Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke ma­žė­ja so­vie­ti­nių žen­klų

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke ma­žė­ja so­vie­ti­nių žen­klų

Iki šių die­nų prie mū­sų pi­lia­kal­nių, al­ka­kal­nių ar sen­ka­pių yra iš­li­ku­sių so­vie­ti­nių žen­klų, ta­čiau Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko Gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ab­ru­tė sa­ko, jog, mi­nint Pi­lia­kal­nių me­tus, įren­gia­mi nau­ji žen­klai, žy­min­tys kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą.

Anot Gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do sky­riaus ve­dė­jos, so­vie­ti­niais lai­kais pi­lia­kal­niai, al­ka­kal­niai, sen­ka­piai taip pat bu­vo sau­go­mi vals­ty­bės ir pa­žy­mė­ti žen­klais. Kai ku­rie jų iš­li­kę iki šiol. Net­gi Lie­tu­vai at­ga­vus ne­pri­klau­so­my­bę, da­lis to­kių žen­klų ne­bu­vo pa­ša­lin­ti, o tik nuim­tos ke­lios rai­dės – vie­to­je „Lie­tu­vos TSR“ pa­lik­ta „Lie­tu­vos R“ ar „Lie­tu­vos“, ta­čiau jų for­ma iš­li­ko ir pri­me­na so­vie­ti­nius lai­kus.
Nors iš­li­kę so­vie­ti­niai žen­klai lyg ir nie­kam ne­truk­do – smal­sūs lan­ky­to­jai, ra­dę to­kį žen­klą, net ap­si­džiau­gia aptikę anų lai­kų įro­dy­mą ir fo­to­gra­fuo­ja­si, ta­čiau jų vis ma­žė­ja, mat įren­gia­mi nau­ji, ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos žen­klai.
Šiais me­tais, mi­nint Pi­lia­kal­nių me­tus, pir­mie­ji nau­ji žen­klai, žy­min­tys kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus, įren­gia­mi ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke esan­čiuo­se Už­pel­kių bei Mi­ky­tų pi­lia­kal­niuo­se, Šar­ne­lės pi­lia­kal­ny­je su gy­ven­vie­te, Al­kos (Au­kos) kal­ne (Gu­da­lių al­ka­kal­ny­je).
Nau­ji žen­klai pi­lia­kal­niuo­se yra pri­tai­ky­ti šiuo­lai­ki­nėms tech­no­lo­gi­jos, tad lan­ky­to­jas vie­to­je ga­li su­ži­no­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie lan­ko­mą kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama