Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la pra­dės mo­ky­ti ir su­au­gu­siuo­sius

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la pra­dės mo­ky­ti ir su­au­gu­siuo­sius

Jei Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­pri­eš­ta­raus, jau nuo ki­to mė­ne­sio Plun­gės M. Ogins­kio me­no mo­kyk­la pra­dės teik­ti nau­ją pa­slau­gą – su­au­gu­sių­jų mo­ky­mą. Tiek vos per­ko­pę dvi­de­šimt­me­tį, tiek va­di­na­ma­sis pa­gy­ve­nęs jau­ni­mas už nu­sta­ty­tą mo­kes­tį ga­lės mo­ky­tis pieš­ti, šok­ti, gro­ti ar dai­nuo­ti. Rug­sė­jo 11 die­ną po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas su­ma­ny­mui pri­ta­rė. Kaip sa­kė mi­nė­tai įstai­gai va­do­vau­jan­ti Ri­ta Ur­nie­žie­nė, ši min­tis kir­bė­jo jau se­no­kai, mat nuo­lat su­lauk­da­vo to­kių pa­gei­da­vi­mų.

Iki šiol Plun­gės M. Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je ga­lė­jo mo­ky­tis tik vai­kai ir jau­nuo­liai. Vy­riau­sie­ji bu­vo 19-me­čiai. Nuo šių me­tų spa­lio mė­ne­sio įstai­ga ruo­šia­si įgy­ven­din­ti nau­jo­vę – įtrauk­ti nau­ją mo­ka­mą pa­slau­gą, t. y. su­au­gu­sių­jų mo­ky­mą. Tai bū­tų žmo­nės nuo 20-ies me­tų iki gar­baus am­žiaus sen­jo­rų.
„Se­niai puo­se­lė­jau to­kią min­tį. Ki­to­se me­no mo­kyk­lo­se su­au­gu­sių­jų mo­ky­mas jau vyks­ta, tad rei­kė­tų pra­dė­ti ir mums. Juo­lab, kad žmo­nės at­ei­na, do­mi­si to­kia ga­li­my­be, no­ri lan­ky­ti dai­lės už­si­ė­mi­mus, gro­ti, bet vy­res­nių žmo­nių mes mo­ky­ti ne­ga­li­me. De­vy­nio­lik­me­čius dar ga­li­me, o dvi­de­šimt­me­čių – jau ne“ – kal­bė­jo R. Ur­nie­žie­nė.
Ko­mi­te­to na­riai šį su­ma­ny­mą pri­ėmė la­bai pa­lan­kiai, do­mė­jo­si, ar di­de­lis po­rei­kis, ar su­au­gu­sie­ji ga­lės pa­si­rink­ti mo­ky­to­ją, ar pa­si­mo­kę gaus ko­kį pa­žy­mė­ji­mą, kiek tai kai­nuos ir kt.
Mo­kyk­los di­rek­to­rė kal­bė­jo, jog ži­nan­ti at­ve­jį, kaip 60-me­tė iš­mo­ko griež­ti smui­ku. Tai­gi nė­ra nie­ko ne­įma­no­mo, rei­kia tik di­de­lio no­ro. O plun­giš­kiai to­kį no­rą – lan­ky­ti me­no mo­kyk­lą – tik­rai ro­do. Ypač do­mi­si dai­lės mo­ky­mais. Kiek to­kių mo­ki­nių su­si­rinks, įstai­gos va­do­vė ne­si­ry­žo spė­lio­ti, ta­čiau fak­tas, kad jų bus ne vie­nas ir ne du. Taip pat ne­abe­jo­ti­nai at­eis mo­ky­tis gro­ti įvai­riais in­stru­men­tais, tu­rė­tų bū­ti no­rin­čių lan­ky­ti ir cho­re­og­ra­fi­jos už­si­ė­mi­mus.
Pla­nuo­ja­ma, jog su­au­gu­sių­jų mo­ky­mas bus or­ga­ni­zuo­ja­mas du kar­tus per sa­vai­tę, po dar­bų. Tai­gi gal­vo­ja­ma apie va­ka­ri­nį mo­ky­mą. Mė­ne­sio mo­kes­tis tu­rė­tų bū­ti 25 eu­rai. Su su­au­gu­siais dirbs tie pa­tys mo­ky­to­jai, ku­rie mo­ko vai­kus.
Di­rek­to­rė svars­tė, jog rim­tai mo­ky­tis nu­si­tei­kę su­au­gu­sie­ji, ku­rie pa­si­rink­tą da­ly­ką M. Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je „krims“ ne mė­ne­sį, o ke­le­rius me­tus, tu­rė­tų gau­ti ir ati­tin­ka­mą bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mą.
Ar­ti­miau­siu me­tu dėl šios nau­jo­vės Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­rės pa­tvir­tin­ti spren­di­mą, su­si­ju­sį su švie­ti­mo įstai­gų tei­kia­mų pa­slau­gų kai­no­mis bei nau­jus M. Ogins­kio me­no mo­kyk­los nuo­sta­tus. Po to R. Ur­nie­žie­nė ža­dė­jo pa­skelb­ti in­for­ma­ci­ją plun­giš­kiams, jog pra­de­da­mas su­au­gu­sių­jų pri­ėmi­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama