Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Iš­kil­min­ga­me po­sė­dy­je – jaut­rus Gar­bės pi­lie­tės pri­si­pa­ži­ni­mas (0)

Bir­že­lio 17 die­ną Ogins­kio rū­muo­se įvy­ko iš­kil­min­gas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Gar­bių sve­čių aki­vaiz­do­je Plun­gės gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos už il­ga­me­tę lab­da­rin­gą veik­lą su­teik­tos vai­kų glo­bos agen­tū­ros „Cy­ru­lis“ įkū­rė­jai Van­dai Ben­do­rie­nei. Po­sė­džio me­tu taip pat pa­dė­ko­ta aukš­tų re­zul­ta­tų kul­tū­ros ir me­no sri­ty­se pa­sie­ku­siems plun­giš­kiams.

Ieš­ko ran­go­vų par­ko var­tams ir dva­ro sar­go na­me­liui at­nau­jin­ti (0)

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ruo­šia­si an­trą kar­tą skelb­ti kon­kur­są ran­go­vo, ku­ris ge­bė­tų gra­žiai ir ko­ky­biš­kai at­nau­jin­ti Plun­gės dva­ro sar­go na­me­lį ir uni­ka­liuo­sius par­ko var­tus, pa­ieš­kai. Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų šiems dar­bas at­lik­ti gau­ta pa­gal ben­drą Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos pro­gra­mą INTERREG V-A (2014–2020 m.).

Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­do­rius Plun­gė­je ap­ta­rė to­les­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bes (0)

Bir­že­lio 16 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pri­ėmė Pran­cū­zi­jos am­ba­sa­do­rių Phi­lip­pe Je­an­taud ir Pran­cū­zų ins­ti­tu­to Lie­tu­vo­je va­do­vą Je­an-Ma­rie Sa­ni bei juos ly­din­čius am­ba­sa­dos ir ins­ti­tu­to dar­buo­to­jus. Kar­tu su sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros įstai­gų va­do­vais kal­bė­ta­si apie Plun­gė­je vy­ku­sios Pran­cū­zų kul­tū­ros sa­vai­tės at­gar­sius, ap­tar­tos to­les­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės ir kryp­tys.

Šešios rai­dės gra­žuo­lės – do­va­na mies­to ju­bi­lie­jui (0)

Bir­že­lio 16 die­ną, tik pra­si­dė­jus ju­bi­lie­ji­nės mies­to šven­tės ren­gi­niams, skve­re­ly­je prie Bab­run­go upės kriok­lio (Da­riaus ir Gi­rė­no g.) iš­kil­min­gai ati­deng­tos še­šios bal­tos rai­dės gra­žuo­lės, ku­rios sim­bo­li­zuo­ja ne ką ki­tą, o mū­sų gim­to­jo mies­to var­dą – Plun­gė! Be abe­jo­nės, ši sie­nu­tė – pui­kus fo­nas plun­giš­kių ir mies­to sve­čių as­me­nu­kėms, ku­rios nuo šio sa­vait­ga­lio švie­sos grei­čiu plin­ta in­ter­ne­to pla­ty­bė­se.

Plun­gės sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis – 0,5 pro­c. vi­sų ša­lies pa­ja­mų (0)

Ge­gu­žės 25 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, prieš pri­im­da­mi ra­jo­nui ir jo žmo­nėms svar­bius spren­di­mus, iš­klau­sė Klai­pė­dos AVMI Prie­vo­lių de­par­ta­men­to Plun­gės po­sky­rio ve­dė­jos Vai­dos Ka­zo­nie­nės ap­žval­gą, kaip šie­met ren­ka­mi mo­kes­čiai ra­jo­no biu­dže­tui. Me­tų pra­džia, kaip pa­ste­bė­jo me­ras, nu­tei­kia ga­na op­ti­mis­tiš­kai.

Gim­na­zis­tė iš Al­sė­džių: „Jau­čiu, kad ma­ne ly­di sėk­mė“ (0)

Ir dai­nuo­ja, ir spor­tuo­ja, ir taik­liai šau­do, ir mo­ki­nių sa­vi­val­do­je bei įvai­rio­je pro­jek­ti­nė­je veik­lo­je da­ly­vau­ja, ak­ty­vi Šau­lių są­jun­gos jau­no­ji na­rė. Kas? Ogi bū­si­ma Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Ive­ta Sil­kaus­kai­tė. Tai mer­gi­na, ku­rią, kaip sa­ko­ma, kur dė­si, ten pa­dė­si. „Šau­nuo­lė mū­sų, Al­sė­džių ly­de­rė, ge­riau­sia vi­so­se sri­ty­se“, – to­kie ir pa­na­šūs epi­te­tai skren­da Ive­tos ad­re­su iš ją pa­žįs­tan­čių žmo­nių lū­pų. Laks­ty­ti kaip pa­šė­lu­siai iš vie­nos vie­tos į ki­tą, kad tik su­spė­tų vi­sur su­da­ly­vau­ti, Ine­tai įpras­ta. „Svar­biau­sia – rei­kia no­ro, už­si­de­gi­mo, ta­da veik­los tik­rai įma­no­ma su­ras­ti ir kai­mo mo­kyk­lo­je“, – sa­ko jau­no­ji al­sė­diš­kė.

Liau­dies me­no kū­rė­jai ­kvie­tė į tra­di­ci­nę pa­ro­dą (0)

Nuo balandžio 7-osios Plun­gės kul­tū­ros cen­tre veikia tau­to­dai­lės pa­ro­da, ku­rio­je sa­vo kū­ri­nius eks­po­nuo­ja dau­giau nei 40 au­to­rių. Ši eks­po­zi­ci­ja – tra­di­ci­nė: at­ėjus pa­va­sa­riui, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės liau­dies me­no kū­rė­jai drau­ge su­ren­gia ata­skai­ti­nę dar­bų pa­ro­dą „Že­mai­tiš­kų tra­di­ci­jų ter­pė­je“.

Mu­zie­jų nak­tį nu­švi­to Ogins­kio rū­mai (0)

Ge­gu­žės 20-ąją vi­so­je ša­ly­je bu­vo mi­ni­ma Mu­zie­jų nak­tis. Tai kas­me­ti­nis Tarp­tau­ti­nės mu­zie­jų ta­ry­bos ini­ci­juo­ja­mas ren­gi­nys, ku­rio me­tu Lie­tu­vos mu­zie­jai kar­tu su ki­tais ak­ci­jo­je da­ly­vau­jan­čiais Eu­ro­pos mies­tais at­ve­ria du­ris lan­ky­to­jams va­ka­re ir nak­tį – to­kiu me­tu, kai pa­pras­tai mu­zie­jų eks­po­na­tai il­si­si tam­so­je. Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus taip pat jau daug me­tų pa­lai­ko šią ini­cia­ty­vą ir kas­kart plun­giš­kiams bei mies­to sve­čiams siū­lo įdo­mią ir iš­skir­ti­nę pro­gra­mą. Kon­cer­tai, šiuo­lai­ki­nio šo­kio mi­nia­tiū­ra, fo­to­gra­fi­jos pa­ro­dos ati­da­ry­mas, ga­liau­siai įspū­din­gas My­ko­lo Ogins­kio rū­mų ap­švie­ti­mas – tai, kuo pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį vi­lio­jo Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus.

Gra­fi­kės dar­buo­se – mei­lė Plun­gei (0)

Tau­to­dai­li­nin­kė Eri­ka Smul­kie­nė sa­ko la­bai my­lin­ti gim­tą­jį mies­tą Plun­gę. Čia ji jau­čia gy­ve­ni­mo pil­nat­vę: dir­ba mėgs­ta­mą dar­bą, au­gi­na my­li­mus sū­nus, čia sklei­džia­si jos, kaip me­ni­nin­kės, ta­len­tas. Nors į plun­giš­kių tau­to­dai­li­nin­kų gre­tas Eri­ka įsi­lie­jo vi­sai ne­se­niai, mo­ters kū­ry­bi­nis ba­ga­žas – ne vie­ne­ri me­tai. Dar vai­kys­tė­je bu­vo aiš­ku, kad Eri­ka tu­ri me­ni­nin­kės gys­le­lę – pieš­ti pra­dė­jo vos iš­mo­ku­si lai­ky­ti pieš­tu­ką.

Iš­aiš­ki­no plė­ši­mą A. Vaiš­vi­los gat­vės dau­gia­bu­ty­je (0)

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­siasis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas praneša, kad šio ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pra­ėju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį Plun­gė­je, A. Vaiš­vi­los gat­vės bu­te, įvyk­dy­to plė­ši­mo.

Vog­tų įran­kių mai­šus slė­pė miš­ke, gin­klą pa­ka­bi­no me­dy­je (0)

Įpras­ta, kad tei­sia­mų­jų suo­le at­si­dū­rę nu­si­kal­tė­liai dėl vi­sų bė­dų kal­ti­na deg­ti­nę. Ne iš­im­tis bu­vo ir bau­džia­mo­ji by­la, ku­rią Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas at­ver­tė pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį. Jo­je Egi­di­jus Mi­la­šaus­kas ir Ri­man­tas Ra­da­vi­čius tei­sia­mi už pa­da­ry­tas va­gys­tes. „Čia šnap­sas vis­ką pa­da­rė“, – tei­si­no­si kal­ti­na­ma­sis Mi­la­šaus­kas, ku­riam bau­džia­mo­jo­je by­lo­je ten­ka aiš­kin­ti dėl vie­no įvy­kio. Jo „ko­le­gai“ in­kri­mi­nuo­ja­mų nu­si­kal­ti­mų ir kri­mi­na­li­nių nu­si­žen­gi­mų ei­lė il­ges­nė: be dvie­jų va­gys­čių, R. Ra­da­vi­čiui teis­me te­ko at­sa­ky­ti ir dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­muo­ju gin­klu bei šaud­me­ni­mis.

Pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­tas pen­si­nin­kas žu­vo vie­to­je (0)

Tra­giš­ka eis­mo ne­lai­mė mū­sų mies­te įvy­ko pa­čią pir­mą va­sa­ros die­ną – per pės­čių­jų per­ėją ėjęs pen­si­nio am­žiaus plun­giš­kis par­trenk­tas mini furgono. At­sku­bė­ję me­di­kai sun­kiai su­ža­lo­tam žmo­gui jau nie­kuo ne­be­ga­lė­jo pa­dė­ti.

Lie­tu­vos ver­slui – nau­jos ga­li­my­bės gau­ti fi­nan­sa­vi­mą (0)

Ne­ban­ki­nis ver­slo fi­nan­sa­vi­mas įgau­na pa­grei­tį vi­sa­me pa­sau­ly­je, o Lie­tu­vo­je to­kią veik­lą vyk­do tik ke­lios įmo­nės. Vie­na iš jų – są­skai­tų fi­nan­sa­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­ti DEBIFO, ku­ri siū­lo ga­li­my­bę smul­kioms ir vi­du­ti­nėms įmo­nėms at­lais­vin­ti gau­ti­no­se su­mo­se įšal­dy­tą apy­var­ti­nį ka­pi­ta­lą.

Ju­bi­lie­ji­nis čem­pio­na­tas – su bron­zos me­da­liais (0)

Plun­gės le­do ri­tu­lio klu­bas, ku­riam va­do­vau­ja Ri­čar­das Jo­cys, džiau­gia­si sėk­min­gai už­baig­tu ju­bi­lie­ji­niu – de­šim­tuo­ju – Va­ka­rų Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­na­tu „Že­mai­ti­jos le­das“. Ja­me plun­giš­kiams pa­vy­ko pa­si­da­bin­ti tre­čio­sios vie­tos me­da­liais.

Žuvų uo­de­gos skar­di­nė­je – sko­nio rei­ka­las? (2)

Kon­ser­vuo­tas mais­tas – sko­nio rei­ka­las. Vie­ni per­ka, ki­ti ne, vie­ni val­go ga­na daž­nai, ki­ti – tik iš­si­ruo­šę į tu­ris­ti­nį žy­gį. Skar­di­nė skumb­rės sa­vo­se sul­ty­se šį kar­tą bu­vo ir mais­to pro­duk­tų krep­še­ly­je, da­li­ja­ma­me so­cia­liai rem­ti­niems žmo­nėms. Dė­žu­tę ati­da­ręs plun­giš­kis ne­ma­lo­niai nu­ste­bo, kai drums­ta­me skys­ty­je ap­ti­ko plau­kio­jan­čias tik... tris ne­aiš­kių žu­ve­lio­kų uo­de­gė­les! „Tai to­kia da­li­ja­ma pa­ra­ma mais­to pro­duk­tais“, – liūd­nai šyp­te­lė­jo žmo­gus. Iš­ties dė­žu­tė­je bu­vęs skys­ti­mas ir tos men­kos uo­de­gos ape­ti­to ne­su­kė­lė, var­gu ar šią žu­vį ės­tų ir iš­ba­dė­jęs be­na­mis ka­ti­nas... Par­duo­tu­vė­je to­kių kon­ser­vų taip pat ne­ras­tum, nes an­trą kar­tą jų nie­kas pirk­tų, o štai rem­ti­niems žmo­nėms kaž­ko­dėl da­li­ja­ma! Ne­gi vals­ty­bė vi­sai pra­ra­do oru­mą, kad ši­taip ne­ger­bia sa­vo žmo­nių?

Da­rom! (1)

Pa­ga­liau pa­va­sa­ris. Puo­šia­si gam­ta, ir mes vi­si tvar­ko­mės, šva­ri­na­mės kiek be­ga­lė­da­mi. Per de­šimt­me­tį ak­ci­ja DAROM pa­da­rė di­de­lį po­vei­kį žmo­nių są­mo­nin­gu­mui. Pa­me­nu, kar­tą mo­te­ry­tė, iš­si­vy­nio­ju­si sal­dai­niu­ką, po­pie­rė­lį pa­lei­do pa­vė­jui. Ne­iš­ken­tu­si pri­si­vi­jau ir pa­ste­bė­jau, kad taip ne­de­rė­tų, juk ne tik šiukš­li­na­me, bet ir ne­ko­kį pa­vyz­dį jau­ni­mui ro­do­me. O ši su­ne­ri­mu­si at­sa­kė, jog ne­ma­niu­si, kad kas pa­ma­tys. Nu­skren­da ir da­bar koks po­pie­rė­lis, bet ne­pa­ly­gi­na­mai re­čiau, nes ir ak­ci­jos DAROM sa­va­no­riai ma­žiau šiukš­lių be­su­ren­ka. Žo­džiu, au­gam.

Ne­pa­kar­to­ja­mi aš­tun­to­kų šei­mų iš­šū­kiai ar­ba Pa­mo­kos prie Bab­run­go upės (0)

Se­na­mies­čio mo­kyk­los 8c (jau 9c) nuo 5 kla­sės va­sa­rą pa­si­tin­ka ne­įpras­tai – iš­ei­da­mi į žy­gį. Pra­ėju­siais me­tais jie tris die­nas pra­lei­do In­dė­nia­dos sto­vyk­lo­je, o šie­met ry­žo­si „Šei­mų iš­šū­kiams“ ar­ba pa­mo­koms ne mo­kyk­lo­je. Kaip ir pra­ėju­siais me­tais, esa­me dė­kin­gi te­ri­to­ri­jos prie Bab­run­go upės sa­vi­nin­kui Al­vy­dui Pa­plaus­kui už lei­di­mą sto­vyk­lau­ti jo že­mė­je bei Nau­so­džio se­niū­ni­jos se­niū­nui Da­riui Prei­biui – už pa­sko­lin­tą di­džiu­lę pa­la­pi­nę.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama