Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Dėl 60-me­čio nu­žu­dy­mo teismas už grotų pasiuntė jo sugėrovus (0)

Pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio 25 die­ną vie­na­me Plun­gės mies­to Tel­šių gat­vės na­me bu­vo ras­tas ne­gy­vas Bro­nius Mi­ku­žis (gim. 1956 m.). Pa­aiš­kė­jo, jog vy­rą už­mu­šė su­gė­ro­vai – plun­giš­kiai Pet­ras Pau­laus­kas (gim. 1991 m.) ir Žyd­rū­nas Dob­ro­vols­kis (gim. 1987 m.). Lie­pos 17 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas žmog­žu­džiams pa­skel­bė nuosp­ren­dį.

Kei­čia­mos bib­lio­te­kos mo­ka­mų pa­slau­gų kai­nos, at­si­ra­do nau­jų (0)

Vie­nos kai­nos pa­ko­re­guo­tos į di­dži­ą­ją pu­sę, ki­tos – į ma­žą­ją. Kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė, se­no­sios kai­nos tie­siog su­ap­va­lin­tos, kad bū­tų tvar­kin­giau, taip pat at­si­ra­do kelios nau­jos po­zi­ci­jos – su­ve­ny­rų par­da­vi­mas, at­vir­laiš­kių siun­ti­mas, bi­lie­tų pla­ti­ni­mo pa­slau­ga ir kt. Apie mū­sų bib­lio­te­kos tei­kia­mų pa­slau­gų kai­nas kal­bė­ta lie­pos 17 die­ną Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Dis­ku­si­jos dėl 286 met­rų gat­vės – be re­zul­ta­tų (0)

Į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą Aud­rių Kli­šo­nį krei­pė­si Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos di­rek­to­rė Ra­sa Mon­čie­nė, ku­ri at­krei­pė dė­me­sį į pras­tą Men­de­no gat­vės būk­lę.

Ne­pri­žiū­ri­mų mies­to te­ri­to­ri­jų šei­mi­nin­kus auk­lės di­des­niu že­mės mo­kes­čio ta­ri­fu (0)

Plun­gės mies­to se­niū­ni­ja ra­gi­na plun­giš­kius tvar­ky­ti sa­vo val­das ir pri­si­dė­ti prie gra­žes­nės mies­to ap­lin­kos kū­ri­mo.

Skun­das dėl ga­li­mo ne­įga­lių­jų dis­kri­mi­na­vi­mo – ne­pa­grįs­tas (0)

Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba ge­gu­žės 22 die­ną ga­vo Ce­reb­ri­nio pa­ra­ly­žiaus aso­cia­ci­jos Plun­gės sky­riaus skun­dą dėl ga­li­mo dis­kri­mi­na­vi­mo už­tik­ri­nant ne­įga­lie­siems są­ly­gas so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos veik­loms vyk­dy­ti. Skun­do ty­ri­mo me­tu ver­tin­ta, ar Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos veiks­mai ne­pa­žei­džia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo bei Jung­ti­nių Tau­tų ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos nuo­sta­tų. Iš­va­da vie­na­reikš­mė: Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rė Ag­ne­ta Skar­džiu­vie­nė pri­pa­ži­no skun­dą ne­pa­grįs­tu, nepa­si­tvir­ti­nus ja­me nu­ro­dy­tiems pa­žei­di­mams.

Mer­gi­na, ku­ri tvir­tai ži­no, ko no­ri gy­ve­ni­me (0)

Li­vi­jai Ge­mai Šiaud­vir­tai­tei – vos pen­kio­li­ka me­tų. Ta­čiau šiai mer­gi­nai – ne vai­kiš­ki vė­jai gal­vo­je. Ku­lių gim­na­zi­jos de­vin­to­kė tu­ri tiks­lą ir ei­na link jo drą­siais žings­niais. Li­vi­ja dai­nuo­ja. „Dai­na­vi­mas yra da­le­lė ma­nęs“, – sa­ko ji. To­dėl per­ne­lyg ne­rei­kė­tų nu­steb­ti, jei po ke­le­rių me­tų apie Li­vi­ją iš­gir­si­me kaip apie la­bai ta­len­tin­gą ir per­spek­ty­vią Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos stu­den­tę. Ir da­bar ku­liš­kės pa­sie­ki­mų ba­ga­žas – pui­kus. Ta­čiau, kaip ti­ki­na pen­kio­lik­me­tė, dar tik­rai rei­kia daug ir kan­triai dirb­ti, kad sva­jo­nės iš­si­pil­dy­tų. O kol sva­jo­ja apie pro­fe­sio­na­lias so­lis­tės stu­di­jas, Li­vi­ja su­ran­da lai­ko bei no­ro bū­ti ir ak­ty­via Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos na­re, be to, yra Ku­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nių sa­vi­val­dos pir­mi­nin­kė.

Bol­še­vi­kų vyk­dy­tas ge­no­ci­das Tel­šių ap­skri­ty­je 1940–1949 me­tais (0)

At­ver­ki­me ke­le­tą so­vie­tų oku­pa­ci­nės val­džios KGB slap­tų­jų by­lų, kad su­si­mąs­ty­tų jau­nas ir se­nas Lie­tu­vos pi­lie­tis.

Prie vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės ati­da­ry­ta il­gai lauk­ta ka­vi­nu­kė „Ta­ka­va“ (0)

Nuo šiol Plun­gė­je, A. Ju­cio gat­vės pra­džio­je, esan­ti vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, tu­rin­ti skam­bų „SuperMiesto“ pa­va­di­ni­mą, ne­abe­jo­ti­nai tu­rės dar vie­ną trau­kos ob­jek­tą – ka­vi­nu­kę „Ta­ka­va“. Penk­ta­die­nį čia vy­ku­sia­me triukš­min­ga­me ati­da­ry­me ap­si­lan­kė ir me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.

Fut­bo­lą Šve­di­jo­je žai­džian­ti plun­giš­kė su­si­tuo­kė su... mer­gi­na (0)

„Lie­tu­vos rink­ti­nės fut­bo­li­nin­kė su­si­tuo­kė su sa­vo iš­rink­tą­ja iš Šve­di­jos“ – to­kią ži­nią sa­vait­ga­lį pa­skel­bė nau­jie­nų por­ta­las „Del­fi“. Ši lie­tu­vė – tai 27 me­tų plun­giš­kė Vik­to­ri­ja Bud­ry­tė, su ku­ria in­ter­viu „Plun­gės ži­nios“ pub­li­ka­vo prieš pen­ke­rius me­tus.

Bauda nuo 602 iki 979 eu­rų ir pra­ras­ta tei­sė vai­ruo­ti – to­kias baus­mes ga­vo gir­ti vai­ruo­to­jai (0)

Per an­trą šių me­tų ket­vir­tį, t. y. ba­lan­džio, ge­gu­žės ir bir­že­lio mė­ne­siais, Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me iš­nag­ri­nė­tos 7 bau­džia­mo­sios by­los dėl ne­blai­vių as­me­nų, vai­ra­vu­sių au­to­mo­bi­lius (nu­sta­ty­tas di­des­nis nei 1,5 prom. gir­tu­mas). Teis­mo at­sto­vo ry­šiams su ži­niask­lai­da Juo­zo Ka­mins­ko pa­teik­tais duo­me­ni­mis, vi­si bu­vo pri­pa­žin­ti kal­tais ir nu­baus­ti bau­do­mis, taip pat nuo pus­an­trų iki tre­jų me­tų ne­ga­lės vai­ruo­ti.

Tę­sia­ma mu­zi­kan­tų kon­flik­to by­la, vie­ną liu­di­nin­kę teks at­ves­din­ti (0)

Lie­pos 13 die­ną po per­trau­kos to­liau bu­vo nag­ri­nė­ja­ma bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo kal­ti­na­mas gru­pės „Ko­ve­ris“ dai­ni­nin­kas Do­na­tas Bal­vo­čius (gim. 1987 m.), anks­čiau dai­na­vęs gru­pė­je „Du Do­na­tai“. Nuo šio smar­kaus mu­zi­kan­to, gy­ve­nan­čio Viekš­niuo­se (Ma­žei­kių r.) yra nu­ken­tė­jęs ki­tas dai­ni­nin­kas – gru­pės „Ban­glai“ at­li­kė­jas Arū­nas Jo­cys.

Van­duo pa­si­glem­žė dvie­jų žmo­nių gy­vy­bes (0)

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Plun­gės ra­jo­ne van­duo pa­si­glem­žė dvie­jų žmo­nių gy­vy­bes – gar­baus am­žiaus se­no­lės ir pus­am­žio vy­riš­kio. De­vy­nias­de­šimt­me­tė mo­te­ris nu­sken­do mies­te, prie A. Ju­cio ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vių san­kry­žos esan­čia­me tven­ki­ny­je, o še­šias­de­šimt­me­tį per­ko­pęs vy­ras – Ber­žo­ro kai­mo eže­re.

Plun­giš­kių svei­ka­ta pa­dės rū­pin­tis mo­der­niau­sia la­bo­ra­to­ri­ja Bal­ti­jos ša­ly­se (0)

Plun­gė­je du­ris at­vė­rė pir­ma­sis mies­te me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ pa­da­li­nys. Tai vie­nin­te­lė Bal­ti­jos ša­ly­se vi­siš­kai ro­bo­ti­zuo­ta ir vie­na pir­mų­jų Lie­tu­vo­je pa­gal tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ak­re­di­tuo­ta la­bo­ra­to­ri­ja, at­lie­kan­ti vi­sus krau­jo ir ki­tus la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus. Ti­ki­ma­si, kad la­bo­ra­to­ri­jos pa­da­li­nys pa­di­dins ko­ky­biš­kų ty­ri­mų pri­ei­na­mu­mą plun­giš­kiams, o me­di­kams leis grei­čiau ir efek­ty­viau diag­no­zuo­ti klas­tin­gas li­gas.

Ju­bi­lie­ji­nis čem­pio­na­tas – su bron­zos me­da­liais (0)

Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas, ku­riam va­do­vau­ja Ri­čar­das Jo­cys, džiau­gia­si sėk­min­gai už­baig­tu ju­bi­lie­ji­niu – de­šim­tuo­ju – Va­ka­rų Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­na­tu „Že­mai­ti­jos le­das“. Ja­me plun­giš­kiams pa­vy­ko pa­si­da­bin­ti tre­čio­sios vie­tos me­da­liais.

Svar­biau­si ak­cen­tai – mies­te­lio cen­tre? (0)

„Štai to­kie vaiz­dai per vals­ty­bi­nę Ka­ra­liaus Min­dau­go šven­tę Ber­žo­re, ša­lia baž­ny­čios, kai­me­lio
cen­tre, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke, kul­tū­ros pa­vel­do te­ri­to­ri­jo­je... Ar jums ne­ky­la min­čių, kad UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ aki­vaiz­džiai ne­su­ge­ba su­si­tvar­ky­ti su jiems ke­lia­mais už­da­vi­niais – tvar­ky­ti at­lie­kas? – re­to­ri­nį klau­si­mą ke­lia pi­lie­tiš­kas „Plun­gės ži­nių“ skai­ty­to­jas. – Gal pa­vie­ši­nus šias nuo­trau­kas at­sa­kin­gi as­me­nys pa­da­rys rei­kia­mas iš­va­das?“

Da­rom! (1)

Pa­ga­liau pa­va­sa­ris. Puo­šia­si gam­ta, ir mes vi­si tvar­ko­mės, šva­ri­na­mės kiek be­ga­lė­da­mi. Per de­šimt­me­tį ak­ci­ja DAROM pa­da­rė di­de­lį po­vei­kį žmo­nių są­mo­nin­gu­mui. Pa­me­nu, kar­tą mo­te­ry­tė, iš­si­vy­nio­ju­si sal­dai­niu­ką, po­pie­rė­lį pa­lei­do pa­vė­jui. Ne­iš­ken­tu­si pri­si­vi­jau ir pa­ste­bė­jau, kad taip ne­de­rė­tų, juk ne tik šiukš­li­na­me, bet ir ne­ko­kį pa­vyz­dį jau­ni­mui ro­do­me. O ši su­ne­ri­mu­si at­sa­kė, jog ne­ma­niu­si, kad kas pa­ma­tys. Nu­skren­da ir da­bar koks po­pie­rė­lis, bet ne­pa­ly­gi­na­mai re­čiau, nes ir ak­ci­jos DAROM sa­va­no­riai ma­žiau šiukš­lių be­su­ren­ka. Žo­džiu, au­gam.

„Pėrms blyns“ ne­pri­svi­lo (0)

Lie­pos 6–9 die­no­mis prie Plun­gės hid­ro­e­lek­tri­nės, Al­vy­do Pa­plaus­ko te­ri­to­ri­jo­je, vy­ko pir­mo­ji Plun­gės „Kregž­dy­no“ ir Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus drau­go­vių skau­tų ir neskautų sto­vyk­la „Pėrms blyns“.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama