Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Kelionė su katafalku pasilinksminti į HBH baigėsi griovyje (0)

Sek­ma­die­nį so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“, pus­la­py­je, pa­va­din­ta­me „Rei­das“, pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja su nuo­trau­ko­mis apie grio­vy­je at­si­dū­ru­sį au­to­mo­bi­lį, skir­tą nu­mi­rė­liams ve­žio­ti.

Drau­gys­tės su Kras­no­gors­ku plun­giš­kiai nu­trauk­ti ne­no­ri (0)

Ko­vo 9 die­ną po­sė­džia­vo Ko­mi­si­ja ry­šiams su už­sie­niu. Vie­nas iš ap­tar­tų klau­si­mų – dėl kas­me­ti­nių su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo (at­nau­ji­ni­mo) su Kras­no­gors­ko (Ru­si­ja) ad­mi­nist­ra­ci­ja. Šis mies­tas yra mū­sų part­ne­ris, ta­čiau po per­nai įvy­ku­sio skan­da­lo iš­ki­lo abe­jo­nių, ar ne­rei­kė­tų su ru­sais drau­gys­tės baig­ti? Bent jau to­kią re­ko­men­da­ci­ją plun­giš­kiams pa­tei­kė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Taip pat ko­mi­si­ja svars­tė, kas tu­rė­tų va­sa­rą ke­liau­ti į Olan­di­jos Ters­chel­lin­go (Ter­še­lin­go) sa­lą Šiau­rės jū­ro­je, ir nu­ta­rė į sve­čius per mies­to šven­tę pa­si­kvies­ti ar­mė­nus iš Di­li­ža­no mies­to.

„Gi­do dar­bas – la­bai įdo­mus“ (0)

Dar 1990-ai­siais Pa­sau­lio gi­dų aso­cia­ci­jos fe­de­ra­ci­ja nu­spren­dė švęs­ti Tarp­tau­ti­nę gi­do die­ną kas­met, va­sa­rio 21-ąją. Bū­tent šią die­ną įver­ti­na­mas ke­lio­nių va­do­vų dar­bas, jiems stei­gia­mos pre­mi­jos. Kai ku­rio­se ša­ly­se ren­gia­mos ne­mo­ka­mos ke­lio­nės su gi­dų pa­slau­go­mis ži­niask­lai­dos at­sto­vams ir vi­siems pa­gei­dau­jan­tie­siems.

Mies­to pa­kraš­ty­je bus sta­to­ma 5,6 t amo­nia­ko kom­pre­so­ri­nė (0)

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sa­vo tin­kla­la­py­je, Vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių skil­ty­je, pa­skel­bė apie pla­nuo­ja­mas nau­jas sta­ty­bas, dėl ku­rių ko­vo 19-ąją bus ren­gia­mas ir vie­šas su­si­rin­ki­mas. Pro­jek­tą – „5,6 t amo­nia­ko kom­pre­so­ri­nės Bi­ru­tės g. 1, Kau­šė­nų kai­me, Plun­gės ra­jo­ne, sta­ty­ba“ – su­ma­nė įgy­ven­din­ti UAB „Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­nė pre­ky­ba“, pri­klau­san­ti „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pei.

„Blo­giau ne­gu bu­vo, ne­bus. Bus tik ge­riau“ (0)

Va­sa­rio 15-ąją, ne­ei­li­nės vals­ty­bei die­nos iš­va­ka­rė­se, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 32-aja­me po­sė­dy­je po­li­ti­kams, ben­dra­žy­giams ne tik skam­bė­jo svei­ki­ni­mai ir lin­kė­ji­mai Vals­ty­bės 100-me­čio pro­ga, bet ir be di­de­lių gin­čų ar in­tri­gų pri­im­ti svar­būs ra­jo­nui klau­si­mai. Vie­nas jų – pa­tvir­tin­tas di­des­nis 2018 me­tų biu­dže­tas. Be­ne dau­giau­sia klau­si­mų po­li­ti­kams ki­lo prie tri­bū­nos sto­jus Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Gin­ta­rui Ba­gu­žiui bei Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Juo­zui Šle­pe­čiui. Ta­ry­bos na­riams ki­lus klau­si­mų dėl Vie­šų­jų dar­bų pro­gra­mos, te­ko tvir­tin­ti, kad „blo­giau ne­gu bu­vo, ne­bus. Bus tik ge­riau“, o me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ant­ri­no, jog „nau­do­jant lė­šas iš­min­tin­gai, bus ma­to­mi žy­miai ge­res­ni re­zul­ta­tai ne­gu ti­ki­ma­si“ ir kvie­tė la­biau pa­si­ti­kė­ti Ad­mi­nist­ra­ci­ja...

Ra­sa Bur­ke­vi­čiū­tė: „Da­riau vis­ką, ką ga­lė­jau, – ne­ga­lio­jo žo­džiai „ne­mo­ku“, „ne­ži­nau“, „ne­su­pran­tu“ (0)

Ra­sa – Plun­gės mo­ki­nių sa­vi­val­dų in­for­ma­vi­mo cen­tro (MSIC) jau­no­ji pir­mi­nin­kė, veik­li abi­tu­rien­tė iš Pla­te­lių, at­sto­vau­jan­ti Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gai (LMS). Trykš­tan­ti no­ru da­lin­tis, švies­ti, kur­ti ir lai­mė­ti. Taip trum­pai ga­li­ma api­bū­din­ti LMS Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kę, ku­ri bū­si­mus moks­lo me­tus ke­ti­na pra­dė­ti stu­di­jo­mis sos­ti­nė­je Vil­niu­je. Apie ak­ty­vią veik­lą, LMS, gy­ve­ni­mą – su bū­si­ma stu­den­te Ra­sa.

„Įvil­ki­me sa­vo su­men­ku­sią kal­bą į gra­žų rū­bą“ (0)

„Ra­šy­to­jas yra be­ne ak­ty­viau­sias na­cio­na­li­nės kul­tū­ros sar­gas, sa­vo­tiš­kai tras­for­muo­jan­tis kul­tū­ri­nį sa­vo pa­li­ki­mą į da­bar­tį ir at­ei­tį, – ka­dai­se sa­kė mū­sų tau­tos dai­nius a. a. po­etas Jus­ti­nas Mar­cin­ke­vi­čius. – Jie ra­šy­ti­niu žo­džiu pri­si­de­da prie mū­sų pa­sau­lė­jau­tos bei pa­sau­lė­žiū­ros for­ma­vi­mo.“ Ko­vo 3-iąją mi­ni­ma Tarp­tau­ti­nė ra­šy­to­jų die­na. Lie­tu­vo­je ji šven­čia­ma jau nuo 1986-ųjų. Tą die­ną pa­ger­bia­mi ra­šy­to­jai, puo­se­lė­jan­tys ir sau­gan­tys gim­tą­ją kal­bą.

Žie­mos be­veik ne­bu­vo (0)

Šių me­tų va­sa­rio 23 d. Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vy­ko vil­nie­tės dai­li­nin­kės, ke­liau­to­jos Mar­ga­ri­tos Lu­ko­šiu­tės ke­lio­nių po Ma­ro­ką, Tai­lan­dą ir Viet­na­mą įspū­džių va­ka­ras bei pa­ro­dos „Vai­vo­rykš­tės pus­ry­čiams“ pri­sta­ty­mas.

„Kur­ki­me ge­res­nį Lie­tu­vos ry­to­jų sau ir sa­vo vai­kams“ (0)

Taip sa­kė į re­dak­ci­ją už­su­ku­si Plun­gės at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro (PAJC) va­do­vė In­ga Jo­ku­baus­kai­tė. Jau­na mo­te­ris jau an­tri me­tai va­do­vau­ja šiai įstai­gai. Ji ne tik ran­da lai­ko už­si­im­ti vi­suo­me­ni­ne veik­la, bet ir su bū­si­mu vy­ru Vil­man­tu au­gi­na du vai­kus – duk­rą Li­ber­tą bei sū­nų Liud­vi­ką. Dar šią va­sa­rą In­ga su Vil­man­tu pla­nuo­ja iš­kel­ti sa­vo ves­tu­ves.

Prieš teis­mą stos pik­tnau­džia­vi­mu kal­ti­na­mi Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos dar­buo­to­jai (0)

Teis­mui per­duo­ta by­la, ku­rio­je bu­vu­sios Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos urė­das Vai­do­tas Šlio­ge­ris ir in­for­ma­ti­kos spe­cia­lis­tas Li­nas Re­me­za kal­ti­na­mi pik­tnau­džia­vi­mu tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi.

Dė­dę už­mu­šu­sį plun­giš­kį baus­mė pa­si­vi­jo po sep­ty­nio­li­kos me­tų (0)

Jau ra­šė­me, jog be­veik sep­ty­nio­li­ka me­tų Pran­cū­zi­jo­je pra­si­slaps­tęs plun­giš­kis Min­dau­gas Ga­dei­kis (gim. 1977 m.) pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je bu­vo par­ga­ben­tas į Lie­tu­vą, ir Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas ėmė­si nu­žu­dy­mo by­los – mi­nė­tas vy­ras kal­tin­tas 2000-ųjų va­sa­rą Plun­gė­je spy­riais ir smū­giais už­mu­šęs sa­vo dė­dę. Daug me­tų už­sie­ny­je ne­ra­miai gy­ve­nęs žu­di­kas už jau­nys­tė­je pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą jau bū­tų at­sė­dė­jęs, bet da­bar už gro­tų dar teks pa­bū­ti še­še­rius me­tus – to­kį nuosp­ren­dį ko­vo 8 die­ną jam pa­skel­bė teis­mas.

Ava­ri­ja ties Vieš­to­vė­nais: žu­vo se­nu­kas, ke­tu­ri gy­do­mi li­go­ni­nė­je (0)

Skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko anks­tų sek­ma­die­nio ry­tą Plun­gės ra­jo­ne, ke­ly­je Plun­gė–Vė­žai­čiai, ties Vieš­to­vė­nų kai­mu. Su­si­dū­rus au­to­mo­bi­liams BMW ir „Opel Vec­tra“, žu­vo pas­ta­ro­jo­je ma­ši­no­je va­žia­vęs gar­baus am­žiaus ke­lei­vis (gim. 1936 m.).

Ives­ti­ci­jos Plun­gė­je: nuo spor­to kom­plek­so sta­ty­bos iki me­lio­ra­ci­jos dar­bų (0)

„Vi­si pro­jek­tai yra re­a­lūs, ga­li­me ti­kė­tis gau­ti fi­nan­sa­vi­mą“, – pri­sta­ty­da­ma klau­si­mą Vie­tos ūkio ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­te dėl pri­ta­ri­mo teik­ti in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus 2019–2021 me­tų Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mui gau­ti, kal­bė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tė Ža­ne­ta Pie­pa­lie­nė. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė nau­jam Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo pe­ri­odui iš vi­so tei­kia 8 VIP pro­jek­tus.

Me­da­liai iš Lie­tu­vos mo­te­rų šach­ma­tų čem­pio­na­to (0)

Ko­vo 2–8 die­no­mis Kau­ne vy­ko 2018 m. Lie­tu­vos vy­rų ir mo­te­rų šach­ma­tų čem­pio­na­tai, ku­riuo­se var­žė­si žai­dė­jai iš vi­sos Lie­tu­vos. Plun­gės mies­to gar­bę šio­se var­žy­bo­se gy­nė še­ši šach­ma­ti­nin­kai. At­si­žvel­giant į da­ly­vių skai­čių, var­žy­bos vy­ko švei­ca­riš­ka sis­te­ma, kur mo­te­rys žai­dė 7 ra­tus, o vy­rai – 9.

„Ba­je­ris­tai: pa­sta­tė žen­klą, kad eis­mas drau­džia­mas į... lau­kus!“ (0)

„Pa­sta­ty­da­mi žen­klą, kad eis­mas į... lau­kus drau­džia­mas, „ba­je­rius mė­to“ ar iš vai­ruo­to­jų ty­čio­ja­si?“ – į re­dak­ci­ją krei­pę­sis plun­giš­kis pik­ti­no­si, kad be rei­ka­lo tu­rė­jo ma­ši­na su­kar­ti 14 km Plungės–Lieplaukės ke­liu link Sta­ne­lių, kad su­ži­no­tų, jog pra­va­žiuo­ti ten ne­įma­no­ma. Dar la­biau ste­bi­na, kad eis­mą drau­džian­tis žen­klas pa­sta­ty­tas ne ant ke­lio, kur pra­va­žiuo­ti ne­įma­no­ma, bet... į lau­kų pu­sę. „Kaip no­ri, taip su­prask: žen­klas ro­do, kad į lau­kus pra­va­žiuo­ti ne­ga­li­ma. O kam ten va­žiuo­ti, jei man rei­kia į Sta­ne­lius pa­tek­ti?“ – ste­bė­jo­si plun­giš­kis. Tuo tar­pu ke­lio val­dy­to­jo funk­ci­jas vyk­dan­čios VĮ „Ke­lių prie­žiū­ra“ Tel­šių pa­da­li­nio di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Ka­če­raus­kas ap­gai­les­ta­vo dėl su­si­da­riu­sios si­tu­a­ci­jos, pa­ti­ki­no, kad trūks­ta­mi ke­lio žen­klai jau su­sta­ty­ti tin­ka­mai.

Al­sė­džių gim­na­zi­ja jau su­lau­kė 100-me­čio do­va­nos (0)

Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja ga­li­mai vie­na iš pir­mų­jų ra­jo­no įstai­gų pa­ju­to ar­tė­jan­tį Vals­ty­bės šimt­me­tį. Su­si­do­mė­ji­mas Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rų gim­to­sio­mis vie­to­mis iš­au­go vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tiek jau­nam, tiek vy­res­niam apie sa­vo tau­tos iš­rink­tuo­sius no­ri­si su­ži­no­ti kuo dau­giau.

„Mau­raa ne mau­raa, plun­giš­kee skau­taa va­ra kiau­raa“ (0)

Va­sa­rio 16-oji Plun­gės ra­jo­no skau­tams įsi­mins ne tik dėl Vals­ty­bės šimt­me­čio ren­gi­nių. Nors tą­dien jie da­ly­va­vo įvai­riuo­se šven­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se Al­sė­džiuo­se, Žli­bi­nuo­se ir Plun­gė­je, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo ju­bi­lie­jų sa­vo ra­te pa­žy­mė­jo ki­tą­dien – va­sa­rio 17-ąją – šven­tiš­ko­je su­ei­go­je Vai­kų bib­lio­te­ko­je. Ir tai ne­bu­vo vien vals­ty­bės šimt­me­čio pa­ger­bi­mas: skau­tų ir sve­čių aki­vaiz­do­je pa­skelb­ta, jog Plun­gė­je įku­ria­mas skau­tų Gon­din­gos tun­tas, po sa­vo vė­lia­va jun­gian­tis Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus, Plun­gės se­sių „Kregž­dy­no“ ir bro­lių „Per­kū­no ąžuo­lo“ drau­go­ves.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama