Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Trumpai

So­cia­li­nės glo­bos įstai­ga ne­ga­li bū­ti van­dens gy­ven­to­jams tie­kė­ja

Į Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją krei­pė­si Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rius pra­šy­da­mas Sa­vi­val­dy­bės per­im­ti vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį, Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mą ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, skir­tą ge­ria­mam van­de­niui tiek­ti bei nuo­te­koms tvar­ky­ti.

Pa­ža­dė­ta pa­rem­ti lei­di­nio „Plun­gės švie­ti­mo is­to­ri­ja. Kai­mo mo­kyk­los“ II da­lį

Lie­pos 17 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas svars­tė Plun­gės švie­ti­mo is­to­ri­jos mu­zie­jaus va­do­vės, mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Da­nu­tės Ar­da­vi­čie­nės pra­šy­mą. Pe­da­go­gė jau yra pa­ren­gu­si lei­di­nio „Plun­gės švie­ti­mo is­to­ri­ja. Kai­mo mo­kyk­los“ II da­lį ir ieš­ko rė­mė­jų, ga­linčių pri­si­dė­ti prie kny­gos lei­dy­bos.

Šu­nų ir ki­tų na­mi­nių gy­vū­nų ap­skai­ta už­si­ims vals­ty­bi­nis re­gist­ras

Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to na­riai ne­slė­pė pa­leng­vė­ji­mo iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos eko­lo­gų su­ži­no­ję, jog Sa­vi­val­dy­bei ne­be­teks rū­pin­tis šu­nų ir ka­čių re­gist­ra­vi­mu bei rin­klia­vos už jų lai­ky­mą or­ga­ni­za­vi­mu.
Pa­si­ro­do, nuo 2016 me­tų Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu gy­vū­nų re­gist­ra­vi­mo pro­ce­dū­ros per­duo­tos Vals­ty­bi­nei mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai bei vals­ty­bės įmo­nei Že­mės ūkio in­for­ma­ci­jos ir kai­mo ver­slo cen­trui, to­dėl vie­tos po­li­ti­kams ne­lie­ka nie­ko ki­to, kaip pri­pa­žin­ti ne­te­ku­siu ga­lios su gy­vū­nų re­gist­ra­ci­ja su­si­ju­sį Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą, pa­nai­ki­nant ir vie­ti­nę rin­klia­vą už gy­vū­nų re­gist­ra­vi­mą.
Eko­lo­gė Gin­ta­rė Vaiš­no­rai­tė in­for­ma­vo, kad ap­lin­ki­nės – Tel­šių ra­jo­no bei Klai­pė­dos mies­to – sa­vi­val­dy­bės taip pat yra at­si­sa­kiu­sios vie­ti­nės rin­klia­vos už gy­vū­nus au­gin­ti­nius, o Ma­žei­kių, Kre­tin­gos ra­jo­nų ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­se spren­di­mai dėl Vie­ti­nės rin­klia­vos už šu­nų ir ka­čių re­gist­ra­vi­mą ir lai­ky­mą dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se ap­skri­tai ne­bu­vo pri­im­ti.

Už­si­de­gu­sį kom­bai­ną už­ge­si­no pa­tys

Lie­pos 16-osios po­pie­tę, prieš pat 15 va­lan­dą, ug­nia­ge­siai ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Go­de­lių kai­me, lau­kuo­se, be­pjau­da­mas už­si­de­gė kom­bai­nas. Iš­vy­kus į nu­ro­dy­tą vie­tą, maž­daug po de­šim­ties mi­nu­čių, gau­tas pa­pil­do­mas pra­ne­ši­mas, kad žmo­nės kom­bai­ną už­si­ge­si­no pa­tys. Vis­gi gais­ri­nin­kai nu­va­žia­vo į Go­de­lius: už ke­lių šim­tų met­rų nuo įvy­kio vie­tos su­tik­ti du dar­bi­nin­kai pa­ti­ki­no, kad lau­kuo­se dir­ban­tys žmo­nės kom­bai­ną už­ge­si­no pa­tys, ir ug­nia­ge­sių pa­gal­ba nė­ra rei­ka­lin­ga. Pri­va­žiuo­ti prie kom­bai­no ga­li­my­bės ne­bu­vo, nes vie­to­vę su­pa van­dens ka­na­lai, bu­vo di­de­lė ti­ki­my­bė įklimp­ti. Ap­si­žval­gius iš to­lė­liau, įsi­ti­kin­ta, jog gais­ro po­žy­mių ne­be­si­ma­tė.

Ga­ra­že ki­lęs gais­ras per­si­me­tė į mal­ki­nę

Lie­pos 14-osios va­ka­re, prieš pat 18 va­lan­dą, bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, jog Bi­ru­tės g. 51 A de­ga mal­ki­nė, pri­klau­san­ti B. M. Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, jog gais­ras ki­lo me­di­nia­me ga­ra­že, ku­ris bu­vo ap­kal­tas ši­fe­riu. Iš ten ug­nis per­si­me­tė į me­di­nę mal­ki­nę. At­vy­kus ug­nia­ge­siams, ga­ra­žo sto­gas ir prie ga­ra­žo pri­blo­kuo­ta mal­ki­nės sie­na pleš­kė­jo jau at­vi­ra lieps­na. Ug­nis ap­ga­di­no ga­ra­že lai­ky­tus ra­kan­dus bei na­mų apy­vo­kos daik­tus, ap­de­gė lu­bos, sto­go da­lis, taip pat nu­de­gė mal­ki­nės sie­nos kam­pas. Įvy­kis ti­ria­mas.

Fab­ri­kė­ly­je už­klup­ti na­mi­nę deg­ti­nę ga­mi­nę vy­rai

Nak­tį iš lie­pos 13-osios į 14-ąją, šiek tiek po vi­dur­nak­čio, Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Mi­šė­nų kai­me pa­čia­me dar­bo įkarš­ty­je po­li­ci­ja už­klu­po du vy­rus: na­mi­nės deg­ti­nės fab­ri­ke ras­ta jau ir iš­var­vė­ju­sios „pik­to­sios“, ir ne­ma­žai rau­go.

Iš­ger­tu­vių me­tu su­lau­žė no­sį

Lie­pos 13-osios va­ka­re vie­na­me J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vės na­me vy­ko iš­ger­tu­vės. Kaip ne­re­tai nu­tin­ka, kur lie­ja­si deg­ti­nė, ten pasipila ir krau­jas: apie 22.40 va­lan­dą kom­pa­ni­jo­je nu­ken­tė­jo 1986 m. gi­męs vy­ras, ku­rį su­mu­šė ir su­spar­dė du pa­žįs­ta­mi ir du ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys. Ne­lai­mė­liui te­ko kreip­tis į me­di­kus. Li­go­ni­nė­je su­muš­ta­jam diag­no­zuo­tas no­sies kau­lo lū­žis ir vei­do su­mu­ši­mas. Be to, iš nu­ken­tė­ju­sio­jo bu­vo at­im­ti 10 eu­rų ir ci­ga­re­čių pa­ke­lis. Po­li­ci­ja ieš­ko įta­ria­mų­jų.

Plun­gės mies­to šva­ra – mū­sų ran­ko­se

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė kar­tu su UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ sten­gia­si, kaip įma­no­ma ino­va­ty­viau tvar­ky­tis su at­lie­ko­mis. Sie­kia­ma, kad jos ne­terš­tų ap­lin­kos, kon­tei­ne­riai ne­už­gož­tų gam­to­vaiz­džio. Pa­reng­ta pro­jek­ti­nė do­ku­men­ta­ci­ja Plun­gės mies­to dau­gia­bu­čių na­mų ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių aikš­te­les re­konst­ruo­ti į pu­siau po­že­mi­nes. Bet, no­rint gy­ven­ti šva­riai, vien in­fra­struk­tū­ros ar tai­syk­lių ne­pa­kan­ka, – rei­kia steng­tis vi­siems.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės dau­gia­bu­čių na­mų kon­tei­ne­rių aikš­te­lė­se ne­re­tai at­lie­kos, at­lie­kų mai­šai pa­lie­ka­mi tie­siog prie kon­tei­ne­rių. Daž­niau­siai gy­ven­to­jai taip el­gia­si siek­da­mi ge­rų tiks­lų – mais­to at­lie­kas pa­lie­ka be­na­miams gy­vū­nams. Ta­čiau pa­sek­mės nei­gia­mos – pri­vi­lio­ti gy­vū­nai su sa­vi­mi at­si­ne­ša ir įvai­riau­sias li­gas, ku­rio­mis ga­li už­si­krės­ti dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­se žai­džian­tys vai­kai. Ki­tas nei­gia­mas as­pek­tas – gy­vū­nai, o ypač paukš­čiai, prie kon­tei­ne­rių pa­lik­tas at­lie­kas iš­kaps­to ir iš­ne­šio­ja po kie­mus, taip šiukš­lin­da­mi ap­lin­ką.
Pra­šo­me at­lie­kas mes­ti į ati­tin­ka­mus kon­tei­ne­rius, o iš­me­tus šiukš­les – už­da­ry­ti kon­tei­ne­rius. Bū­ki­me pi­lie­tiš­ki ir pa­mo­ky­ki­me vie­ni ki­tus elg­tis at­sa­kin­gai. To­kiu bū­du dau­gia­bu­čių kon­tei­ne­rių aikš­te­lės ir kie­mai bus šva­rūs.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lės skel­bia­mos tin­kla­la­py­je www.plun­ge.lt, veik­los sri­ty­je „Ap­lin­ko­sau­ga“.

Prieš su­gy­ven­ti­nę mo­sa­vo pei­liu, dau­žė ir gra­si­no už­muš­ti

Žiau­rų su­gy­ven­ti­nio iš­puo­lį pir­ma­die­nio va­ka­rą ken­tė vie­na pla­te­liš­kė: pus­am­žė mo­te­ris bu­vo ne tik dau­žo­ma kumš­čiais ir spar­do­ma, bet bai­mi­no­si bū­ti su­ba­dy­ta. Ši­taip su ja el­gė­si ke­le­riais me­tais jau­nes­nis (gi­męs 1971 m.) per­gė­ręs gy­ve­ni­mo drau­gas.

UAB „Plun­gės au­to­cen­tras“ iš­kel­ta ban­kro­to by­la

Ne vie­ne­rius me­tus plun­giš­kiai ir mies­to sve­čiai, pla­nuo­jan­tys pirk­ti ma­ši­ną, to­kią pre­kę ga­lė­jo įsi­gy­ti ir iš Dai­niaus Pad­gurs­kio nau­do­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės, esan­čios Žal­ta­kal­nio g. 2A. De­ja, bir­že­lio 26 die­ną šio plun­giš­kio va­do­vau­ja­mai už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Plun­gės au­to­cen­tras“ Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį iš­kel­ti ban­kro­to by­lą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama