Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Rietave » Iš­rink­ti me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai

Iš­rink­ti me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai

Mai­ro­nio ei­lė­mis va­sa­rio 1-ąją pra­si­dė­jo šių me­tu me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas. Sto­vint ant Lie­tu­vos šimt­me­čio slenks­čio, kal­bė­ta, kad Lie­tu­va – tai ne vien te­ri­to­ri­ja. Tai žmo­nės, o tarp jų – ir mes.

Skai­to­vus ver­ti­no ko­mi­si­ja, ku­rią su­da­rė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­ja kul­tū­rai Jo­lan­ta Ber­taus­kie­nė, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos vai­kų sky­riaus vyr. bib­lio­te­ki­nin­kė Ro­mu­al­da Dur­kie­nė.
Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė. „Pra­si­dė­jo is­to­ri­nis mū­sų šimt­me­čio mė­nuo, te­gu kiek­vie­nas šian­dien iš­tar­tas žo­dis bū­na skir­tas Lie­tu­vai. Te­gu ši die­na bū­na vie­na iš pra­smin­giau­sių, skir­ta Lie­tu­vos šimt­me­čiui. Jūs jau esa­te nu­ga­lė­to­jai, nes nu­ga­lė­jo­te sa­vo mo­kyk­lo­se, dar­že­ly­je ir at­ėjo­te įteik­ti gra­žiau­sią do­va­ną tė­vams, sau, mo­ky­to­jams, Lie­tu­vai. Te­gu kiek­vie­nas čia iš­tar­tas žo­dis at­ne­ša su­si­rin­ku­siems pa­si­gė­rė­ji­mą, kad tu­ri­me to­kį gra­žų jau­ni­mą“, – kal­bė­jo sky­riaus ve­dė­ja.
Da­ly­viai bu­vo su­skirs­ty­ti į ke­tu­rias gru­pes. Pir­mo­je bu­vo lop­še­lį-dar­že­lį ir prieš­mo­kyk­li­nę ug­dy­mo gru­pę lan­kan­tys vai­kai (9 da­ly­viai), ant­ro­jo­je – 1–4 kla­sių mo­ki­nu­kai (8 da­ly­viai), tre­čio­jo­je – 5–7 kla­sių mo­ki­niai (10 da­ly­vių) ir pas­ku­ti­nė­je – 8–12 kla­sių mo­ki­niai (9 mo­ki­niai). Vi­si da­ly­viai po kon­kur­so ap­do­va­no­ti pa­dė­kos raš­tais.
Į zo­ni­nį kon­kur­so eta­pą, ku­ris vyks Ma­žei­kių ra­jo­ne, pa­te­ko dvi da­ly­vės – Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los penk­to­kė Mo­ni­ka Ker­py­tė, skai­čiu­si iš­trau­ką iš Gen­dru­čio Mor­kū­no kny­gos „Va­sa­ra su Kat­šu­niu“ (mo­ky­to­ja Li­na Čer­nec­kie­nė) ir Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos Ia kla­sės mo­ki­nė Pau­lė Ka­taus­kai­tė, ku­ri skai­tė iš­trau­ką iš Ie­vos Si­mo­nai­ty­tės ro­ma­no „Vi­lius Ka­ra­lius“ (mo­ky­to­ja Ni­jo­lė Do­vi­daus­kie­nė).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama