Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Gri­pas šluo­ja plun­giš­kių gre­tas (0)

Va­sa­riui įsi­bė­gė­jus, li­gos pra­de­da šie­nau­ti ra­jo­no gy­ven­to­jus. Kaip tei­gia ra­jo­no me­di­ci­nos įstai­gų dar­buo­to­jai, ūmus ser­gan­čių­jų pa­gau­sė­ji­mas pa­ste­bi­mas nuo sau­sio 29 die­nos. Tuo tar­pu Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro (NVSC) Tel­šių de­par­ta­men­to už­kre­čia­mų­jų li­gų val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Da­lius Ab­ro­ma­vi­čius tei­gia, kad Plun­gės ra­jo­ne už­re­gist­ruo­ta 160,60 gri­po ir ūmi­nių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų at­ve­jų 10 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų per sa­vai­tę, ir tai yra 23 at­ve­jais ma­žiau nei tuo pa­čiu me­tu per­nai.

Auk­sa­lės Pik­te­že­rio pel­ky­no gam­tot­var­kos dar­bai: ko­dėl jie bū­ti­ni? (0)

Ap­link Pla­te­lių eže­rą ir jo pel­ky­nus dūz­gia pjūk­lai ir krū­map­jo­vės. Pa­gal 2017 me­tais pa­tvir­tin­tą gam­tot­var­kos pla­ną jau nu­šie­nau­ta 7,2 ha tan­kiau­sių nen­dry­nų eže­ro ir sa­lų pa­kran­tė­se, iš­trauk­ta ir iš­ga­ben­ta bio­ma­sė. Dar­bai vyks­ta ir Lau­ma­len­kų kraš­to­vaiz­džio draus­ti­ny­je Auk­sa­lės pu­sia­sa­ly­je. Kuo gi svar­bi ši pel­kė ir ko­dėl ją rei­kia tvar­ky­ti?

„Pa­ju­dė­jo“ vai­kų dan­tų ka­bi­ne­to stei­gi­mo klau­si­mas ir blai­vyk­los rei­ka­lai (0)

Kur tu­rė­tų at­si­ras­ti blai­vyk­la mū­sų mies­to gir­tuok­lė­liams – prie Plun­gės kri­zių cen­tro ar prie li­go­ni­nės? Grei­čiau­siai bus pa­si­rink­tas pas­ta­ra­sis va­rian­tas, bet ga­lu­ti­nis spren­di­mas tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas ko­vo mė­ne­sį. Tam nu­ma­ty­ta pi­ni­gų iš biu­dže­to – 110 tūkst. eu­rų. Taip pat po ke­lių mė­ne­sių li­go­ni­nė­je ti­ki­ma­si ati­da­ry­ti vai­kų dan­tų tai­sy­mo bei si­lan­ta­vi­mo ka­bi­ne­tą, ku­rio at­si­ra­di­mui iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to nu­ma­ty­ta 40 tūkst. eu­rų. Apie šias bei ki­tas dvi So­cia­liai sau­gios ir svei­kos ap­lin­kos kū­ri­mo pro­gra­mos prie­mo­nes, ku­rias nu­ma­to vyk­dy­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nė, kal­bė­ta ant­ra­die­nį Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je.

„Toks jausmas, kad grįžta komunizmas“ (0)

Biu­dže­ti­nės įstai­gos ne­teks fi­nan­si­nio sa­va­ran­kiš­ku­mo: ke­ti­na­ma cen­tra­li­zuo­ti bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­te ki­lo ne­men­ka dis­ku­si­ja, kai im­ta­si nag­ri­nė­ti klau­si­mą dėl sa­vi­val­dy­bės biu­dže­ti­nių įstai­gų cen­tra­li­zuo­to bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo. „Toks jaus­mas, kad grįž­ta ko­mu­niz­mas. Juk kaip tik vi­si džiau­gė­si, kad bu­vo įves­ta de­cen­tra­li­za­ci­ja. Ko­dėl mes taip ne­my­li­me sa­vo žmo­nių, kad ne­lei­džiam jiems sa­va­ran­kiš­kai tvar­ky­tis“, – kri­tiš­kai apie pla­nuo­ja­mus po­ky­čius at­si­lie­pė ko­mi­te­to na­rė Ju­di­ta Stan­ku­tė.

Va­žiuo­jan­čių au­to­bu­sais – ma­žai, ke­lių būk­lė – šiaip sau... (0)

Apie mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mą ir vi­suo­me­ni­nį trans­por­tą, kai­mo rė­mi­mo pro­gra­mą, me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių būk­lę ir ki­tais klau­si­mais kal­bė­ta va­sa­rio 5 die­ną Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Taip pat iš­rink­ta nau­ja ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė.

So­cia­li­nių tin­klų žvaigž­dė gy­ve­na... Pla­te­liuo­se (0)

Pla­te­liš­kis An­ta­nas Ja­ki­ma­vi­čius – vlo­gų kū­ri­mo meist­ras. Jo su­gal­vo­ti vaiz­do įra­šai su­lau­kia di­de­lio jau­ni­mo dė­me­sio in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je, jo dar­bus se­ka ke­lios de­šim­tys tūks­tan­čių ger­bė­jų. Su au­gan­čiu po­pu­lia­ru­mu au­ga ir vai­ki­no am­bi­ci­jos – sėk­min­gą at­ei­tį su­si­kur­ti bū­tent so­cia­li­nių tin­klų pa­gal­ba. An­ta­no tė­vai – Ener­ge­ti­nių la­bi­rin­tų ir ge­o­met­ri­nių fi­gū­rų par­ko, esan­čio Pla­te­lių apy­lin­kė­se, stei­gė­jai, tad at­si­trau­kus nuo in­ter­ne­to, vlo­ge­riui ten­ka pa­gel­bė­ti gim­dy­to­jams plė­to­jant tu­riz­mo ver­slą. Vis­gi vlo­gų kū­ri­mas – pa­grin­di­nis jo dar­bas, ku­ris An­ta­nui ypač pa­tin­ka, o tai, kad jo „pa­si­šne­kė­ji­mai su sa­vi­mi” su­lau­kia ir ki­tų dė­me­sio, su­tei­kia pa­pil­do­mos mo­ty­va­ci­jos to­bu­lė­ti šio­je sri­ty­je.
Ne­ži­nan­tiems pa­aiš­ki­na­me, kad vlo­gai – sa­vo nuo­mo­nės reiš­ki­mas prieš ka­me­rą, nau­jas bū­das kal­bė­tis su sa­vi­mi. Žmo­gus, kal­ban­tis su sa­vi­mi ir tai fil­muo­jan­tis, o vė­liau su­kur­tu vi­deo pa­si­da­li­nęs in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je, va­di­na­mas vlo­ge­riu. Tarp šiuo­lai­ki­nio jau­ni­mo tai itin po­pu­lia­ru. Tai­gi skai­ty­to­jų dė­me­siui – in­ter­viu su vie­nu po­pu­lia­riau­siu Lie­tu­vo­je vlo­ge­riu An­ta­nu Ja­ki­ma­vi­čiu­mi.

Kvie­čia kal­ban­čio me­džio pa­ro­da (0)

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro pa­ro­dų sa­lė kve­pia me­džiu – čia ati­da­ry­ta iš­skir­ti­nė plun­giš­kiams ir ne tik jiems pui­kiai pa­žįs­ta­mo tau­to­dai­li­nin­ko, me­džio meist­ro Vik­to­ro Rai­bu­žio ir jo mo­ki­nių dar­bų pa­ro­da. Pa­ro­da kū­rė­jui ne­ei­li­nė – ju­bi­lie­ji­nė (me­ni­nin­kas šie­met pa­si­tin­ka 50 me­tų su­kak­tį). Ji de­di­kuo­ja­ma ir dar vie­nai iš­skir­ti­nei da­tai – Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­čiui.

Ie­va Si­mo­nai­ty­tė su­grįž­ta (0)

Sau­sio 27 die­ną Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je įvy­ko kny­gos apie ra­šy­to­ją Ie­vą Si­mo­nai­ty­tę „Aš esu Et­mės Evė“ su­tik­tu­vės. Kny­gą pil­nu­tė­lei su­si­rin­ku­sių­jų au­di­to­ri­jai pri­sta­tė kny­gos su­da­ry­to­jas VU pro­fe­so­rius Do­mas Kau­nas, ren­gi­nį mo­de­ra­vo Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los mo­ky­to­jai Ire­na Ston­kie­nė ir Gin­tau­tas Čer­nec­kis.

Ra­dio­tech­ni­kas, ku­rian­tis ste­buk­lus vir­tu­vė­je (0)

Tai, ką sa­vo vy­riš­ko­mis ran­ko­mis su­ku­ria plun­giš­kis An­drius Bal­sys, ga­li­ma pa­va­din­ti tik me­nu. Iki ma­žiau­sių smul­kme­nų iš­dro­ži­nė­ti, iš­sku­ti­nė­ti vai­siai ir dar­žo­vės ke­lia nuo­sta­bą kiek­vie­nam, ra­gau­jan­čiam An­driaus ir Da­nu­tės Bal­sių pa­ruoš­tų val­gių. O pats vy­ras sa­ko nie­ko ste­buk­lin­go ne­da­ran­tis, esą kiek­vie­nas, tu­rin­tis dau­giau kan­try­bės ir no­ro, ga­li pa­da­ry­ti tą pa­tį. Ar tik­rai?

Dėl dė­dės nu­žu­dy­mo Pran­cū­zi­jo­je pra­si­slaps­čiu­sį plun­giš­kį siū­lo­ma įka­lin­ti 11 me­tų (0)

Pra­ėju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį Min­dau­gas Ga­dei­kis (gim. 1977 m.) ju­bi­lie­ji­nį – 40-ąjį – gim­ta­die­nį pa­si­ti­ko už gro­tų. Net 17 me­tų šis plun­giš­kis sėk­min­gai gy­ve­no Pran­cū­zi­jo­je kaip Rus­la­nas Ru­gi­nis. Vis dėl­to tie­sa iš­aiš­kė­jo, ir dė­dę nu­žu­džiu­sį vy­rą tei­sė­sau­gi­nin­kai par­ga­be­no į Lie­tu­vą. Sau­sio 22 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas šio vy­ro at­žvil­giu bai­gė nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą ir kiek dau­giau nei po mė­ne­sio pla­nuo­ja pa­skelb­ti nuosp­ren­dį.

Pa­rei­gū­nai pri­grie­bė dar vieną usžienyje besislapsčiusį plun­giš­kį – L. Ker­paus­ką (0)

Jis įtariamas 2001-ai­siais pri­si­dė­jęs prie me­di­kų sū­naus pa­gro­bi­mo.

Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­rei­gū­nai „se­mia“ il­gai nuo tei­sė­sau­gos be­si­slaps­čiu­sius as­me­nis. Per­nai lap­kri­tį dėl dė­dės nu­žu­dy­mo Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas su­ėmė 17 me­tų Pran­cū­zi­jo­je be­si­slaps­čiu­sį plun­giš­kį Min­dau­gą Ga­dei­kį (gim. 1977 m.), ku­ris jau ko­vo mė­ne­sį iš­girs nuosp­ren­dį, o štai va­sa­rio 1 die­ną tas pats teis­mas su­ėmi­mą sky­rė dar vie­nam plun­giš­kiui – Lu­kui Ker­paus­kui (gim. 1983 m.), ku­ris tiek pat me­tų slaps­tė­si Is­pa­ni­jo­je. Šis as­muo įta­ria­mas 2001 m. pri­si­dė­jęs prie Plun­gės me­di­kų vai­ko pa­gro­bi­mo – ta­da 13-me­čio Man­to Ado­ma­vi­čiaus, ku­ris, be­je, da­bar ir pats sė­di už gro­tų dėl nu­žu­dy­mo.

Au­to­mo­bi­lis rė­žė­si į me­dį ir už­si­de­gė, vai­ruo­to­jas apdegė veidą bei rankas (0)

Skau­di ne­lai­mė įvy­ko sau­sio 7-osios, sek­ma­die­nio ry­tą Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je – ug­nia­ge­siams pra­neš­ta, jog prie vie­no na­mo, at­si­tren­kęs į me­dį, de­ga au­to­mo­bi­lis. Pa­aiš­kė­jo, jog įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo pus­am­žis vai­ruo­to­jas.

Mar­ty­nas Za­bu­ras jau­nu­čių čem­pio­nas (0)

Sau­sio 12 ir 13 die­no­mis Kė­dai­niuo­se vy­ko Lie­tu­vos at­vi­ras dziu­do čem­pio­na­tas U-16 bei U-18.

Dėl upės plau­na­mo skar­džio, ant ku­rio sto­vi na­mu­kas: „Tai – sti­chi­nė ne­lai­mė“ (0)

Prieš sa­vai­tę „Plun­gės ži­nio­se“ ra­šė­me apie su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją Prū­sa­lių kai­me, Bab­run­go gat­vė­je, kur so­do na­me­ly­je ant upės skar­džio gy­ve­na plun­giš­kio Min­dau­go Ra­kaus­ko ma­ma. Bė­da, jog Bab­run­go upės van­duo, kas­kart stip­riai pa­ky­lan­tis at­si­da­rius si­fo­nui prie Gan­din­gos hid­ro­e­lek­tri­nės, šniokš­da­mas nu­plau­na vis dau­giau pa­kran­tės, ir skar­dis, ant ku­rio yra mi­nė­tas na­mu­kas, grei­tai tu­rė­tų griū­ti – li­ko vos ke­li met­rai. Va­sa­rio 1 die­ną šią si­tu­a­ci­ją pa­ko­men­ta­vo Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to (ŠRAAD) spe­cia­lis­tas.

Al­sė­džių gim­na­zi­ja jau su­lau­kė 100-me­čio do­va­nos (0)

Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja ga­li­mai vie­na iš pir­mų­jų ra­jo­no įstai­gų pa­ju­to ar­tė­jan­tį Vals­ty­bės šimt­me­tį. Su­si­do­mė­ji­mas Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rų gim­to­sio­mis vie­to­mis iš­au­go vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tiek jau­nam, tiek vy­res­niam apie sa­vo tau­tos iš­rink­tuo­sius no­ri­si su­ži­no­ti kuo dau­giau.

Moks­liu­kė? Tai juk kom­pli­men­tas! (0)

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos IVc kla­sės mo­ki­nė Ak­vi­lė Balt­miš­ky­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad mo­ky­mo­si re­zul­ta­tas pir­miau­sia pri­klau­so nuo to, kiek pa­stan­gų įde­di ir mo­ty­va­ci­jos tu­ri pats. Ji – iš tų, ku­rie sie­kia mak­si­ma­lių tiks­lų. Tai įro­do ir fak­tas, jog Ak­vi­lė – aukš­čiau­sią mo­ky­mo­si vi­dur­kį tu­rin­ti gim­na­zis­tė (pir­ma vie­ta da­li­ja­si su Ia kla­sės mo­ki­niu Žy­man­tu Pet­rei­kiu). Mer­gi­na sa­ko, kad bu­vo me­tas, kai pa­va­din­ta moks­liu­ke pyk­da­vo, ta­čiau da­bar tai net­gi pa­tin­ka ir to­kią pra­var­dę pri­ima kaip kom­pli­men­tą. Šios jau­nos plun­giš­kės pla­nuo­se – stu­di­jos už­sie­ny­je. „Da­bar ma­ne do­mi­na pla­tes­nis pa­sau­lis, no­riu pa­ma­ty­ti jo kuo dau­giau“, – sa­ko A. Balt­miš­ky­tė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama