Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Tarp Ta­ry­bos na­rių yra ir la­bai tur­tin­gų, ir ma­žiau už­gy­ve­nu­sių

Tarp Ta­ry­bos na­rių yra ir la­bai tur­tin­gų, ir ma­žiau už­gy­ve­nu­sių

Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai pa­skel­bus po­li­ti­kų tur­to de­kla­ra­ci­jas, pa­si­do­mė­jo­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių fi­nan­si­ne pa­dė­ti­mi. Tarp tur­tin­giau­sių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių yra Vi­li­ja Raz­mie­nė, Vy­tau­tas Bla­žai­tis, Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas, Al­bi­nas Bru­žins­kis ir An­ta­nas Čer­nec­kis. Ma­žiau­siai tur­tų su­kau­pė Al­bi­nas Mas­laus­kas, Min­dau­gas Lit­vi­nas, Sau­lius Jo­nu­šas, Po­vi­las Ba­ta­vi­čius.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vas, jau­niau­sias Ta­ry­bos na­rys Po­vi­las Ba­ta­vi­čius de­kla­ruo­ja ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 18 825 Eur, že­mės skly­pų – už 1 127 Eur, nu­ro­do tu­rįs 1 158 eu­rų ver­tės au­to­mo­bi­lį ir 4 000 Eur san­tau­pų. Po­li­ti­kas yra pa­ė­męs 17 060 Eur pa­sko­lą. Jo žmo­na Dai­no­ra Ba­ta­vi­čie­nė nu­ro­do tu­rin­ti 1 448 eu­rų ver­tės že­mės skly­pą ir 4 000 Eur pi­ni­gi­nių lė­šų.
Li­be­ra­las Al­bi­nas Bru­žins­kis yra įsi­gi­jęs 34 000 Eur ver­tės sta­ti­nių. Jo val­do­ma že­mė įver­tin­ta 7 010 Eur, trans­por­to prie­mo­nės – 4 000 Eur. Ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių po­li­ti­kas de­kla­ruo­ja už 3 000 Eur, taip pat nu­ro­do tu­rin­tis 9 592 eu­rus san­tau­pų. Pa­na­ši ir jo žmo­nos Dan­guo­lės de­kla­ra­ci­ja, tik san­tau­pų mo­te­ris nu­ro­do tu­rin­ti ma­žiau – 3 171 eu­rus.
Kon­ser­va­to­rių at­sto­vė Vi­li­ja Raz­mie­nė de­kla­ruo­ja ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 40 000 Eur, že­mės skly­pų už 3 000 Eur. Trans­por­to prie­mo­nių – už 5 500 Eur. Ta­ry­bos na­rė nu­ro­do tu­rin­ti 17 000 Eur pa­si­sko­lin­tų ir ne­grą­žin­tų lė­šų. Jos vy­ras, Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma nu­ro­do tu­rin­tis 116 000 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 5 800 Eur ver­tės že­mės skly­pą ir 5 000 Eur gry­nų­jų. Kon­ser­va­to­rius yra pa­si­sko­li­nęs 3 000 eu­rų ir pats pa­sko­li­nęs 24 000 Eur.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­do tu­rin­tis 18 216 eu­rų įkai­no­tų že­mės skly­pų, 6 400 eu­rų ver­tės au­to­mo­bi­lį ir ki­tų re­gist­ruo­tų daik­tų už 3 909 eu­rus. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas nu­ro­do su­kau­pęs 36 057 eu­rų san­tau­pų. Jo žmo­na Ri­ma Čer­nec­kie­nė de­kla­ruo­ja tu­rin­ti sta­ti­nių už 34 754 eu­rus, že­mės skly­pų už 2 780 eu­rų ir 3 902 eu­rus pi­ni­gi­nių lė­šų.
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos na­rio Juo­zo Bars­tei­gos de­kla­ra­ci­jo­je – 24 000 eu­rų ver­tės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ir 20 500 eu­rų įkai­no­ti že­mės skly­pai. Va­ži­nė­ja jis 2 410 eu­rų ver­tės au­to­mo­bi­liu. Jo žmo­na Lai­mu­tė Bars­tei­gie­nė de­kla­ra­vo, kad tur­to ne­tu­ri.
Li­be­ra­lės Ja­ni­nos Dre­vins­kie­nės tur­tas – 25 000 eu­rų ver­tės sta­ti­niai ir 10 000 eu­rų san­tau­pos. An­ta­nas Dre­vins­kas sa­vo ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą įver­ti­no 28 500 eu­rų, trans­por­to prie­mo­nes – 1 200 eu­rų, ki­tus re­gist­ruo­ti­nus daik­tus, me­no kū­ri­nius ir ju­ve­ly­ri­nius dir­bi­nius – 7 500 eu­rų. Vy­ras nu­ro­do tu­rin­tis 2 000 eu­rų san­tau­pų.
Li­be­ra­las Al­bi­nas Mas­laus­kas už­gy­ve­no ma­žiau­siai tur­to. Ta­ry­bos na­rys nu­ro­do tu­rin­tis 9 500 eu­rų ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, 2 500 eu­rų įkai­no­tų že­mės skly­pų ir 2 100 eu­rų pi­ni­gi­nių lė­šų. Po­li­ti­ko žmo­na de­kla­ruo­ja tu­rin­ti že­mės skly­pų už 2 500 eu­rų.
Vi­ce­me­ras li­be­ra­las Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas de­kla­ra­vo 32 600 eu­rų ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re re­gist­ruo­ti­nų pa­tal­pų, in­ži­ne­ri­nių ir ki­tų sta­ti­nių. Ly­giai tiek pat ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to tu­rin­ti nu­ro­do jo žmo­na Da­nu­tė Ba­čins­kie­nė. Abu jie val­do ne­bran­gius, po 350 eu­rų įkai­no­tus že­mės skly­pus, po 4 000 eu­rų įver­ti­nas trans­por­to prie­mo­nes. Pi­ni­gi­nių lė­šų J. E. Ba­čins­kas yra su­kau­pęs 36 500 eu­rų, jo žmo­na – 15 000 eu­rų.
So­cial­de­mok­ra­tas Vy­tau­tas Bla­žai­tis tu­ri 64 000 eu­rų ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re re­gist­ruo­ti­nų pa­tal­pų, in­ži­ne­ri­nių ir ki­tų sta­ti­nių, 4 000 eu­rų ver­tės že­mės skly­pų, nu­ro­do su­kau­pęs 18 745 eu­rus pi­ni­gi­nių lė­šų. Trans­por­to prie­mo­nių ver­tė – 14 800 eu­rų. Ma­žes­nis jo su­tuok­ti­nės Ri­mos tur­tas. Mo­te­ris de­kla­ra­vo, kad jos val­do­mi pa­sta­tai ver­ti 16 000 Eur, san­tau­pos sie­kia 26 200 Eur.
Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Sau­lius Jo­nu­šas val­do 9 900 eu­rų ver­tės trans­por­to prie­mo­nes ir 3 000 eu­rų pi­ni­gi­nių lė­šų. Ta­ry­bos na­rio su­tuok­ti­nė Vi­ta­li­ja Jo­nu­šie­nė nu­ro­do, kad jos tu­ri­mos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re re­gist­ruo­ti­nos pa­tal­pos, in­ži­ne­ri­niai ir ki­tų sta­ti­niai ver­ti 6 000 eu­rų, že­mės skly­pai – 1 000 eu­rų, o su­kaup­tos san­tau­pos sie­kia 8 000 eu­rų.
Tos pa­čios par­ti­jos at­sto­vas Min­dau­gas Lit­vi­nas Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai nu­ro­dė val­dan­tis ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą už 10 588 eu­rus, že­mės skly­pą už 145 eu­rus. De­kla­ra­vo trans­por­to prie­mo­nes už 580 eu­rų ir 2 157 eu­rus su­kaup­tų lė­šų. In­gai Lit­vi­nie­nei pri­klau­so 5 172 Eur ver­tės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas, 145 Eur ver­tas že­mės skly­pas ir 2 085 eu­rais įkai­no­tas au­to­mo­bi­lis. Mo­te­ris tu­ri 2 407 eu­rus san­tau­pų.
Dar­bo par­ti­jos na­rys Ar­tu­ras Kun­gys val­do ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą už 20 000 eu­rų, jo trans­por­to prie­mo­nė ver­ta 1 500 eu­rų, po­li­ti­kas tu­ri 1 500 eu­rų san­tau­pų. Pa­na­šiai tur­to už­gy­ve­no ir jo žmo­na. Na­ta­li­ja Kun­gie­nė nu­ro­do tu­rin­ti 20 000 eu­rų ver­tės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, 1 500 eu­rų įkai­no­tų že­mės skly­pų ir 1 700 eu­rų san­tau­pų.
Ne­pra­ėjo nė me­tai, kai į Ta­ry­bos su­dė­tį įsi­lie­jo li­be­ra­lė Bi­ru­tė Ston­ku­vie­nė. Ji de­kla­ruo­ja ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą už 20 000 eu­rų, o san­tau­pos su­da­ro 26 380 eu­rų.
Ne­ma­žu tur­tu ga­li pa­si­gir­ti so­cial­de­mok­ra­tė Vir­gi­ni­ja Ja­ka­vi­čie­nė. Po­li­ti­kė tu­ri 53 000 eu­rų ver­tės sta­ti­nių, 5 000 eu­rų įkai­no­tų že­mės skly­pų, 5 000 eu­rų ver­tą trans­por­to prie­mo­nę. Ji taip pat nu­ro­do tu­rin­ti 6 020 eu­rų pa­jų ir 12 000 eu­rų san­tau­pų.
Li­be­ra­las Jo­nas Re­ka­šius de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­do tu­rin­tis sta­ti­nių už 14 500 eu­rų, že­mės skly­pų už 5 700 eu­rų, įkai­no­tų trans­por­to prie­mo­nių už 4 600 eu­rų, ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių už 150 eu­rų, yra su­kau­pęs 1 000 eu­rų. Jo žmo­na Van­da Re­ka­šie­nė de­kla­ra­vo sta­ti­nių už 8 930 eu­rų, že­mės skly­pai įver­tin­ti 22 100 eu­rų, ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai ir ki­ti me­no kū­ri­niai – 6 700 eu­rais. Mo­te­ris tu­ri 7 400 eu­rų san­tau­pų.
Li­be­ra­lė Al­ma Leng­ve­nie­nė sa­vo de­kla­ra­ci­jo­je yra įra­šiu­si, kad tu­ri 20 000 eu­rų ver­tės sta­ti­nių, 5 300 eu­rų ver­tės že­mės skly­pų, 2 000 eu­rų įkai­no­tą trans­por­to prie­mo­nę, ki­tų re­gist­ruo­ti­nų daik­tų už 600 eu­rų. Jos su­tuok­ti­nio, Rie­ta­vo mies­to se­niū­no Pet­ro Leng­ve­nio de­kla­ra­ci­ja be­veik to­kia pa­ti, tik ski­ria­si san­tau­pų su­mos. Po­li­ti­kė nu­ro­do jų su­kau­pu­si 12 300 eu­rų, vy­ras – 1 000 eu­rų.
Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Vir­gi­li­jus Ruš­kys Mo­kes­čių ins­pek­ci­jai nu­ro­dė val­dan­tis 18 805 eu­rų ver­tą ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, 5 469 eu­rais įkai­no­tus že­mės skly­pus, tu­rin­tis 25 273 eu­rus san­tau­pų ir 3 068 eu­rų ver­tės au­to­mo­bi­lį. Jo žmo­nos Ni­jo­lės Ruš­kie­nės už­gy­ven­tas tur­tas – 18 805 eu­rų įkai­no­ti sta­ti­niai, 2 590 eu­rų ver­ti že­mės skly­pai ir 3 068 eu­rų ver­tės au­to­mo­bi­lis.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama