Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tiks­li­no šių me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą

Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mos pa­di­dė­jo 11,8 tūkst. eu­rų: Pla­te­lių dau­gia­funk­cis cen­tras ga­vo dau­giau pa­ja­mų už už at­si­tik­ti­nes pa­slau­gas nei pla­na­vo, Sa­vi­val­dy­bei 10,6 tūkst. eu­rų di­vi­den­dų su­mo­kė­jo Plun­gės ši­lu­mos tin­klai ir Plun­gės au­to­bu­sų par­kas.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė teiks ben­dras pa­raiš­kas su lat­viais

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė kar­tu su Lat­vi­jos Žiem­ga­los pla­na­vi­mo re­gio­nu, Prie­ku­lės sa­vi­val­dy­be ir Ka­lė­čių se­niū­ni­ja tei­kia ben­dras pa­raiš­kas fi­nan­sa­vi­mui gau­ti pa­gal 2014–2020 me­tų INTERREG V-A Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos pro­gra­mą.

Kvie­čia da­ly­vau­ti Plun­gės mies­to šven­tės ei­se­no­je

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis krei­pia­si į ra­jo­no įstai­gas, įmo­nes, or­ga­ni­za­ci­jas ir kvie­čia ak­ty­viai da­ly­vau­ti bir­že­lio 17 die­ną vyk­sian­čio­je tra­di­ci­nė­je Mies­to šven­tės ir ju­bi­lie­ji­nio XV pu­čia­mų­jų or­kest­rų fes­ti­va­lio da­ly­vių te­at­ra­li­zuo­to­je ei­se­no­je J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­ve į Bab­run­go slė­nį.

Kvie­čia Brun­ta­lis ir Tu­ku­mas

Ge­gu­žės 22 die­ną su­si­rin­ku­si Ry­šių su už­sie­niu ko­mi­si­ja, ku­riai pir­mi­nin­kau­ja vi­ce­me­ras Min­dau­gas Jur­čius, ap­ta­rė, ką de­le­guos į Plun­gės part­ne­rių Brun­ta­lio (Če­ki­ja) ir Tu­ku­mo (Lat­vi­ja) mies­tų tra­di­ci­nes šven­tes.

Lie­pė vog­ti, gra­si­no su­si­do­ro­ji­mu

Vie­nas 14-me­tis plun­giš­kis iš­trau­kė iš ma­mos pi­ni­gi­nės 30 eu­rų ir ati­da­vė po­rą me­tų vy­res­niam jau­nuo­liui, kad šis jo ne­muš­tų. Vy­res­ny­sis to­kią są­ly­gą iš­kė­lė už at­si­sa­ky­mą vog­ti.

De­gė są­var­ty­nas

Ge­gu­žės 20 die­ną, apie pu­sę tri­jų, gau­tas pra­ne­ši­mas, jog Bab­run­go se­niū­ni­jos Jė­ru­bai­čių kai­me ki­lo gais­ras. Pa­aiš­kė­jo, jog de­gė są­var­ty­nas, pri­klau­san­tis už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“. Lieps­na siau­tė­jo maž­daug 30 kv. m plo­to te­ri­to­ri­jo­je. Dėl ko ki­lo gais­ras, ti­ria­ma.

Plun­gė­je – Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo teis­mo pir­mi­nin­kas

Ge­gu­žės 18 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me lan­kė­si Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas ir Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo teis­mo pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus, Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ir Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Va­lan­ti­nas, Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Re­da Mo­lie­nė bei Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­ja Li­na Griš­ke­vič.

Ar at­si­vers mo­kyk­lų spor­to sa­lių du­rys va­sa­rą?

Moks­lo me­tai ar­tė­ja į pa­bai­gą. Dau­gu­mai tė­ve­lių vėl ten­ka spręs­ti gal­vo­sū­kį, kaip per atos­to­gas už­im­ti vai­kus. Siųs­ti juos į va­sa­ros sto­vyk­las – ne kiek­vie­nos šei­mos ki­še­nei. Kaip al­ter­na­ty­va to­kioms sto­vyk­loms ga­lė­tų bū­ti ga­li­my­bė ener­gi­ją iš­lie­ti spor­tuo­jant mies­to at­vi­ro­se erd­vė­se įreng­to­se aikš­te­lė­se, taip pat – spor­to sa­lė­se. Tik ar jos du­ris at­vers mo­ki­nių va­sa­ros atos­to­gų me­tu, dar ne­aiš­ku. Praėjusios sa­vai­tės pra­džio­je su­si­rin­kę Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riai vėl dis­ku­ta­vo, kaip tin­ka­mai spręs­ti šį klau­si­mą.

Mo­bi­li­za­ci­jos pra­ty­bas kai ku­rie me­di­kai ig­no­ra­vo

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės reng­to­se mo­bi­li­za­ci­nė­se pra­ty­bo­se „Žai­bo kir­tis 2017“, vy­ku­sio­se ge­gu­žės 5 die­ną, pa­si­ges­ta me­di­kų iš Plun­gės svei­ka­tos cen­tro (PSC). Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vyr. spe­cia­lis­tas Vid­man­tas Mon­čys, ge­gu­žės 16 die­ną kal­bė­da­mas Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, sa­kė ne­su­pran­tan­tis to­kio keis­to po­li­kli­ni­kos va­do­vy­bės po­žiū­rio.
Mi­nė­to­se pra­ty­bo­se, ku­rios vy­ko Ka­ro prie­vo­lės ir kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­bos Plun­gės po­sky­ry­je, da­ly­va­vo ne tik jau­nuo­liai, tu­rė­ję at­vyk­ti į kar­to­ti­nius re­zer­vo ka­rių mo­ky­mus, bet ir ka­ro me­di­kai bei sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nių svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trų gy­dy­to­jai. Bū­tent dėl pas­ta­rų­jų V. Mon­čys ir iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą: iš­kart su­ti­ko da­ly­vau­ti tik kli­ni­kos „Ine­sa“ gy­dy­to­jai, po įkal­bi­nė­ji­mų – ir „Pul­so“ me­di­kai, o PSC at­siun­tė raš­tą, kad pra­ty­bo­se ne­da­ly­vaus!
„Tru­pu­tį dau­giau rei­kia pi­lie­tiš­ku­mo. Tai bu­vo ben­dros pra­ty­bos, o jie – ne­da­ly­vau­ja, ne­tu­ri lai­ko! Keis­tas po­žiū­ris... Pui­kiai ži­no­me, jog tu­ri­me di­de­lę iš­ori­nę grės­mę ir pri­va­lo­me pa­si­ruoš­ti gy­ny­bai. Gy­dy­to­jams rei­kė­jo pa­si­re­pe­tuo­ti, kaip sa­kant – kas bū­tų, jei­gu bū­tų, įver­tin­ti ka­rio būk­lę. Da­bar gi ka­ro at­ve­ju tos įstai­gos me­di­kai net ne­ži­no­tų, kaip elg­tis!“ – griež­tai kal­bė­jo V. Mon­čys. Po­sė­džiau­to­jai pri­ta­rė, kad ši­taip elg­tis ne­de­rė­tų ir ap­gai­les­ta­vo ne­ga­lin­tys tai­ky­ti jo­kių sank­ci­jų.

Ir to­liau siū­lo at­leis­ti nuo rin­klia­vos re­gio­ni­nio są­var­ty­no Jė­ru­bai­čiuo­se kai­my­nus

Pa­si­kei­tus Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro nuo­sta­tams, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos eko­lo­gė Edi­ta Ly­die­nė siū­lo ir to­liau tai­ky­ti leng­va­tą ir at­leis­ti nuo rin­klia­vos mo­kes­čio re­gio­ni­nio są­var­ty­no kai­my­nus – 32 mū­sų ra­jo­no so­dy­bų gy­ven­to­jus iš Jė­ru­bai­čių, Kap­sū­džių, Už­liek­nio, Glau­džių ir Pur­vai­čių kai­mų.
Vie­ti­nės rin­klia­vos iš­lai­dos (2 208 eu­rų) 32 vie­ti­nės rin­klia­vos mo­kė­to­jams tu­rės bū­ti kom­pen­suo­ja­mos vi­sų Tel­šių re­gio­no sa­vi­val­dy­bių, at­si­žvel­giant į tu­ri­mų TRATC ak­ci­jų skai­čių.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama