Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Jė­ru­bai­čių są­var­ty­ne de­gė per­dir­bi­mui ne­tin­ka­mos at­lie­kos

Jė­ru­bai­čių są­var­ty­ne de­gė per­dir­bi­mui ne­tin­ka­mos at­lie­kos

Lap­kri­čio 9-osios ry­tą į Bab­run­go se­niū­ni­jos Jė­ru­bai­čių kai­mą sku­bė­jo gais­ri­nės ma­ši­nos. Prieš pat sep­tin­tą va­lan­dą bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, jog ug­nis siau­tė­ja šia­me kai­me esan­čia­me pa­sta­te, ku­ris pri­klau­so Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui (TRATC).

Apie 6.50 va­lan­dą Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba (PGT) bu­vo in­for­muo­ta, jog Jė­ru­bai­čių są­var­ty­ne de­ga pa­sta­tas.
At­vy­kus gel­bė­to­jams, pa­aiš­kė­jo, jog di­de­lio mū­ri­nio pa­sta­to vi­du­je de­gė kal­nai bui­ti­nių at­lie­kų.
Kaip sa­kė Plun­gės PGT vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, gais­ras bu­vo ki­lęs nau­ja­ja­me TRATC pa­sta­te, ku­ria­me rū­šiuo­ja­mos at­lie­kos. De­gė jau iš­rū­šiuo­tos, per­dir­bi­mui ne­tin­ka­mos įvai­rios bui­ti­nės at­lie­kos, pa­ruoš­tos iš­ve­ži­mui į Klai­pė­dą, kur yra de­gi­na­mos. Gais­rą pa­ma­tė jų iš­vež­ti at­vy­kęs sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­jas. Dau­giau žmo­nių tuo me­tu ne­bu­vo.
Pa­tal­pa, ku­rio­je de­gė su­krau­tos šiukš­lės, yra at­skir­ta ug­nia­sie­ne. Čia bu­vo apie 1200 ku­bi­nių met­rų at­lie­kų. Lieps­na jau bu­vo įsi­su­ku­si, ta­čiau ne to­kia di­de­lė, kad bū­tų ne­su­val­do­ma.
Nau­do­jant įmo­nės tech­ni­ką, iš pa­sta­to bu­vo iš­ve­ža­mos at­lie­kos ir per­pi­la­mos van­de­niu. Gais­ro me­tu ap­rū­ko maž­daug 20-ies kvad­ra­ti­nių met­rų san­dė­lia­vi­mo pa­skir­ties pa­sta­to sie­nos, ap­de­gė pa­ke­lia­mų var­tų au­to­ma­ti­ka, su­nio­ko­ta elek­tros ins­ta­lia­ci­ja.
Pa­sak M. Proc­kaus, dar­bo bu­vo ko­ne vi­sai die­nai, smilks­tan­čios at­lie­kos vež­tos dviem krau­tu­vais. Ug­nia­ge­siams tą­dien te­ko pri­siuos­ty­ti bjau­riau­sių kva­pų.
Nu­sta­ty­ta ir prie­žas­tis, dėl ku­rios ki­lo gais­ras – ava­ri­nis dar­bo re­ži­mas elek­tros ins­ta­lia­ci­jo­je. Šiukš­lė­mis bu­vo už­krau­ti elek­tros prie­tai­sai, jie su­drė­ko, įvy­ko trum­pas su­jun­gi­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama