Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » La­bar­diš­kiai links­mi­no­si kai­mo šven­tė­je

La­bar­diš­kiai links­mi­no­si kai­mo šven­tė­je

La­bar­diš­kiai ir jų sve­čiai lie­pos 15 die­ną rin­ko­si į kie­me­lį ša­lia ben­druo­me­nės na­mų – su­reng­ta kai­mo va­sa­ros šven­tė, su­bū­ru­si no­rin­čiuo­sius pa­ben­drau­ti ir pra­smin­gai pra­leis­ti die­ną. Iki vi­dur­nak­čio ne­ti­lo mu­zi­ka, juo­kas, ne­trū­ko pra­mo­gų tiek ma­žiems, tiek di­de­liems, pro­gų pa­de­monst­ruo­ti pro­tą ar jė­gą.

Šven­tės pra­džio­je la­bar­diš­kių pa­svei­kin­ti at­vy­ko Rie­ta­vo se­niū­ni­jos se­niū­nas Ro­ma­nas Jur­čius. Gra­žius žo­džius kei­tė įdo­mi veik­la, o kad jos ne­pri­trūk­tų, pa­si­rū­pi­no ak­ty­vūs ben­druo­me­nės na­riai Da­nu­tė ir Vir­gi­ni­jus Jur­kai.
Mėgs­tan­čių ju­de­sį lau­kė įdo­mi ko­man­di­nė vi­nies ka­li­mo į trin­ke­lę rung­tis. Mo­te­rys sa­vo ge­bė­ji­mus de­monst­ra­vo pin­da­mos ka­sas iš vir­ve­lių, o vy­rai – trauk­da­mi vir­vę ar kel­da­mi ne­leng­vus mai­šus. No­rin­tiems pa­mik­lin­ti pro­tą su­reng­tas pro­tų mū­šis. Jį lai­mė­ju­si Ja­ni­na Grik­pė­die­nė at­sa­kė į fi­na­li­nį klau­si­mą: „Kur yra sun­kiau­sias vei­kian­tis dvi­ra­tis, įra­šy­tas į Gi­ne­so re­kor­dų kny­gą?“. Mo­te­ris net ne­dve­jo­jo – toks iš­ra­di­mas yra De­gai­čiuo­se, Tel­šių ra­jo­ne.
Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai, ne­pa­mirš­da­mi, jog 2017-ie­ji – Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tai, kvie­tė įsi­am­žin­ti pa­si­da­bi­nus tau­ti­niais rū­bais. O kad nuo­trau­kos bū­tų dar gra­žes­nės, bu­vo pa­ruoš­tas au­ten­tiš­kas kam­pe­lis su ver­pi­mo ra­te­liu, klum­pė­mis bei ar­mo­ni­ka. Be to, no­rin­tie­ji įsi­am­žin­ti ga­lė­jo tai pa­da­ry­ti ir „Ogins­kių dva­ro pa­pė­dė­je“, virs­da­mi da­mo­mis bei po­nai­čiais – La­bar­džių ben­druo­me­nė iš Rie­ta­vo jau­ni­mo cen­tro pa­si­sko­li­no spal­vin­gą fo­to­sie­ną.
Be pra­mo­gų ne­li­ko ir ma­žiau­sie­ji. Jie ga­lė­jo dūk­ti ant pri­pu­čia­mos pi­lies, da­ly­vau­ti įvai­rio­se rung­ty­se (mes­ti lan­kus ant kuo­liu­kų, mė­ty­ti į tai­ki­nį ir kt.) ar tie­siog siaus­ti, mė­gau­da­mie­si gra­žiu oru. Daug džiaugs­mo ma­žie­siems su­tei­kė Bi­ru­tė Po­ciu­tė, Klai­pė­dos Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jos mo­ki­nė, pie­šu­si vai­kams ant vei­du­kų. Ji šven­tės da­ly­vius puo­šė ir lai­ki­nais pie­ši­niais ant kū­no, o no­rin­tie­ji ga­lė­jo pa­pra­šy­ti nu­pieš­ti jų links­mą por­tre­tą – šar­žą.
Vi­są die­ną, iki pat su­te­mų, la­bar­diš­kius links­mi­no ir ko­jas mik­lin­ti kvie­tė gru­pė „VIP“ iš Gargž­dų. Or­ga­ni­za­to­riai taip pat pa­si­rū­pi­no, kad iš­troš­ku­sie­ji ga­lė­tų at­si­gai­vin­ti, o iš­al­ku­sie­ji – pa­si­stip­rin­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama