Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Pa­gro­bė lo­te­ri­jos bi­lie­tus

Pa­gro­bė lo­te­ri­jos bi­lie­tus

Ba­lan­džio 9 die­ną, prieš 13 va­lan­dą, po­li­ci­ja bu­vo iš­kvies­ta į par­duo­tu­vę Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je – pra­neš­ta, jog jau­nuo­lis nu­gvel­bė net ke­lis šim­tus lo­te­ri­jos bi­lie­tų.

At­vy­kus pa­rei­gū­nams, par­da­vė­ja (gim. 1987 m.) pa­aiš­ki­no, jog į par­duo­tu­vę apie 12.35 va­lan­dą įė­jęs jau­nuo­lis grie­bė lo­te­ri­jos bi­lie­tų sto­vą, ku­ria­me bu­vo apie 300 vnt. įvai­rių lo­te­ri­jos bi­lie­tų, ir spru­ko pro du­ris.
Par­da­vė­ja mė­gi­no vy­tis bi­lie­tų va­gį, ta­čiau šis bu­vo grei­tes­nis. Jau­nuo­lis maž­daug 16 me­tų, tam­sių plau­kų, smul­kaus su­dė­ji­mo, apie 165 cm ūgio, vil­kė­jo mė­ly­ną lie­me­nę, o megz­ti­nio ran­ko­vės bei ka­pi­šo­nas juo­dos spal­vos.
Par­duo­tu­vė pa­ty­rė apie 600 eu­rų ža­lą. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 178 str. 2 da­lį. Pir­ma­die­nio ry­te po­li­ci­ja apie įta­ria­mą­jį nau­jie­nų dar ne­tu­rė­jo.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama