Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­la pra­dės mo­ky­ti ir su­au­gu­siuo­sius (6)

Jei Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­pri­eš­ta­raus, jau nuo ki­to mė­ne­sio Plun­gės M. Ogins­kio me­no mo­kyk­la pra­dės teik­ti nau­ją pa­slau­gą – su­au­gu­sių­jų mo­ky­mą. Tiek vos per­ko­pę dvi­de­šimt­me­tį, tiek va­di­na­ma­sis pa­gy­ve­nęs jau­ni­mas už nu­sta­ty­tą mo­kes­tį ga­lės mo­ky­tis pieš­ti, šok­ti, gro­ti ar dai­nuo­ti. Rug­sė­jo 11 die­ną po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas su­ma­ny­mui pri­ta­rė. Kaip sa­kė mi­nė­tai įstai­gai va­do­vau­jan­ti Ri­ta Ur­nie­žie­nė, ši min­tis kir­bė­jo jau se­no­kai, mat nuo­lat su­lauk­da­vo to­kių pa­gei­da­vi­mų.

Nuo­te­kų dum­blu už­terš­tas Vieš­to­vės upe­lis Juo­dei­kių kai­me (0)

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) Plun­gės ra­jo­no agen­tū­rai pra­neš­ta, kad į Vieš­to­vės upe­lį Juo­dei­kių kai­me, Nau­so­džio se­niū­ni­jo­je, iš lau­kų te­ka dum­blas. Ne­del­siant im­ta­si prie­mo­nių ter­ša­lų te­kė­ji­mui su­stab­dy­ti, pra­dė­ti upe­lio va­ly­mo dar­bai. Ima­mi van­dens mė­gi­niai ir ste­bi­ma, ar tar­ša ne­plin­ta.

Vai­kų glo­bos na­mų per­tvar­ka: vie­na bu­din­ti glo­bo­to­ja su už­duo­ti­mi nesu­si­tvar­kė (1)

Po tre­jų me­tų, kai Plun­gės vai­kų glo­bos na­mai tu­rė­tų švęs­ti 40-me­tį, šios įstai­gos ne­be­liks. Tai – So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tas, į ku­rį su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bė­mis yra pa­te­ku­si ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bė. Ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ka, per­ei­nant nuo val­diš­kos glo­bos prie šei­mo­je ar ben­druo­me­nė­je, jau įsi­bė­gė­jo, ir pir­ma­sis eta­pas – per­tvar­kai rei­ka­lin­gų są­ly­gų su­kū­ri­mas – baig­sis šių me­tų ga­le. Apie tai, kaip vyks­ta per­tvar­ka mū­sų vai­kų glo­bos na­muo­se, kal­bė­ta ant­ra­die­nį Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

Pjo­vė­jai į me­tų me­tais ne­šie­nau­tus mies­to plo­tus įsi­su­ko tik va­sa­rai bai­gian­tis (0)

Šią va­sa­rą Plun­gė­je per 80 skly­pų sa­vi­nin­kų su­lau­kė Plun­gės mies­to se­niū­ni­jos ra­gi­ni­mų ge­riau pri­žiū­rė­ti jiems pri­klau­san­čius že­mės plotus: iš­kuop­ti šiukš­les ar sta­ty­bi­nes at­lie­kas, iš­kirs­ti men­ka­ver­čius krū­mus ir nu­šie­nau­ti me­tų me­tais au­gu­sias pik­tžo­les. Plun­gės se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas sa­kė, kad du treč­da­liai tin­ka­mai su­re­a­ga­vo į ra­gi­ni­mą ap­si­kuop­ti, o li­ku­sie­ji bus per­duo­ti svars­ty­ti spe­cia­liai ko­mi­si­jai.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė: „Nors švie­ti­me dug­no nė­ra, bet kris­ti dar ga­li­me že­mai“ (0)

Penk­ta­die­nis Plun­gė­je bu­vo iš­skir­ti­nis – su­lauk­ta Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rės Jur­gi­tos Pet­raus­kie­nės vi­zi­to. Ap­si­lan­ky­mo tiks­las – su­si­pa­žin­ti su švie­ti­mo si­tu­a­ci­ja Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bei ap­tar­ti ga­li­mus po­ky­čius šio­je sri­ty­je. Iš­kir­ti­nio dė­me­sio su­lau­kė dvi mo­kyk­los – mi­nist­rė ap­si­lan­kė Ku­lių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jo­se.

Ro­ži­nę „brit­vą“ po Nor­ve­gi­ją vai­ruo­jan­ti plun­giš­kė: „Mo­to­cik­las, vė­jas ir grei­tis – ge­riau­si an­ti­dep­re­san­tai“ (0)

Iš­skir­ti­nės spal­vos ga­lin­gas spor­ti­nis mo­to­cik­las „Hon­da CBR“, dar va­di­na­mas „brit­va“, ir leng­vai jį val­dan­ti liek­na vai­ruo­to­ja, iš po ro­ži­nio šal­mo be­si­plaiks­tan­čiais švie­siais plau­kais – toks vaiz­das ne­abe­jo­ti­nai at­krei­pia pra­ei­vių dė­me­sį. Tai 28 me­tų plun­giš­kė Vi­li­ja Viš­čiū­nai­tė-Rim­kė ir jos nu­my­lė­ta „šir­šė“. Jau­na mo­te­ris taip va­di­na sa­vo mo­to­cik­lą. Šiuo me­tu Nor­ve­gi­jo­je gy­ve­nan­ti ir dir­ban­ti že­mai­tė mie­lai su­ti­ko at­sa­ky­ti į klau­si­mus ir pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo po­mė­gį.

Tarp pa­ro­dos eks­po­na­tų – net Ma­žo­sios Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės ak­tas! (0)

Iki spalio 6 die­nos Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je veiks se­nų do­ku­men­tų pa­ro­da, skir­ta Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 100-me­čiui. Tar­pu­ka­rio ir po­ka­rio Lie­tu­vos do­ku­men­tus iš as­me­ni­nių ar­chy­vų rug­sė­jo 5-ąją pri­sta­tė pa­tys pa­ro­dos au­to­riai – kraš­to­ty­ri­nin­kų klu­bo „Pi­lai­tė“ na­riai Bro­nis­lo­vas Po­cius ir Al­gir­das Ma­tas Duob­lys.

Žir­gų kon­kū­re trium­fa­vo rai­te­lė Ka­mi­lė su ku­me­lai­te In­ga (0)

Jau sep­tin­tą kar­tą Tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio pro­gra­mą pra­tur­ti­na žir­gų kon­kū­ro var­žy­bos, dėl sve­tin­go plun­giš­kių pri­ėmi­mo ir dos­naus pri­zi­nio fon­do ypač ver­ti­na­mos Lie­tu­vos rai­te­lių. Ne­pa­bū­gę apie sta­dio­ną ra­tus su­kan­čių de­be­sų, var­žy­bų aikš­te­lė­je drą­są ir ryž­tą de­monst­ra­vo nuo­sta­būs du­e­tai – žir­gai ir rai­te­liai! Su­si­rin­ku­sių­ žiū­ro­vų nuo­sta­bai fi­na­li­nė­je rung­ty­je vi­sus vy­rus var­žo­vus įvei­kė jau­nu­tės rai­te­lės Ka­mi­lės Ber­žons­ky­tės ir jos va­de­lio­ja­mos ku­me­lai­tės In­gos tan­de­mas, tai­gi XII tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio kon­kū­ro tau­rė šie­met iš­ke­lia­vo į Rad­vi­liš­kio ra­jo­ną, į klu­bą „Pu­šy­no vi­la“.

Miš­ko glū­du­mo­je pa­si­slė­pęs ro­jaus kam­pe­lis (0)

In­ga Jo­cy­tė – veik­li ir ak­ty­vi mo­te­ris, su dviem duk­ry­tė­mis gy­ve­nan­ti La­bar­džiuo­se. Tai jos gim­ti­nė. Bai­gu­si mo­kyk­lą, iš­vy­ko stu­di­juo­ti į Klai­pė­dą, kur Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos fi­lia­le pa­bai­gė vi­zu­a­li­nio di­zai­no stu­di­jas. Po 5-erių me­tų, pra­leis­tų Klai­pė­do­je, iš­vy­ko gy­ven­ti į Kau­ną. Ten įgi­jo ar­chi­tek­tū­ros ma­gist­ro laips­nį, kiek pa­dir­bė­jo ir grį­žo at­gal į tė­viš­kę.

Po­li­ci­jos su­stab­dy­tas plun­giš­kis įpū­tė 3 pro­mi­les (0)

Klai­pė­dos ke­lių pa­tru­lių kuo­pos pa­rei­gū­nai kar­tu su Pa­tru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­nais rug­sė­jo 7 die­ną or­ga­ni­za­vo di­džiu­lį po­li­ci­jos rei­dą Že­mai­ti­jo­je. Pa­žei­dė­jų įkliu­vo ir Rie­ta­ve, ir Plun­gė­je.

Plun­giš­kis nu­teis­tas už por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio me­džia­gos pla­ti­ni­mą (0)

Rug­sė­jo 6 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo pa­skelb­tas nuosp­ren­dis bau­džia­mo­jo­je by­lo­je dėl ma­ža­me­čio as­mens tvir­ti­ni­mo ir dėl dis­po­na­vi­mo por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio da­ly­kais. Pir­muo­ju nu­si­kal­ti­mu kal­tin­tas L. V. (gim. 1997 m.) nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­leis­tas dėl psi­chi­nių pro­ble­mų, o por­nog­ra­fi­nės me­džia­gos pla­ti­ni­mu kal­tin­tas Genadijus Krikotinas (gim. 1995 m.) su­lau­kė lyg­ti­nės baus­mės.

Į tven­ki­nį au­to­mo­bi­liu įskri­dęs jau­nuo­lis ne­iš­gy­ve­no (0)

Tra­giš­ka ne­lai­mė nu­ti­ko rug­sė­jo 7-osios ry­tą Nau­so­džio se­niū­ni­jos Kau­šė­nų kai­me. Čia į tven­ki­nį vers­da­ma­sis įlė­kė „Su­ba­ru Le­ga­cy“, ku­rį vai­ra­vo 18-me­tis plun­giš­kis P. L. Ke­lio­li­ka mi­nu­čių po van­de­niu iš­bu­vu­sio jau­nuo­lio gy­vy­bė už­ge­so ne­lai­mės vie­to­je.

Ke­liau­nin­kus ir po­il­siau­to­jus trau­kia Pla­te­liai (0)

Plun­gės ra­jo­nas dau­ge­liui sie­ja­si su Pla­te­liais ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­niu par­ku (ŽNP). Bū­tent čia plūs­ta tu­ris­tai ir po­il­siau­to­jai ne tik va­sa­rą. Juk pa­ma­ty­ti Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jų įdo­mu ir ru­de­nį ar pa­va­sa­rį, o pa­bū­ti nuo­sta­bio­je gam­to­je ga­li­ma bet ku­riuo me­tų lai­ku. Ži­no­ma, ke­liau­to­jus trau­kia ne tik ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su Že­mai­ti­jos gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do ver­ty­bė­mis, bet ir pa­gy­ven­ti mū­sų kraš­to kai­mo tu­riz­mo so­dy­bo­se, pa­ra­gau­ti že­mai­tiš­kų val­gių, iš­girs­ti že­mai­tiš­ką tar­mę...

Mo­te­rų fut­bo­lo vi­ru­sas Ute­no­je! (0)

Rug­sė­jo 8 die­ną Ute­nos „Ute­nio“ sta­dio­ne vy­ko jau tra­di­ci­niu ta­pęs mer­gi­nų ir mo­te­rų fut­bo­lo tur­ny­ras 7x7, ku­ria­me da­ly­va­vo de­vy­nios ko­man­dos (per 80 fut­bo­li­nin­kių). Tur­ny­ro tiks­las – pa­ska­tin­ti kuo dau­giau mer­gi­nų ir mo­te­rų žais­ti fut­bo­lą.

Su­si­ruo­šė į šv. Mi­šias, bet li­ko prie už­ra­kin­tų du­rų (1)

„Kaip taip ga­li bū­ti, kad ne­įleis­tų į Die­vo na­mus“, – pa­skam­bi­nęs į re­dak­ci­ją, klau­sė plun­giš­kis Žyd­rū­nas. Jis pir­ma­die­nį dar jau­tė nu­si­vy­li­mą po sek­ma­die­ni­nės iš­vy­kos į Plun­gės baž­ny­čią. Pa­si­ro­do, žmo­gus, no­rė­jęs su­da­ly­vau­ti tos die­nos 10 va­lan­dos šv. Mi­šio­se, li­ko it mu­sę kan­dęs – pa­si­mels­ti ne­pa­vy­ko, nes te­ko sto­vi­niuo­ti prie už­da­ry­tų baž­ny­čios du­rų.

„Sta­tu­lo­ma­ni­ja“ ne­ap­len­kia ir Plun­gės (6)

XII tarp­tau­ti­nio My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo me­tu Plun­gės jau­ni­mas (sa­va­no­riai?) rin­ko lė­šas pa­min­klui, skir­tam įam­žin­ti Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio at­mi­ni­mą. Ka­dan­gi ne­bu­vau ma­čiu­si pa­siū­ly­mo, pa­si­do­mė­jau. Ra­dau spau­dos pra­ne­ši­mą laik­raš­ty­je „Plun­gė“ (tie­sa, gal esa­ma „švie­žes­nių“, nes mi­nė­ta­sis iš­spaus­din­tas ge­gu­žės 5 die­nos nu­me­ry­je). Per­skai­čius ki­lo min­čių, tad nu­spren­džiau jo­mis pa­si­da­lin­ti. Šios min­tys – sie­kis pa­mąs­ty­ti, kad ir te­ori­nia­me lyg­me­ny­je, apie siū­lo­mą pa­min­klo pro­jek­tą.

Sis­te­min­gas tiks­lo sie­ki­mas nu­tie­sė ke­lią link sva­jo­nių spe­cia­ly­bės (0)

Ge­riau­sia šių me­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės abi­tu­rien­tė Mar­ta Ja­sai­tė šiuo me­tu džiau­gia­si va­sa­ros atos­to­go­mis ir po­il­siu. Sun­ku­sis pe­ri­odas jau pra­ei­ty­je – eg­za­mi­nai iš­lai­ky­ti, sto­ja­mų­jų re­zul­ta­tai pa­skelb­ti. Rie­ta­viš­kei pa­vy­ko ne tik sėk­min­gai įveik­ti bran­dos eg­za­mi­nų slenks­tį, bet ir įsto­ti stu­di­juo­ti sva­jo­nių spe­cia­ly­bę. Jau ma­žiau nei po mė­ne­sio Mar­ta Vil­niu­je pra­dės krims­ti ne­leng­vus me­di­ci­nos moks­lus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama