Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Pakelkime taures „už nuoširdų ir kilnų darbą, rūpestį, už rankų ir širdies šilumą“!

Pakelkime taures „už nuoširdų ir kilnų darbą, rūpestį, už rankų ir širdies šilumą“!

Tokiais žodžiais, įteik­da­mas pa­dė­ką, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga įver­ti­no dar vi­sai ne­se­niai skan­da­lais Plun­gę Lie­tu­vo­je gar­si­nu­sį UAB Plun­gės svei­ka­tos cen­tras gy­dy­to­ją psi­chiat­rą Vis­val­dą Ne­kra­šą. Be­lie­ka išties pa­kel­ti šam­pa­no tau­res – vi­sos šio bu­vu­sio po­li­ti­ko nuo­dė­mės kaip van­duo nuo žą­sies! Tik au­kos, ko ge­ro, no­ri skra­džiai že­mėn pra­smeg­ti... Tie­sa, kai „Plun­gės ži­nios“ krei­pė­si į mi­nist­rą, pas­ta­ra­sis su­sku­bo pa­dė­ką at­šauk­ti. Ta­čiau dak­ta­rui, ko ge­ro, už­te­ko ir ke­lias die­nas šil­džiu­sių šlo­vės spin­du­lių, nes įver­ti­ni­mu su­sku­bo gir­tis per vie­ną ra­jo­no laik­raš­tį.

Pa­si­bai­sė­jo spren­di­mu
Per­skai­tę to­kią nau­jie­ną, plun­giš­kiai puo­lė tei­rau­tis, kaip ga­li bū­ti, kad mi­nist­ras dak­ta­rui „už jo ne­do­rus dar­be­lius“ pa­dė­ką pa­reiš­kė. Vie­nus be­si­krei­pu­sius žei­dė dak­ta­ro įver­ti­ni­mas „už kil­nų ir nuo­šir­dų dar­bą“, ki­tus – „už ran­kų ir šir­dies ši­lu­mą“. Tre­ti išvis ne­ga­lė­jo su­vok­ti, kaip mi­nis­te­ri­ja tei­kia pa­dė­kas, prieš tai ne­pa­si­žiū­rė­ju­si į to žmo­gaus veik­lą, gy­ve­ni­mą, el­ge­sį...
„Pa­ma­ty­si­te, jis iš­si­suks, nes yra įta­kin­gas, o mes bū­si­me su­tryp­ti, su­mai­šy­ti su že­mė­mis“, – 2013 m. rug­pjū­čio pa­bai­go­je re­dak­ci­jo­je sa­kė Ži­vi­lės, ku­rios in­ty­mias nuo­trau­kas be jos su­ti­ki­mo dak­ta­ras įkė­lė į feis­bu­ką, tė­vai (apie tai ra­šy­ta 2013 09 03 straips­ny­je „Tu­ri ati­duo­ti man sa­vo žmo­ną!“). Ko ge­ro, jie bu­vo tei­sūs...
Spren­di­mą at­šau­kė, o ar grą­žins pa­dė­ką?
„Plun­gės ži­nios“, ga­vu­sios skai­ty­to­jų pa­klau­si­mų, krei­pė­si į mi­nis­te­ri­ją su pra­šy­mu pa­aiš­kin­ti, ko­kiais mo­ty­vais re­mian­tis skir­ta pa­dė­ka skan­da­lin­gais veiks­mais pa­gar­sė­ju­siam bu­vu­siam po­li­ti­kui.

„Pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja pa­dė­jo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai iš­veng­ti klai­dos. Mi­nis­te­ri­ja, gau­da­ma gy­dy­mo įstai­gų pra­šy­mus pa­gerb­ti jų dar­buo­to­jus, ma­no, kad įvai­riems ap­do­va­no­ji­mams tei­kia­mi tik ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos as­me­nys. To­dėl, pa­aiš­kė­jus gy­dy­to­jo var­dą že­mi­nan­čioms ap­lin­ky­bėms, sku­bos tvar­ka at­šauk­tas svei­ki­ni­mo raš­tas UAB Plun­gės svei­ka­tos cen­tro gy­dy­to­jui psi­chiat­rui, gy­dy­to­jui neu­ro­lo­gui Vis­val­dui Ne­kra­šui.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ti­ki­si, kad at­ei­ty­je pa­dė­kos raš­tams ar svei­ki­ni­mams gau­ti gy­dy­mo įstai­gos teiks tik ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos dar­buo­to­jus, ir to­kių klai­dų ne­pa­si­kar­tos“, – at­siųs­ta­me at­sa­ky­me tei­gė mi­nist­ro pa­ta­rė­ja Li­na Bu­šins­kai­tė-Šriu­bė­nė.
Spren­di­mą mi­nist­ras at­šau­kė, tik įdo­mu, ar dak­ta­ras ati­duos ke­lias die­nas tu­rė­tą šlo­vės tro­fė­jų?
Iš skan­da­lų ne­spė­jo bris­ti...
Mi­nist­ro pa­dė­kos su­lau­kęs V. Ne­kra­šas Plun­gė­je ir Lie­tu­vo­je pa­gar­sė­jo skan­da­lin­gu el­ge­sius su mo­te­ri­mis ir pa­cien­tais.
2008 m. jis su pa­val­di­ne konf­lik­­tavo Plun­gės svei­ka­tos cent­re, o pa­skui pa­si­šai­py­da­mas tą pa­čią mo­te­rį vi­siš­kai nu­ogą iš­stū­mė iš sa­vo gy­ve­na­mo­jo na­mo, prieš tai iš­kvie­tęs žur­na­lis­tus, me­di­kus ir po­li­ci­ją... Už tai Eti­kos ko­mi­si­ja jį pri­pa­ži­no pa­žei­dus LR po­li­ti­kų eti­kos ko­dek­są.
2013 m. rug­pjū­tį dak­ta­ras so­cia­li­nia­me tin­kle pa­vie­ši­no in­ty­mias nuo­trau­kas su sa­vo pa­val­di­ne. Ki­lus di­džiu­liam skan­da­lui, nuo­trau­kos bu­vo pa­ša­lin­tos, o po­li­ti­kas V. Ne­kra­šas ap­si­ri­bo­jo sau­su ko­men­ta­ru, kad abu jie yra su­au­gę, ir pre­ten­zi­jas ga­li kel­ti vie­no šei­ma ki­to šei­mai... Už to­kį el­ge­sį Eti­kos ko­mi­si­ja taip pat ne­pa­ma­lo­ni­no po­li­ti­ko ir vėl pri­pa­ži­no, kad pa­žeis­tas LR po­li­ti­kų eti­kos ko­dek­sas.
2015 m. va­sa­rio mė­ne­sį V. Ne­kra­šas ban­dė su­vi­lio­ti 22 me­tų pa­cien­tę In­gą, siū­ly­da­mas jai „va­ry­ti į Egip­tą“, nes „ji kve­pė­jo sa­vo kva­pu“ (apie tai ra­šy­ta straips­ny­je „Gy­dy­to­jas pa­cien­tei: „Tu kve­pi sa­vo kva­pu... Va­rom į Egip­tą...“).
V. Ne­kra­šas pri­blokš­da­vo ap­lin­ki­nius ne tik el­ge­siu, bet ir ko­men­ta­rais. Pa­vyz­džiui, 2013 m. spa­lio mė­ne­sį vy­ku­sia­me Sa­vi­val­dy­bės eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to, ku­riam pats pir­mi­nin­ka­vo, po­sė­dy­je gy­ven­to­jos S. Ged­mon­tie­nės ban­dy­mą iš­sa­ky­ti sa­vo min­tis V. Ne­kra­šas nu­trau­kė vie­na re­pli­ka: „Gra­ži po­nia esat, pa­si­ro­dėt, ir ačiū!“

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama