Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Trumpai » Me­di­nį na­mu­ką re­konst­ruos į pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­tą

Me­di­nį na­mu­ką re­konst­ruos į pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­tą

Su­in­te­re­suo­tiems as­me­nims ver­tin­ti pa­teik­ti gy­ve­na­mo­jo na­mo su par­duo­tu­ve (J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 29) pa­sta­to re­konst­ra­vi­mo į erd­ves­nį pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­tą pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai, ku­rie vie­šai bus ap­tar­ti Sa­vi­val­dy­bė­je ki­tų me­tų sau­sio pra­džio­je.

Že­mės skly­pas ir pa­sta­tai – na­mas ir san­dė­lis, ku­riuos nu­ma­to­ma re­konst­ruo­ti į di­des­nį pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­tą, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­so ben­dro­vei „Re­gi­la“. Pir­ma­me pa­sta­to aukš­te iki šiol vei­kė do­va­nų par­duo­tu­vė.
To­je vie­to­je pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti tam­siai ru­dos spal­vos dvie­jų aukš­tų pa­sta­tą, ku­rio iš­ori­niai mat­me­nys – 31,33x6,87 m. Su­pro­jek­tuo­tas vie­nas pa­grin­di­nis įė­ji­mas iš J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės pu­sės ir du pa­gal­bi­niai įė­ji­mai iš ry­ti­nio ir pie­ti­nio fa­sa­dų. Pre­ky­bos sa­lės plo­tas už­im­tų apie 110 kv. m, ben­dras pa­tal­pų plo­tas siek­tų apie 240 kv. m.
Pa­ma­tai bū­tų gelž­be­to­ni­niai, sie­nos – mū­ro, sto­gas – me­di­nių kon­struk­ci­jų, deng­tas pro­fi­liuo­ta skar­da.
Reikš­ti pa­sta­bas ar pa­siū­ly­mus dėl šių pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų ga­li­ma iki sau­sio 4 die­nos.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama