Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Politika » „Blo­giau ne­gu bu­vo, ne­bus. Bus tik ge­riau“

„Blo­giau ne­gu bu­vo, ne­bus. Bus tik ge­riau“

Va­sa­rio 15-ąją, ne­ei­li­nės vals­ty­bei die­nos iš­va­ka­rė­se, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 32-aja­me po­sė­dy­je po­li­ti­kams, ben­dra­žy­giams ne tik skam­bė­jo svei­ki­ni­mai ir lin­kė­ji­mai Vals­ty­bės 100-me­čio pro­ga, bet ir be di­de­lių gin­čų ar in­tri­gų pri­im­ti svar­būs ra­jo­nui klau­si­mai. Vie­nas jų – pa­tvir­tin­tas di­des­nis 2018 me­tų biu­dže­tas. Be­ne dau­giau­sia klau­si­mų po­li­ti­kams ki­lo prie tri­bū­nos sto­jus Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Gin­ta­rui Ba­gu­žiui bei Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Juo­zui Šle­pe­čiui. Ta­ry­bos na­riams ki­lus klau­si­mų dėl Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mos, te­ko tvir­tin­ti, kad „blo­giau ne­gu bu­vo, ne­bus. Bus tik ge­riau“, o me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ant­ri­no, jog „nau­do­jant lė­šas iš­min­tin­gai, bus ma­to­mi žy­miai ge­res­ni re­zul­ta­tai ne­gu ti­ki­ma­si“ ir kvie­tė la­biau pa­si­ti­kė­ti Ad­mi­nist­ra­ci­ja...

Dėl pa­ra­mos spręs ko­vo ga­le
Į Ta­ry­bos na­rius su pra­šy­mu pri­si­dė­ti prie Eu­ro­pos par­ke ke­ti­na­mo sta­ty­ti mo­nu­men­ta­laus pa­min­klo „Pa­sau­lio lie­tu­vių vie­ny­bės ka­rū­na“ ir taip įam­žin­ti Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį, krei­pė­si „Lie­tos“ lab­da­ros fon­do stei­gė­jų ta­ry­bos na­rys ir pro­jek­to au­to­rius skulp­to­rius Ge­di­mi­nas Ra­dze­vi­čius.
Au­to­rius pa­sa­ko­jo, kad pa­min­klo ka­rū­nos pa­grin­dą su­da­ro iš lau­ko ak­me­nų ra­tu su­mū­ry­ti aš­tuo­ni stul­pai, vir­šu­je už­si­bai­gian­tys sau­lu­te su pum­pu­ru. Tai sim­bo­li­zuo­ja am­ži­ną gy­ve­ni­mo žie­dą. Lenk­ti me­ta­li­niai skliau­tai vaiz­duo­ja dan­gų, o juo­se esan­tys ko­riai su lau­ko ak­me­nė­liais – avi­lį, į ku­rį iš vi­sų pa­sau­lio ša­lių lie­tu­viš­kos bi­te­lės ne­ša nek­ta­rą me­dui.
Pa­sak G. Ra­dze­vi­čiaus, pir­mo­ji iš Že­mai­ti­jos kraš­to prie idė­jos pri­si­dė­jo Ši­lu­tės sa­vi­val­dy­bė. Kvie­tė jų pa­vyz­džiu pa­sek­ti ir plun­giš­kius. Mies­tai, ku­rie pri­si­dės, bus įam­žin­ti kri­vū­lė­je.
Ta­ry­bos na­rių pa­klaus­tas, kas jau pa­da­ry­ta, skulp­to­rius sa­kė, kad iš­kil­min­gai ati­da­ry­tas ug­nia­ku­ro pa­min­klas ir aš­tuo­nios ko­lo­nos, o ži­nia ke­liau­ja per vi­są Lie­tu­vą! Dar pla­nuo­ja­ma pastatyti ap­žval­gos bokš­tą-var­pi­nę ir ak­me­ni­niuo­se rie­du­liuo­se iš­kal­ti svar­bius įvy­kius: Sau­lės mū­šį, Dur­bės mū­šį, Mė­ly­nų­jų van­de­nų mū­šį, 1918 m. Va­sa­rio 16-osios Ak­tą bei dar 12 Lie­tu­vos vals­ty­bei svar­bių da­tų...
Iš­klau­sę „Lie­tos“ lab­da­ros fon­do at­sto­vo pra­šy­mą, Ta­ry­bos na­riai pa­rem­ti ne­sku­bė­jo – tai spręs ko­vo 29-ąją vyk­sian­čia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je.
Ko­dėl gais­rai per­si­ke­lia į mies­tą?
Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus tau­tos iš­rink­tie­siems pa­tei­kė ata­skai­tą apie 2017 me­tais Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ki­lu­sius gais­rus. O jų bū­ta net 121.
Pa­sak M. Pronc­kaus, ly­gi­nant su 2016-ai­siais, gais­rų pa­di­dė­jo 1,6 proc. Kas pa­blo­gi­no si­tu­a­ci­ją? Ogi ne­šva­rūs ka­mi­nai, ku­riuo­se už­si­de­ga suo­džiai. Per 2017 m. gais­rai su­nai­ki­no ke­tu­rias trans­por­to prie­mo­nes. Pa­vy­ko ap­sau­go­ti vie­ną pa­sta­tą ir iš­gel­bė­ti žmo­gų (Kan­tau­čiuo­se).
Daž­niau­sios gais­rų prie­žas­tys – ne­tvar­kin­gos kros­nys (31 proc.), de­gi­na­ma žo­lė (26 proc.), ne­at­sar­gus el­ge­sys su ug­ni­mi ir kitos (25 proc.).
Nors, M. Pronc­kaus tei­gi­mu, nuo 2006 m. gais­rų ma­žė­ja, pas­ta­ruo­ju me­tu jų tar­ny­ba la­biau at­lie­ka gel­bė­to­jų funk­ci­jas. Anot pra­ne­šė­jo, Lie­tu­vo­je per pra­ėju­sius me­tus ki­lo 9500 gais­rų, o gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jų at­lik­ta 11 000 . Plun­gės ra­jo­ne at­lik­ti 79 gel­bė­ji­mo dar­bai: pa­gal­ba bui­ty­je, spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms (už­klimps­ta Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis), trans­por­to ava­ri­jos, gyv­si­dab­rio su­rin­ki­mas. At­lik­ti 26 ope­ra­ty­vi­niai pa­tik­ri­ni­mai (di­džiau­sias dė­me­sys ski­ria­mas kul­tū­ri­niams ren­gi­niams, šven­tėms), tik­ri­na­ma prieš­gais­ri­nė būk­lė. Kaip pa­ste­bė­jo M. Pronc­kus, įdo­mu tai, kad gais­rai per­si­ke­lia į... mies­tą.
Nuo ge­gu­žės 1-osios dū­mų de­tek­to­riai tu­ri bū­ti kiek­vie­na­me būs­te
Ta­ry­bos na­riai su­pa­žin­din­ti su kas­met rug­sė­jo ir spa­lio mė­ne­siais ša­ly­je Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to ren­gia­ma pre­ven­ci­ne ak­ci­ja „Kū­ren­ki­me sau­giai“.
Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vyr. spe­cia­lis­tas Min­dau­gas Kau­nas trum­pai pri­sta­tė pra­ėju­sių me­tų re­zul­ta­tus. Pa­sak jo, Lie­tu­vo­je su­pla­nuo­ta šimt­me­čio pro­ga pa­tik­rin­ti 100 000 būs­tų, o Plun­gei te­ko 1600. Siek­da­mi ap­žiū­rė­ti kros­nis, duo­ti pa­ta­ri­mų gy­ven­to­jams, Plun­gės ra­jo­ne ug­nia­ge­siai ap­lan­kė 100 būs­tų. Nu­sta­ty­ta, kad 25 proc. lan­ky­tų na­mų bu­vo su ne­tvar­kin­gais šil­do­mai­siais prie­tai­sais, tiek pat – su ne­tvar­kin­ga elek­tros ins­ta­lia­ci­ja (daž­niau­siai pas vie­ni­šus se­ne­lius ir so­cia­liai rem­ti­no­se šei­mo­se). Tik 5 proc. būs­tų tu­rė­jo au­to­ma­ti­nius dū­mų de­tek­to­rius. Vis­gi sta­tis­ti­ka ne­at­spin­di vi­sos tie­sos. Iš Sa­vi­val­dy­bės lė­šų jau nu­pirk­ta ir iš­da­ly­ta 200 de­tek­to­rių tiems, ku­riems la­biau­siai rei­kia.
Anot M. Kau­no, pa­grin­di­nis šios ak­ci­jos tiks­las – pa­si­tel­kiant ži­niask­lai­dą in­for­muo­ti gy­ven­to­jus, juos lan­ky­ti ir mo­ky­ti sau­giai pri­žiū­rė­ti būs­tą, tai­gi duo­ti pa­ta­ri­mų, o ne baus­ti.
Vyr. spe­cia­lis­tas taip pat pri­mi­nė, kad nuo ge­gu­žės 1-osios vi­siems gy­ven­to­jams bus pri­va­lo­ma įsi­gy­ti au­to­ma­ti­nius dū­mų de­tek­to­rius. Nors dau­gu­ma gūž­čio­ja pe­čiais, kad kaž­kas iš to no­ri už­si­dirb­ti, me­ras Aud­rius Kli­šo­nis sa­kė ne­abe­jo­jan­tis, kad plun­giš­kiai yra są­mo­nin­gi ir pa­ra­gin­ti pa­si­rū­pins sa­vo sau­gu­mu.
Pa­tvir­ti­no 2018 me­tų biu­dže­tą
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis, pri­sta­ty­da­mas 2018 m. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, mi­nė­jo, kad, ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, jis di­dė­ja 20 pro­cen­tų.
Pla­nuo­ja­ma, kad šiais me­tais biu­dže­to dy­dis bus 34 mln. 827 tūkst. 500 eu­rų. Esant to­kioms pa­ja­moms, pa­sak di­rek­to­riaus, at­si­ran­da ga­li­my­bė pa­di­din­ti lė­šas ir fi­nan­sa­vi­mą įvai­rioms sri­tims. Siū­lo­ma 390 tūkst. eu­rų skir­ti vie­ti­nės reikš­mės ke­liams ties­ti, tai­sy­ti, tvar­ky­ti ir pri­žiū­rė­ti. Švie­ti­mo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to siū­ly­mu 3 tūkst. eu­rų rei­kė­tų skir­ti mies­to mo­kyk­loms – Se­na­mies­čio mo­kyk­lai, Ry­to pa­grin­di­nei mo­kyk­lai ir „Sau­lės“ gim­na­zi­jai – du­šų re­mon­to dar­bams at­lik­ti.
Taip pat siū­lo­ma Plun­gės sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės pro­gra­mai – blai­vyk­los įren­gi­mui ir veik­los iš­lai­ky­mui – skir­ti 110 tūkst., dar 40 tūkst. – vai­kų dan­tų gy­dymui ir 10,5 tūkst. – re­zi­den­tams.
Pa­di­dė­jus pa­ja­moms, biu­dže­te at­si­ra­do vie­tos nau­joms pro­gra­moms, ku­rių anks­čiau ne­bu­vo: 37 800 Eur – pri­klau­so­my­bių ma­ži­ni­mui, 30 tūkst. – vai­kų va­sa­ros sto­vyk­lų or­ga­ni­za­vi­mo pro­gra­moms, 20 tūkst. – ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mui, taip pat 30 tūkst. pa­di­din­ta pa­ra­ma vi­du­ti­nio ir smu­kio­jo ver­slo rė­mi­mo ir ar­chi­tek­tū­ros/sta­ty­bos pro­gra­moms; di­di­na­mos Ta­ry­bos iš­lai­dos.
Kai ku­riems Ta­ry­bos na­riams ki­lo klau­si­mų dėl vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mos. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­sa­kė, kad „blo­giau ne­gu bu­vo, ne­bus. Bus tik ge­riau“. G. Ba­gu­žiui ant­ri­no ir me­ras, sa­ky­da­mas, kad „si­tu­a­ci­ja yra ge­res­nė nei bu­vo, to­dėl, iš­min­tin­gai nau­do­jant lė­šas vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mai, bus ma­to­mi žy­miai ge­res­ni re­zul­ta­tai ne­gu ti­ki­ma­si.“ A. Kli­šo­nis kvie­tė pa­si­kliau­ti Ad­mi­nist­ra­ci­ja.
Ta­ry­bos na­riai do­mė­jo­si, koks fol­klo­ro šven­tės „Sau­le­lė rau­do­na“ li­ki­mas, nes Kul­tū­ros ta­ry­ba pir­mą kar­tą ne­pa­rė­mė jau tra­di­ci­ja ta­pu­sios šven­tės. Pa­sak mero A. Klišonio, šios iš­lai­dos bus pa­deng­tos iš biu­dže­to, nes vi­sos šven­tės – Va­sa­rio 16-osios, Ko­vo 11-osios ir kt. – su­jung­tos į ben­drą šven­čių pro­gra­mą.
Me­rui pa­siū­lius pa­tvir­tin­ti 2018 me­tų biu­dže­tą, 16 Ta­ry­bos na­rių bu­vo už, 6 su­si­lai­kė.
„Tai opus ir skau­dus klau­si­mas vi­sam ra­jo­nui“
Di­de­lės in­tri­gos ki­lo prie tri­bū­nos sto­jus Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Juo­zui Šle­pe­čiui ir pri­sta­čius klau­si­mą „Dėl pri­ta­ri­mo In­di­vi­du­a­liam Plun­gės vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­kos pla­nui“. Šiuo me­tu Plun­gės glo­bos na­mai tei­kia ne­ma­žai pa­slau­gų, tad ki­lo klau­si­mų, kas pa­si­keis juos per­tvar­kius.
Ta­ry­bos na­rys Ado­mas Za­muls­kis sa­kė, kad rei­kė­tų išsamesnės dis­ku­si­jos šiuo klau­si­mu: „Ar bu­vo da­ry­ti pir­ki­mai ir ko­kios su­mos rei­kės nau­jam cen­trui?“ Komiteto pirmininkas atsakė, kad šiuo at­ve­ju aiš­kaus fi­nan­sa­vi­mo dar ne­si­ma­to ir bū­ti­na rim­tai iš­ana­li­zuo­ti ben­drą si­tu­a­ci­ją.“
J. Šle­pe­tis pa­ste­bė­jo, kad „tai opus ir skau­dus klau­si­mas vi­sam ra­jo­nui“, šiuos klau­si­mus ko­mi­te­tas svars­tė dvie­juo­se po­sė­džiuo­se. Be to, ly­gi­nant trijų pas­ta­rų­jų me­tų skai­čius, Vai­kų glo­bos na­muo­se vai­kų su­ma­žė­jo dvi­gu­bai.
Pa­si­bai­gus dis­ku­si­joms me­ras A. Kli­šo­nis pa­pra­šė Ta­ry­bos na­rių bal­suo­ti. 15 po­li­ti­kų pa­si­sa­kė už, 2 bu­vo prieš, 4 su­si­lai­kė.
Kai no­ri, ga­li bū­ti vie­nin­gi
Į tri­bū­ną pa­ki­lus Vie­tos ūkio ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui To­mui Rau­džiui ir pri­sta­čius ke­le­tą klau­si­mų, tau­tos iš­rink­tie­ji pa­ro­dė ne­ei­li­nį vie­nin­gu­mą: dėl vi­sų pa­teik­tų per­tvar­kos ir pa­tvir­ti­ni­mo klau­si­mų bal­suo­ta vie­nin­gai.
Ta­ry­bos na­riai taip pat bu­vo su­pa­žin­din­ti su si­tu­a­ci­ja dėl so­cia­li­nio būs­to su­tei­ki­mo. Šiuo me­tu Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je so­cia­li­nio būs­to iš vi­so lau­kia 143 šei­mos ar as­me­nys...
Po­sė­džio pa­bai­go­je me­ras A. Kli­šo­nis pri­sta­tė klau­si­mą „Dėl Pri­klau­so­my­bių ma­ži­ni­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je 2018–2025 me­tų pro­gra­mos“ ir pa­kvie­tė Ta­ry­bos na­rius jį pa­lai­ky­ti. Po­li­ti­kai ir čia bu­vo vie­nin­gi.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama