Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Rank­dar­bius mėgs­tan­ti bu­dė­to­ja į šį po­mė­gį įtrau­kė ir mo­te­rų kri­zių cen­tro gy­ven­to­jas (0)

„At­ei­nu čia bu­dė­ti pa­rai, tad rei­kia kaž­kuo už­si­im­ti“, – šyp­so­si Ra­mu­tė Ged­gau­die­nė, pa­klaus­ta, kaip rank­dar­biai „už­ka­ria­vo“ Plun­gės kri­zių cen­tro mo­te­rų sky­rių. Lai­ki­nai, daž­niau­siai va­sa­ro­mis įstai­gos dar­buo­to­jas pa­va­duo­jan­ti plun­giš­kė sa­vo ini­cia­ty­va kvie­čia čia gy­ve­nan­čias mo­te­ris pa­si­mo­ky­ti mie­lų dar­be­lių – ką nors pa­siū­ti, nu­megz­ti, su­kli­juo­ti, nu­pin­ti, pa­puoš­ti, iš­kep­ti... „Džiau­giuo­si, kai spin­di jų akys, kai sten­gia­si kaž­ko iš­mok­ti, kai nuo­šir­džiai ben­drau­ja ir nors trum­pam už­mirš­ta sa­vo pro­ble­mas“, – sa­ko bu­dė­to­ja, mie­lai su­ti­ku­si pa­pa­sa­ko­ti, kaip sa­vo po­mė­giu už­krė­tė mo­te­rų kri­zių sky­riaus gy­ven­to­jas.

Bū­si­miems vai­ruo­to­jams – iš­ban­dy­mai gatvėje, o ne aikš­te­lė­je (0)

Nuo rug­sė­jo pir­mos die­nos star­tuos nau­jo­vė, pa­kei­sian­ti bū­si­mų vai­ruo­to­jų (B ka­te­go­ri­jos) eg­za­mi­na­vi­mo tvar­ką. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ša, kad Lie­tu­va pri­si­jun­gia prie dau­ge­ly­je Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių įpras­tos eg­za­mi­na­vi­mo sis­te­mos, kai vai­ra­vi­mo įgū­džiai tik­ri­na­mi ne pra­ti­mų aikš­te­lė­je, o re­a­lia­me eis­me. Prieš kiek­vie­nus po­ky­čius ky­la klau­si­mų, abe­jo­nių, kaip nau­ja tvar­ka įsi­ga­lės, ko­kių re­zul­ta­tų ti­ki­ma­si, to­dėl pa­si­do­mė­jo­me, kaip pa­si­kei­ti­mus ver­ti­na mū­sų mies­te vei­kian­čių vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų in­struk­to­riai.

Mo­ki­nio reik­mėms įsi­gy­ti – 57 eu­rų pa­ra­ma (0)

Spar­čiai ar­tė­ja Rug­sė­jo 1-oji, tad mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus au­gi­nan­čios šei­mos ne­iš­vengs rū­pes­čių dėl bū­ti­nų prie­mo­nių įsi­gi­ji­mo. Ne­pa­si­tu­rin­tiems ir tiems, ku­riems ypač sun­ku, kiek dau­giau nei pus­šim­čiu eu­rų pa­gel­bės vals­ty­bė, tad pats lai­kas kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę ar se­niū­ni­ją ir ra­šy­ti pra­šy­mą.

Plun­giš­kius džiu­gi­no ne­pa­mirš­ta­mas oro ba­lio­nų re­gi­nys (0)

Pra­ėju­sią sa­vai­tę mū­sų mies­to ir apy­lin­kių gy­ven­to­jai kur kas daž­niau kė­lė akis į dan­gų. Toks re­gi­nys, ko­kiu bu­vo ga­li­ma gro­žė­tis net pen­kias die­nas, dau­gu­mai su­tei­kė iš­ties džiu­gių aki­mir­kų ir įsi­mi­nė il­gam. Oro ba­lio­nų di­dy­bė, jų gau­sa ir skry­džiai virš Plun­gės – tai bu­vo la­bai įspū­din­ga. „Sma­gu, kad sa­vo mies­te ga­li­me tu­rė­ti to­kius ren­gi­nius“, – džiau­gė­si me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, pri­si­pa­žin­da­mas, kad ir pats vie­ną ry­tą, va­žiuo­da­mas į dar­bą, su­sto­jo pa­ke­lė­je ir fo­to­gra­fa­vo oro mil­ži­nus.

A. Krau­lei­dis: „Nuo to­kių pro­fe­sio­na­lų ge­riau kuo to­liau“ (0)

Taip sa­ko Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Plun­gės sky­riaus va­do­vas Al­ber­tas Krau­lei­dis, ver­tin­da­mas pas­ta­rų­jų die­nų po­li­ti­nes ak­tu­a­li­jas, kai šios par­ti­jos sky­riai iš­reiš­kė nuo­mo­nę dėl par­ti­jos li­ki­mo ko­a­li­ci­jo­je su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS). Plun­gės so­cial­de­mok­ra­tų ver­dik­tas – ko­a­li­ci­ją su „vals­tie­čiai“ rei­kia nu­trauk­ti.

„Nuo šiol pri­klau­sau di­džiu­lei tarp­tau­ti­nei šei­mai“ (0)

Taip sa­ko plun­giš­kė Gin­ta­rė Pet­rei­ky­tė. Mer­gi­na vi­sai ne­se­niai grį­žo iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, kur da­ly­va­vo Ame­ri­kos Vals­ty­bės De­par­ta­men­to re­mia­mo­je Ben­ja­min Fran­klin Trans­at­lan­tic Fel­low­ship va­sa­ros pro­gra­mo­je. Įspū­džių – be­ga­lė! Įgy­ta pa­tir­tis – ne­įkai­no­ja­ma! Bū­si­ma Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė įpra­tu­si gy­ven­ti ak­ty­viai ir nau­do­tis vi­so­mis gy­ve­ni­mo siū­lo­mo­mis ga­li­my­bė­mis, kad ir pa­čio­mis, kaip ga­li pa­si­ro­dy­ti, ne­įti­ki­na­miau­sio­mis (kaip bu­vo šį kar­tą). Gin­ta­rė – Plun­gės Jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos na­rė, Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos Plun­gės mo­ki­nių sa­vi­val­dos in­for­ma­vi­mo cen­tro pir­mi­nin­kė, Bal­tų­jų pirš­ti­nių Tel­šių re­gio­no ko­or­di­na­to­rė, to­dėl ra­mus moks­lei­vės gy­ve­ni­mas – ne jai. Ga­li­my­bė ap­si­lan­ky­ti už At­lan­to reng­tuo­se tarp­tau­ti­niuo­se mo­ky­muo­se – dar vie­nas žings­nis link sa­vo idė­jų įgy­ven­di­ni­mo.

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nio cho­ro sėk­mė Tai­lan­de (0)

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nis cho­ras, va­do­vau­ja­mas Al­fon­so Vil­džiū­no, sėk­min­gai pa­si­ro­dė Tai­lan­de vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me cho­rų fes­ti­va­ly­je bei pres­ti­ži­nia­me kon­kur­se.

Mo­ki­niai pa­ger­bė sa­vo mo­ky­to­jo at­mi­ni­mą (0)

Šių me­tų bir­že­lį nu­si­pel­niu­siam tre­ne­riui, Plun­gės gar­bės pi­lie­čiui Vi­ta­li­ui Vla­dui An­driu­šai­čiui bū­tų su­ka­kę 90 me­tų. Lie­pos 22 die­ną į Plun­gę su­si­rin­kę jo auk­lė­ti­niai pa­ger­bė mo­ky­to­jo at­mi­ni­mą. Jam skir­tos at­mi­ni­mo len­tos ir šach­ma­tų ša­li­gat­vio Vy­tau­to gat­vė­je ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo V. V. An­driu­šai­čio šei­mos na­riai, Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, me­ro pa­ta­rė­jas Gin­tau­tas Vait­ke­vi­čius, Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys ir di­de­lis bū­rys plun­giš­kių.

Fut­bo­lą Šve­di­jo­je žai­džian­ti plun­giš­kė su­si­tuo­kė su... mer­gi­na (0)

„Lie­tu­vos rink­ti­nės fut­bo­li­nin­kė su­si­tuo­kė su sa­vo iš­rink­tą­ja iš Šve­di­jos“ – to­kią ži­nią sa­vait­ga­lį pa­skel­bė nau­jie­nų por­ta­las „Del­fi“. Ši lie­tu­vė – tai 27 me­tų plun­giš­kė Vik­to­ri­ja Bud­ry­tė, su ku­ria in­ter­viu „Plun­gės ži­nios“ pub­li­ka­vo prieš pen­ke­rius me­tus.

Pe­da­lus su­mai­šiu­si vai­ruo­to­ja ap­dau­žė ke­tu­ris au­to­mo­bi­lius (0)

Vi­dur­va­sa­ris mū­sų ke­liuo­se ne itin sėk­min­gas bu­vo mo­te­rims: vie­nai vai­ruo­to­jai sun­kiai se­kė­si par­kuo­tis at­bu­li­ne ei­ga – tran­kė ki­tus au­to­mo­bi­lius; į ki­tos au­to­mo­bi­lį, su­sto­jus prie per­ėjos, taip rė­žė­si vi­su­rei­gis, kad pri­rei­kė me­di­kų; tre­čia ne­at­sa­kin­gai iš ša­lu­ti­nio ke­lio įva­žia­vo į pa­grin­di­nį dvi­ra­čiu – ją nu­bloš­kė leng­va­sis au­to­mo­bi­lis. Au­kų iš­veng­ta, at­si­pirk­ta su­ža­lo­ji­mais.

Bandymas pasipelnyti iš antstolės neišdegė (0)

Ka­lė­ji­me sė­din­tis plun­giš­kis iš ant­sto­lės no­rė­jo prisiteisti 10-ies tūks­tan­čių eu­rų neturtinę žalą.

Dėl žmog­žu­dys­tės ir nar­ko­ti­kų plun­giš­kis Pau­li­nas Jo­nu­šas (gim. 1982 m.) yra il­giems me­tams įklim­pęs už gro­tų, ta­čiau ir ne­lais­vės vie­to­je nu­teis­ta­sis ne­nu­obo­džiau­ja. Štai Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me ne­se­niai nag­ri­nė­tas šio as­mens ape­lia­ci­nis skun­das dėl tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo. Pi­ni­gų jis ti­kė­jo­si iš ant­sto­lės Ilo­nos Gir­de­nie­nės.

Žai­bas tren­kė į nar­vai­šiš­kio ūki­nį pa­sta­tą, su­pleš­kė­jo trak­to­rius (0)

Nak­tį iš rug­pjū­čio 1-osios į 2-ąją Plun­gės ra­jo­ne ne tik pa­li­jo, bet ir ge­ro­kai pa­si­tran­kė per­kū­nas. Įta­ria­ma, jog dėl žai­bo iš­kro­vos ne­ma­žų nuos­to­lių pa­ty­rė Ša­tei­kių se­niū­ni­jos Nar­vai­šių kai­mo gy­ven­to­jas A. M.

Plun­giš­kių svei­ka­ta pa­dės rū­pin­tis mo­der­niau­sia la­bo­ra­to­ri­ja Bal­ti­jos ša­ly­se (0)

Plun­gė­je du­ris at­vė­rė pir­ma­sis mies­te me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų la­bo­ra­to­ri­jos „An­tė­ja“ pa­da­li­nys. Tai vie­nin­te­lė Bal­ti­jos ša­ly­se vi­siš­kai ro­bo­ti­zuo­ta ir vie­na pir­mų­jų Lie­tu­vo­je pa­gal tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ak­re­di­tuo­ta la­bo­ra­to­ri­ja, at­lie­kan­ti vi­sus krau­jo ir ki­tus la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus. Ti­ki­ma­si, kad la­bo­ra­to­ri­jos pa­da­li­nys pa­di­dins ko­ky­biš­kų ty­ri­mų pri­ei­na­mu­mą plun­giš­kiams, o me­di­kams leis grei­čiau ir efek­ty­viau diag­no­zuo­ti klas­tin­gas li­gas.

Fi­ni­ša­vo XXXVII-asis tarp­tau­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras „Plun­gė 2017“ (0)

Sek­ma­die­nį (lie­pos 23 die­ną) Pla­te­liuo­se bai­gė­si 37-asis tarp­tau­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras „Plun­gė 2017“. Var­žy­bos vy­ko Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je. Po de­vy­nių ra­tų ko­vos pa­aiš­kė­jo nu­ga­lė­to­jai.

„Seniau vandens mėginio tyrimai kainavo 15 litų, dabar – 500!“ (0)

Gerb. re­dak­ci­ja,
tur­būt pra­dė­siu nuo to, kad va­sa­ros me­tu gy­ve­nu so­dų ben­dri­jo­je. Prieš 17 me­tų iš­si­kas­di­nau šu­li­nį, ku­riuo nau­do­juo­si.

Da­rom! (1)

Pa­ga­liau pa­va­sa­ris. Puo­šia­si gam­ta, ir mes vi­si tvar­ko­mės, šva­ri­na­mės kiek be­ga­lė­da­mi. Per de­šimt­me­tį ak­ci­ja DAROM pa­da­rė di­de­lį po­vei­kį žmo­nių są­mo­nin­gu­mui. Pa­me­nu, kar­tą mo­te­ry­tė, iš­si­vy­nio­ju­si sal­dai­niu­ką, po­pie­rė­lį pa­lei­do pa­vė­jui. Ne­iš­ken­tu­si pri­si­vi­jau ir pa­ste­bė­jau, kad taip ne­de­rė­tų, juk ne tik šiukš­li­na­me, bet ir ne­ko­kį pa­vyz­dį jau­ni­mui ro­do­me. O ši su­ne­ri­mu­si at­sa­kė, jog ne­ma­niu­si, kad kas pa­ma­tys. Nu­skren­da ir da­bar koks po­pie­rė­lis, bet ne­pa­ly­gi­na­mai re­čiau, nes ir ak­ci­jos DAROM sa­va­no­riai ma­žiau šiukš­lių be­su­ren­ka. Žo­džiu, au­gam.

„Pėrms blyns“ ne­pri­svi­lo (0)

Lie­pos 6–9 die­no­mis prie Plun­gės hid­ro­e­lek­tri­nės, Al­vy­do Pa­plaus­ko te­ri­to­ri­jo­je, vy­ko pir­mo­ji Plun­gės „Kregž­dy­no“ ir Žli­bi­nų Ig­no Kon­čiaus drau­go­vių skau­tų ir neskautų sto­vyk­la „Pėrms blyns“.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama