Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Pa­gro­bė lo­te­ri­jos bi­lie­tus

Ba­lan­džio 9 die­ną, prieš 13 va­lan­dą, po­li­ci­ja bu­vo iš­kvies­ta į par­duo­tu­vę Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je – pra­neš­ta, jog jau­nuo­lis nu­gvel­bė net ke­lis šim­tus lo­te­ri­jos bi­lie­tų.

Į grė­bia­mą­ją at­si­tren­ku­siam ir trak­to­rių nu­ver­tu­siam plun­giš­kiui skir­ta bau­da

Ba­lan­džio 4 die­ną teis­mo nuosp­ren­dį iš­gir­do plun­giš­kis Ar­tu­ras Ru­sys (gim. 1969 m.). Per­nai va­sa­rą ke­ly­je Plungė–Vėžaičiai, ties Vieš­to­vė­nų kai­mu, šis vy­ras su au­to­mo­bi­liu tren­kė­si į trak­to­riaus grė­bia­mą­ją, dėl ko že­mės ūkio tech­ni­ka vir­to ant šo­no. Įvy­kio me­tu bu­vo su­ža­lo­tas jau­nas ūki­nin­kas.

Bai­gė­si pie­ši­nių kon­kur­sas „Sau­gus eis­mas“ Plun­gė­je

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės mo­ky­mo įstai­gų pra­di­nu­kai ak­ty­viai da­ly­va­vo Sau­gaus eis­mo die­nai pa­mi­nė­ti or­ga­ni­zuo­ta­me ko­lek­ty­vi­nio pie­ši­nio kon­kur­se eis­mo sau­gu­mo te­ma.

Tarp gra­žiau­sių Lie­tu­vos pi­lia­kal­nių – Cek­lio že­mės Geg­rės pi­lia­vie­t

Vals­ty­bi­nė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba (VSTT) at­rin­ko 30 iš­skir­ti­nių pi­lia­kal­nių Lie­tu­vos sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se. Iš jų siū­lo­ma iš­rink­ti gra­žiau­sią. Plun­gės ra­jo­ną ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nį par­ką rep­re­zen­tuo­ja Geg­rė­nų pi­lia­kal­niai. Rin­ki­mai vyks iki ge­gu­žės 31 die­nos.

Po­ten­cia­lūs in­ves­tuo­to­jai do­mė­jo­si ga­li­my­bė­mis Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je kur­ti vė­jo jė­gai­nių par­ką

Ba­lan­džio 4-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si „SIA Li­bau con­sult“ at­sto­vas ir val­dy­bos na­rys Axel Kopp bei Mier­val­dis Ki­kuts.

Ko­vo mė­ne­sį – pir­mie­ji šių me­tų dvy­nu­kai

Per ko­vo mė­ne­sį Plun­gės ra­jo­nas pa­gau­sė­jo 35 gy­ven­to­jais – gi­mė 18 mer­gai­čių ir 17 ber­niu­kų. Tarp nau­ja­gi­mių – ir dvy­nu­kai (bro­liu­kai). Po­pu­lia­riau­sias mer­gai­tėms su­teik­tas var­das – Ug­nė, ber­niu­kams – Gus­tas. Su­teik­ta ir re­tes­nių var­dų – Jo­mi­lė, Dag­na, Mi­la, Ajus, Ari­jus. Ke­liems kū­di­kiams duo­ti se­nes­ni var­dai – Ade­lė, Jo­kū­bas.
Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je už­re­gist­ruo­ti 8 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai. Du kū­di­kiai už­re­gist­ruo­ti, kai vai­ko mo­ti­na nė­ra įre­gist­ra­vu­si san­tuo­kos su vai­ko tė­vu ir tė­vys­tė ne­pri­pa­žin­ta.
Ko­vo mė­ne­sį mi­rė 57 gy­ven­to­jai, vien Plun­gė­je – 30 as­me­nų.
Šei­mą su­kū­rė 6 po­ros. Iš­si­tuo­kė net 15 po­rų!
Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­jai at­li­ko 6 do­ku­men­tų pa­kei­ti­mo ar pa­pil­dy­mo įra­šus.

Pri­ori­te­tų – dar 30 me­tų į prie­kį

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ko­vo 30 die­nos po­sė­dy­je kiek pa­ko­re­ga­vo 2014–2020 me­tų Plun­gės ra­jo­no gat­vių ir ke­lių tin­klo da­lies plėt­ros ir prie­žiū­ros pro­gra­mą, ku­rios pri­ori­te­tus prieš tai ap­ta­rė jung­ti­nio Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos bei Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tų po­sė­džio na­riai.
„Pa­gal pri­ori­te­tus gat­vių ir ke­lių tvar­ky­mo dar­bų tu­ri­me dar 30-čiai me­tų, ta­čiau Nau­so­džio se­niū­ni­ja vis tiek pa­pil­do­mai pa­tei­kė tiek gat­vių, kiek be­tu­rė­jo“, – pri­sta­ty­da­mas pro­gra­mos pa­kei­ti­mus, pa­ste­bė­jo Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas To­mas Rau­dys, net ne­abe­jo­da­mas, kad, tei­ki­mui pri­ta­rus, to­kiu pa­vyz­džiu pa­se­ktų ir ki­tos se­niū­ni­jos.
„Jei są­ra­še – 52 gat­vės, tai ko­kie ga­li bū­ti pri­ori­te­tai?“, – pik­ti­no­si Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas. Bu­vo nu­spręs­ta iš są­ra­šo iš­brauk­ti tuos ke­lius ir gat­ves, ku­riuo­se ran­gos dar­bai at­lik­ti ar­ba 2017 me­tais bus baig­ti, o tvar­ky­ti­nų gat­vių są­ra­šą pa­pil­dy­ti Plun­gės mies­te esan­čia S. Nė­ries ir Pla­te­liuo­se esan­čia Eže­ro gat­vė­mis.

Šie­met ne­nu­omos dva­ro par­ko sta­dio­no

Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­tei­kė Sa­vi­val­dy­bei pra­šy­mą nu­sta­ty­ti spor­to ba­zių nuo­mos kai­nas, mat, įstei­gus VšĮ „Plun­gės fut­bo­las“, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras ne­be­si­nau­do­ja vi­so­mis žir­gy­ne esan­čio­mis pa­tal­po­mis – da­lis pa­tal­pų pri­skir­ta „Plun­gės fut­bo­lui“.
Pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas dėl Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trui pri­klau­san­čių spor­to ba­zių nuo­mos kai­nų bu­vo pa­teik­tas svars­ty­ti Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.
Ra­jo­no po­li­ti­kai pa­ste­bė­jo, jog šie­met iš nuo­mo­ja­mų spor­to ba­zių są­ra­šo rei­kia iš­brauk­ti par­ke esan­tį sta­dio­ną, mat grei­tai pra­si­dės jo ir au­to­bu­sų sto­ties pri­ei­gų, kaip tiks­li­nės te­ri­to­ri­jos, tvar­ky­mo dar­bai.
„Ar­ti­miau­siu me­tu sta­dio­nas dėl pra­si­de­dan­čios re­no­va­ci­jos tiks ne­bent mo­tok­ro­sui“, – pa­juo­ka­vo spren­di­mą pri­sta­tęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas.

Rin­kos kai­na par­duo­da dar 5 bu­tus

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, kad dar pen­kiems Sa­vi­val­dy­bės būs­to nuo­mi­nin­kams rin­kos kai­na bū­tų par­duo­tos gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos su pri­klau­si­niais. Vie­no 39,94 kv. m būs­to su 0,36 kv. m ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­po­mis ir ūki­niu pa­sta­tu kai­na – 1 310 Eur, ki­to būs­to su rū­siu (ben­dras plo­tas – 33,12 kv. m) – 12 700 Eur, tre­čio taip pat su rū­siu (33,29 kv. m) – 15 700 Eur, ket­vir­to ir­gi su rū­siu (42,93 kv. m) – 11 400 Eur, penk­to su ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­po­mis (ben­dras plo­tas – 39,71 kv. m) ir ūki­niu pa­sta­tu – 984 Eur.
Lė­šos, gau­tos par­da­vus Sa­vi­val­dy­bės būs­tą, per­ve­da­mos į Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą ir nau­do­ja­mos So­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­rai, at­skai­čia­vus su Sa­vi­val­dy­bės būs­to ver­tės nu­sta­ty­mu su­si­ju­sias iš­lai­das.

Vyk­dant pro­jek­tą „At­rask sa­ve“, ras­tas pus­šim­tis nie­ko ne­vei­kian­čių jau­nuo­lių

Vi­so­je ša­ly­je, taip pat ir Plun­gė­je, šiuo me­tu vyk­do­mas jau­ni­mo ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vos pro­jek­tas „At­rask sa­ve“, skir­tas 15–29 me­tų jau­nuo­liams, ku­rie nei dir­ba, nei mo­ko­si, nei yra re­gist­ruo­ti dar­bo bir­žo­je. To­kiems „nuo­bo­džiau­jan­tiems“ as­me­nims šiuo pro­jek­tu ir sie­kia­ma pa­gel­bė­ti. Apie pa­stan­gas ir re­zul­ta­tus kal­bė­ta Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama