Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

So­cia­li­nia­me būs­te ne­gy­ve­na, ta­čiau iš­si­kel­ti ne­su­tin­ka (0)

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je griež­tė­ja tvar­ka dėl so­cia­li­nio būs­to su­tei­ki­mo ir nau­do­ji­mo­si – tuo įsi­ti­kin­ti ga­li ir iki šių me­tų so­cia­li­nio būs­to sta­tu­są tu­rin­čia­me bu­te (I. Kon­čiaus g. 7 na­me) gy­ve­nu­si Ma­ry­tės Ga­ba­lie­nės šei­ma. Su­rin­ku­si pa­kan­ka­mai duo­me­nų, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­rei­ka­la­vo, kad mo­ters šei­ma at­lais­vin­tų gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas. Prie­žas­tys pa­pras­tos: šei­ma jau tu­ri tiek tur­to ir pa­ja­mų, kad ne­be­ga­li so­cia­li­nio būs­to nuo­mo­tis net rin­kos kai­na. Ki­ta svar­bi prie­žas­tis – mo­te­ris šia­me bu­te net ne­gy­ve­na! At­vy­ku­siai ko­mi­si­jai bu­to du­rų nie­kas ne­ati­da­rė, ta­čiau pa­sta­būs kai­my­nai pa­tvir­ti­no, kad čia jau ku­ris lai­kas gy­ve­na ne M. Ga­ba­lie­nė, o du vai­ki­nai.

Be­si­kar­to­jan­tis ap­lai­du­mas ar klai­dos dar­be šei­mos gy­dy­to­jui kai­nuos li­cen­ci­ją (0)

Šių me­tų bir­že­lio 23 die­ną tri­jų Lie­tu­vos res­pub­li­kos mi­nist­rų pa­si­ra­šy­tos įsa­ky­mo „Dėl ne­įga­lu­mo ly­gio nu­sta­ty­mo kri­te­ri­jų ir tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­tai­sos įne­šė ne­ma­žai su­maiš­ties me­di­kų – ypač šei­mos gy­dy­to­jų – ben­druo­me­nė­je. Rug­sė­jo 13 die­ną Plun­gės sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ini­ci­ja­vo Plun­gės bei ap­lin­ki­nių ra­jo­nų me­di­kų su­si­ti­ki­mą su Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­riu­mi Man­fre­du Žy­man­tu ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos As­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi Zdis­la­vu Skvar­cia­ny. Pa­si­ta­ri­me taip pat da­ly­va­vo Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos Plun­gės te­ri­to­ri­nio sky­riaus ve­dė­jas Vla­di­mi­ras Iva­no­vas bei Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos Ma­žei­kių sky­riaus di­rek­to­rė Lai­ma Na­gie­nė.

Kiek rei­kia duo­ti per ves­tu­vių ce­re­mo­ni­ją, kad kle­bo­nas ne­pyk­tų? (4)

Ves­tu­vių šven­tė – vie­na įsi­min­ti­niau­sių gy­ve­ni­me. To­kią die­ną no­ri­si pa­tir­ti tik džiu­gias, ma­lo­nias, jaus­min­gas aki­mir­kas. De­ja, net šven­to­je vie­to­je – Die­vo na­muo­se – nuo­tai­ką ga­li su­ga­din­ti „ožiuo­tis“ pra­dė­jęs klebonas. Ne­va, vo­ke­ly­je bu­vo per ma­žai... Apie tai, ką vie­ną rug­sė­jo sa­vait­ga­lį Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je pa­ty­rė jau­nie­ji ir kaip su jais pa­si­el­gė de­ka­nas kle­bo­nas Ju­lius Meš­kaus­kas, – vie­šai pa­pa­sa­ko­jo ką tik iš­te­kė­ju­si jau­na­mar­tė, pa­pra­šiu­si ne­skelb­ti jos var­do.

Sve­čiuo­se – Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai (0)

Rug­sė­jo 14 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo gau­si Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja: me­ras Vac­lo­vas An­dru­lis, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė, Sa­vi­val­dy­bės tur­to val­dy­mo ir ko­mu­na­li­nio ūkio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Ma­čer­nius, šio ko­mi­te­to na­rys Sau­lis Moc­kus, Biu­dže­to ir in­ves­ti­ci­jų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Mo­tu­zas, ko­mi­te­to na­rys Ra­mū­nas Ba­ra­naus­kas, So­cia­li­nių klau­si­mų ir svei­ka­tos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ona Gra­nic­kie­nė, jos pa­va­duo­to­jas ir An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vin­cas Met­ri­kis, Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Ūk­sas, Ben­dro­jo pri­ėmi­mo sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Mik­lo­vie­nė ir at­sto­vė spau­dai Vai­da Sut­kie­nė. Kel­mės sa­vi­val­dy­bės va­do­vai tu­ri tra­di­ci­ją kiek­vie­nais me­tais ap­lan­ky­ti vis ki­tą Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bę – pa­si­da­ly­ti in­for­ma­ci­ja, pa­tir­ti­mi ir idė­jo­mis.

Ruoš­ki­mės – netrukus tap­si­me tur­tin­gi ir lai­min­gi! (0)

Ka­žin ku­rį ge­riau iš­rin­kus į Sei­mą, jei be­veik vi­si ža­da „auk­so kal­nus“? Tie­sa, esa­me pri­pra­tę prie link val­džios lo­vio puo­lan­čių po­li­ti­kų pa­ža­dų, bet vis tiek įdo­mu, kuo šį­kart vi­lio­da­mi jie nu­ste­bins rin­kė­jus. O vi­lio­ti juk jie mo­ka!..

Kol ma­tė, tol skai­tė! (0)

Kiek­vie­ną, at­ėju­sį ir iš­ei­nan­tį, ji pa­ly­di mie­la šyp­se­na, lin­kė­da­ma vi­siems vi­so ko ge­riau­sio. To­kia yra Pau­li­na Vir­žin­tie­nė, gy­ve­nan­ti Plun­gės ra­jo­ne, Nar­vai­šių kai­me, šių me­tų rug­pjū­čio 27 die­ną pra­de­dan­ti an­trą sa­vo šimt­me­tį. Ne, ne, ne­ap­si­ri­ko­te, ge­rai su­pra­to­te! Dar ei­da­ma 99 me­tus ji per­skai­ty­da­vo po 50–90 kny­gų per me­tus, at­si­mi­nė smul­kiau­sius įvy­kius, da­tas, dau­gy­bę ei­lė­raš­čių... Kny­gas, žur­na­lus iš bib­lio­te­kos par­ne­ša ją slau­gy­ti at­si­kė­lu­si duk­tė Ire­na iš Klai­pė­dos, ku­ri ir pa­ti la­bai daug skai­to. Ei­da­ma į par­duo­tu­vę pir­miau­sia už­su­ka į bib­lio­te­ką pa­im­ti kny­gų sau ir ma­mai, o tik po to – į par­duo­tu­vę, nes kiek mais­to be­tilps į ran­ki­nę, tiek bus ge­rai – svar­bu, kad kny­gos tilp­tų. Duk­ra Ire­na ne tik daug skai­tan­ti, bet re­tą ren­gi­nį ar kon­cer­tą, vyks­tan­tį kai­mo kul­tū­ros na­muo­se, pra­lei­džian­ti. Šiais me­tais mie­lai lan­kė bib­lio­te­ko­je or­ga­ni­zuo­tus kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo kur­sus.
Prieš ge­rus me­tus pa­tei­kiau ke­le­tą klau­si­mų mie­lai Pau­li­nai, o ji bė­rė at­sa­ky­mus tar­si žir­nius, tik spėk ra­šy­ti.

Plun­gė­je ati­da­ry­ta per­so­na­li­nė Ie­vos Stumb­rai­tės iliu­mi­nuo­tų mi­nia­tiū­rų pa­ro­da (0)

Rug­sė­jo 13 die­ną Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­ta Ie­vos Stumb­rai­tės iliu­mi­nuo­tų mi­nia­tiū­rų pa­ro­da. Me­ni­nin­kę bei jos ma­mą (nes ma­ma tą die­ną šven­tė gim­ta­die­nį, be to – ji taip pat me­ni­nin­kė) svei­ki­no dau­gy­bė sve­čių, ko­le­gų, bu­vu­sių mo­ky­to­jų, kai­my­nų. Vi­si pa­ste­bė­jo, kad Ie­va vi­sa­da bu­vu­si la­bai ra­mi ir kruopš­ti, tad ir jos dar­bai pui­kūs, rei­ka­lau­ja ypa­tin­go dė­me­sio bei aky­lu­mo.

Nar­vai­šiš­kiai įsi­ren­gė spor­to aikš­te­lę (0)

Plun­gės ra­jo­no kai­mų ben­druo­me­nės tam­pa vis ak­ty­ves­nės, sten­gia­si gy­ven­ti įdo­miau, pra­smin­giau, gra­žiau. Šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 17-ąją, Nar­vai­šiuo­se, prie tven­ki­nio, vy­ko iš­kil­min­gas po­il­sio ir spor­to aikš­te­lės ati­da­ry­mas.

Sa­va­no­rys­tę mer­gi­na kar­to­tų kiek­vie­nais me­tais, nes tai – ne­pa­mirš­ta­ma pa­tir­tis (0)

Sa­va­no­rys­tė da­bar yra ga­na po­pu­lia­rus reiš­ki­nys, ta­čiau ne kiek­vie­nas pa­si­ryž­ta iš­ban­dy­ti jė­gas ir iš­ke­liau­ti į ki­tą ša­lį, to­li nuo ar­ti­mų­jų. Iš Tve­rų ki­lu­si Li­ja­na Li­de­kaus­kai­tė yra vie­na iš tų, ku­ri pa­si­ry­žo iš­ban­dy­ti sa­ve ir iš­ke­lia­vo į Vo­kie­ti­ją (Zar­be­ką). Taip su­si­klos­tė, kad po sa­va­no­rys­tės me­tų ji li­ko gy­ven­ti to­li nuo tė­vy­nės ir bent šiuo me­tu į Lie­tu­vą grįž­ti ne­pla­nuo­ja.

Vie­no­je gran­di­ni­nė­je ava­ri­jo­je su­si­dū­rė net pen­ki au­to­mo­bi­liai (0)

Rug­pjū­čio mė­nuo mū­sų ke­liuo­se bu­vo gau­sus eis­mo ne­lai­mių – nu­ken­tė­jo 12-ika žmo­nių. Vie­no­je gran­di­ni­nė­je ava­ri­jo­je Mar­do­sų kai­me dėl stai­gaus mer­gi­nos ma­nev­ro su­si­dū­rė net pen­ki leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai.

Nu­baus­tas plun­giš­kis, bro­liui su­lau­žęs skruos­ti­kau­lį (0)

Dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je nu­teis­tas plun­giš­kis Ne­ri­jus Že­mec­kas (gim. 1998 m.) ka­lė­ji­mo iš­ven­gė, ta­čiau ku­rį lai­ką bus tar­si po pa­di­di­na­muo­ju stik­lu – jam skir­ta po­ros me­tų lyg­ti­nė baus­mė ir me­tus už­draus­ta var­to­ti svai­ga­lus.

Po su­si­dū­ri­mo su kom­bai­nu prie nu­ken­tė­ju­sio­jo su­sto­jo tik pro ša­lį va­žia­vęs pa­rei­gū­nas (0)

Liūd­nai juo­kau­jant, ne­daug trū­ko, jog „Mer­ce­des-Benz E270“ bū­tų ta­pęs kab­rio­le­tu – kom­bai­nas su ja­vų pjau­na­mą­ja, va­di­na­muo­ju „ke­de­riu“, ko­ne nu­pjo­vė leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio sto­gą. Ši bai­si ava­ri­ja įvy­ko prieš sa­vai­tę, rug­pjū­čio 26-osios va­ka­re, 37-aja­me ke­lio Mažeikiai–Plungė–Tauragė ki­lo­met­re. Tą va­ka­rą iš Plun­gės į Ma­žei­kius va­žia­vęs 27 m. J. Š. sa­ko, jog po šio įvy­kio jau­čia­si tar­si ant­rą­kart gi­męs.

Plun­gės lan­ky­ti­nas vie­tas pa­ro­do vir­tu­a­lus gi­das (0)

Iš­ma­nio­sios tech­no­lo­gi­jos spar­čiai žen­gia į bib­lio­te­kas. Nau­jiems iš­šū­kiams at­vi­ra Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka šią va­sa­rą vi­suo­me­nei pri­sta­tė nau­jie­ną – ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti lan­ky­ti­nus ob­jek­tus su vir­tu­a­liu kraš­to gi­du, nau­do­jan­tis in­te­rak­ty­viu že­mė­la­piu. Prie šio pro­jek­to ypač daug dir­bu­si vy­riau­sio­ji bib­liog­ra­fė kraš­to­ty­rai ir in­for­ma­ci­jai Oti­li­ja Juo­za­pai­tie­nė sa­kė net ne­abe­jo­jan­ti, jog su­rink­ta in­for­ma­ci­ja pa­dės ne tik tu­ris­tams – tai pui­ki ga­li­my­bė pa­tiems plun­giš­kiams ge­riau pa­žin­ti sa­vo mies­to is­to­ri­ją.

Į ko­vą su­si­rin­ko pri­si­min­da­mi is­to­ri­nę per­ga­lę prieš 60 me­tų (0)

Rug­pjū­čio 20 die­ną cen­tri­nia­me Plun­gės mies­to sta­dio­ne fut­bo­lo ve­te­ra­nai, pri­si­min­da­mi prieš 60 me­tų iš­ko­vo­tą is­to­ri­nę „Li­nų au­di­nių“ ko­man­dos per­ga­lę Lie­tu­vos čem­pio­na­te, rin­ko­si į tra­di­ci­nį tur­ny­rą „Plun­gės ve­te­ra­nų tau­rė-2016“. 8 fut­bo­lo ko­man­dos var­žė­si U35 (Ma­ri­jam­po­lės, Tau­ra­gės, Ši­lu­tės ir Plun­gės) bei U50 (Vil­niaus, Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Plun­gės) gru­pė­se.

Plun­giš­kė pa­si­pik­ti­no ke­ti­ni­mu pjau­ti lie­pas (0)

Rug­sė­jo 16 die­ną į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si V. Ma­čer­nio gat­vės 35-ojo na­mo gy­ven­to­ja An­ta­ni­na Gir­džiū­nie­nė sa­kė esan­ti su­krės­ta kaž­kie­no su­ma­ny­mo iš­nai­kin­ti me­džius. Pen­si­nin­kė pa­sa­ko­jo, jog ket­vir­ta­die­nį ne­pa­žįs­ta­ma mo­te­ris jos pa­pra­šė pa­si­ra­šy­ti, kad prie jų dau­gia­bu­čio bū­tų nu­kirs­tos lie­pos.

Gry­bau­to­jų var­žy­bos Baž­nyt­kal­nio miš­ke (0)

Rug­sė­jo 9-ąją į Ša­tei­kių bib­lio­te­kos klu­bo „Mo­zai­ka“ or­ga­ni­zuo­tas gry­ba­vi­mo var­žy­bas at­si­lie­pė Nar­vai­šių bib­lio­te­ka ir Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tras. Ved­le po miš­ką bei ko­mi­si­jos na­re su­ti­ko pa­bū­ti Ša­tei­kių se­niū­ni­jos so­cia­li­nių iš­mo­kų spe­cia­lis­tė Ro­mu­tė Venc­ku­vie­nė, pri­zus ge­riau­siems gry­bau­to­jams įstei­gė Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Da­nu­tė Šat­ku­vie­nė.

Kūrybinė stovykla Plateliuose (0)

Žemaitijos nacionaliniame parke rugpjūčio pradžioje vyko kūrybinė stovykla. Jaunimas mokėsi amatų: kalvystės, medžio drožybos (skaptavo klumpes, kaukes, prieverpstes), pynimo, audimo, lankstymo iš popieriaus, žvakių liejimo, keramikos, juostų pynimo, riešinių mezgimo, restauravo mažosios architektūros objektus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama