me vi­siems, ku­rie gruo­džio 5 die­ną, ant­ra­die­nį, at­eis į kon­cer­tą Plun­gė­je“, – pa­žy­mė­jo pa­ra­mos ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai.
Bi­lie­tų-kvie­ti­mų tei­rau­ki­tės klu­bų „Lions“ ar­ba ROTARY na­rių.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama