Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja: ei­les pa­likite po­ezi­jai ir de­kla­ra­ci­jas teik­ite in­ter­ne­tu (0)

Ga­na po­etiš­ku šū­kiu – „Ei­les pa­li­ki­te po­ezi­jai – pa­ja­mas ir tur­tą de­kla­ruo­ki­te in­ter­ne­tu“ – ko­vo 15 die­ną Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) pa­skel­bė de­kla­ra­vi­mo star­tą. Apie de­kla­ra­vi­mo prie­vo­lę, nau­jo­ves ir įdo­mią sta­tis­ti­ką ra­jo­no ži­niask­lai­dos at­sto­vams tre­čia­die­nį kal­bė­jo Klai­pė­dos ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Plun­gės po­sky­rio ve­dė­ja Vai­da Ka­zo­nie­nė.

Plun­gė Ūkio vi­ce­mi­nist­rui pa­li­ko ge­rą įspū­dį (0)

Ko­vo 17 die­ną į Plun­gę at­vy­ko Ūkio vi­ce­mi­nist­ras Ra­mū­nas Bu­ro­kas ir mi­nis­te­ri­jos vyr. spe­cia­lis­tė ES pa­ra­mos ko­or­di­na­vi­mui Al­gė Stro­ly­tė. Sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su ver­slo, ban­kų, Dar­bo bir­žos, sa­vi­val­dy­bės įstai­gų at­sto­vais, se­niū­nais ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­ta­ci­jos dar­buo­to­jais kal­bė­ta apie ga­li­my­bes pa­si­nau­do­ti 2014–2020 me­tų pe­ri­odui skir­ta ES pa­ra­ma. Po įvai­rių prie­mo­nių pri­sta­ty­mo ir dis­ku­si­jų Ūkio vi­ce­mi­nist­ras, ly­di­mas me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio, jo pa­ta­rė­jo Gin­tau­to Vait­ke­vi­čiaus ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Al­ber­to Krau­lei­džio, lan­kė­si vi­nis ga­mi­nan­čio­je ben­dro­vė­je „Lit­nag­lis“ ir minkš­tus bal­dus ga­mi­nan­čio­je įmo­nė­je „Hov­den“, o va­ka­re da­ly­va­vo Plun­gės at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro pa­tal­pų įkur­tu­vė­se.

Ak­ci­ją „Da­rom“ rei­kia da­ry­ti jau da­bar! (0)

Nu­tir­pus snie­gui, ei­nant pa­ša­lui, akis ba­do per žie­mą ant že­mės pa­te­kęs „tur­tas“, ku­rį tvar­ką mėgs­tan­tis šei­mi­nin­kas lin­kęs kuo grei­čiau iš­kuop­ti. Štai ko­dėl Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas ma­no, kad vi­suo­ti­nę ap­lin­kos tvar­ky­mo ak­ci­ją „Da­rom“, ku­ri šie­met Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­ta tik ba­lan­džio pa­bai­go­je, bū­ti­na suor­ga­ni­zuo­ti da­bar ar­ba ge­ro­kai anks­čiau pa­skelb­tos da­tos – prieš Ve­ly­kas.

Pa­pra­šė pa­si­trauk­ti iš vals­ty­bi­nės že­mės (0)

Jau vyksta pa­ren­gia­mie­ji dar­bai prieš pra­de­dant ke­lio at­kar­pos re­konst­ruk­ci­ją pie­ti­nia­me Plun­gės mies­to ap­link­ke­ly­je. Su­si­pa­ži­nęs su re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tu, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Plun­gės ir Rie­ta­vo sky­riaus ve­dė­jas Ste­po­nas Ja­nuš­ka iš­siun­tė raš­tiš­kus pa­ra­gi­ni­mus de­vy­niems Žal­ta­kal­nio gat­vė­je pri­va­čias val­das tu­rin­tiems Plun­gės mies­to gy­ven­to­jams pa­ša­lin­ti iš vals­ty­bi­nės že­mės sa­va­va­liš­kai pa­sta­ty­tus sta­ti­nius, pa­so­din­tus žel­di­nius, iš­kas­tus tven­ki­nius.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je – du vie­šo­sios tvar­kos prie­vaiz­dai (0)

Plun­gės sa­vi­val­dy­bė se­ka kai­my­ni­nių – Tel­šių, Klai­pė­dos ra­jo­nų, Pa­lan­gos – sa­vi­val­dy­bių pa­vyz­džiu ir nuo šių me­tų dau­giau dė­me­sio skirs vie­ša­jai tvar­kai ra­jo­ne pa­lai­ky­ti. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riu­je net dvi pa­rei­gy­bės skir­tos tam, kad Plun­gės ra­jo­ne bū­tų la­biau pai­so­ma nuo šių me­tų įsi­ga­lio­ju­sio Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so rei­ka­la­vi­mų.

Jo­nas Nor­ke­vi­čius: „Ra­di­jas – ma­no gy­ve­ni­mo aist­ra“ (0)

Plun­giš­kis Jo­nas Nor­ke­vi­čius ne­daž­nai grįž­ta į gim­tą mies­tą, nors, kaip pats sa­ko, čia ap­si­lan­ky­ti vi­sa­da ma­lo­nu. Mėgs­ta­mas dar­bas, pa­pil­do­ma veik­la įtrau­kė Jo­ną į dar­bų sū­ku­rį, tad iš­trūk­ti pa­si­sve­čiuo­ti pas ar­ti­muo­sius pa­vyks­ta re­tai ir tik ypa­tin­go­mis pro­go­mis. Jo­nas – ra­di­jo sto­ties „Ra­dio­cen­tras“ lai­dų ve­dė­jas. O bu­vo lai­kas, kai su klau­sy­to­jais jis svei­ki­no­si Plun­gė­je įsi­kū­ru­sios ra­di­jo sto­ties „Spin­du­lys“ ban­go­mis. Va­sa­rio 13-oji – Pa­sau­li­nė ra­di­jo die­na. Ta pro­ga – po­kal­bis su J. Nor­ke­vi­čiu­mi.

Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­ba nu­si­tei­ku­si ska­tin­ti už pui­kius pa­sie­ki­mus (0)

Ko­vo pra­džio­je su­si­rin­ku­si Kul­tū­ros rei­ka­lų ta­ry­ba, ku­riai va­do­vau­ja Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Ro­mas Ma­tu­lis, svars­tė tvar­ką, kaip pa­ska­tin­ti sa­vo dar­bu kul­tū­rai ir me­nui nu­si­pel­niu­sius žmo­nes ar aukš­tų įver­ti­ni­mų res­pub­li­ki­niuo­se bei tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se pa­sie­ku­sius ko­lek­ty­vus. Iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to šie­met tam nu­ma­ty­ta skir­ti 5 tūks­tan­čius eu­rų.

Ko­vo 11-ąją vai­kai Se­na­mies­čio aikš­tė­je pa­mi­nė­jo jud­riai (0)

Ko­vo 11-ąją, Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, Se­na­mies­čio aikš­tė­je vy­ko kon­kur­so „Ma­no kla­sės mankš­ta“ ap­do­va­no­ji­mų šven­tė. Kon­kur­sas vyk­dy­tas kaip vie­nas iš URBACT II pro­gra­mos pro­jek­to „4D mies­tai. Ke­tu­ri mies­tų vys­ty­mo­si veiks­niai: svei­ka­ta, ino­va­ci­jos, vie­šo­ji-pri­va­čio­ji part­ne­rys­tė ir ben­dra­dar­bia­vi­mas“ veiks­mų pla­no da­lių, ku­rių tiks­las – ug­dy­ti vai­kų ir mo­ki­nių ge­bė­ji­mus sau­go­ti bei stip­rin­ti sa­vo svei­ka­tą, ska­tin­ti moks­lei­vius dau­giau ju­dė­ti ir mankš­tin­tis.

Pla­te­lių jau­ni­mą su­vie­ni­jo „In­di­go“ (0)

Kai yra no­ro, ga­li­ma kal­nus nu­vers­ti. Tai įro­dė Pla­te­liuo­se gy­ve­nan­tis jau­ni­mas. Min­tis tu­rė­ti sa­vo klu­bą ne­tru­ko virs­ti tik­ru reiš­ki­niu – jau­ni žmo­nės, su­si­tel­kę krū­von, pui­kiai lei­džia lai­ką, or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius. Jau­ni­mo klu­bas „In­di­go“ – lyg šei­ma, vie­ni­jan­ti ben­dra­min­čius. Taip tvir­ti­na klu­bo va­do­vė Ai­da Ru­pei­kie­nė ir vie­ni iš klu­bo ly­de­rių Man­tas Kau­nas bei Eg­lė Za­bi­ty­tė.

Eis­mo įvy­kiuo­se nu­ken­tė­jo dvi mo­te­rys (0)

Va­sa­rio mė­ne­sį, Plun­gės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniojo tyrėjo Vai­do Kur­mio pa­teik­tais duo­me­ni­mis, už­re­gist­ruo­ta de­šimt ava­ri­jų, iš ku­rių dvi bu­vo įskai­ti­nės. Nu­ken­tė­jo pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­ta plun­giš­kė ir sli­džia­me ke­ly­je au­to­mo­bi­lio ne­su­val­džiu­si Geg­rė­nų kai­mo gy­ven­to­ja. Ne­trū­ko su­si­dū­ri­mų ir su lau­ki­niais gy­vū­nais, taip pat ieš­ko­mas iš eis­mo įvy­kio pa­si­ša­li­nęs „Nis­san Al­me­ra“ pus­am­žis vai­ruo­to­jas.

Pen­si­nin­kės smū­giai bu­vu­siam vy­rui: pra­kirs­tas pa­kau­šis, su­spar­dy­tos ko­jos (0)

Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Pur­vai­čių kai­me gy­ve­nan­ti pen­si­nin­kė Re­gi­na An­ta­na­vi­čie­nė (gim. 1951 m.) – la­bai smar­ki mo­te­riš­kė. Ga­li taip „už­va­žiuo­ti“ ko­kiam vy­rui per gal­vą, kad ma­ža ne­pa­si­ro­dys. Tuo įsi­ti­ki­no ir jos bu­vu­sy­sis, ku­riam per­nai gruo­dį kliu­vo ir į pa­kau­šį, ir į ko­jas. Ne­se­niai Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas smur­tau­to­jai sky­rė baus­mę.

Žie­mai bai­gian­tis, au­to­mo­bi­liai skrie­jo nuo ke­lio (0)

At­ro­do, žie­ma jau trau­kia­si, bet vis dar už­klo­ja ke­lius šla­piu snie­gu. Va­žiuo­da­mos sli­džiu ke­liu, dvi vai­ruo­to­jos at­si­dū­rė grio­viuo­se, vie­na, ne­su­val­džiu­si au­to­mo­bi­lio, at­si­tren­kė į stul­pą.

„Gė­lių bu­ti­kas“ – ki­to­kia par­duo­tu­vė (0)

Uni­ka­lu­mas, iš­skir­ti­nu­mas, jau­ku­mas – tai, ko ge­ro, es­mi­niai da­ly­kai, bū­din­gi šią sa­vai­tę Plun­gė­je, Tel­šių gat­vė­je, at­si­da­riu­siai par­duo­tu­vei „Gė­lių bu­ti­kas“. Šia­me sa­lo­ne da­ro­mos įvai­rios puokš­tės ir kom­po­zi­ci­jos, pre­kiau­ja­ma gė­lė­mis ir su­ve­ny­rais, pa­kuo­ja­mos do­va­nos, tei­kia­mos pri­sta­ty­mo į na­mus ir pa­tal­pų in­ter­je­ro puo­šy­bos pa­slau­gos.

Pa­skirs­tė pi­ni­gus spor­to pro­gra­moms (0)

Iš vi­so – 40 tūkst. eu­rų. Tiek iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to šie­met bu­vo skir­ta Spor­to plėt­ros pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mui, nors lė­šų po­rei­kis bu­vo dau­giau nei tris kar­tus di­des­nis. Kaip iš­da­lin­ti pi­ni­gai, ko­kių iš­sa­ky­ta pa­sta­bų ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mų, apie tai ko­vo 9 die­ną kal­bė­ta Spor­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Kol ne­pa­so­di­no jau­nų me­de­lių, ne­ga­lė­jo nu­pjau­ti se­nų­jų (0)

„Du pjo­vė, aš­tuo­ni žiū­rė­jo! Ma­tyt, koks nors jų pa­žįs­ta­mas iš mū­sų na­mo pa­pra­šė, kad nu­pjau­tų po lan­gais au­gan­čias lie­pas. Me­džiai mums ne­truk­dė, kam rei­kė­jo pjau­ti?“ – pik­ti­no­si į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs V. Ma­čer­nio gat­vės 35 na­mo gy­ven­to­jas.
Kur žiū­ri me­džių būk­lę vie­to­je tu­rin­ti įver­tin­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu su­da­ry­ta Žel­dy­nų ir žel­di­nių ap­sau­gos ir prie­žiū­ros ko­mi­si­ja?

Vėl triukš­min­ga Rie­ta­vo že­mė­je (0)

Va­sa­rio 21-osios ry­tą iš vi­sos Lie­tu­vos į Že­mai­ti­ją rin­ko­si Lie­tu­vos lais­vės ar­mi­jos ka­rių rė­mė­jų są­jun­gos na­riai. Or­ga­ni­za­ci­jos bu­vei­nė­je – Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­ju­je – vy­ko me­ti­nė ata­skai­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja.

Nau­juo­sius Plun­gės skau­tus svei­ki­no net sau­lė (0)

Šių me­tų Ko­vo 11-oji bu­vo la­bai reikš­min­ga Plun­gės skau­tų „Kregž­dy­no“ drau­go­vei. Tą die­ną Skau­tų slė­ny­je, esan­čia­me prie Plun­gės vai­kų bib­lio­te­kos, vy­ko iš­kil­min­ga įžo­džio da­vi­mo su­ei­ga.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama