Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Mieste » Plun­gės po­li­ci­ja kraus­ty­sis į ki­tą pa­sta­tą

Plun­gės po­li­ci­ja kraus­ty­sis į ki­tą pa­sta­tą

„Nuo va­sa­ros Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­ja dirbs nau­ja­me, pa­to­gia­me pa­sta­te“, – praneša Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK).

Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK dar ru­de­nį bu­vo pa­skel­bęs de­ry­bas dėl Plun­gės ra­jo­no PK veik­lai rei­ka­lin­go pa­sta­to ar­ba pa­tal­pų nuo­mos. Plo­tas tu­rė­jo bū­ti 1200–1400 kv. m.
Iš vi­so, pa­sak Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK at­sto­vės spau­dai Jū­ra­tės Alb­rek­tie­nės, kon­kur­sui bu­vo pa­teik­ti 3 pa­siū­ly­mai, vi­sos pa­tal­pos bu­vo pa­na­šaus dy­džio. Įver­ti­nus ge­riau­sią va­rian­tą, pa­si­rink­tos UAB „Te­re­kas“ pri­klau­san­čios pa­tal­pos.
Gruo­džio 6 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su UAB „Te­re­kas“. Su­tar­tį pa­si­ra­šė šios įmo­nės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Juo­zas Maks­vy­tis ir ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­fon­sas Mo­tu­zas.
Mi­nė­ta įmo­nė, pa­siū­liu­si pa­lan­kiau­sią kai­ną, pra­ėjus pus­me­čiui, iš­nuo­mos pa­tal­pas Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui. Tad jau ki­tą­met, nuo va­sa­ros, mū­sų po­li­ci­jos būs­ti­nė bus ne­be Vy­tau­to, o Mi­ni­jos gat­vė­je – ten, kur anks­čiau bu­vo įsi­kū­ręs ban­kas „Swed­bank“.
Nau­jų pa­tal­pų Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jai rei­kė­jo to­dėl, kad da­bar­ti­nis pa­sta­tas Vy­tau­to gat­vės pir­muo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me na­me yra vi­siš­kai su­si­dė­vė­jęs, ne­sau­gios svar­biau­sios jo kon­struk­ci­jos. Be ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pa­sta­to ne­ga­li­ma eks­plo­a­tuo­ti. Anks­čiau kal­bė­ta, jog pla­nuo­ja­ma nau­jo po­li­ci­jos pa­sta­to sta­ty­ba, ta­čiau, kaip sa­kė J. Alb­rek­tie­nė, šiuo me­tu nau­jam pa­sta­tui nė­ra skir­tas fi­nan­sa­vi­mas.
Ti­ki­ma­si, jog nau­jo­ji Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vie­ta bus la­bai pa­to­gi gy­ven­to­jams ir mies­to sve­čiams. Ji yra ne­to­li da­bar­ti­nio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, taip pat Plun­gės cen­tre. Pa­tal­pos bus vi­siš­kai pri­tai­ky­tos po­li­ci­jos reik­mėms, o dar­buo­to­jus ir gy­ven­to­jus džiu­gins pa­to­gios au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo aikš­te­lės, ku­rių iki šiol trū­ko. Ne­abe­jo­ja­ma, jog nau­ja­ja­me pa­sta­te bus žy­miai ge­res­nės są­ly­gos tiek dir­ban­tiems pa­rei­gū­nams, tiek ap­si­lan­kan­tiems in­te­re­san­tams.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama