Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Iš kur kle­bo­nas ga­vo to­kį pra­ban­gų au­to­mo­bi­lį? (1)

Prieš ke­le­tą die­nų „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja, jog Stal­gė­nų pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Eduardas Steponavičius, ku­ris taip pat ap­tar­nau­ja Kan­tau­čių ir Žli­bi­nų baž­ny­čias, va­ži­nė­ja la­bai jau praš­mat­niu, į akis krin­tan­čiu au­to­mo­bi­liu „Maz­da 6“. Tai nau­jas mo­de­lis, ga­mi­na­mas tik nuo 2014 me­tų. To­kios ma­ši­nos kai­na (pri­klau­so­mai nuo me­tų) ga­li siek­ti 18–22 tūks­tan­čius eu­rų. Tad iš kur pas dva­si­nin­ką to­kia pra­ban­ga?

Plun­gė­je lan­kė­si Že­mės ūkio mi­nist­ras (0)

Ba­lan­džio 14 die­ną Plun­gės KC sa­lė­je su ra­jo­no ūki­nin­kais, že­mės ūkio spe­cia­lis­tais, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vais su­si­ti­ko Že­mės ūkio mi­nist­ras Bro­nius Mar­kaus­kas bei Sei­mo kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas An­drie­jus Stan­či­kas.

Ver­slo rė­mi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas – R. Jo­cys (0)

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo (SVV) rė­mi­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šą bei su­da­rė SVV rė­mi­mo lė­šų sky­ri­mo ir nau­do­ji­mo ko­mi­si­ją. Me­ro tei­ki­mu ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ri­čar­das Jo­cys.

Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šos – vai­kų bib­lio­te­kos pa­sta­tui re­konst­ruo­ti! (0)

Ge­rą ži­nią prieš pat Ve­ly­kas iš Vil­niaus į Plun­gę par­ve­žė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis: Kul­tū­ros mi­nist­rės Lia­nos Ruo­ky­tės-Jons­son įsa­ky­mu bu­vo pa­keis­tas Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų 2017–2019 me­tų pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tų ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jų 2017 me­tų pa­skirs­ty­mas pa­gal kul­tū­ros sri­ties in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus, ir da­lis VIP lė­šų – 551 000 eu­rų – nu­ma­ty­ta Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai bei M. Ogins­kio dva­ro an­sam­blio laik­ro­di­nės-oran­že­ri­jos res­tau­ra­vi­mui ir pri­tai­ky­mui bib­lio­te­kos reik­mėms. Tuo pa­čiu įsa­ky­mu dar 220 000 eu­rų iš VIP lė­šų nu­ma­ty­ta Plun­gės kul­tū­ros cen­tro pa­sta­to Se­na­mies­čio aikš­tė­je re­konst­ra­vi­mui.

STT paprašė, kontrolieriai patikrino. Žalos nerado... (0)

Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba at­li­ko ri­bo­tą tik­ri­ni­mą dėl Makš­čių gat­vės (Al­sė­džiuo­se) re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to pa­ren­gi­mo ir pa­pil­do­mų dar­bų.

Žyd­rū­nas Pu­raus­kis: „Nuo vai­kys­tės kul­tū­ros cen­tras man bu­vo ant­rie­ji na­mai“ (0)

Ba­lan­džio 15-oji – Tarp­tau­ti­nė kul­tū­ros die­na. Nuo 1935 me­tų į at­min­ti­nų die­nų są­ra­šą įtrauk­ta die­na ska­ti­na la­biau sau­go­ti žmo­ni­jos kul­tū­ri­nes ver­ty­bes, pri­si­min­ti ir pa­gerb­ti kul­tū­ros sri­ty­je dir­ban­čius žmo­nes. Ta pro­ga kal­bi­na­me Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tro va­do­vą Žyd­rū­ną Pu­raus­kį, ku­ris, kaip pats sa­ko, jau vai­kys­tė­je su­pra­to, kad kul­tū­ros cen­tras jam – lyg an­tri gim­tie­ji na­mai, to­dėl dirb­ti kul­tū­ros cen­tre šian­dien jam ypa­tin­gai ma­lo­nu, jau­čia­si sa­vo­se vė­žė­se.

Liau­dies me­no kū­rė­jai ­kvie­tė į tra­di­ci­nę pa­ro­dą (0)

Nuo balandžio 7-osios Plun­gės kul­tū­ros cen­tre veikia tau­to­dai­lės pa­ro­da, ku­rio­je sa­vo kū­ri­nius eks­po­nuo­ja dau­giau nei 40 au­to­rių. Ši eks­po­zi­ci­ja – tra­di­ci­nė: at­ėjus pa­va­sa­riui, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės liau­dies me­no kū­rė­jai drau­ge su­ren­gia ata­skai­ti­nę dar­bų pa­ro­dą „Že­mai­tiš­kų tra­di­ci­jų ter­pė­je“.

„Ma­žo­sios Ve­ly­kė­lės su mo­čiu­tė­mis“ (0)

Pra­ėjęs penk­ta­die­nis Že­mai­čių Kal­va­ri­jos Vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus gim­na­zi­jos pra­di­nu­kams bu­vo ne­įpras­tas. Tai die­na, do­va­no­ju­si jiems daug sma­gių įspū­džių ir šyp­se­nų. Die­na, kai mo­kyk­lo­je su­lau­kė ypač bran­gių sve­čių – mo­čiu­čių. Gim­na­zi­jo­je vy­ko ren­gi­nys „Ma­žo­sios Ve­ly­kė­lės su mo­čiu­tė­mis“.

Drau­gys­tė su ak­me­niu (0)

„Dar­bas meist­rą gi­ria“, – skel­bia se­no­lių iš­min­tis. Šis po­sa­kis ypač tin­ka An­ta­nui Va­lins­kui. Vy­ras – ak­mens ap­dir­bi­mo meist­ras. Dau­giau nei tris de­šimt­me­čius su ak­me­niu drau­gau­jan­tis An­ta­nas sa­ko, kad tai jam „at­va­da dū­šiai“. Ypač ma­lo­nu, kad veik­la su­lau­kė ir se­kė­jo – iš tė­vo pa­tir­ties se­mia­si jau­nė­lis sū­nus Sau­lius.

Nu­ken­tė­jo vė­lia­vė­les prie švie­so­fo­rų par­da­vi­nė­ję Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai (0)

Ba­lan­džio 9 die­ną Plun­gės ra­jo­ne nu­ken­tė­jo du Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai. Pa­rei­gū­nams jie nu­ro­dė, jog per prie­var­tą bu­vo įso­din­ti į au­to­mo­bi­lį, nu­vež­ti į ki­tą vie­tą ir api­plėš­ti.

„Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ iš bu­vu­sio va­do­vo pri­si­tei­sė 28,5 tūkst. eu­rų (0)

Bio­ku­ru ši­lu­mą ga­mi­nan­ti už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ pa­da­vė į teis­mą bu­vu­sį di­rek­to­rių Ri­man­tą Ša­daus­ką dėl nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo. Jis kal­tin­tas su­da­ręs fik­ty­vius san­do­rius ir jų pa­grin­du at­li­kęs ne­pa­grįs­tus mo­kė­ji­mus ki­tai ben­dro­vei. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas prieš me­tus ieš­ki­nį pa­ten­ki­no ir pri­tei­sė iš bu­vu­sio va­do­vo net 82,7 tūkst. eu­rų bei areš­ta­vo tur­tą, ta­čiau prieš tris sa­vai­tes Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas spren­di­mą pa­kei­tė, mi­nė­tą su­mą su­ma­žin­da­mas be­veik dviem treč­da­liais.

De­gė ben­dra­bu­čio ti­po kam­ba­rys, gy­ven­to­jams pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos (0)

Il­ga­sis sa­vait­ga­lis „gar­sio­jo“ A. Vaiš­vi­los gat­vės 33-io­jo na­mo gy­ven­to­jams vėl pra­ėjo su „nuo­ty­kiais“. Šį­kart nak­tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį vie­na­me penk­to­jo aukš­to kam­ba­ry­je ki­lo gais­ras – pri­rei­kė ne tik ug­nia­ge­sių, bet ir me­di­kų. Vie­nas vy­riš­kis Ve­ly­kų nak­tį at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Sa­vi­val­dy­bė­je – nau­jos at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lės (0)

Ko­vo mė­ne­sį vie­tos po­li­ti­kams svars­ty­ti pa­teik­tos nau­jos Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lės.

Pa­skirs­tė pi­ni­gus spor­to pro­gra­moms (1)

Iš vi­so – 40 tūkst. eu­rų. Tiek iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to šie­met bu­vo skir­ta Spor­to plėt­ros pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mui, nors lė­šų po­rei­kis bu­vo dau­giau nei tris kar­tus di­des­nis. Kaip iš­da­lin­ti pi­ni­gai, ko­kių iš­sa­ky­ta pa­sta­bų ir ne­pa­si­ten­ki­ni­mų, apie tai ko­vo 9 die­ną kal­bė­ta Spor­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Ku­riam Sa­vi­val­dy­bės as­me­niui la­biau­siai rei­kia pro­gi­nės šu­kuo­se­nos? (0)

To­kį in­tri­guo­jan­tį klau­si­mą „Plun­gės ži­nioms“ pa­tei­kė vie­nas laik­raš­čio skai­ty­to­jas, in­for­ma­vęs, kad Sa­vi­val­dy­bės pir­ki­mų są­ra­še šie­met yra ir... pro­gi­nės šu­kuo­se­nos už 350 eu­rų!

Že­mės die­nos pa­mi­nė­ji­mas lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pa­sa­ka“ (0)

Ko­vo 20 die­ną Plun­gės lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pa­sa­ka“ vy­ko ren­gi­nys, skir­tas Že­mės die­nai pa­mi­nė­ti. Be šei­mi­nin­kų, šven­tė­je da­ly­va­vo pe­da­go­gai iš „Rū­te­lės“, „Sau­lu­tės“ ir „Vy­tu­rė­lio“ iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų. Tą­dien dar­že­lio ap­lin­ka bu­vo ki­to­kia – pa­puoš­ta iš ant­ri­nių ža­lia­vų pa­ga­min­tais paukš­čiais ir gė­lė­mis.

Mo­ki­niai mo­kė­si ne­to­le­ruo­ti pa­ty­čių (0)

Jau ke­le­ri me­tai ko­vo pa­bai­go­je ša­lies švie­ti­mo įstai­go­se vyks­ta „Vai­kų li­ni­jos“ or­ga­ni­zuo­ja­ma ini­cia­ty­va „Sa­vai­tė be pa­ty­čių“. Šių me­tų „Veiks­mo sa­vai­tė­je be pa­ty­čių“ da­ly­va­vo 1230 mo­kyk­lų, vai­kų dar­že­lių ir ki­tų ug­dy­mo įstai­gų, ku­rios sa­vo ben­druo­me­nėms pa­siū­lė įvai­rių ren­gi­nių ir veik­lų, skir­tų pa­ty­čių stab­dy­mui ir pre­ven­ci­jai. Džiu­gu, kad ak­ty­viai prie šios ini­cia­ty­vos kas­kart pri­si­de­da ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­gos. Dau­ge­ly­je mo­kyk­lų vy­ko ren­gi­niai, dis­ku­si­jos šia ak­tu­a­lia ir skau­džia te­ma. Ne pa­slap­tis, kad pa­ty­čios mo­kyk­lo­se eg­zis­tuo­ja, tad apie jas kal­bė­ti bū­ti­na.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama