Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Tel­šių vys­ku­pu ta­po Kęs­tu­tis Kė­va­las

Šių me­tų rug­sė­jo 18 die­ną po­pie­žiui Pran­ciš­kui pri­ėmus vys­ku­po Jo­no Bo­ru­tos SJ pra­šy­mą jį at­leis­ti iš pa­sto­ra­ci­nių pa­rei­gų, vys­ku­pas Kęs­tu­tis Kė­va­las ta­po Tel­šių vys­ku­pi­jos or­di­na­ru.

Ne­be­ga­lės pa­link­ti na­muo­se vai­ko, ne­tu­rin­čio 6 me­tų

Rug­sė­jo 19 die­ną Sei­mas 96 bal­sais „už“ vien­bal­siai pri­ta­rė nau­jos re­dak­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pro­jek­tui. Tai reiš­kia, jog pa­ju­dė­jo vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos re­for­ma, pa­gal ku­rią pir­mą kar­tą nu­sta­to­ma ir am­žiaus ri­ba, ku­rios ne­pa­sie­ku­sio vai­ko ne­ga­li­ma pa­lik­ti vie­no. Tai – še­še­ri me­tai. Sie­kia­ma, kad įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų nuo ki­tų me­tų lie­pos mė­ne­sio.

Siū­lo... „iš­ra­vė­ti“ Al­sė­džių eže­rą!

Plun­gės sa­vi­val­dy­bei siū­lo­ma pa­si­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų pa­ra­ma ir pa­ge­rin­ti van­dens tel­ki­nių būk­lę, o kon­kre­čiau – Al­sė­džių eže­ro, pa­ša­li­nant per­tek­li­nę mak­ro­fi­tų – van­de­ny­je gy­ven­ti pri­si­tai­kiu­sių aukš­tes­nių­jų au­ga­lų – ma­sę.

Pa­klau­siau­si so­cia­li­niam būs­tui – vie­no kam­ba­rio bu­tai

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė skel­bia­mų de­ry­bų bū­du per­ka Plun­gės mies­te vie­no ir dvie­jų kam­ba­rių bu­tus so­cia­li­nio būs­to plėt­rai. Iš pla­nuo­ja­mų nu­pirk­ti 15 vie­no kam­ba­rio bu­tų trys jau nu­pirk­ti, dar trys ap­žiū­ri­mi ir ver­ti­na­mi.

„Kas no­ri dirb­ti, dar­bą ran­da“, –

taip trum­pai drū­tai sa­vo pra­ne­ši­mą apie ne­dar­bo ly­gį kai­miš­ko­se vie­to­vė­se, jo prie­žas­tis ir ma­ži­ni­mo ga­li­my­bes už­bai­gė Kai­mo rei­ka­lų po­sė­din pa­kvies­ta Tel­šių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos di­rek­to­rė Dan­gi­ru­tė Jur­ku­vie­nė, in­for­ma­vu­si su­si­rin­ku­siuo­sius ir apie ki­tais me­tais pla­nuo­ja­mą struk­tū­ri­nę Dar­bo bir­žos per­tvar­ką.

Viešosios tvarkos prievaizdams reikia automobilio

Šiemet Savivaldybės administracijos automobilių parką turėtų papildyti dar vie-nas lengvasis automobilis, kurio labai reikia Juridinio ir personalo administravimo skyriaus darbuotojams, mieste ir už jo ribų prižiūrintiems viešąją tvarką.

Ūki­nin­kai ra­gi­na­mi at­nau­jin­ti ūkio duo­me­nis

Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Ai­ri­da Mont­vy­die­nė pra­ne­šė itin svar­bią ži­nią ra­jo­no ūki­nin­kams – apie prie­vo­lę ar­ti­miau­siu me­tu re­gist­re at­nau­jin­ti sa­vo ūkio duo­me­nis. Prie­šin­gu at­ve­ju nu­ma­ty­tos ga­na grės­min­gos sank­ci­jos.

Skirs vien­kar­ti­nę pa­šal­pą pa­si­li­go­ju­siam Plun­gės gar­bės pi­lie­čiui

Rug­sė­jo 12 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­tas pri­ta­rė siū­ly­mui skir­ti vien­kar­ti­nę 2 tūkst. eu­rų pa­šal­pą Plun­gės gar­bės pi­lie­čiui A. K., ku­rį iš­ti­ko sun­ki li­ga. Pi­ni­gai rei­ka­lin­gi gy­dy­mo iš­lai­doms iš da­lies pa­deng­ti.

Ge­ros ži­nios dėl Bi­ru­tės gat­vės

Kaip pa­ste­bė­jo plun­giš­kiai, šie­met mies­te vyks­ta ne­ma­žai elek­tros ūkio at­nau­ji­ni­mo dar­bų. Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ne kar­tą bu­vo su­si­ti­kęs su ESO at­sto­vais ir pa­pra­šė, kad ben­dro­vė į sa­vo dar­bų pla­ną pa­pil­do­mai įtrauk­tų elek­tros ka­be­lio per­klo­ji­mo dar­bus Bi­ru­tės gat­vė­je. Pa­stan­gos da­vė vai­sių.

Pa­ra­mos fon­do do­va­na – mo­ki­nių krep­še­liai sun­kiai gy­ve­nan­čių šei­mų at­ža­loms

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius in­for­ma­vo, jog, ben­dra­dar­biau­jant su Alek­san­dro Gri­di­nio pa­ra­mos fon­du, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­kus pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­sie­kė pa­ra­ma – kan­ce­lia­ri­nės pre­kės mo­ki­niams. Rug­pjū­čio 30-ąją į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę at­vy­ko Alek­san­dro Gri­di­nio pa­ra­mos fon­do at­sto­vės, ku­rios at­ve­žė ir iš­da­li­jo mo­ki­nio krep­še­lius 20-iai vai­kų iš sun­kiai be­si­ver­čian­čių šei­mų. Mo­ki­nio krep­še­liai iš­da­ly­ti Plun­gės mies­to, Ku­lių, Nau­so­džio, Ša­tei­kių ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jų mo­ki­nu­kams. Tai la­bai rei­ka­lin­ga pa­ra­ma sun­kiau gy­ve­nan­tiems žmo­nėms prieš nau­jus moks­lo me­tus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama