Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kultūra, paveldas

Plun­gė­je ati­da­ry­ta per­so­na­li­nė Ie­vos Stumb­rai­tės iliu­mi­nuo­tų mi­nia­tiū­rų pa­ro­da

Rug­sė­jo 13 die­ną Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­ta Ie­vos Stumb­rai­tės iliu­mi­nuo­tų mi­nia­tiū­rų pa­ro­da. Me­ni­nin­kę bei jos ma­mą (nes ma­ma tą die­ną šven­tė gim­ta­die­nį, be to – ji taip pat me­ni­nin­kė) svei­ki­no dau­gy­bė sve­čių, ko­le­gų, bu­vu­sių mo­ky­to­jų, kai­my­nų. Vi­si pa­ste­bė­jo, kad Ie­va vi­sa­da bu­vu­si la­bai ra­mi ir kruopš­ti, tad ir jos dar­bai pui­kūs, rei­ka­lau­ja ypa­tin­go dė­me­sio bei aky­lu­mo.

Ant­ro­ji XI Tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio sa­vai­tė

Ant­ra­sis fes­ti­va­lio sa­vait­ga­lis iš­ti­ki­miems klau­sy­to­jams bei žiū­ro­vams do­va­no­jo du pui­kius ren­gi­nius. Rug­sė­jo 3 die­ną M. Ogins­kio dva­ro žir­gy­no sa­lė­je Klai­pė­dos ka­me­ri­nis or­kest­ras, Šiau­lių vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“ bei so­lis­tai at­li­ko gar­sų­jį V. A. Mo­car­to „Re­qui­em“. O štai rug­sė­jo 4-ąją M. Ogins­kio žir­gy­no sta­dio­ne jau 6-tą kar­tą bu­vo su­reng­tos žir­gų kon­kū­rų var­žy­bos.

Pa­min­kli­nis ak­muo – ma­lū­nui ir pir­ma­jai elek­tri­nei at­min­ti

Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, ne­to­li Ogins­kio dva­ro skal­bė­jos na­me­lio, pra­ėju­sią sa­vai­tę be di­de­lių iš­kil­mių bu­vo pa­sta­ty­tas ir ati­deng­tas pa­min­kli­nis ak­muo, skir­tas čia sto­vė­ju­siam Plun­gės dva­ro van­dens ma­lū­nui-lent­pjū­vei-elek­tri­nei at­min­ti. Idė­jos au­to­rius – Eu­ge­ni­jus Bun­ka.

7-oji Pa­sau­lio že­mai­čių dai­lės pa­ro­da

Lie­pos 9-ąją Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je jau šeš­tą kar­tą ati­da­ry­ta pa­sau­li­nė že­mai­čių pro­fe­sio­na­lio­sios dai­lės pa­ro­da (pir­mo­ji 1989 m. bu­vo su­reng­ta Klai­pė­do­je). Na, o lie­pos 15 d. Bir­žu­vė­nų dva­re (Tel­šių r.) pri­sta­ty­ta ir že­mai­čių tau­to­dai­li­nin­kų kū­ri­nių eks­po­zi­ci­ja.

Jau­nie­ji mu­zi­kan­tai – tarp­tau­ti­nio kon­kur­so „Ita­li­ja Award“ pri­zi­nin­kai

Va­sa­ros atos­to­gos – tai lai­kas, kai mo­ki­nių lau­kia įvai­rūs ne­pa­tir­ti įspū­džiai, nau­ji vei­dai, įdo­mios pa­žin­tys. Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio ir Pla­te­lių me­no mo­kyk­lų mo­ki­niai šių me­tų atos­to­gas pra­dė­jo ke­lio­ne į Ita­li­ją.

Ta­len­tin­ga­sis Plun­gės jau­ni­mas Kro­a­ti­jo­je

Bir­že­lio 17-23 die­no­mis Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų or­kest­ras su šo­kė­jų gru­pe, va­do­vau­ja­mi Ar­tū­ro Ur­nie­žiaus ir Ai­dos Braz­dei­kie­nės, bei Plun­gės kul­tū­ros cen­tro vo­ka­li­nis an­sam­blis „Hel­lo“ (va­do­vė Ri­ta Ur­nie­žie­nė) da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je Kro­a­ti­jo­je, Za­to­no mies­te. Za­to­nas – gra­žus ku­ror­ti­nis mies­tas, įsi­kū­ręs prie Ad­ri­jos jū­ros, va­sa­rą pri­trau­kian­tis daug po­il­siau­to­jų ir už­sie­nio sve­čių.

Rai­nių tra­ge­di­jai – 75 me­tai

1940 m., bir­že­lio 15 d., So­vie­tų Są­jun­gos ka­riuo­me­nė oku­pavo Lie­tu­vą. Pra­si­dė­jo pir­mo­ji mū­sų tė­vy­nės so­vie­ti­za­ci­ja.

An­sam­blis „Pal­la­dius“ ban­do sėk­mę tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se Ita­li­jo­je

Mo­ky­to­jos Lai­mos Jun­du­lie­nės su­bur­tas miš­rus an­sam­blis pa­ga­liau tu­ri pa­va­di­ni­mą – „Pal­la­dius“. Prieš po­rą me­tų, 2014-ųjų bir­že­lį, miš­rų in­stru­men­ti­nį an­sam­blį pa­lai­mi­no Že­mai­čių Kal­va­ri­jos šven­to­vės rek­to­rius ir pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, ka­nau­nin­kas Jo­nas Ačas kar­tu su pa­klau­sy­ti mu­zi­kos at­ėju­siais pa­ra­pi­jos ti­kin­čiai­siais, to­dėl ir an­sam­blį po il­gų svars­ty­mų jau­nuo­liai nu­spren­dė pa­krikš­ty­ti šven­tu var­du „Pal­la­dius“. Ap­si­spręs­ti pa­dė­jo ir tai, kad į sa­vo re­per­tu­a­rą an­sam­blis įtrau­kė K. Jen­kins kū­ri­nį „Pal­la­dio“, ku­ris ta­po jų vi­zi­ti­ne kor­te­le.

„Žir­gi­nė­lių“ šei­mos šven­tė – „Su­pin­kim šei­mos vai­ni­ką“ – su­bū­rė di­de­lius ir ma­žus

Mi­nint vie­ną šil­čiau­sių ir bran­giau­sių šven­čių – Tarp­tau­ti­nę šei­mos die­ną – Plun­gės kul­tū­ros cen­tras di­de­lius ir ma­žus pa­kvie­tė į nuo­tai­kin­gą kon­cer­tą „Su­pin­kim šei­mos vai­ni­ką“. Gegužės 14-ąją šven­tę įpras­mi­no vai­kų ir jau­ni­mo liau­diš­kų šo­kių an­sam­blio „Žir­gi­nė­liai“ bei „Eg­lės ba­le­to stu­di­ja“ šo­kė­jos, ma­žie­ji te­at­ro „Sau­la“ ak­to­riai, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos cho­ris­tai bei sve­čiai iš Lat­vi­jos.

Šokių fes­ti­va­lis „Tuo rit­mu“

Pro­jek­tas „Že­mai­čių Kal­va­ri­ja – Lie­tu­vos ma­žo­ji kul­tū­ros sos­ti­nė 2016“ ba­lan­džio pabaigoje su­kvie­tė gau­sų bū­rį tiek da­ly­vių, tiek žiū­ro­vų. Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tre vy­ko šo­kių fes­ti­va­lis „Tuo rit­mu“, kar­tu pa­mi­nė­tas ir kul­tū­ros cen­tro mo­te­rų šo­kio ko­lek­ty­vo „Šo­kio vi­zi­ja“ 10-me­tis, ku­rių va­do­vė – San­dra Jaz­daus­kie­nė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama