Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

Per sau­sį Plun­gės mies­te gi­mė 11, se­niū­ni­jo­se – 16 vai­ku­čių

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus duo­me­ni­mis, per sau­sį mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jams gi­mė 27 ma­žy­liai: Plun­gės mies­te – 11, Bab­run­go ir Nau­so­džio se­niū­ni­jo­se – po 4, Ša­tei­kių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­se – po 3, Al­sė­džių ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­se – po 1. Iš vi­so – 17 mer­gai­čių ir 10 ber­niu­kų.
Po­pu­lia­riau­sias mer­gai­tėms su­teik­tas var­das – Ga­bi­ja, ber­niu­kams – No­jus. Duo­ti ir re­tes­ni var­dai – Ai­va, Evi­ja, Dei­mi­lė, Me­li­ta, Liu­ci­na, Aro­nas, Dan­gir­das. Ke­tu­ri kū­di­kiai pa­va­din­ti se­nes­niais var­dais – Ig­nas, Vy­tau­tas, Iza­be­lė, Mar­kas. Trys kū­di­kiai už­re­gist­ruo­ti, kai vai­ko mo­ti­na nė­ra įre­gist­ra­vu­si san­tuo­kos su vai­ko tė­vu ir tė­vys­tė ne­pri­pa­žin­ta. Už­re­gist­ruo­ti 6 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai.
Sau­sį mi­rė 51 ra­jo­no gy­ven­to­jas (vien Plun­gės mies­te – 25 as­me­nys).
Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je su­si­tuo­kė 8 po­ros. Skir­tin­gais ke­liais pa­suk­ti nu­spren­dė 7 po­ros. Sky­riu­je taip pat at­lik­ti ir 9 do­ku­men­tų pa­pil­dy­mo, pa­kei­ti­mo, iš­tai­sy­mo įra­šai.

Par­duo­tu­vę ta­ra­na­vęs ir drau­gus su­ža­lo­jęs plun­giš­kis mo­kės bau­dą

Ne­se­niai ra­šė­me apie plun­giš­kio Kęs­tu­čio Stong­vi­lo (gim. 1991 m.) bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rią jis už­si­dir­bo be­laks­ty­da­mas po mies­tą, t. y. kuo­met vi­du­ti­niš­kai ap­svai­gęs su au­to­mo­bi­liu ir vi­du­je bu­vu­siais ke­lei­viais rė­žė­si į par­duo­tu­vės sie­ną. Va­sa­rio 2 die­ną jam dėl eis­mo įvy­kio, ku­rio me­tu ne­sun­kiai su­trik­dy­ta žmo­gaus svei­ka­ta, pa­skelb­tas nuosp­ren­dis.

Pa­rei­gū­nai lan­ko se­niū­ni­jų gy­ven­to­jus

Pra­ėju­sį mė­ne­sį Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai or­ga­ni­za­vo su­si­ti­ki­mus su kai­miš­kų­jų se­niū­ni­jų gy­ven­to­jais, ben­druo­me­nių bei sau­gių kai­my­nys­čių at­sto­vais.
Jau įvy­ko pen­ki su­si­ti­ki­mai Bab­run­go ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­se, taip pat kal­bė­ta su Ša­tei­kių, Alek­san­dra­vo ir Nar­vai­šių kai­mų gy­ven­to­jais. Su­si­ti­ki­muo­se su žmo­nė­mis da­ly­va­vęs ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Sau­lius Vai­če­kaus­kas pri­sta­tė 2016 me­tų veik­los re­zul­ta­tus, ko­mi­sa­ria­to dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą po re­for­mos, o ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nės gy­ven­to­jams kal­bė­jo apie kri­mi­no­ge­ni­nę ana­li­zę se­niū­ni­jo­se bei ap­ta­rė sau­gu­mo pro­ble­mas, šių me­tų ben­dras pre­ven­ci­nes veik­las. To­kie su­si­ti­ki­mai pla­nuo­ja­mi ir va­sa­rio mė­ne­sį, kuo­met bus ap­lan­ky­tos li­ku­sios se­niū­ni­jos.

Pa­ja­mų mo­kes­tį su­si­mo­kė­jo, da­bar aiš­kin­sis dėl tur­tų kil­mės

Tei­sė­sau­gai nar­plio­jant bu­vu­sio Kau­no kli­ni­kų ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus, me­di­ci­nos pro­fe­so­riaus Juo­zo Pun­dziaus mįs­lin­go pra­tur­tė­ji­mo by­lą, pas­ta­ra­sis su­mo­kė­jo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos rei­ka­lau­ja­mą Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio su­mą – apie 27 tūkst. eu­rų. Pri­min­si­me, jog VMI krei­pė­si į Plun­gės teis­mą, siek­da­ma pri­vers­ti J. Pun­dzių su­mo­kė­ti šią su­mą, ta­čiau jis ne­lau­kė, kol įvyks pro­ce­sas – su­mo­kė­jo pi­ni­gus ge­ruo­ju. Prie­kaiš­tų VMI J. Pun­dziui ne­be­tu­ri, ta­čiau pro­fe­so­riaus ne­ma­lo­nu­mai dėl pra­tur­tė­ji­mo dar ne­si­bai­gė.

STT pa­si­ge­do mū­sų sa­vi­val­dy­bės ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo ti­ki­my­bės iš­va­dų

Sau­sio 30 die­ną Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „Sa­vi­val­dy­bės la­biau įsi­trau­kia į ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos veik­lą“. Tei­gia­ma, kad be­veik vi­sos Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės ak­ty­viai da­ly­vau­ja ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos veik­lo­je, ta­čiau kai ku­rios iš jų dar ne­ti­ki ko­rup­ci­jos pa­si­reiš­ki­mo ti­ki­my­bės nu­sta­ty­mo pro­ce­so nau­da, to­dėl tam ski­ria per ma­žai dė­me­sio. Plun­gės sa­vi­val­dy­bė pa­te­ko tarp tų, ku­rios iš­va­dų ne­pa­tei­kė.

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas la­biau­siai do­mi­na vo­kie­čius

Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­ja nau­jų me­tų pra­džio­je pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, koks lan­ky­to­jų srau­tas fik­suo­tas par­ko te­ri­to­ri­jo­je 2016 me­tais, iš kur tu­ris­tai daž­niau­siai at­vyk­da­vo, ko­kius pa­žin­ti­nius ir lan­ky­ti­nus ob­jek­tus no­rė­ta pa­ma­ty­ti. Iš­ana­li­za­vus su­rink­tus duo­me­nis, pa­aiš­kė­jo, kad per 2016 me­tus Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke ap­si­lan­kė apie 147 tūkst. tu­ris­tų iš dau­giau kaip 60 Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių bei dau­giau kaip 40 už­sie­nio vals­ty­bių.

Grį­žę iš ke­lio­nės, ra­do ap­vog­tus na­mus

Sau­sio 29-osios nak­tį iš ke­lio­nės grį­žu­sios plun­giš­kių šei­mos lau­kė ne­ma­lo­ni staig­me­na – ap­šva­rin­ti na­mai.

Įta­ria­ma, jog prie vagystės Da­ni­jo­je pri­si­dė­jo ir plun­giš­kis

Sau­sio 26 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK) pranešė, jog prieš ke­le­tą die­nų Tel­šių ra­jo­ne pa­rei­gū­nai su­lai­kė pil­ną vil­ki­ką pre­kių, ga­li­mai pa­vog­tų Da­ni­jo­je. Tei­gia­ma, jog di­de­lės ver­tės kro­vi­nio pa­ly­do­je bu­vo ir plun­giš­kis.

Nuo­mos pa­tal­pas ofi­ci­no­je

Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus vie­šo kon­kur­so bū­du pen­ke­riems me­tams, bet ne il­giau kaip iki iš­nuo­mo­ja­mo ob­jek­to res­tau­ra­vi­mo dar­bų pra­džios, no­ri ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te (Par­ko g. 3B) iš­nuo­mo­ti ne­gy­ve­na­mas pa­tal­pas, ku­rių ben­dras plo­tas – 102,25 kv. m. Nuo­mo­to­jas čia ga­lės vyk­dy­ti tik kul­tū­ri­nę ar švie­tė­jiš­ką veik­lą.
Vie­tos po­li­ti­kai siū­lo tai­ky­ti 1,9 eu­ro (be PVM) dva­ro ofi­ci­nos pa­tal­pų pra­di­nį 1 kv. m mė­ne­si­nį nuo­mos mo­kes­tį.

Vy­dei­kiuo­se bus Šer­mukš­nių gat­vė

At­si­žvelg­da­ma į kai­mo ben­druo­me­nės bei se­niū­ni­jos pra­šy­mą, pa­teik­tą or­to­fo­tog­ra­fi­nę me­džia­gą ir pla­nus, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė su­teik­ti Vy­dei­kių kai­mo gat­vei Šer­mukš­nių g. pa­va­di­ni­mą.
Ta­me pat po­sė­dy­je pa­ko­re­guo­tos Plun­gės mies­to P. Mant­vy­do gat­vės bei Med­sė­džių kai­mo Do­vai­nių gat­vės ge­og­ra­fi­nės cha­rak­te­ris­ti­kos.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama