Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Pil­do­si sva­jo­nė tu­rė­ti Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­są

Ne­il­gai tru­kus tu­rė­tų star­tuo­ti vi­sos su Plun­gė­je, Men­de­no gat­vės pra­džio­je, nu­ma­ty­to Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so pro­jek­ta­vi­mu ir sta­ty­ba su­si­ju­sios pa­slau­gų pir­ki­mo pro­ce­dū­ros. Pa­ga­liau iš­si­pil­dys se­na plun­giš­kių sva­jo­nė tu­rė­ti tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čią krep­ši­nio aikš­te­lę ir še­šių ta­ke­lių plau­ki­mo ba­sei­ną!

„At­si­min­ki­te – po­li­ci­ja tar­nau­ja žmo­nėms!“

Tiek pa­rei­gū­nų Plun­gės mies­to Se­na­mies­čio aikš­tė­je žmo­nės, ko ge­ro, dar ne­bu­vo ma­tę. Ga­li­ma sa­ky­ti, jog rug­sė­jo 30-ąją čia su­va­žia­vo vi­sa Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­ja. Ši­taip – iš­kil­min­gai ir triukš­min­gai – mū­sų mies­te pa­mi­nė­ta An­ge­lų sar­gų die­na.

Pa­min­klas M. K. Čiur­lio­niui iš­kils par­ke, tik kon­kre­ti vie­ta dar ne­aiš­ki

Jau ku­rį lai­ką vyks­ta ak­ty­vios dis­ku­si­jos dėl pa­min­klo, skir­to Lie­tu­vos kom­po­zi­to­riaus ir dai­li­nin­ko Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mui, vie­tos. Rug­sė­jo 19 die­ną šiuo klau­si­mu kal­bė­ta ir Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Sve­čiuo­se – Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai

Rug­sė­jo 14 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo gau­si Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja: me­ras Vac­lo­vas An­dru­lis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė, Sa­vi­val­dy­bės tur­to val­dy­mo ir ko­mu­na­li­nio ūkio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Ma­čer­nius, šio ko­mi­te­to na­rys Sau­lis Moc­kus, Biu­dže­to ir in­ves­ti­ci­jų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Mo­tu­zas, ko­mi­te­to na­rys Ra­mū­nas Ba­ra­naus­kas, So­cia­li­nių klau­si­mų ir svei­ka­tos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ona Gra­nic­kie­nė, jos pa­va­duo­to­jas ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vin­cas Met­ri­kis, Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Ūk­sas, Ben­dro­jo pri­ėmi­mo sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Mik­lo­vie­nė ir at­sto­vė spau­dai Vai­da Sut­kie­nė. Kel­mės sa­vi­val­dy­bės va­do­vai tu­ri tra­di­ci­ją kiek­vie­nais me­tais ap­lan­ky­ti vis ki­tą Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bę – pa­si­da­ly­ti in­for­ma­ci­ja, pa­tir­ti­mi ir idė­jo­mis.

Iš­skris­ti ne­no­rė­jęs ir mies­te pa­si­li­kęs gan­dras žie­mos „Žvė­rin­čiu­je“

Dar vi­sai ne­se­niai, prieš ke­le­tą die­nų, Plun­gės mies­to gat­vė­mis kla­jo­jo vie­ni­šas gan­dras. Ko­dėl jis ne­iš­skri­do į šil­tuo­sius kraš­tus, ne­ži­nia – iš­oriš­kai at­ro­dė svei­kas, vaikš­čio­jo ir plas­no­jo. Il­ga­ko­jo li­ki­mu su­si­rū­pi­nę žmo­nės krei­pė­si į ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus.

Siū­lo Plun­gės se­na­mies­ty­je ri­bo­ti grei­tį iki 30 km/val.

Rug­sė­jo 2 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je Ke­lių ir trans­por­to ty­ri­mo ins­ti­tu­to spe­cia­lis­tai pri­sta­tė J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės sau­gaus eis­mo prie­mo­nių ga­li­my­bių stu­di­ją, pa­tei­kė pro­jek­ti­nius spren­di­nius.

„Var­pas“ už­da­ry­tas

Ne­li­ko nė men­kiau­sios užuo­mi­nos, kad Se­na­mies­čio aikš­tė­je daug me­tų vei­kė kny­gy­nas „Var­pas“. Už du­rų stik­lo už­kiš­tas bal­tas po­pie­riaus la­pas su vie­nu la­ko­niš­ku žo­džiu – „Už­da­ry­ta“.

Prie „Sau­lės“ gim­na­zi­jos – mo­der­nūs spor­to ir lais­va­lai­kio aikš­ty­nai

Vie­toj sim­bo­li­nio įkur­tu­vių rak­to – krep­ši­nio, fut­bo­lo ir tin­kli­nio ka­muo­liai! Štai to­kią iš­ra­din­gą do­va­ną „Sau­lės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­riui Al­gi­man­tui Bud­riui per­da­vė šiuo­lai­kiš­kus mo­kyk­los spor­to ir lais­va­lai­kio aikš­ty­nus įren­gu­sių ben­dro­vių „Plun­gės Jo­nis“ ir „Plun­gės la­gū­na“ val­dy­bų pir­mi­nin­kai Jo­nas Var­ka­lys ir Al­mu­tis Bie­liaus­kas. Aikš­ty­nų per­da­vi­mo šven­tė įvy­ko prieš pat nau­jų­jų moks­lo me­tų pra­džią – rug­pjū­čio 25 die­ną.

Nak­ti­nis jau­nuo­lių pa­si­laks­ty­mas mies­to gat­vė­mis bai­gė­si smū­giu į sie­ną

Apie ką gal­vo­jo jau­nas ap­svai­gęs vai­ruo­to­jas, pri­si­so­di­nęs į au­to­mo­bi­lį drau­gų ir di­de­liu grei­čiu lė­kęs per nak­ti­nę Plun­gę, ko ge­ro, ne­be­pri­si­me­na nė jis pats – vi­du­ti­nis gir­tu­mo laips­nis tu­rė­jo ge­ro­kai ap­tem­dy­ti ir pro­tą, ir at­min­tį... Tai pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio, rug­pjū­čio 6-osios įvy­kis, kai po smū­gio į par­duo­tu­vės sie­ną ke­tu­ri jau­ni žmo­nės at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Eis­mas Plun­gės ra­jo­ne ir mies­te bus sau­ges­nis

Šių me­tų lie­pos 29 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­dis, ku­rio me­tu pa­gal dar­bot­var­kę bu­vo nag­ri­nė­ja­mi 10 pa­grin­di­nių bei ke­le­tas pa­pil­do­mų klau­si­mų.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama