Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Naujienos » Naudinga žinoti » Ar dėl sa­vo dar­bo pa­ti­ria­te vi­ta­mi­no D trū­ku­mą?

Ar dėl sa­vo dar­bo pa­ti­ria­te vi­ta­mi­no D trū­ku­mą?

Moks­li­nin­kai pa­ta­ria nu­sta­ty­ti vi­ta­mi­no D pa­pil­do var­to­ji­mo gai­res, at­si­žvel­giant į var­to­to­jo pro­fe­si­ją. Re­mian­tis ty­ri­mų duo­me­ni­mis, kai ku­rių pro­fe­si­jų at­sto­vai su vi­ta­mi­no sto­kos pro­ble­mo­mis su­si­du­ria daž­niau. Per­skai­ty­ki­te ir su­ži­no­ki­te, kaip pa­di­din­ti vi­ta­mi­no D kie­kį sa­vo or­ga­niz­me.

Vis daž­niau žmo­nės su­ži­no apie bū­ti­ny­bę gau­ti rei­kia­mą vi­ta­mi­no D kie­kį su mais­tu ir iš sau­lės švie­sos. Šiuo me­tu moks­li­nin­kų gru­pė ėmė­si to­les­nių veiks­mų, iš­kel­da­ma klau­si­mą, ar, nu­sta­tant gai­res dėl vi­ta­mi­no D pa­pil­do var­to­ji­mo, ne­rei­kė­tų at­si­žvelg­ti į pro­fe­si­ją? Jų at­lik­tas ap­žval­gi­nis vi­ta­mi­no D kie­kio ir pro­fe­si­jos ry­šio ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pa­mai­no­mis dir­ban­tiems dar­buo­to­jams, svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tams bei dir­ban­tiems už­da­ro­se pa­tal­po­se gre­sia di­des­nė vi­ta­mi­no D sto­kos ri­zi­ka.
Di­de­lis vi­ta­mi­no D sty­gius

Ty­ri­mas, ku­riam va­do­va­vo dr. Se­bas­tian Strau­be iš Al­ber­tos uni­ver­si­te­to Ka­na­do­je, ro­do, kad dau­ge­lio kon­kre­čių pro­fe­si­jų at­sto­vų gru­pių vi­ta­mi­no D kie­kis krau­jy­je yra ma­žes­nis, nei tu­rė­tų bū­ti. Sis­te­min­gai iš­ana­li­za­vę 71 spe­cia­lis­to re­cen­zuo­tus straips­nius, ap­iman­čius 53 000 ti­ria­mų­jų, S. Strau­be ir jo ko­man­da nu­sta­tė, kad su vi­ta­mi­no D trū­ku­mo pro­ble­mo­mis daž­niau­siai su­si­du­ria pa­mai­no­mis dir­ban­tys dar­buo­to­jai (80 proc.), dir­ban­tie­ji už­da­ro­se pa­tal­po­se (77 proc.) bei svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tai (72 proc.).
Stip­res­nė pre­ven­ci­ja
Jie taip pat nu­sta­tė ne­pa­kan­ka­mą vi­ta­mi­no D kie­kį di­de­lei pro­cen­ti­nei da­liai už­da­ro­se pa­tal­po­se dir­ban­čių­jų (91 proc.). Šios me­džia­gos kie­kis jų or­ga­niz­me ne­bu­vo kri­tiš­kai ma­žas, ta­čiau ma­žes­nis, nei re­ko­men­duo­ja­mas ge­rai svei­ka­tai pa­lai­ky­ti.
Ty­rė­jai ti­ki, kad jų gau­ti re­zul­ta­tai ga­li pa­ska­tin­ti rink­tis svei­kes­nę gy­ven­se­ną, o ri­zi­kos gru­pėms im­tis ati­tin­ka­mų pre­ven­ci­nių prie­mo­nių at­ei­ty­je.
Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ty­ri­mą ga­li­te ras­ti https://bmcpub­li­che­alth.bio­med­cen­tral.com/ar­tic­les/10.1186/s12889-017-4436-z
Ka­da ga­li bū­ti nau­din­gi pa­pil­dai?
Ge­riau­sias bū­das pa­di­din­ti vi­ta­mi­no D kie­kį sa­vo or­ga­niz­me yra dau­giau lai­ko pra­leis­ti sau­lė­je. Va­sa­ros me­tu dėl to pro­ble­mų pa­pras­tai ne­tu­rė­tų kil­ti, ta­čiau ty­ri­mai pa­ro­dė, kad net ir sau­lė­to­se ša­ly­se, to­kio­se kaip Ita­li­ja, Por­tu­ga­li­ja bei Veng­ri­ja, di­džio­sios da­lies gy­ven­to­jų krau­jy­je vi­ta­mi­no D kie­kis yra ma­žes­nis nei op­ti­ma­lus. Pa­to­gus bū­das pa­di­din­ti vi­ta­mi­no D kie­kį sa­vo or­ga­niz­me – var­to­ti vi­ta­mi­no D pa­pil­dus.
„D-Pe­arls“ bū­din­gas ge­ras bio­lo­gi­nis įsi­sa­vi­ni­mas
„D-Pe­arls“ pa­pil­do, ku­rį siū­lo „Phar­ma Nord“, at­ve­ju vi­ta­mi­nas D3 yra minkš­to­se že­la­ti­nos kap­su­lė­se au­ga­li­nio alie­jaus pa­vi­da­lu. Ne vie­nas ty­ri­mas pa­ro­dė, kad „D-Pe­arls“ yra ge­rai įsi­sa­vi­na­mas ir bio­lo­giš­kai ak­ty­vus.
Vi­si „Phar­ma Nord“ pro­duk­tai pa­ga­min­ti pa­gal Da­ni­jos Me­di­ci­nos tai­syk­les ir kon­tro­liuo­ja­mi Vals­ty­bi­nės vais­tų agen­tū­ros. Tai Jums ga­ran­tuo­ja, kad, įsi­gy­da­mi mū­sų pro­duk­tus, gau­si­te tai, kas nu­ro­dy­ta ant pa­kuo­tės.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama