Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Jau­nys­tė­je at­ras­tas ta­len­tas iš­si­sklei­dė su­lau­kus gar­baus am­žiaus (0)

Plun­giš­kis Hen­ri­kas Ber­ta­šius – tik­ras že­mai­tis: ne­daug­žo­džiau­jan­tis, ne­mėgs­tan­tis per­ne­lyg at­vi­rau­ti apie sa­ve ar sa­vo ga­bu­mus. „Die­vas ži­no“, – tars­te­li vy­riš­kis, pa­klaus­tas ar lai­ko sa­ve me­ni­nin­ku. Iš at­sa­ky­mo su­pran­ti, kad žmo­gus ne­lin­kęs gir­tis ir pui­kuo­tis su­ge­bė­ji­mais. O ta­len­tą Hen­ri­kas iš tie­sų tu­ri iš­skir­ti­nį. Jis nuo­sta­biai ta­po. Ne­ra­ga­vęs jo­kių moks­lų, ne­bai­gęs jo­kių dai­lės stu­di­jų plun­giš­kis pie­šia, kaip pats sa­ko, kaip dik­tuo­ja ir jau­čia šir­dis.

„Ma­nęs ne­pa­lanks­tys ir ne­pa­stum­dys“ (0)

Nuo gruo­džio 5 die­nos darbą pradeda naujasis Savivaldybės administracijos direktorius

Lap­kri­čio 30 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį pra­dė­jęs me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pa­pra­šė, kad vie­tos po­li­ti­kai pri­tar­tų jo siū­lo­mai po­sė­džio dar­bot­var­kės ei­gai ir pir­miau­sia svars­ty­tų klau­si­mą dėl Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­sky­ri­mo. Sa­vo po­zi­ci­ją dėl pa­teik­tos Gin­ta­ro Ba­gu­žio kan­di­da­tū­ros Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai iš­reiš­kė slap­tu bal­sa­vi­mu.

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lai – 30 me­tų! (0)

Prieš tris de­šimt­me­čius – 1987 me­tais – bu­vo įkur­ta Plun­gės 98-oji vi­du­ri­nė pro­fe­si­nė tech­ni­kos mo­kyk­la, da­bar­ti­nė tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la. Per tą lai­ko­tar­pį tūks­tan­čiai mo­ki­nių bai­gė šią mo­ky­mo įstai­gą ir įgi­jo pa­si­rink­tą pro­fe­si­ją. Pir­mą žie­mos die­ną mo­kyk­los ben­druo­me­nę su gra­žiu ju­bi­lie­ju­mi svei­ki­no gau­sus bū­rys sve­čių. Skam­bė­jo dai­nos ir lin­kė­ji­mai, pri­si­min­tos svar­biau­sios aki­mir­kos, pa­si­džiaug­ta pa­sie­ki­mais, taip pat ak­cen­tuo­ta pui­ki mo­ky­mo ba­zė ir pro­fe­sio­na­li pe­da­go­gų ko­man­da, ku­rio­je, be­je, iki šiol te­be­dir­ba ke­le­tas pir­mų­jų mo­ky­to­jų.

Plun­gės po­li­ci­ja kraus­ty­sis į ki­tą pa­sta­tą (0)

„Nuo va­sa­ros Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­ja dirbs nau­ja­me, pa­to­gia­me pa­sta­te“, – praneša Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas (VPK).

Nuomonės nekeičia tik kvailiai?.. (0)

Politiniai viražai: iš opo­zi­ci­jos – į val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą

Pamenat šią garsiąją buvusios konservatorių merės frazę? Atrodo, ji patiko ir iki šiol opozicijoje buvusiems „Vieningos Plungės“ atstovams. Kaip kitaip suprasti šio judėjimo sprendimą jungtis prie valdančiosios daugumos, kai dar prieš kelias savaites jos narys Robertas Endrikas viename iš komitetų trinktelėjo durimis garsiai pareiškęs, kad „su dabartine valdžia dirbti neįmanoma“? Dabar, pagal viską sprendžiant, jau bus įmanoma...
Po lap­kri­čio 30 die­ną įvy­ku­sio Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio „Vie­nin­gos Plun­gės“ na­riai Liu­das Skie­rus, R. En­dri­kas, Rai­mon­das Do­vil­tis ir į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas pa­skir­tas Gin­ta­ras Ba­gu­žis su­ren­gė trum­pą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją.

„Esu mo­ky­to­ja, ku­ri au­ga ir kei­čia­si kar­tu su vai­kais“ (0)

Lap­kri­čio 21 die­ną Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je vy­ko ino­va­ty­viau­sių ša­lies mo­ky­to­jų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ja. Kon­kur­sas Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­mas jau ant­rus me­tus, šie­met ino­va­ty­viau­sio mo­ky­to­jo var­dą pel­ny­ti ban­dė dau­giau nei 200 pe­da­go­gų iš 150 švie­ti­mo įstai­gų. Ga­li­me džiaug­tis ir di­džiuo­tis, kad kon­kur­se da­ly­va­vo ir mū­siš­kė – Pla­te­lių gim­na­zi­jos pe­da­go­gė Vi­ta­li­ja Lu­ka­vi­čie­nė. Ne tik da­ly­va­vo, bet ir pel­nė lai­mė­ji­mą no­mi­na­ci­jo­je „Ino­va­ty­viau­sias pra­di­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jas“! V. Lu­ka­vi­čie­nė Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je vai­kus mo­ko jau 22 me­tus. „Esu žmo­gus, ku­ris nuo­la­tos ieš­ko ge­riau­sio, nau­jau­sio, ir tai per­tei­kiu sa­vo mo­ki­niams”, – sa­ko ji.
Skai­ty­to­jų dė­me­siui – po­kal­bis su šia pe­da­go­ge.

Žmo­nės, ku­rie į pa­sau­lį žvel­gia pro me­no akį (0)

Plun­gės kul­tū­ros cen­tras tu­ri tra­di­ci­ją kas­met pa­gerb­ti Plun­gės kraš­to tau­to­dai­li­nin­kus, ku­rie ei­na­mai­siais me­tais šven­čia ap­va­lią am­žiaus su­kak­tį. Lap­kri­čio 7 die­ną cen­tre ati­da­ry­to­je pa­ro­do­je kū­ry­bą pri­sta­tė šie tau­to­dai­li­nin­kai: Ri­man­tas Ba­gins­kis, Do­mas Kaz­ra­gis, Jo­nas Ša­ki­nis, Ra­sa Bru­žie­nė, Jur­gi­ta Bal­vo­čie­nė, Eri­ka Smul­kie­nė, Vla­dė Mi­šei­kie­nė ir Ka­zi­mie­ras Striau­pa.

„Auk­si­niai fe­nik­sai“ šil­do­si ge­rų žmo­nių ran­ko­se (0)

Lap­kri­čio 27 die­ną Vil­niu­je, Ro­tu­šė­je, įvy­ko Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­jos ap­do­va­no­ji­mų „Auk­si­nis fe­nik­sas“ ce­re­mo­ni­ja – jau šeš­ti me­tai šia sta­tu­lė­le pa­ger­bia­mi la­biau­siai kul­tū­rai nu­si­pel­nę as­me­nys. Šie­met tarp no­mi­nan­tų – plun­giš­kiai sim­fo­ni­nio or­kest­ro va­do­vai Ie­va ir Pau­lius Lyg­nu­ga­riai.

„Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kuo­se“ – Se­na­mies­čio mo­kyk­los sep­tin­to­kai! (0)

Šio sek­ma­die­nio Plun­gės Se­na­mies­čio mo­kyk­los 7c kla­sės mo­ki­niai lau­kia ne­kan­trau­da­mi: tą die­ną per Lie­tu­vos na­cio­na­li­nį ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ka­na­lą bus ro­do­ma lai­da „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“. Lai­da bus ypa­tin­ga, nes tarp da­ly­vių – ir šie moks­lei­viai su sep­tin­to­ku Mar­ty­nu Vil­niu­mi prie­ky­je! Kaip mū­siš­kiams se­kė­si sos­ti­nė­je, ką įdo­maus pa­ma­tė fil­ma­vi­mo už­ku­li­siuo­se – mie­lai pa­pa­sa­ko­jo pa­tys sep­tin­to­kai.

Sulaikomas teistas neblaivus degtindaris pasipriešino: smogė Rietavo PK viršininkui galva į veidą (0)

Lap­kri­čio 27 die­ną, apie 23.46 va­lan­dą, Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je, Gi­lio­gi­rio kai­me, po­li­ci­nin­kai su­lai­kė 1965 m. gi­mu­sį vy­riš­kį. Jo ūki­nia­me pa­sta­te pa­rei­gū­nai ra­do įran­gą na­mi­niams al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams ga­min­ti. Su­lai­ky­mo me­tu vy­ras prie­ši­no­si ir gal­va su­da­vė Klai­pė­dos apskr. VPK Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) vir­ši­nin­kui Ma­riui Vai­či­kaus­kui į vei­dą.

Ava­ri­jo­je su­ža­lo­tai plun­giš­kei kal­ti­nin­kas mo­kės di­des­nę mo­ra­li­nę ža­lą (0)

Maž­daug prieš me­tus pės­čių­jų per­ėjo­je prie „Se­nu­kų“ plun­giš­kis Čes­lo­vas Pui­do­kas (gim. 1951 m.) par­tren­kė ir sun­kiai su­ža­lo­jo mo­te­rį – 57 me­tų Sta­sę Šliuo­žie­nę. Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas šią va­sa­rą kal­ti­nin­ką nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­lei­do pa­gal lai­da­vi­mą ir pri­tei­sė nu­ken­tė­ju­sia­jai at­ly­gin­ti 5 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nę ža­lą. Mo­te­ris nuosp­ren­dį ap­skun­dė – pra­šė tris kar­tus di­des­nės su­mos. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas prieš po­rą sa­vai­čių nu­spren­dė, jog mo­ra­li­nę ža­lą rei­kia šiek tiek pa­di­din­ti.

Ava­ri­ja ne­to­li Rie­ta­vo pareikalavo mo­te­rs gyvybės (0)

Lap­kri­čio 25-osios ry­tą, apie 8.20 val., ke­ly­je Rietavas–Endriejavas, ties Gird­vai­nių kai­mu, įvy­ko tra­ge­di­ja pa­si­bai­gu­si ava­ri­ja. Su­si­dū­rus dviem au­to­mo­bi­liams – „Au­di 80“ ir „BMW“, žu­vo 77-erių me­tų „Au­di 80“ vai­ruo­to­ja.

Dar­bo už­mo­kes­tis tre­či­ą­jį šių me­tų ket­vir­tį pa­di­dė­jo vi­so­se ap­skri­ty­se (0)

Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pra­ne­ša, kad vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis bru­to dar­bo už­mo­kes­tis ša­lies ūky­je (be in­di­vi­du­a­lių­jų įmo­nių) 2017 me­tų tre­či­ą­jį ket­vir­tį, pa­ly­gi­nus su šių me­tų ant­ruo­ju ket­vir­čiu, iš­au­go vi­so­se ap­skri­ty­se.

Guo­da Pa­kal­niš­ky­tė – Olan­di­jos at­vi­ro čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ja (0)

Sa­vait­ga­lį Olan­di­jos Sne­ek mies­te vy­ko tarp­tau­ti­nės Wa­ter­po­ort cup tau­rės var­žy­bos, dar va­di­na­mos Olan­di­jos at­vi­ru čem­pio­na­tu. Į jas su­si­rin­ko dau­giau nei 250 spor­ti­nin­kų iš 7 ša­lių. Šio­se var­žy­bo­se pa­tir­ties sė­mė­si ir ka­ra­tė kio­ku­šin mo­kyk­los „Sho­dan“ auk­lė­ti­niai.

Kle­vų gat­vės as­fal­te liks lo­pas (0)

„Ar­do­mas asfaltas Kle­vų gat­vė­je. At­vy­ki­te pa­žiū­rė­ti. Ką tik baig­ta gat­vės re­konst­ruk­ci­ja, ku­ri tę­sė­si dau­gy­bę me­tų, o šian­dien vėl ar­do­mas as­fal­tas ties Kle­vų g. 29 na­mu! Ar be­ga­li bū­ti di­des­nė ne­tvar­ka mū­sų mies­te? Kas dar li­ko ne­pa­da­ry­ta?“ – lap­kri­čio 9 die­ną emo­ci­jų ne­val­dė apie ne­aiš­kius ka­si­nė­ji­mus re­konst­ruo­to­je gat­vė­je ži­niask­lai­dą in­for­ma­vu­si gy­ven­to­ja.

Al­sė­džių gim­na­zi­ja jau su­lau­kė 100-me­čio do­va­nos (0)

Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja ga­li­mai vie­na iš pir­mų­jų ra­jo­no įstai­gų pa­ju­to ar­tė­jan­tį Vals­ty­bės šimt­me­tį. Su­si­do­mė­ji­mas Ne­pri­klau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rų gim­to­sio­mis vie­to­mis iš­au­go vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tiek jau­nam, tiek vy­res­niam apie sa­vo tau­tos iš­rink­tuo­sius no­ri­si su­ži­no­ti kuo dau­giau.

Už sti­pen­di­jos pi­ni­gus įgy­ven­dins sva­jo­nę (0)

Se­na­mies­čio mo­kyk­los de­šim­to­kė Vai­va Sa­ly­tė iš ben­dra­am­žių iš­si­ski­ria ypa­tin­gais gabumais moks­lui. Mo­ky­tis vien de­šim­tu­kais jai įpras­ta. „Tie­siog se­ka­si“, – aiš­ki­na mer­gi­na. Tad ne­nuos­ta­bu, kad pui­kūs re­zul­ta­tai ne­li­ko ne­pa­ste­bė­ti. Vai­va yra ta mo­ki­nė, ku­riai nu­si­šyp­so­jo sėk­mė bū­ti įver­tin­tai res­pub­li­ki­niu mas­tu – jai pa­skir­ta MAXIMOS įsteig­ta sti­pen­di­ja pa­žan­gu­mo ka­te­go­ri­jo­je!

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama