Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

Lau­kian­tie­ji so­cia­li­nio būs­to iš­pui­ko?

„Ne­pres­ti­ži­nis gy­ve­na­ma­sis ra­jo­nas, ne­tin­ka­mas aukš­tas, ne­gra­žūs ta­pe­tai, nė­ra spin­te­lės po kriauk­le, per pras­ti švies­tu­vai, to­li po­li­kli­ni­ka ar dar­bo­vie­tė, ne­iš­va­ly­ta laip­ti­nė“, – to­kių ir pa­na­šių pa­si­sa­ky­mų iš­girs­ta Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus spe­cia­lis­tai bei „Plun­gės būs­to“ dar­buo­to­jai, ben­drau­da­mi su so­cia­li­nio būs­to ei­lė­je lau­kian­čiais mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jais, ku­rie pas­ta­ruo­ju me­tu daž­nai at­si­sa­ko kel­tis gy­ven­ti į jiems siū­lo­mą būs­tą. Iš­pui­ko? Tik­rai ne­tu­ri kur gy­ven­ti?

Kai­mo rė­mi­mo lė­šo­mis ap­mo­kės net ban­ko kre­di­to pa­lū­ka­nas?

Va­sa­rio mė­ne­sį vy­ku­sia­me Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­sta­ty­tas pla­nas, kam šie­met nau­do­ti Kai­mo rė­mi­mo prie­mo­nės lė­šas. Siū­ly­mų bu­vo pa­čių įvai­riau­sių, – net­gi kom­pen­suo­ti ūki­nin­kų pa­im­tų pa­sko­lų pa­lū­ka­nas!

Iš li­go­ni­nės pa­bė­gu­si mo­te­ris ras­ta gu­lin­ti ant že­mės ne­to­li įstai­gos

Anks­ty­vą va­sa­rio 1-osios ry­tą ant ko­jų bu­vo su­kel­tas ne tik Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės per­so­na­las, bet ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, ku­rie į pa­gal­bą pa­si­tel­kė ir žmo­nių ieš­ko­ti iš­mo­ky­tą šu­nį. Vi­si dai­rė­si iš Re­a­bi­li­ta­ci­jos sky­riaus din­gu­sios li­go­nės – 75 me­tų plun­giš­kės S. K.

Ap­lei­du­siems tur­tą – 3 pro­cen­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­teik­tas svars­ty­ti pa­tal­pų ir sta­ti­nių, ku­riems 2016 me­tais tai­ko­mas 3 pro­cen­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas, są­ra­šas. Ja­me – 36 ob­jek­tai.

Kai mil­ži­niš­kos in­ves­ti­ci­jos at­si­per­ka... emo­ci­jo­mis

Ko­kio dy­džio su­ma tu­rė­tų pri­si­dė­ti sa­vi­val­dy­bė, kad bū­tų už­baig­ti My­ko­lo Ogins­kio rū­mų re­konst­ra­vi­mo dar­bai? Ar skir­ti pa­pil­do­mus eta­tus kar­je­ros ko­or­di­na­to­rių dar­bui gim­na­zi­jo­se? Kaip pa­nau­do­tos lė­šos kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų tvar­ky­mui? Tai klau­si­mai, ku­riais dis­ku­ta­vo sa­vai­tės pra­džio­je po­sė­džia­vę Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riai.

Šal­tą­jį sa­vait­ga­lį plun­giš­kiai ko­jų ne­nu­ša­lo, pa­sto­gės pa­si­pra­šė vie­nas be­na­mis

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį, kai šal­tu­kas spus­te­lė­jo maž­daug iki dvi­de­šimties laips­nių že­miau nu­lio, plun­giš­kiai el­gė­si pa­vyz­din­gai – nei kur su­ša­lo, nei įkri­to, nei su­si­ža­lo­jo, nei gais­rą su­kė­lė. Bu­vo ne­įti­kė­ti­nai ra­mus sa­vait­ga­lis. Tik Plun­gės kri­zių cen­tre gy­ven­to­jų pa­dau­gė­jo vie­nu vy­riš­kiu – penk­ta­die­nį žmo­gus at­ėjo pra­šy­da­mas pri­im­ti jį čia pa­gy­ven­ti.

Iš Pra­mo­nės pro­spek­to Plun­gė­je li­ko tik skam­bus pa­va­di­ni­mas

Sau­sio 3 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo spe­cia­lis­tai Vac­lo­vas Ma­ta­vi­čius ir Vir­gi­ni­jus Kaz­ra­gis iš­si­ruo­šė į ap­leis­tų te­ri­to­ri­jų pra­mo­ni­nė­je mies­to da­ly­je ap­žiū­rą.

Plun­gė­je baig­tas dar tri­jų dau­gia­bu­čių na­mų re­novacijos procesas

Me­tams bai­gian­tis, gruo­džio 23 ir gruo­džio 28 die­no­mis, prie tri­jų Plun­gės mies­to re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių na­mų – Tel­šių g. 19B, Sto­ties g. 16, S. Nė­ries g. 20 – rin­ko­si vals­ty­bi­nė ko­mi­si­ja, ku­riai pir­mi­nin­ka­vo Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos vyr. spe­cia­lis­tas An­ta­nas Ge­lum­bic­kis. Vals­ty­bi­nės ko­mi­si­jos na­riai, įver­ti­nę ran­go­vų dar­bą, iš­klau­sę gy­ven­to­jų nuo­mo­nių, da­ly­vau­jant Sei­mo na­riui Jo­nui Var­ka­liui ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui Aud­riui Kli­šo­niui, pa­si­ra­šė dar­bų per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­tus. Sei­mo na­rys ir ra­jo­no me­ras pa­dė­ko­jo na­mų gy­ven­to­jams už ini­cia­ty­vą ir vie­ny­bę, o sta­ty­bi­nin­kams – už ko­ky­biš­kai at­lik­tus dar­bus ir ga­ran­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­ce­sas Plun­gė­je tę­sis ir 2017 me­tais.

Skau­tai į Plun­gę at­ne­šė Be­t­lie­jaus ug­nį

Be­t­lie­jaus tai­kos ug­nis – pa­sau­lio žmo­nių tai­kai ir bro­ly­bei skir­ta sim­bo­li­nė ak­ci­ja. Jos idė­ja 1986 m. ki­lo ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos tran­sliuo­to­jui ORF, įsi­kū­ru­siam Lin­co mies­te, Aust­ri­jo­je, ak­ci­jos „Švie­sa tam­so­je“ me­tu. Kas­met ge­rais dar­bais pa­si­žy­mė­jęs vai­kas iš Aust­ri­jos ke­liau­ja į Pa­les­ti­ną ir Kris­taus gi­mi­mo vie­to­je Be­t­lie­ju­je už­si­de­ga žva­ke­lę nuo ten esan­čios. Ug­ne­lė lėk­tu­vu spe­cia­lio­je kap­su­lė­je at­skrai­di­na­ma į Vie­ną. Iš pra­džių pla­ti­na­ma Aust­ri­jo­je, vė­liau – po vi­są Eu­ro­pą ir pa­sie­kia net Šiau­rės Ame­ri­ką. Šią Be­t­lie­jaus tai­kos ug­nies ne­ši­mo mi­si­ją at­lie­ka įvai­rių vals­ty­bių skau­tai.

Plun­gės gir­tuok­liai blai­vy­sis kon­tei­ne­ry­je

Pa­na­šu, kad klau­si­mas dėl blaivyklos „pa­ju­dė­jo“. Jei ki­tą sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­tars lai­ki­no ap­nak­vin­di­ni­mo-iš­blai­vi­ni­mo pa­slau­gos tei­ki­mui, jau ki­tą­met ša­lia Plun­gės kri­zių cen­tro tu­rė­tu­me pa­ma­ty­ti mo­du­li­nį kon­tei­ne­rį, ku­ria­me na­tū­ra­liu bū­du – tie­siog iš­mie­go­da­mi – ga­lės iš­si­blai­vy­ti Plun­gės gir­tuok­lė­liai. Gruo­džio 13 die­ną tam jau pri­ta­rė Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama