Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Plun­gė­je baig­tas dar tri­jų dau­gia­bu­čių na­mų re­novacijos procesas

Me­tams bai­gian­tis, gruo­džio 23 ir gruo­džio 28 die­no­mis, prie tri­jų Plun­gės mies­to re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių na­mų – Tel­šių g. 19B, Sto­ties g. 16, S. Nė­ries g. 20 – rin­ko­si vals­ty­bi­nė ko­mi­si­ja, ku­riai pir­mi­nin­ka­vo Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos vyr. spe­cia­lis­tas An­ta­nas Ge­lum­bic­kis. Vals­ty­bi­nės ko­mi­si­jos na­riai, įver­ti­nę ran­go­vų dar­bą, iš­klau­sę gy­ven­to­jų nuo­mo­nių, da­ly­vau­jant Sei­mo na­riui Jo­nui Var­ka­liui ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Aud­riui Kli­šo­niui, pa­si­ra­šė dar­bų per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­tus. Sei­mo na­rys ir ra­jo­no me­ras pa­dė­ko­jo na­mų gy­ven­to­jams už ini­cia­ty­vą ir vie­ny­bę, o sta­ty­bi­nin­kams – už ko­ky­biš­kai at­lik­tus dar­bus ir ga­ran­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­ce­sas Plun­gė­je tę­sis ir 2017 me­tais.

Skau­tai į Plun­gę at­ne­šė Be­t­lie­jaus ug­nį

Be­t­lie­jaus tai­kos ug­nis – pa­sau­lio žmo­nių tai­kai ir bro­ly­bei skir­ta sim­bo­li­nė ak­ci­ja. Jos idė­ja 1986 m. ki­lo ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos tran­sliuo­to­jui ORF, įsi­kū­ru­siam Lin­co mies­te, Aust­ri­jo­je, ak­ci­jos „Švie­sa tam­so­je“ me­tu. Kas­met ge­rais dar­bais pa­si­žy­mė­jęs vai­kas iš Aust­ri­jos ke­liau­ja į Pa­les­ti­ną ir Kris­taus gi­mi­mo vie­to­je Be­t­lie­ju­je už­si­de­ga žva­ke­lę nuo ten esan­čios. Ug­ne­lė lėk­tu­vu spe­cia­lio­je kap­su­lė­je at­skrai­di­na­ma į Vie­ną. Iš pra­džių pla­ti­na­ma Aust­ri­jo­je, vė­liau – po vi­są Eu­ro­pą ir pa­sie­kia net Šiau­rės Ame­ri­ką. Šią Be­t­lie­jaus tai­kos ug­nies ne­ši­mo mi­si­ją at­lie­ka įvai­rių vals­ty­bių skau­tai.

Plun­gės gir­tuok­liai blai­vy­sis kon­tei­ne­ry­je

Pa­na­šu, kad klau­si­mas dėl blaivyklos „pa­ju­dė­jo“. Jei ki­tą sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­tars lai­ki­no ap­nak­vin­di­ni­mo-iš­blai­vi­ni­mo pa­slau­gos tei­ki­mui, jau ki­tą­met ša­lia Plun­gės kri­zių cen­tro tu­rė­tu­me pa­ma­ty­ti mo­du­li­nį kon­tei­ne­rį, ku­ria­me na­tū­ra­liu bū­du – tie­siog iš­mie­go­da­mi – ga­lės iš­si­blai­vy­ti Plun­gės gir­tuok­lė­liai. Gruo­džio 13 die­ną tam jau pri­ta­rė Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai.

Plun­gė­je įspū­din­gai įžieb­ta Ka­lė­di­nė eg­lė ir mies­to gat­vės

Penk­ta­die­nį va­ka­re Plun­gė­je, Se­na­mies­čio aikš­tė­je, įvai­rias­pal­vė­mis gir­lian­do­mis ir „An­ge­lo spar­nais“ su­spin­du­si Ka­lė­di­nė eg­lė su­tei­kė džiaugs­mo į jos įžie­bi­mo šven­tę gau­siai su­si­rin­ku­siems miesto ir rajono gyventojams.

Ka­lė­dų Se­ne­lis jau įsi­kū­rė Plun­gė­je

Pas­ku­ti­nis ru­dens sa­vait­ga­lis šiais me­tais ypa­tin­gas – ne­lau­kęs, kol mies­te bus įžieb­ta Ka­lė­dų eg­lu­tė, į Plun­gę at­vy­ko Ka­lė­dų Se­ne­lis. Ma­žie­ji plun­giš­kiai, ly­di­mi tė­ve­lių ar se­ne­lių, šeš­ta­die­nį sku­bė­jo į My­ko­lo Ogins­kio rū­mus, kur su­reng­tos iš­kil­min­gos jo su­tik­tu­vės. Ka­lė­dų Se­ne­lis Plun­gė­je šį­kart įsi­kū­rė il­gam – rū­muo­se jo re­zi­den­ci­ja veiks vi­są šven­ti­nį lai­ko­tar­pį.

Pa­grin­di­nės mo­ki­nių svei­ka­tos bė­dos – re­gos, krau­jo­ta­kos ir ske­le­to li­gos

Prieš mo­kyk­lą ar dar­že­lį vi­si vai­kai tu­ri pro­fi­lak­tiš­kai ap­si­lan­ky­ti pas gy­dy­to­ją ir pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą. Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras (VSB), rem­da­ma­sis mo­ki­nių ir dar­že­li­nu­kų svei­ka­tos pa­žy­mė­ji­mais, su­skai­čia­vo mū­sų at­ža­lų bė­das. Pa­aiš­kė­jo, jog vi­siš­kai svei­kų mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų yra tik pu­sė – 49,7 proc., o iki­mo­kyk­li­nu­kai lai­ko­si kur kas ge­riau – svei­ki yra 74,5 proc. Apie tai kal­bė­ta lap­kri­čio 15 d. Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Mė­ly­na ei­se­na, mė­ly­ni Ogins­kio rū­mai – įspė­ji­mas apie plin­tan­čią dia­be­to epi­de­mi­ją

Lap­kri­čio 10 die­ną Plun­gė­je iš­skir­ti­niais ren­gi­niais pa­mi­nė­ta Pa­sau­li­nė dia­be­to die­na. Mi­šių au­ka Šven­to Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je, mė­ly­nais ap­siaus­tais ap­si­go­bu­sių Lie­tu­vos mies­tų dia­be­to klu­bų na­rių ei­se­na nuo baž­ny­čios iki pat Ogins­kių rū­mų pri­ver­tė ne vie­ną žmo­gų su­si­mąs­ty­ti apie sa­vo bei ar­ti­mų­jų svei­ka­tą, nes dia­be­tas pas­ta­rai­siais me­tais vis la­biau įgau­na epi­de­mi­jos po­žy­mių.

Pa­pra­šė, kad ar­bo­ris­tai įver­tin­tų Lais­vės alė­jos lie­pas

Spa­lio 26 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio kvie­ti­mu lan­kė­si Lie­tu­vos ar­bo­ris­ti­kos (me­džių glo­bos) cen­tro di­rek­to­rius Si­gi­tas Al­gis Da­ve­nis, ku­ris yra ir Tarp­tau­ti­nės ar­bo­ris­tų drau­gi­jos na­rys. Kom­pe­ten­tin­go spe­cia­lis­to pa­pra­šy­ta įver­tin­ti pla­nuo­ja­mo­je re­konst­ruo­ti Lais­vės alė­jo­je au­gan­čių lie­pų būk­lę.

Pil­do­si sva­jo­nė tu­rė­ti Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­są

Ne­il­gai tru­kus tu­rė­tų star­tuo­ti vi­sos su Plun­gė­je, Men­de­no gat­vės pra­džio­je, nu­ma­ty­to Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so pro­jek­ta­vi­mu ir sta­ty­ba su­si­ju­sios pa­slau­gų pir­ki­mo pro­ce­dū­ros. Pa­ga­liau iš­si­pil­dys se­na plun­giš­kių sva­jo­nė tu­rė­ti tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čią krep­ši­nio aikš­te­lę ir še­šių ta­ke­lių plau­ki­mo ba­sei­ną!

„At­si­min­ki­te – po­li­ci­ja tar­nau­ja žmo­nėms!“

Tiek pa­rei­gū­nų Plun­gės mies­to Se­na­mies­čio aikš­tė­je žmo­nės, ko ge­ro, dar ne­bu­vo ma­tę. Ga­li­ma sa­ky­ti, jog rug­sė­jo 30-ąją čia su­va­žia­vo vi­sa Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­ja. Ši­taip – iš­kil­min­gai ir triukš­min­gai – mū­sų mies­te pa­mi­nė­ta An­ge­lų sar­gų die­na.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama