Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

„Ten bu­vo žmog­žu­dys­tė, ir už tai ga­vo tik lyg­ti­nai...“ (1)

Pra­ėjus dvejims me­tams po ne­lai­mės, kai Stal­gė­nų se­niū­ni­jos Luk­nė­nų kai­mo gy­ven­to­jai Sta­nis­lo­vas ir Ja­ni­na Mi­ku­čiai pa­lai­do­jo 31 me­tų sū­nų To­mą Mi­ku­tį, iš Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo juos pa­sie­kė kiek ge­res­nės nau­jie­nos, nei bu­vo pa­skel­bęs šio mies­to apy­lin­kės teis­mas. Žu­vu­sio­jo darb­da­vys – Ri­čar­das Ši­lei­ka (gim. 1977 m.) – anks­čiau bu­vo iš­tei­sin­tas, o lap­kri­čio 17-ąją dėl dar­bų sau­gos ir svei­ka­tos ap­sau­gos dar­be rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų nu­teis­tas lyg­ti­ne baus­me, iš jo įmo­nės UAB „Eci­dė“ nu­ken­tė­ju­sie­siems pri­teis­ta ne­tur­ti­nė ža­la.

Tar­ša – iš ra­dio­ak­ty­viu jo­du už­terš­tų... saus­kel­nių! (0)

Lap­kri­čio 24 die­ną Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (TRATC) spe­cia­lis­tai in­for­ma­vo Ra­dia­ci­nės sau­gos cen­tro Klai­pė­dos ra­dia­ci­nės sau­gos prie­žiū­ros ir kon­tro­lės sky­rių, kad UAB „For­tum Klai­pė­da“ su­vei­kė sta­cio­na­rūs jo­ni­zuo­jan­čio­sios spin­du­liuo­tės ly­gio ma­ta­vi­mo var­tai, skir­ti per juos ju­dan­čių ob­jek­tų ra­dia­ci­nei kon­tro­lei at­lik­ti, kai iš Tel­šių re­gio­no bu­vo at­vež­tos de­gin­ti miš­rios ko­mu­na­li­nės at­lie­kos.

Keblu nuvykti į zonines varžybas (0)

Ką rei­kė­tų keis­ti Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šų skirs­ty­mo tvar­ko­je ir kaip spręs­ti pro­ble­mas, kai mo­ki­niai lai­mi ra­jo­no mo­kyk­lų žai­dy­nė­se ir tu­ri va­žiuo­ti į zo­ni­nes var­žy­bas, bet nie­kas jų ne­ve­ža – apie tai ir ki­tais klau­si­mais kal­bė­ta lap­kri­čio 22 die­ną Spor­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Ka­lė­dų Se­ne­lis jau įsi­kū­rė Plun­gė­je (0)

Pas­ku­ti­nis ru­dens sa­vait­ga­lis šiais me­tais ypa­tin­gas – ne­lau­kęs, kol mies­te bus įžieb­ta Ka­lė­dų eg­lu­tė, į Plun­gę at­vy­ko Ka­lė­dų Se­ne­lis. Ma­žie­ji plun­giš­kiai, ly­di­mi tė­ve­lių ar se­ne­lių, šeš­ta­die­nį sku­bė­jo į My­ko­lo Ogins­kio rū­mus, kur su­reng­tos iš­kil­min­gos jo su­tik­tu­vės. Ka­lė­dų Se­ne­lis Plun­gė­je šį­kart įsi­kū­rė il­gam – rū­muo­se jo re­zi­den­ci­ja veiks vi­są šven­ti­nį lai­ko­tar­pį.

Artėjančios šventės veikia ir politikų nuotaikas? (0)

Gal adventinis (o gal kalėdinis?) laikotarpis pradeda veikti, tačiau lap­kri­čio 24 die­ną vy­kęs Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis bu­vo vie­nas sklan­džiau­sių šiais me­tais, nors dar­bot­var­kė­je – 20 klau­si­mų, ir prieš jų svars­ty­mą dar lau­kė ma­lo­ni pro­ce­dū­ra – iš­klau­sy­ti nau­jų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių prie­sai­ką są­ži­nin­gai dirb­ti Plun­gės ra­jo­no žmo­nių la­bui. O ir balsuoti, ko gero, reikėjo tik dėl to, kad naujokai suprastų, kaip veikia balsavimo sistema...

„Rei­kia at­ras­ti tai, kas da­ro ta­ve lai­min­gą“ (0)

Yra sa­ko­ma, kad kuo dau­giau žmo­gus tu­ri veik­los, tuo dau­giau ir grei­čiau vis­ką su­spė­ja pa­da­ry­ti. Lai­ma Pa­plaus­kai­tė – gy­vas pa­vyz­dys. Mer­gi­na ne­ap­si­ri­bo­ja tik mo­kyk­los lan­ky­mu ir abi­tū­ros eg­za­mi­nų lau­ki­mu. Jos kas­die­ny­bė­je – kal­bų mo­ky­ma­sis, gro­ji­mas įvai­riais mu­zi­kos in­stru­men­tais, dai­na­vi­mas baž­ny­čios cho­re, o kur dar do­mė­ji­ma­sis įvai­rio­mis mo­ty­va­ci­ją ke­lian­čio­mis ir tei­gia­mą po­žiū­rį į ap­lin­ką ku­rian­čio­mis pa­skai­to­mis. Ste­bi­na ir Lai­mos min­tys apie gy­ve­ni­mą. „No­riu mė­gau­tis gy­ve­ni­mu“, – pa­pras­tai sa­ko aš­tuo­nio­lik­me­tė.

Bib­lio­te­ką pa­puo­šė gė­lės iš kas­pi­nų (0)

Laik­ro­di­nė­je, kur įsi­kū­ru­si Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka, kar­tą per sa­vai­tę ren­ka­si bib­lio­te­kos bi­čiu­liai. Tai gar­baus am­žiaus plun­giš­kiai, ku­rie, bai­gę šios įstai­gos or­ga­ni­zuo­tus kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo kur­sus, ne­pa­no­ro skirs­ty­tis. Kam už­si­da­ry­ti na­muo­se, jei prie ar­ba­tos puo­de­lio ga­li­ma pa­ben­drau­ti, pa­dis­ku­tuo­ti įvai­rio­mis te­mo­mis su ben­dra­min­čiais? Taip po bib­lio­te­kos sto­gu ir gi­mė klu­bas „Rie­šut­me­dis“. Bib­lio­te­kos bi­čiu­lių su­si­ti­ki­mai ne­ap­si­ri­bo­ja tik pa­šne­ke­siais. Štai vie­na klu­bo na­rių – Ol­ga Au­gus­ti­na­vi­čie­nė – su­ren­gė ir sa­vo pa­veiks­lų eks­po­zi­ci­ją. Tad jau ku­rį lai­ką bib­lio­te­kos skai­tyk­los pa­tal­pas puo­šia kas­pi­nais siu­vi­nė­tų pa­veiks­lų pa­ro­da „Lap­kri­čio spal­vų me­ta­mor­fo­zė“.

Moka dirbti, moka ir švęsti (0)

Lap­kri­čio 18-osios va­ka­rą Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­tre vy­ko tra­di­ci­nė vi­so ra­jo­no žem­dir­bių šven­tė, ku­rios ne­ap­len­kė ir bū­rys sve­čių. Bai­gę di­džiuo­sius me­tų dar­bus, ūki­nin­kai tar­si vie­na gau­si šei­ma vėl su­si­rin­ko prie ben­dro sta­lo, prieš tai pa­si­džiau­gę sa­vo ir ki­tų lai­mė­ji­mais, ap­do­va­no­ję ge­riau­siai ir gra­žiau­siai be­si­tvar­kiu­sius šei­mi­nin­kus.

„Ažū­rė­je“ sklei­džia­si al­ter­na­ty­vios ma­dos gro­žis (0)

Ma­dos stu­di­jos „Ažū­rė“ pri­sta­tyti ne­be­rei­kia. Tie, ku­riems įdo­mus kiek ki­toks – avan­gar­di­nis – rū­bų mo­de­lia­vi­mas, ži­no, kad šio­je sri­ty­je „Ažiūrė“ ne­tu­ri sau ly­gių. Stu­di­jos na­riai ne­pra­len­kia­mi iš­skir­ti­nė­mis idė­jo­mis, ge­bė­ji­mu kur­ti, mo­de­liuo­ti ko­lek­ci­jas, ku­rios jau se­niai iš­si­ver­žė iš pro­vin­cia­lu­mo ri­bų – „Ažū­rės“ auk­lė­ti­niai pri­zi­nes vie­tas lai­mi ir res­pub­li­ki­niuo­se, ir tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se. Jie ta­po sek­ti­nu pa­vyz­džiu net­gi did­mies­čių vai­kams.

STT su­lai­kė Rie­ta­vo miš­kų urė­dą Vai­do­tą Šlio­ge­rį (0)

Pir­ma­die­nio, lap­kri­čio 21-osios, ry­tą Rie­ta­vo miš­kų urė­di­ją krė­tė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) agen­tai. Pa­rei­gū­nai su­lai­kė urė­dą Vai­do­tą Šlio­ge­rį. Jis įta­ria­mas pik­tnau­džia­vi­mu tar­ny­ba, do­ku­men­tų klas­to­ji­mu ir vie­nos sta­ty­bų įmo­nės pro­te­ga­vi­mu.

Par­ke žmogų sun­kiai su­ža­lojo už tuš­čią ta­rą ir už gai­dį... (0)

„Pa­sa­kiau jam, kad ne­rink­tų čia bu­te­lių, nes tai ma­no vie­ta! O jis man – „Eik tu na..., gai­dy!“. Už tai jam taip ir bai­gė­si“, – ant­ra­die­nį teis­me dės­tė Ro­lan­das Doč­kus (gim. 1968 m.), pa­klaus­tas, ko­dėl sun­kiai su­ža­lo­jo iš ma­ty­mo pa­žįs­ta­mą Al­fri­dą Dauk­šą (gim. 1949 m.). Nu­ken­tė­jęs žmo­gus mu­šei­kos pa­si­tei­si­ni­mo grei­čiau­siai net ne­iš­gir­do – sė­dė­jo pa­si­rė­męs laz­de­le ir vis kar­to­jo, jog nie­ko ne­gir­di. Po įvy­kio, kuo­met jam nuo smū­gių bu­vo su­lau­žy­ti aki­duo­bės ir kau­ko­lės pa­ma­to kau­lai, jis li­ko ne­įga­lus.

Pla­te­liuo­se de­gė iš­nuo­mo­tas bu­tas, ga­lė­jo su­deg­ti vi­sas na­mas (0)

Lap­kri­čio 28 die­ną lieps­na plyks­te­lė­jo di­de­lia­me me­di­nia­me na­me Pla­te­liuo­se, Eže­ro gat­vė­je. Nuo­mi­nin­kai, gy­ve­nan­tys ta­me bu­te, tuo me­tu bu­vo iš­ėję. Lai­mė, iš pa­sto­gės virs­tan­čius dū­mus lai­ku pa­ste­bė­jo ne­to­lie­se bu­vęs ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas ir sku­biai iš­kvie­tė ko­le­gas.

Lie­tu­vos ūki­nin­kų der­lius – moks­lei­vių lėkš­tė­se (0)

Tin­ka­mai, svei­ka­tą tau­so­jan­čiai mi­ty­bai pas­ta­ruo­ju me­tu ski­ria­mas vis di­des­nis dė­me­sys. Ypač kal­bant apie vai­kus. Vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos, ma­žai te­ga­lė­da­mos da­ry­ti po­vei­kį šei­mų val­gy­mo įpro­čiams, griež­tą žvilgs­nį yra nu­krei­pu­sios į ša­lies mo­kyk­lų val­gyk­las – ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas ne tik tam, kas pa­tie­kia­ma ant sta­lų mo­kyk­lų val­gyk­lo­se, bet ir iš ko­kių pro­duk­tų ga­mi­na­mi pa­tie­ka­lai.

Sun­kia­at­le­čiai ne tik iš­ko­vo­jo per­ga­les, bet ir pa­ge­ri­no as­me­ni­nius re­kor­dus (0)

Plun­gė­je vy­ko šio kraš­to kai­mo ben­druo­me­nių at­vi­ros sun­kio­sios at­le­ti­kos bei štan­gos spau­di­mo var­žy­bos. Jo­se iš­mė­gi­no jė­gas dvi de­šim­tys at­le­tų, nu­džiu­gi­nu­sių vi­sa puokš­te sva­rių re­zul­ta­tų.

„XXI amžius, o vaikai mokykloje šąla. Kur tai matyta?“ (2)

„Esu la­bai pa­si­pik­ti­nęs Sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo sek­to­riu­mi ir jo re­for­ma. Šie­met nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo ne vi­so­se švie­ti­mo įstai­go­se. Kai ku­rios mo­kyk­los bu­vo už­da­ry­tos, kai kurios pri­jung­tos prie pa­grin­di­nių mo­kyk­lų. Pa­vyz­džiui, Žli­bi­nuo­se esan­ti Ig­no Kon­čiaus mo­kyk­la ta­po Se­na­mies­čio mo­kyk­los fi­lia­lu. Ne pa­slap­tis, kad šil­dy­mo se­zo­nas pri­ori­te­to tvar­ka pir­miau­sia pra­de­da­mas gy­dy­mo, ug­dy­mo įstai­go­se. Jau dvi sa­vai­tės, kai Plun­gės sa­vi­val­dy­bė­je pra­dė­tas šil­dy­mo se­zo­nas, o Žli­bi­nų mo­kyk­lą lan­kan­tys vai­kai šą­la. Kur tai ma­ty­ta XXI am­žiu­je? Ar ne­bu­vo ga­li­ma šią pro­ble­mą spręs­ti anks­čiau, nes da­bar ken­čia nie­kuo ne­kal­ti vai­kai? Sky­riu­je ne­už­tik­rin­tos hi­gie­nos nor­mos nei vai­kams, nei dar­buo­to­jams. Ką mąs­to Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius? Mo­kyk­los val­džia?“ – to­kio tu­ri­nio laiš­kas pa­sie­kė „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją.

Pra­di­nu­kų svei­ka­tos kon­fe­ren­ci­ja (0)

Spalio pabaigoje Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos pra­di­nu­kams bu­vo ypa­tin­ga. Tą die­ną vy­ko svei­ka­tin­gu­mo šven­tė-kon­fe­ren­ci­ja „Svei­ka­tos ko­das“.

Nak­tis Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je (0)

Spa­lio 28 d., penk­ta­die­nį, gim­na­zi­jo­je nuo pat ry­to pra­si­dė­jo ren­gi­niai. Pa­tal­pos bu­vo pa­puoš­tos ži­bin­tais, pa­ga­min­tais iš mo­liū­gų, o per il­gą­ją per­trau­ką vy­ko gim­na­zis­tų krikš­ty­nos.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama