Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kultūra, paveldas

7-oji Pa­sau­lio že­mai­čių dai­lės pa­ro­da

Lie­pos 9-ąją Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je jau šeš­tą kar­tą ati­da­ry­ta pa­sau­li­nė že­mai­čių pro­fe­sio­na­lio­sios dai­lės pa­ro­da (pir­mo­ji 1989 m. bu­vo su­reng­ta Klai­pė­do­je). Na, o lie­pos 15 d. Bir­žu­vė­nų dva­re (Tel­šių r.) pri­sta­ty­ta ir že­mai­čių tau­to­dai­li­nin­kų kū­ri­nių eks­po­zi­ci­ja.

Jau­nie­ji mu­zi­kan­tai – tarp­tau­ti­nio kon­kur­so „Ita­li­ja Award“ pri­zi­nin­kai

Va­sa­ros atos­to­gos – tai lai­kas, kai mo­ki­nių lau­kia įvai­rūs ne­pa­tir­ti įspū­džiai, nau­ji vei­dai, įdo­mios pa­žin­tys. Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio ir Pla­te­lių me­no mo­kyk­lų mo­ki­niai šių me­tų atos­to­gas pra­dė­jo ke­lio­ne į Ita­li­ją.

Ta­len­tin­ga­sis Plun­gės jau­ni­mas Kro­a­ti­jo­je

Bir­že­lio 17-23 die­no­mis Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras su šo­kė­jų gru­pe, va­do­vau­ja­mi Ar­tū­ro Ur­nie­žiaus ir Ai­dos Braz­dei­kie­nės, bei Plun­gės kul­tū­ros cen­tro vo­ka­li­nis an­sam­blis „Hel­lo“ (va­do­vė Ri­ta Ur­nie­žie­nė) da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je Kro­a­ti­jo­je, Za­to­no mies­te. Za­to­nas – gra­žus ku­ror­ti­nis mies­tas, įsi­kū­ręs prie Ad­ri­jos jū­ros, va­sa­rą pri­trau­kian­tis daug po­il­siau­to­jų ir už­sie­nio sve­čių.

Rai­nių tra­ge­di­jai – 75 me­tai

1940 m., bir­že­lio 15 d., So­vie­tų Są­jun­gos ka­riuo­me­nė oku­pavo Lie­tu­vą. Pra­si­dė­jo pir­mo­ji mū­sų tė­vy­nės so­vie­ti­za­ci­ja.

An­sam­blis „Pal­la­dius“ ban­do sėk­mę tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se Ita­li­jo­je

Mo­ky­to­jos Lai­mos Jun­du­lie­nės su­bur­tas miš­rus an­sam­blis pa­ga­liau tu­ri pa­va­di­ni­mą – „Pal­la­dius“. Prieš po­rą me­tų, 2014-ųjų bir­že­lį, miš­rų in­stru­men­ti­nį an­sam­blį pa­lai­mi­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos šven­to­vės rek­to­rius ir pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, ka­nau­nin­kas Jo­nas Ačas kar­tu su pa­klau­sy­ti mu­zi­kos at­ėju­siais pa­ra­pi­jos ti­kin­čiai­siais, to­dėl ir an­sam­blį po il­gų svars­ty­mų jau­nuo­liai nu­spren­dė pa­krikš­ty­ti šven­tu var­du „Pal­la­dius“. Ap­si­spręs­ti pa­dė­jo ir tai, kad į sa­vo re­per­tu­a­rą an­sam­blis įtrau­kė K. Jen­kins kū­ri­nį „Pal­la­dio“, ku­ris ta­po jų vi­zi­ti­ne kor­te­le.

„Žir­gi­nė­lių“ šei­mos šven­tė – „Su­pin­kim šei­mos vai­ni­ką“ – su­bū­rė di­de­lius ir ma­žus

Mi­nint vie­ną šil­čiau­sių ir bran­giau­sių šven­čių – Tarp­tau­ti­nę šei­mos die­ną – Plun­gės kul­tū­ros cen­tras di­de­lius ir ma­žus pa­kvie­tė į nuo­tai­kin­gą kon­cer­tą „Su­pin­kim šei­mos vai­ni­ką“. Gegužės 14-ąją šven­tę įpras­mi­no vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių an­sam­blio „Žir­gi­nė­liai“ bei „Eg­lės ba­le­to stu­di­ja“ šo­kė­jos, ma­žie­ji te­at­ro „Sau­la“ ak­to­riai, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos cho­ris­tai bei sve­čiai iš Lat­vi­jos.

Šokių fes­ti­va­lis „Tuo rit­mu“

Pro­jek­tas „Že­mai­čių Kal­va­ri­ja – Lie­tu­vos ma­žo­ji kul­tū­ros sos­ti­nė 2016“ ba­lan­džio pabaigoje su­kvie­tė gau­sų bū­rį tiek da­ly­vių, tiek žiū­ro­vų. Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tre vy­ko šo­kių fes­ti­va­lis „Tuo rit­mu“, kar­tu pa­mi­nė­tas ir kul­tū­ros cen­tro mo­te­rų šo­kio ko­lek­ty­vo „Šo­kio vi­zi­ja“ 10-me­tis, ku­rių va­do­vė – San­dra Jaz­daus­kie­nė.

Le­o­nas Bre­žins­kis – Lie­tu­vos sa­va­no­ris, pe­da­go­gas, švie­tė­jas, lais­vės ka­rys

Šis pa­sa­ko­ji­mas – apie žmo­gų, sa­vo gy­ve­ni­mą pa­au­ko­ju­sį Lie­tu­vai ir jos žmo­nėms. Jis bu­vo ak­ty­vus vi­sų svar­biau­sių Lie­tu­vos įvy­kių da­ly­vis, rin­ko­si tą ke­lią, ku­ris bu­vo rei­ka­lin­giau­sias Tė­vy­nei. Ma­ty­da­mas Tė­vy­nės skaus­mą, vi­sa­da bu­vo pir­mo­se gre­to­se: tam­pa sa­va­no­riu, kai, pa­skel­bus Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę, ją rei­kė­jo gin­ti, da­ly­vau­ja „sau­lu­ti­nin­kų“ veik­lo­je, pe­ri­ma Šat­ri­jos Ra­ga­nos švie­tė­jiš­kas idė­jas, mo­ky­to­jau­ja. Kai iš­ki­lo oku­pa­ci­jos pa­vo­jus, įsi­trau­kė į „Va­na­gų“ pa­si­prie­ši­ni­mo ju­dė­ji­mą: sa­vo so­dy­bo­je ren­gė bun­ke­rius, rin­ko gin­klus, da­ly­va­vo par­ti­za­nų pa­si­prie­ši­ni­mo ko­vo­se.

Ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių dva­ras – ne tik Plun­gės, bet ir vi­sos Lie­tu­vos pa­si­di­džia­vi­mas

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio dva­ro so­dy­bos an­sam­blis – vie­nas iš ge­riau­siai iš­si­lai­kiu­sių XIX am­žiaus ant­ro­sios pu­sės dva­rų Lie­tu­vo­je. Ša­lia dva­ro esan­tis par­kas – vie­nas di­džiau­sių ir gra­žiau­sių vi­so­je ša­ly­je.

Mū­sų pa­vel­das: tu­ri­me la­bai „skau­džių“ ob­jek­tų, ir ne vie­ną

Kur yra pras­čiau­sia si­tu­a­ci­ja su mū­sų kul­tū­ros pa­vel­do ob­je­ktais – apie tai pir­ma­die­nį kal­bė­ta Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te. Iš­var­dy­ti griū­van­tys pa­sta­tai, ku­riuos bū­ti­na tvar­ky­ti, pa­mi­nė­tos ap­leis­tos ka­pi­nai­tės, trūnijantys ar da­žų iš­si­il­gę kop­lyt­stul­piai, sto­gas­tul­piai, kop­ly­tė­lės.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama