Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Dėl konfiskuojamo automobilio pagrasino persirėžti peiliu kaklą... (0)

Kar­tais no­ras iš­sau­go­ti tur­tus bū­na toks di­de­lis, kad nie­kas ne­be­svar­bu – nei teis­mo spren­di­mas, nei ant­sto­lio ir po­li­ci­jos pa­si­ro­dy­mas, nei sa­va gy­vy­bė. Dra­ma­tiš­ką įvy­kį dėl kon­fis­kuo­ja­mo au­to­mo­bi­lio ge­gu­žės 17 die­ną su­kė­lu­si Plun­gės mies­to S. Nė­ries gat­vės gy­ven­to­ja (gim. 1957 m.) su­ima­ma ir nu­gin­kluo­ja­ma taip spar­dė­si, kad pa­rei­gū­nų ko­jos li­ko nu­sė­tos mė­ly­nė­mis...

Ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vės kle­bo­nui: „Gal rei­kė­jo pa­si­tar­ti su mu­mis?!“ (0)

Jau ra­šė­me, jog ba­lan­džio mė­ne­sį So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė fi­nan­suo­ja­mų pro­jek­tų są­ra­šą pa­gal prie­mo­nę „So­cia­li­nių pa­slau­gų in­fra­struk­tū­ros plėt­ra“. Į lai­min­gų­jų są­ra­šą pa­kliu­vo ir pro­jek­tas „So­cia­li­nių pa­slau­gų ne­įga­lie­siems plėt­ra Plun­gės ra­jo­ne“, ku­rį su part­ne­re (Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja) vyk­dys Plun­gės šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­ja. Kal­ba ei­na apie pa­ra­pi­jos na­mus prie baž­ny­čios, ku­riuos re­konst­ra­vus už 250 tūkst. eu­rų, pla­nuo­ja­ma įkur­ti die­nos cen­trą ne­įga­lie­siems. Apie tai ant­ra­die­nį Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je iš­gir­du­sios ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vės kle­bo­no Ju­liaus Meš­kaus­ko ge­riems dar­bams plo­ti nė ne­ke­ti­no – prie­šin­gai, ne­gai­lė­jo prie­kaiš­tų, jog, prieš ra­šant pro­jek­tą, rei­kė­jo pa­si­tar­ti su jo­mis ir gar­siai svars­tė, jog už vi­so to kaž­kas sly­pi!

Šie­met at­vi­ra tu­ber­ku­lio­zės for­ma su­sir­go 11 as­me­nų (0)

Il­ga­me­tė gy­dy­to­ja pul­mo­no­lo­gė Eu­ge­ni­ja Gau­die­šie­nė, kal­bė­da­ma apie tu­ber­ku­lio­zės pro­fi­lak­ti­ką, ke­lis kar­tus ak­cen­ta­vo, jog tai yra mū­sų vi­sų pro­ble­ma – rei­kia dau­giau ben­drau­ti vie­niems su ki­tais, kad lai­ku pa­ste­bė­tu­me ser­gan­tį žmo­gų. Tie­sa, skai­čiai nė­ra la­bai tra­giš­ki – iki ge­gu­žės vi­du­rio 11 tu­ber­ku­lio­ze už­si­krė­tu­sių as­me­nų reiš­kia, jog si­tu­a­ci­ja pa­kan­ka­mai nor­ma­li, vi­si šie li­go­niai tu­rė­tų pa­sveik­ti. Tu­ber­ku­lio­zės te­ma kal­bė­ta ge­gu­žės 15 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Patik­rin­o au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mą­sias du­jas. Nu­baus­tas tik vie­nas vai­ruo­to­jas (0)

Ge­gu­žės 10–12 die­no­mis Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros dar­buo­to­jai kar­tu su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ren­gė rei­dus ir tik­ri­no trans­por­to prie­mo­nių iš­me­ta­mas du­jas. Per tris die­nas Plun­gė­je pa­tik­rin­ta dau­giau nei ke­tu­rias­de­šimt trans­por­to prie­mo­nių, nu­sta­ty­tas vie­nas at­ve­jis, kuo­met an­glies mo­nok­si­do iš­me­ta­muo­se du­jo­se kie­kis vir­ši­jo leis­ti­nas ri­bas.

Ne­kal­bė­ki­me ne­tie­sos (0)

Mei­lė­je, ka­re ir, pa­na­šu, po­li­ti­ko­je vi­sos prie­mo­nės ge­ros, net jei jos aki­vaiz­džiai pra­si­len­kia su ga­lio­jan­čio­mis tai­syk­lė­mis. „Po Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio Ro­ber­to En­dri­ko per vie­ną laik­raš­tį iš­dės­ty­tų min­čių no­riu vie­šai pa­sa­ky­ti, kad vie­šie­ji pir­ki­mai Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je or­ga­ni­zuo­ja­mi pa­gal įsta­ty­mu nu­sta­ty­tą tvar­ką ir ter­mi­nus, dėl to ne­ga­li bū­ti jo­kių in­ter­pre­ta­ci­jų. Prieš reikš­da­mas sa­vo nuo­mo­nę, R. En­dri­kas ga­lė­jo bent pa­si­do­mė­ti vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ka, kad ne­kal­bė­tų ne­tie­sos ir ne­klai­din­tų plun­giš­kių“, – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Jū­ra­tė Gar­čins­kai­tė.

Žyd­rū­nas Pu­raus­kis: „Nuo vai­kys­tės kul­tū­ros cen­tras man bu­vo ant­rie­ji na­mai“ (0)

Ba­lan­džio 15-oji – Tarp­tau­ti­nė kul­tū­ros die­na. Nuo 1935 me­tų į at­min­ti­nų die­nų są­ra­šą įtrauk­ta die­na ska­ti­na la­biau sau­go­ti žmo­ni­jos kul­tū­ri­nes ver­ty­bes, pri­si­min­ti ir pa­gerb­ti kul­tū­ros sri­ty­je dir­ban­čius žmo­nes. Ta pro­ga kal­bi­na­me Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tro va­do­vą Žyd­rū­ną Pu­raus­kį, ku­ris, kaip pats sa­ko, jau vai­kys­tė­je su­pra­to, kad kul­tū­ros cen­tras jam – lyg an­tri gim­tie­ji na­mai, to­dėl dirb­ti kul­tū­ros cen­tre šian­dien jam ypa­tin­gai ma­lo­nu, jau­čia­si sa­vo­se vė­žė­se.

Liau­dies me­no kū­rė­jai ­kvie­tė į tra­di­ci­nę pa­ro­dą (0)

Nuo balandžio 7-osios Plun­gės kul­tū­ros cen­tre veikia tau­to­dai­lės pa­ro­da, ku­rio­je sa­vo kū­ri­nius eks­po­nuo­ja dau­giau nei 40 au­to­rių. Ši eks­po­zi­ci­ja – tra­di­ci­nė: at­ėjus pa­va­sa­riui, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės liau­dies me­no kū­rė­jai drau­ge su­ren­gia ata­skai­ti­nę dar­bų pa­ro­dą „Že­mai­tiš­kų tra­di­ci­jų ter­pė­je“.

Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je – kon­fe­ren­ci­ja Šat­ri­jos Ra­ga­nai (0)

Šiais me­tais Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka vyk­do pro­jek­tą „Ra­šy­to­ja Ma­ri­ja Peč­kaus­kai­tė-Šat­ri­jos Ra­ga­na ir pre­la­tas Kon­stan­ti­nas Ol­šaus­kas – XX a. pra­džios švie­tė­jai ir lie­tu­vy­bės ža­din­to­jai“.

Gab­rie­lė Rau­dy­tė: „Šiuo­lai­ki­nia­me šo­ky­je ža­vi lais­vė“ (0)

Gab­rie­lę Rau­dy­tę šo­kiai su­do­mi­no dar vai­kys­tė­je. Bū­da­ma pen­ke­rių, lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Rū­te­lė“ pra­dė­jo lan­ky­ti cho­re­og­ra­fi­jos už­si­ė­mi­mus. Ta­da ir pa­ju­to, kad šok­ti – la­bai ma­lo­nu. „Nuo dar­že­lio gy­ve­nu šo­kiu“, – šian­dien sa­ko jau dvi­de­šimt­me­tė Gab­rie­lė. Šo­kis plun­giš­kę at­ve­dė ir į Klai­pė­dą, kur mer­gi­na stu­di­juo­ja. Iš­ban­džiu­si įvai­riau­sius sti­lius ir nu­ė­ju­si ne­trum­pą šo­kė­jos ke­lią, G. Rau­dy­tė su­pra­to, kad ge­riau­siai jau­čia­si at­lik­da­ma šiuo­lai­ki­nį šo­kį. Bū­tent jis la­biau­siai ža­vi Gab­rie­lę. Juk šiuo­lai­ki­nis šo­kis – tai lais­vė. Lais­vė nuo ste­re­o­ti­pų, nuo tai­syk­lių. „Ne­mėgs­tu su­var­žy­mų, o ki­ti šo­kių sti­liai tu­ri tam tik­ras ri­bas. Man šiuo­lai­ki­nis šo­kis yra vi­siš­ka lais­vė, ga­liu jį jung­ti su ki­tais sti­liais ir ne­si­bai­min­ti, kad ne­ga­li­ma taip da­ry­ti. Ma­ne ža­vi toks lais­vu­mas, šiuo­lai­ki­nis šo­kis yra šių die­nų šo­kis. Kas mus jau­di­na šian­dien, ga­li­me apie tai šok­ti“, – tei­gia mergina.

Po ar­šios kai­my­nės smū­gių jaz­daus­kiš­kė pa­te­ko į li­go­ni­nę (0)

Kai san­ty­kius aiš­ki­na­si mo­te­rys, ge­ro ne­lauk. Štai ge­gu­žės 14 die­ną dvi kai­my­nės iš Jaz­daus­kiš­kių kai­mo (Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­ja) taip su­si­ė­mė, kad pri­rei­kė kreip­tis ir į me­di­kus, ir į po­li­ci­ją.

Už tai, kad kė­lė ran­ką prieš sa­vo vai­ką, plun­giš­kei kliu­vo per ki­še­nę (0)

Ne­se­niai ra­šė­me apie plun­giš­kės A. R. (gim. 1976 m.) bau­džia­mą­ją by­lą dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo sa­vo vai­kui. Vie­nuo­lik­me­tį ber­niu­ką skriau­du­si mo­te­ris ge­gu­žės 17 die­ną iš­gir­do nuosp­ren­dį: ji nu­baus­ta pus­aš­tun­to šim­to eu­rų bau­da.

Per duk­ters ves­tu­ves mi­rė jos tė­tis (0)

Tra­giš­kas įvy­kis iš­ti­ko jau­nuo­sius ir jų ar­ti­muo­sius iš Bab­run­go kai­mo, sa­vait­ga­lį Grum­bliuo­se šven­tu­sius ves­tu­ves. Stai­ga blo­gai pa­si­ju­tęs pus­am­žis vy­ras – jau­na­mar­tės tė­tis – mi­rė tie­siog po­ky­lių sa­lė­je.

Jė­ru­bai­čiuo­se – po­kal­bis su Ap­lin­kos mi­nist­ru apie ga­li­my­bes ši­lu­mos ga­my­bai nau­do­ti kie­tą­jį at­gau­tą ku­rą (0)

Ba­lan­džio 28 die­ną Jė­ru­bai­čiuo­se esan­čio­je re­gio­ni­nio at­lie­kų tvar­ky­mo są­var­ty­no aikš­te­lė­je lan­kė­si Ap­lin­kos mi­nist­ras Kęs­tu­tis Na­vic­kas. Jis su­si­ti­ko su Plun­gės me­ru Aud­riu­mi Kli­šo­niu, Rie­ta­vo me­ru An­ta­nu Čer­nec­kiu, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Vy­tau­tu Di­čiū­nu, Tel­šių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Sau­liu­mi Ur­bo­nu. Ma­žei­kiams at­sto­va­vo tos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos eko­lo­gas Vir­gi­ni­jus Rau­do­nius. Po­kal­by­je taip pat da­ly­va­vo Sei­mo na­rys Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas, Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (TRATC) di­rek­to­rius Ri­man­tas Ado­mai­tis ir jo pa­va­duo­to­jas Gin­tas Or­da, ben­dro­vės „Veis­tas“, ku­ri eks­plo­a­tuo­ja čia pa­sta­ty­tus me­cha­ni­nius ir bio­lo­gi­nius at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo įren­gi­nius, di­rek­to­rius Dei­vi­das Miš­ki­nis.

Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė iš­ko­vo­jo ke­lia­la­pį į Eu­ro­pos čem­pio­na­tą (0)

Sa­vait­ga­lį Kė­dai­niuo­se vy­ko Lie­tu­vos jau­nu­čių (gim. 2001–2004 m.) čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo 400 da­ly­vių iš dau­giau nei 30 Lie­tu­vos klu­bų. Sėk­min­gai šio­se var­žy­bo­se star­ta­vo ir Plun­gės ka­ra­tė kio­ku­šin mo­kyk­los „Sho­dan“ auk­lė­ti­niai.

Kam lais­ty­ti ke­lią dar­ga­no­tą die­ną? (0)

Ge­gu­žės 10 die­ną į laik­raš­čio „Plun­gės ži­nios“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no Bab­run­gė­nų kai­mo gy­ven­to­jas. Žmo­gui bu­vo pik­ta, kad žvy­ruo­tas ke­lias, ei­nan­tis per jų kai­mą, lais­to­mas ta­da, kai drėg­na, o kai prieš sa­vai­tę gy­ven­to­jai „sprin­go“ nuo dul­kių, jo­kio lais­ty­mo ne­bu­vo.

Da­rom! (0)

Pa­ga­liau pa­va­sa­ris. Puo­šia­si gam­ta, ir mes vi­si tvar­ko­mės, šva­ri­na­mės kiek be­ga­lė­da­mi. Per de­šimt­me­tį ak­ci­ja DAROM pa­da­rė di­de­lį po­vei­kį žmo­nių są­mo­nin­gu­mui. Pa­me­nu, kar­tą mo­te­ry­tė, iš­si­vy­nio­ju­si sal­dai­niu­ką, po­pie­rė­lį pa­lei­do pa­vė­jui. Ne­iš­ken­tu­si pri­si­vi­jau ir pa­ste­bė­jau, kad taip ne­de­rė­tų, juk ne tik šiukš­li­na­me, bet ir ne­ko­kį pa­vyz­dį jau­ni­mui ro­do­me. O ši su­ne­ri­mu­si at­sa­kė, jog ne­ma­niu­si, kad kas pa­ma­tys. Nu­skren­da ir da­bar koks po­pie­rė­lis, bet ne­pa­ly­gi­na­mai re­čiau, nes ir ak­ci­jos DAROM sa­va­no­riai ma­žiau šiukš­lių be­su­ren­ka. Žo­džiu, au­gam.

Ru­mu­ni­jo­je mo­kė­mės ir bo­ta­ni­kos so­de, ir ka­syk­lo­je... (0)

Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­la kar­tu su mo­kyk­lo­mis iš Ma­ke­do­ni­jos, Len­ki­jos bei Ru­mu­ni­jos sėk­min­gai vyk­do ERASMUS+ K2 stra­te­gi­nės part­ne­rys­tės pro­jek­tą „Mo­ky­ma­sis ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ko­je“, ku­ris ska­ti­na mo­ky­tis bei to­bu­lė­ti ne tik mo­ki­nius, bet ir mo­ky­to­jus. Ru­mu­ni­jos Cam­pia Tur­zii mies­to Li­ceul Te­ore­tic „Pa­vel Dan“ mo­kyk­la ge­gu­žės 8–12 die­no­mis pa­kvie­tė į tarp­tau­ti­nius mo­ky­mus de­le­ga­ci­jas iš pro­jek­to part­ne­ri­nių mo­kyk­lų. Mū­sų mo­kyk­lai at­sto­va­vo pro­jek­to ko­or­di­na­to­rė, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui San­dra Jan­kaus­kie­nė, mo­ky­to­ja Bi­ru­tė Ut­hne bei 10 kla­sės mo­ki­nės Ag­nė Liau­čy­tė, Eve­li­na Pet­ruš­ke­vi­čiū­tė ir Emi­li­ja Za­vadz­ky­tė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama