Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Gat­vė­se pa­tru­liuo­ja tvar­kos ser­gė­to­jai

Gat­vė­se pa­tru­liuo­ja tvar­kos ser­gė­to­jai

Tur­būt jau ne vie­nas plun­giš­kis pa­ste­bė­jo mies­to gat­vė­mis vaikš­tan­čius tvar­kos ser­gė­to­jus. Ši­taip skir­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai – po­li­ci­jos, se­niū­ni­jos bei Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai tik­ri­na, kaip mies­te­lė­nai lai­ko­si nu­sta­ty­tos tvar­kos ir tai­syk­lių, ar ne­gir­tuok­liau­ja vie­šo­se vie­to­se, ar ne­sta­to au­to­mo­bi­lių ant ve­jos ar ne­įga­lių­jų vie­to­se, ar su­si­ren­ka šu­niu­kų pa­lik­tas „krū­ve­les“ ir kt. „Rei­dai – prieš įvai­rias ne­ge­ro­ves“ – ši­to­kį pra­ne­ši­mą pas­ku­ti­nę lie­pos mė­ne­sio die­ną iš­pla­ti­no ir Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Lie­pos mė­ne­sį Plun­gės mies­te vyk­dy­ti pre­ven­ci­niai rei­dai, ku­riuo­se da­ly­va­vo Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nė Li­na Jo­cie­nė, Plun­gės se­niū­ni­jos spe­cia­lis­tė Gra­ži­na Gri­cie­nė ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vie­šo­sios tvar­kos spe­cia­lis­tai – An­ta­nas Ged­ri­mas bei Al­gir­das Pleč­kai­tis. Rei­dų tiks­las – nu­sta­ty­ti ke­lių eis­mo, pre­ky­bos vie­šo­se vie­to­se, gy­vū­nų lai­ky­mo, at­lie­kų ir te­ri­to­ri­jų tvar­ky­mo tai­syk­les pa­žei­džian­čius as­me­nis.
Sie­kiant kuo ge­res­nio re­zul­ta­to, mies­to gat­vė­se pa­tru­liuo­ta die­ną ir va­ka­re, ne tik au­to­mo­bi­liu, bet ir pės­čio­mis. Pas­ta­ra­sis bū­das jau at­krei­pė plun­giš­kių dė­me­sį – ne vie­nas, pa­ste­bė­jęs pa­rei­gū­nus, tei­ra­vo­si, ko­kiu tiks­lu pa­tru­liuo­ja­ma. Be to, žmo­nės ir

pa­tys pa­sa­ko­jo apie ma­ty­tus pa­žei­di­mus.
Kaip sa­kė vyr. spe­cia­lis­tas A. Ged­ri­mas, ne vi­siems pa­žei­dė­jams iš­kart ski­ria­ma bau­da – ke­le­tas šu­nis ve­džio­ju­sių as­me­nų bu­vo tik įspė­ti lai­ky­tis gy­vū­nų lai­ky­mo tai­syk­lių, t. y. ne­ga­lė­jo ve­džio­ti au­gin­ti­nių mo­kyk­lų sta­dio­nuo­se ar prie vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių, vie­nas pi­lie­tis ne­tu­rė­jo mai­šiu­ko šuns eks­kre­men­tams su­si­rink­ti. To­kius mai­šiu­kus pri­va­lo tu­rė­ti kiek­vie­nas šu­nį ve­džio­jan­tis as­muo – tvar­kos ser­gė­to­jai vi­sa­da pa­pra­šo pa­ro­dy­ti. Kad bū­tų po aki­mis pa­lik­ta krū­ve­lė, ir ke­tur­ko­jo šei­mi­nin­kas jos ne­su­si­rink­tų – to­kio at­ve­jo spe­cia­lis­tų ko­man­da ne­pa­ste­bė­jo. „Mū­sų žmo­nės da­ro­si kur kas są­mo­nin­ges­ni ir at­sa­kin­ges­ni – dau­gu­ma su­si­ren­ka, ką šu­niu­kas pa­lie­ka, tam ne­šio­ja­si mai­šiu­kus“, – pa­ste­bė­jo A. Ged­ri­mas.
Be­je, ko­kia bau­da lau­kia ne­su­ren­kan­čių krū­ve­lių? Pir­mą kar­tą – nuo 20 eu­rų. Jei iš­kart su­si­mo­kės – gaus pu­sę su­mos. An­trą kar­tą ma­žiau­sia bau­da bus jau 140 eu­rų. Kaip už šuns š... vi­sai ne­ma­žai. Ge­riau su­si­rink­ti.
Pir­mą­kart nu­sta­čius pa­žei­di­mus, ne­baus­tos ir drau­džia­mo­se vie­to­se pre­kia­vu­sios mo­te­rė­lės – jos tik įspė­tos čia ne­pre­kiau­ti, su­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kur tai ga­li­ma da­ry­ti. Be abe­jo, pa­kar­to­ti­nai nu­sta­čius pa­žei­di­mus, jau bus tai­ko­ma ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė – bau­da nuo 16 iki 30 eu­rų.
Bu­vo ir to­kių, ku­rie nu­ste­bo iš­gir­dę, kad, mes­da­mi bui­ti­nes bei sta­ty­bi­nes at­lie­kas ša­lia kon­tei­ne­rių, da­ro pa­žei­di­mą ir ga­li bū­ti nu­baus­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so nu­ma­ty­ta tvar­ka. O tai bū­tų bau­da nuo 30 iki 140 eu­rų. At­ve­jų, kai au­to­mo­bi­liai pa­lie­ka­mi ne­įga­lių­jų sto­vė­ji­mo vie­to­je, au­to­bu­sų su­sto­ji­muo­se ar ant ve­jų, – ne­nu­sta­ty­ta.
Pa­tik­ri­ni­mų me­tu pro akis ne­pra­sly­do ir ne­tvar­ka A. Ju­cio bei V. Ma­čer­nio gat­vių kie­muo­se, ša­lia šiukš­lių kon­tei­ne­rių. Čia ant že­mės su­vers­ta daug stam­bia­ga­ba­ri­čių, sta­ty­bi­nių bei au­ga­li­nių at­lie­kų. Kas iš­me­tė šias at­lie­kas, ti­ki­ma­si, pa­dės nu­sta­ty­ti ap­lin­ką ste­bin­čios ka­me­ros. Pa­žei­dė­jams bus su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­niai pro­to­ko­lai.
Taip pat rei­dų metu už­fik­suo­tos ir trys il­gai ne­nau­do­ja­mos, kie­mus už­grioz­di­nu­sios trans­por­to prie­mo­nės: pir­miau­sia bus ieš­ko­ma jų sa­vi­nin­kų ir pra­šo­ma au­to­mo­bi­lius pa­trauk­ti, o ne­su­ti­kus – ima­ma­si įsta­ty­mo nu­ma­ty­tų prie­mo­nių. T. y. ma­ši­nų sa­vi­nin­kai bus bau­džia­mi bau­do­mis nuo 70 iki 140 eu­rų, vė­liau bau­da ga­li siek­ti 300 eu­rų su trans­por­to prie­mo­nės kon­fis­ka­vi­mu.
Pre­ven­ci­nės prie­mo­nės re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad to­kie rei­dai rei­ka­lin­gi, tad po­li­ci­jos ir ra­jo­no sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų ben­dra­dar­bia­vi­mas vyk­dant pre­ven­ci­ją bus tę­sia­mas ir at­ei­ty­je. Vis­kas var­dan tvar­kos ir šva­ros mū­sų mies­te.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama