Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mieste

2017 me­tų Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­das – V. Ben­do­rie­nei

Ko­vo 30 die­ną vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta pri­tar­ti gru­pės ra­jo­no gy­ven­to­jų siū­ly­mui su­teik­ti Plun­gės gar­bės pi­lie­čio var­dą Van­dai Ben­do­rie­nei.

Vie­toj krep­ši­nio – lau­ko te­ni­so aikš­te­lė

Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čia­me že­mės skly­pe ir­kla­vi­mo ba­zės te­ri­to­ri­jo­je yra ap­leis­ta, ne­nau­do­ja­ma aikš­te­lė. Prieš po­rą me­tų bu­vo pa­skelb­tas šios krep­ši­nio aikš­te­lės vie­šas nuo­mos kon­kur­sas, ku­ria­me da­ly­va­vo du ju­ri­di­niai as­me­nys. Vie­nam lai­mė­jus, ki­tas su to­kiu ko­mi­si­jos spren­di­mu ne­su­ti­ko ir ap­skun­dė teis­mui. Teis­mo spren­di­mu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja įpa­rei­go­ta iš nau­jo skelb­ti aikš­te­lės nuo­mos kon­kur­są. Prieš tai Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tam tik­ru spren­di­mu ap­si­drau­dė, kad pa­na­ši is­to­ri­ja ne­pa­si­kar­to­tų.

Gim­nas­ti­kos ka­muo­liai – vai­kų dar­že­lių auk­lė­ti­nių lai­ky­se­nai stip­rin­ti

Plun­gės ROTARY klu­bas, pa­de­dant Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jai Ores­tai Ge­ruls­kie­nei ir Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tams, pa­ren­gė pro­gra­mą ,,Ju­de­sio ko­rek­ci­jos svar­ba iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams“. Ko­vo 23 die­ną klu­bo pre­zi­den­tas Gin­tau­tas Iga­ris, ro­ta­rie­tis Va­le­ri­jus Ston­kus ir šio klu­bo na­rys me­ras Aud­rius Kli­šo­nis su nuo­šir­džiau­siais lin­kė­ji­mais per­da­vė per šim­tą gim­nas­ti­kos ka­muo­lių „Nykš­tu­ko“, „Vy­tu­rė­lio“ lop­še­lių-dar­že­lių bei Pla­te­lių UDC auk­lė­ti­niams.

Pa­mo­kė, kaip ge­nė­ti me­džius

Plun­gės mies­to se­niū­nui G. Do­mar­kui pa­vy­ko su­tar­ti su Lie­tu­vos ar­bo­ris­tų aso­cia­ci­ja, kad at­siųs­tų į mū­sų mies­tą spe­cia­lis­tą, ku­ris pa­mo­ky­tų vie­ti­nius žmo­nes, kaip tin­ka­mai ge­nė­ti me­džius. Ant­ra­die­nį to­kia pa­mo­kė­lė įvy­ko pa­čia­me Plun­gės cen­tre – Se­na­mies­čio aikš­tė­je ir Tel­šių gat­vės pra­džio­je.

Pa­pra­šė pa­si­trauk­ti iš vals­ty­bi­nės že­mės

Jau vyksta pa­ren­gia­mie­ji dar­bai prieš pra­de­dant ke­lio at­kar­pos re­konst­ruk­ci­ją pie­ti­nia­me Plun­gės mies­to ap­link­ke­ly­je. Su­si­pa­ži­nęs su re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tu, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Plun­gės ir Rie­ta­vo sky­riaus ve­dė­jas Ste­po­nas Ja­nuš­ka iš­siun­tė raš­tiš­kus pa­ra­gi­ni­mus de­vy­niems Žal­ta­kal­nio gat­vė­je pri­va­čias val­das tu­rin­tiems Plun­gės mies­to gy­ven­to­jams pa­ša­lin­ti iš vals­ty­bi­nės že­mės sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tus sta­ti­nius, pa­so­din­tus žel­di­nius, iš­kas­tus tven­ki­nius.

Supainiojęs pe­da­lus, vai­ruo­to­jas ta­ra­na­vo švie­so­fo­rą

Vie­to­je stab­džio pa­spau­dė grei­čio pe­da­lą ir, ne­be­su­val­dęs au­to­mo­bi­lio, rė­žė­si į švie­so­fo­ro sto­vą. Nuo smū­gio švie­so­fo­ro dė­žė su vi­so­mis tri­mis spal­vo­mis nu­bil­dė­jo že­myn ir pa­ži­ro į ši­pu­lius. Ši­taip Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas K. E. (gim. 1968 m.) ko­vo 14-osios ry­te porai dienų su­trik­dė eis­mą A. Ju­cio, V. Ma­čer­nio ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vių san­kry­žo­je.

Kre­di­to uni­jai „Že­mai­ti­jos iž­das“ ža­da skelb­ti ban­kro­tą

Šių me­tų sau­sio pa­bai­go­je straips­ny­je „Kri­to, ne­su­lau­ku­si nė me­tų...“ ra­šė­me, jog kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ Plun­gė­je bu­vo ati­da­riu­si nu­to­lu­sią ka­są, ta­čiau ši il­gai ne­iš­si­lai­kė. Tel­šiš­kių va­do­vau­ja­ma įstai­ga at­si­dū­rė Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos (FNTT) aki­ra­ty­je dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Ko­vo 7 die­ną Lie­tu­vos ban­kas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog sa­vo sei­fą iš­tuš­ti­nu­si kre­di­to uni­ja „Že­mai­ti­jos iž­das“ pri­pa­žin­ta ne­mo­kia, siū­lo­ma skelb­ti jos ban­kro­tą.

Tur­ge­lių pre­kiau­to­jų kas­die­ny­bė – iš­gy­ve­ni­mo pra­džia­moks­lis

Pa­si­bai­gu­si žie­ma at­ne­šė vil­tį Plun­gė­je esan­čių tur­ge­lių pre­kiau­to­jams, kad ir jų pa­dan­gė­je pa­ga­liau pra­eis są­stin­gis: šal­ta­sis me­tų se­zo­nas pa­pras­tai pre­ky­bi­nin­kams bū­na la­bai niū­rus. „Sau­sio, va­sa­rio mė­ne­siai mums yra pa­tys bai­siau­si, at­ro­do, net ne­ver­ta dirb­ti – klien­tų vos vie­nas ki­tas, ne­re­tai ne­su­lau­kia­me nė vie­no“, – sa­ko vie­na iš Si­na­go­gų gat­vė­je, Plun­gė­je, vei­kian­čio tur­ge­lio pre­kiau­to­jų. Pa­si­do­mė­jo­me, ko­kia yra mū­sų mies­to tur­ge­lių pre­ky­bi­nin­kų kas­die­ny­bė.

Po­rei­kis ra­jo­no in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų prie­žiū­rai ir re­mon­tui – per 1,5 mi­li­jo­no eu­rų

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­rius, įver­ti­nęs gau­tus pra­šy­mus, su­da­rė re­mon­tuo­ti­nų ob­jek­tų są­ra­šą. Ja­me – 30 ben­dro­jo la­vi­ni­mo, iki­mo­kyk­li­nė­se, kul­tū­ros įstai­go­se, sa­vi­val­dy­bė­je ir se­niū­ni­jo­se pla­nuo­ja­mų dar­bų. Lė­šų po­rei­kis jiems įgy­ven­din­ti – 1 592 452 eu­rai.

Lau­kian­tie­ji so­cia­li­nio būs­to iš­pui­ko?

„Ne­pres­ti­ži­nis gy­ve­na­ma­sis ra­jo­nas, ne­tin­ka­mas aukš­tas, ne­gra­žūs ta­pe­tai, nė­ra spin­te­lės po kriauk­le, per pras­ti švies­tu­vai, to­li po­li­kli­ni­ka ar dar­bo­vie­tė, ne­iš­va­ly­ta laip­ti­nė“, – to­kių ir pa­na­šių pa­si­sa­ky­mų iš­girs­ta Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus spe­cia­lis­tai bei „Plun­gės būs­to“ dar­buo­to­jai, ben­drau­da­mi su so­cia­li­nio būs­to ei­lė­je lau­kian­čiais mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jais, ku­rie pas­ta­ruo­ju me­tu daž­nai at­si­sa­ko kel­tis gy­ven­ti į jiems siū­lo­mą būs­tą. Iš­pui­ko? Tik­rai ne­tu­ri kur gy­ven­ti?

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama