Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Uos­tė du­jas – su­kė­lė spro­gi­mą (0)

Žmo­nės svai­gi­na­si įvai­riais bū­dais: vie­ni mau­kia deg­ti­nę, ki­ti uos­to kli­jus, tre­ti var­to­ja nar­ko­ti­kus. Yra ir to­kių, ku­riems pa­tin­ka uos­ty­ti du­jas. Ta­čiau toks svai­gi­ni­mo­si bū­das ypač pa­vo­jin­gas – du­jos ga­li sprog­ti. Bū­tent taip spa­lio 16-osios nak­tį nu­ti­ko plun­giš­kiui R. S. (gim. 1993 m.), ku­ris dėl ža­lin­go įpro­čio, ap­de­gęs ran­kas ir vei­dą, at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Žir­gy­no lau­kia per­mai­nos: kil­no­ja­ma sce­na, šil­do­mos grin­dys, sė­di­mos vie­tos bal­ko­ne (0)

Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio dva­ro žir­gy­nas ne­tru­kus ims keis­tis iš vi­daus – jau de­ri­na­mi pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, ir šių me­tų pa­bai­go­je tu­rė­tų bū­ti pa­teik­tas ga­lu­ti­nis pro­jek­to va­rian­tas. Kaip tu­rė­tų vis­kas at­ro­dy­ti – apie tai sa­vi­val­dy­bė­je kal­bė­ta penk­ta­die­nį.

Li­go­ni­nė­je gu­lin­tis žmo­gus ne­pri­va­lo pirk­ti nei ada­tų, nei vais­tų, nei saus­kel­nių! (0)

Spa­lio 18-ąją į Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dį at­vy­ku­sios Šiau­lių te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos (TLK) Kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­jos Da­lios Ozo­lie­nės po­sė­džiau­to­jai klau­sė­si iš­tem­pę au­sis ir vie­nas po ki­to tei­kė klau­si­mus. Pa­vyz­džiui, ar ži­no­jo­te, jog ope­ra­ci­jai į li­go­ni­nę pa­gul­dy­tas žmo­gus, ku­ris ša­lia ki­tų svei­ka­tos bė­dų ne­lai­ko šla­pi­mo, ne­pri­va­lo pirk­ti saus­kel­nių, nes to­kias prie­mo­nes ser­gan­čia­jam tu­ri pa­rū­pin­ti gy­dy­mo įstai­ga. Pa­na­šu, kad to ne­ži­no­jo net Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, gar­siai pa­reiš­kęs, jog tai ne­tei­sė­ta!

Pil­do­si sva­jo­nė tu­rė­ti Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­są (0)

Ne­il­gai tru­kus tu­rė­tų star­tuo­ti vi­sos su Plun­gė­je, Men­de­no gat­vės pra­džio­je, nu­ma­ty­to Uni­ver­sa­laus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo kom­plek­so pro­jek­ta­vi­mu ir sta­ty­ba su­si­ju­sios pa­slau­gų pir­ki­mo pro­ce­dū­ros. Pa­ga­liau iš­si­pil­dys se­na plun­giš­kių sva­jo­nė tu­rė­ti tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čią krep­ši­nio aikš­te­lę ir še­šių ta­ke­lių plau­ki­mo ba­sei­ną!

Plun­gė­je – nuož­mi ko­va, Rie­ta­ve – „į vie­nus var­tus“ (0)

Pa­ga­liau bai­gė­si ne­ri­mo die­nos kan­di­da­ta­mas į Sei­mą: šį­ryt pa­aiš­kė­jo, kas su­si­rungs ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re, o kas ga­lės at­si­pūs­ti ir kar­tė­lį nu­plau­ti šam­pa­no ar ko­kio ki­to gė­ri­mo tau­re.

Ais­tė Pi­li­ba­vi­čiū­tė: jau­nys­tė ope­ros aukš­tu­mo­se (0)

Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­lio apy­lin­kės ty­lios – ne­ap­rė­pia­mi lau­kai, to­li­mi miš­ke­liai ir vais­ki dan­gaus erd­vė sklei­džia ra­my­bę. Kaž­ka­da to­kio­je ru­de­niš­ko­je kai­mo ty­lo­je mer­gi­nos šir­dy­je su­vir­pė­jo be­ga­li­nis no­ras dai­nuo­ti. Iš­si­pil­dy­mas bu­vo mis­tiš­kas – tar­si pats Dan­gus bū­tų iš­gir­dęs ir pa­sklei­dęs šią ži­nią po pa­sau­lį. Šian­dien nuo­sta­bus Ais­tės Pi­li­ba­vi­čiū­tės ly­ri­nis sop­ra­nas su­ža­vi vi­sus be iš­im­ties ope­ros ger­bė­jus. Dar net ne­bai­gu­si Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos, Ais­tė jau bu­vo už­ka­ria­vu­si Eu­ro­pos pres­ti­ži­nių mu­zi­kos kon­kur­sų komisija ir pub­li­kos šir­dis. Šian­dien vos dvi­de­šimt sep­ty­ne­rių A. Pi­li­ba­vi­čiū­tė džiu­gi­na ir Lie­tu­vos žiū­ro­vus – Da­lios Ibel­haup­tai­tės re­ži­suo­to­je ope­ro­je „Bo­he­ma“ at­lie­ka vie­ną iš pa­grin­di­nių vaid­me­nų, o pas­ku­ti­nis jos vaid­muo – ope­ro­je „e – Kar­men“. Su jau gar­sia jau­ną­ja ope­ros so­lis­te A. Pi­li­ba­vi­čiū­te kal­ba­mės jos tė­viš­kė­je – gra­žiuo­se bei jau­kiuo­se Al­fre­do ir Lo­re­tos Pi­li­ba­vi­čių na­muo­se Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je.

Vei­kia Vla­do Gau­die­šiaus fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da (0)

Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vei­kia Vla­do Gau­die­šiaus pa­ro­da „Dings­tan­čio ir at­gims­tan­čio kul­tū­ros pa­vel­do vaiz­dai Vla­do Gau­die­šiaus fo­to­gra­fi­jo­se“, skir­ta šio ži­no­mo plun­giš­kio 80-me­čiui. Pa­ro­dos ati­da­ry­me da­ly­va­vo Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, ki­ti ra­jo­no val­džios at­sto­vai, Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma, Plun­gės kle­bo­nas Ju­lius Meš­kaus­kas, ju­bi­lia­to ko­le­gos iš vi­sų ra­jo­no laik­raš­čių, at­sto­vai iš Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko, Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus, Kul­tū­ros cen­tro, fo­to­gra­fų klu­bas „Žybt“, V. Gau­die­šiaus drau­gai, ben­dra­moks­liai ir dau­gy­bė Plun­gės ben­druo­me­nės žmo­nių.

Gy­ve­ni­mas gim­na­zi­jo­je pra­si­de­da nuo šau­liš­kos veik­los (0)

Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių gim­na­zi­ja – tai mo­kyk­la, esan­ti ar­čiau Tel­šių nei Plun­gės ra­jo­no cen­tro, ap­sup­ta di­džiu­lių miš­kų, upių ir tven­ki­nių. Gal to­dėl prieš 16 me­tų čia pra­dė­ju­siam dirb­ti di­rek­to­riui Le­o­nui Moc­kū­nui pir­miau­sia ki­lo min­tis at­kur­ti ka­dai­se vei­ku­sią šau­lių kuo­pą ir šau­liš­ko gy­ve­ni­mo ypa­tu­mus įves­ti į mo­ky­mo pro­gra­mą. Taip 2001-ai­siais gy­ny­bi­nis-pi­lie­ti­nis ug­dy­mas, kaip pa­si­ren­ka­ma­sis da­ly­kas, at­si­ra­do tuo­met dar Al­sė­džių vi­du­ri­nės mo­kyk­los pro­gra­mo­je. No­rą mo­ky­tis to­kio­je mo­kyk­lo­je kas­met pa­reiš­kia vis dau­giau mo­ki­nių ne tik iš ap­lin­ki­nių ra­jo­nų, bet ir ato­kes­nių – Kė­dai­nių, Jo­na­vos, Šiau­lių, Ak­me­nės ar Ma­žei­kių. Šiais moks­lo me­tais pa­gal pa­va­sa­rį pa­si­ra­šy­tą tri­ša­lę – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos Že­mai­ti­jos šau­lių 8-osios rink­ti­nės ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų – su­tar­tį nuo šio ru­dens pir­mą kar­tą ne tik šio­je mo­kyk­lo­je, bet ir vi­so­je Že­mai­ti­jo­je nau­jus moks­lo me­tus pra­dė­jo pir­mo­ji gim­na­zi­jos šau­liš­ka kla­sė, ku­rio­je no­rą mo­ky­tis pa­reiš­kė 21 mo­ki­nys.

Sa­va­no­rys­tę mer­gi­na kar­to­tų kiek­vie­nais me­tais, nes tai – ne­pa­mirš­ta­ma pa­tir­tis (0)

Sa­va­no­rys­tė da­bar yra ga­na po­pu­lia­rus reiš­ki­nys, ta­čiau ne kiek­vie­nas pa­si­ryž­ta iš­ban­dy­ti jė­gas ir iš­ke­liau­ti į ki­tą ša­lį, to­li nuo ar­ti­mų­jų. Iš Tve­rų ki­lu­si Li­ja­na Li­de­kaus­kai­tė yra vie­na iš tų, ku­ri pa­si­ry­žo iš­ban­dy­ti sa­ve ir iš­ke­lia­vo į Vo­kie­ti­ją (Zar­be­ką). Taip su­si­klos­tė, kad po sa­va­no­rys­tės me­tų ji li­ko gy­ven­ti to­li nuo tė­vy­nės ir bent šiuo me­tu į Lie­tu­vą grįž­ti ne­pla­nuo­ja.

Tris šei­mos na­rius pra­žu­dęs vai­ruo­to­jas bus tei­sia­mas Plun­gė­je (0)

Spa­lio 4 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­ku­ra­tū­ra pranešė, kad di­džiu­lės tra­ge­di­jos, įvy­ku­sios prieš me­tus Plun­gės ra­jo­ne, bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je 45 m. klai­pė­die­tis I. C. at­sa­kys už šei­mos iš Rad­vi­liš­kio pra­žu­dy­mą, keliauja į teismą.

Kai­my­ną pri­mu­šę ir api­plė­šę vy­rai su­lau­kė at­pil­do (0)

Per­nai gruo­dį vie­no pus­am­žio plun­giš­kio na­muo­se pa­si­ro­dę trys vy­rai – Arū­nas Mo­lis (gim. 1991 m.), jo bro­lis Ne­ri­jus Že­mec­kas (gim. 1998 m.) ir Vla­di­miras Jac­ka­ničius (gim. 1965 m.) – pri­mu­šė šei­mi­nin­ką ir jį api­plė­šė. Ka­dan­gi N. Že­mec­kas tuo me­tu bu­vo dar ne­pil­na­me­tis, teis­mas šią by­lą iš­nag­ri­nė­jo už už­da­rų du­rų, ta­čiau nuosp­ren­dį spa­lio 10-ąją pa­skel­bė vie­šai.

Al­sė­džiuo­se su­de­gė apy­nau­jis trak­to­rius (0)

Spa­lio 18-osios po­pie­tę ne­lai­mė iš­ti­ko ūki­nin­kų šei­mą iš Al­sė­džių – prie pat na­mų su­de­gė bran­gus, vos sep­ty­ne­rių me­tų se­nu­mo trak­to­rius.

„Mix idė­jos“ per­si­kraus­tė, pra­plė­tė ir at­nau­ji­no asor­ti­men­tą (0)

Plun­giš­kiai, sie­kian­tys at­nau­jin­ti na­mus, ži­no­, kad bal­dų ar in­ter­je­ro de­ta­lių vi­sa­da ras par­duo­tu­vė­se „Mix idė­jos“, įsi­kū­ru­sio­se J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 90 ir Tel­šių g. 19. Pas­ta­ro­ji, anks­čiau vei­ku­si Kal­niš­kių g. 20, rug­sė­jo pra­džio­je per­si­kė­lė į mies­to cen­trą ir pir­kė­jų lau­kia Tel­šių g. 19, prie „Ba­lio­ma­gi­jos“.

Mo­ky­to­jo Vi­ta­liaus Vla­do An­driu­šai­čio at­mi­ni­mo tur­ny­ras (0)

Spa­lio 9 die­ną su­ka­ko ly­giai de­šimt me­tų, kai šach­ma­ti­nin­kai ne­te­ko sa­vo Mo­ky­to­jo, Tre­ne­rio, Plun­gės mies­to gar­bės pi­lie­čio Vi­ta­liaus Vla­do An­driu­šai­čio. To­dėl sek­ma­die­nį įvai­raus am­žiaus šach­ma­ti­nin­kai rin­ko­si šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“.

Ko­dėl per šven­tę Nar­vai­šiuo­se ža­dė­jo vie­naip, o per po­sė­dį bal­sa­vo ki­taip? (0)

„Vie­na sa­ko, ki­ta – da­ro!“ – py­ko į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­sios Nar­vai­šių kai­mo gy­ven­to­jos (var­dai ir pa­var­dės re­dak­ci­jai ži­no­mi) ir pa­pa­sa­ko­jo apie vie­ną kon­kre­tų at­ve­jį, ku­ris esą ge­rai iliust­ruo­ja kai ku­rių Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių dvi­vei­diš­ku­mą. Nar­vai­šiš­kės pri­si­mi­nė kai­me vy­ku­sią lais­va­lai­kio ir spor­to aikš­ty­no ati­da­ry­mo šven­tę, ku­rio­je da­ly­va­vo bū­rys sve­čių. Mo­te­rys sa­kė per tą šven­tę iš Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių iš­ga­vu­sios pa­ža­dą, kad per po­sė­dį vi­si vie­tos po­li­ti­kai bal­suos už dar vie­ną nau­ją pro­jek­tą, pa­gal ku­rį bu­vu­sio­je Nar­vai­šių mo­kyk­lo­je bū­tų įreng­tas ne tik gy­ve­na­mieji būs­tai so­cia­liai rem­ti­noms šei­moms, bet ir pa­tal­pos ben­druo­me­nės su­si­bū­ri­mams, bib­lio­te­ka ir me­di­ci­nos punk­tas. „Taip gra­žiai ža­dė­jo, taip mums „tie­ši­jo“, o kai rei­kė­jo bal­suo­ti, bal­sa­vo prieš ar­ba su­si­lai­kė! Ko­dėl jie taip nu­si­sta­tę prieš Nar­vai­šių žmo­nes? Ne­gi mes blo­ges­ni už ki­tus?“ – klau­sė mo­te­rys.

Gry­bau­to­jų var­žy­bos Baž­nyt­kal­nio miš­ke (0)

Rug­sė­jo 9-ąją į Ša­tei­kių bib­lio­te­kos klu­bo „Mo­zai­ka“ or­ga­ni­zuo­tas gry­ba­vi­mo var­žy­bas at­si­lie­pė Nar­vai­šių bib­lio­te­ka ir Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tras. Ved­le po miš­ką bei ko­mi­si­jos na­re su­ti­ko pa­bū­ti Ša­tei­kių se­niū­ni­jos so­cia­li­nių iš­mo­kų spe­cia­lis­tė Ro­mu­tė Venc­ku­vie­nė, pri­zus ge­riau­siems gry­bau­to­jams įstei­gė Ša­tei­kių kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Da­nu­tė Šat­ku­vie­nė.

Gim­na­zis­tų ben­druo­me­niš­ku­mo žy­gis (0)

Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė tu­ri tra­di­ci­ją kiek­vie­ną ru­de­nį ei­ti į bendruomeniš­ku­mo žy­gį, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las – at­skleis­ti vi­sų kla­sių vie­ny­bę, su­si­pa­žin­ti ir pri­im­ti į sa­vo gretas gimna­zi­jos pir­mo­kus.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama