Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Pra­tę­sia­mas trę­ši­mo se­zo­nas

Dėl už­si­tę­su­sių liū­čių, pa­skan­di­nu­sių da­lį Lie­tu­vos lau­kų, ūki­nin­kai ne­ga­lė­jo ne tik nuim­ti der­liaus, bet ir tręš­ti sa­vo žemės. At­si­žvel­giant į tai, 2017 m. lap­kri­čio 14 d. že­mės ūkio mi­nist­ro ir ap­lin­kos mi­nist­ro pa­si­ra­šy­tu įsa­ky­mu Nr. D1-927/3D-725 „Dėl trę­ši­mo są­ly­gų 2017 me­tais nu­sta­ty­mo“ trę­ši­mo se­zo­nas pra­tę­sia­mas iki gruo­džio 1 die­nos.

Van­duo už­tvin­dė įmo­nės „Si­do­na“ rū­sį

Sa­vai­tės pra­džio­je, pliau­piant lie­tui, sken­do ne tik uos­ta­mies­tis, bet ir plun­giš­kių sta­ty­bos ben­dro­vės „Si­do­na“ pa­tal­pos. Prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba (PGT) pa­gel­bė­ti už ke­lių šim­tų met­rų esan­tiems kai­my­nams at­sku­bė­jo lap­kri­čio 13-osios po­pie­tę.

Api­plė­ši­mas V. Ma­čer­nio gat­vė­je

Sa­vait­ga­lis Plun­gė­je ne vi­siems pra­ėjo ra­miai. Štai šeš­ta­die­nio va­ka­rą taksi laukę du įkau­šę jau­nuo­liai prie vie­no dau­gia­bu­čio bu­vo už­pul­ti, su­muš­ti ir api­plėš­ti.

Teis­mų re­for­ma: Plun­gės teis­mas liks apy­lin­kės teis­mu

„Tei­sin­gu­mas žmo­nėms taps pri­ei­na­mes­nis“ – sako Lietuvos teismai, kurie ruošiasi reformai. Skel­bia­ma, jog nuo ki­tų me­tų ša­ly­je vie­toj 49 apy­lin­kių teis­mų liks 12, tarp jų – ir Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas.

Į gar­bin­gus ap­do­va­no­ji­mus pre­ten­duo­ja ir plun­giš­kiai

Lap­kri­čio 27 die­ną Vil­niaus ro­tu­šė­je vyks iš­kil­min­ga ce­re­mo­ni­ja, ku­rios me­tu bus įteik­tos „Auk­si­nio fe­nik­so“ sta­tu­lė­lės ša­lies kul­tū­ros ben­druo­me­nės at­sto­vams. „Auk­si­nis fe­nik­sas“ yra svar­biau­sias ir vie­nas reikš­min­giau­sių Lie­tu­vos ap­do­va­no­ji­mų kul­tū­ros sri­ty­je. Šio ap­do­va­no­ji­mo tiks­las – pa­gerb­ti fi­zi­nius ar ju­ri­di­nius as­me­nis, la­biau­siai nu­si­pel­niu­sius ša­lies kul­tū­ros kū­ri­mui, plėt­rai, per­da­vi­mui, sau­go­ji­mui bei kul­tū­ros cen­trų sis­te­mos vys­ty­mui­si, to­bu­li­ni­mui ir vie­ši­ni­mui.

Pa­gel­bės tik so­cia­liai rem­ti­niems as­me­nims

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė ap­si­spren­dė ir po dis­ku­si­jų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se teiks pa­raiš­ką Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mui gau­ti, ku­ris nu­ma­ty­tas tam, kad pri­va­tūs na­mai bū­tų pri­jung­ti prie nuo­te­kų su­rin­ki­mo in­fra­struk­tū­ros.

Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bo­je pa­si­ge­do pa­trio­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų

Spa­lio mė­ne­sį per Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį bu­vo pa­tvir­tin­ta Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos su­dė­tis. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė pa­ste­bė­jo, jog Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos nuo­sta­tai bu­vo pa­tvir­tin­ti 2014 me­tais, ta­čiau mi­nė­to­ji Ta­ry­ba esą iki šiol nie­ko taip ir ne­nu­vei­kė.

Mir­čių bu­vo dau­giau nei gi­mi­mų

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, spa­lio mė­ne­sį įre­gist­ruo­ti 29 gi­mi­mai (14 mer­gai­čių ir 15 ber­niu­kų) bei 34 mir­ties at­ve­jai.

Perėjoje par­tren­kė pen­si­nin­kę

Lap­kri­čio 2-osios po­pie­tę me­di­kų ir po­li­ci­jos eki­pa­žai sku­bė­jo į Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vę, prie Plun­gės paš­to. Čia, ne­re­gu­liuo­ja­mo­je pės­čių­jų per­ėjo­je, bu­vo par­trenk­ta 67 me­tų mo­te­ris. Nu­ken­tė­ju­sia­jai dėl su­ža­lo­ji­mų te­ko vyk­ti į li­go­ni­nę.

Pa­tiks­li­no Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą

Per spa­lio 29 die­ną vy­ku­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį bu­vo pa­tiks­lin­tas šių me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama