Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Jaunimo šėlsmas baigėsi tragedija (0)

Praėjusį savaitgalį, rugpjūčio 19–21 dienomis, Rietavo savivaldybėje, Lopaičių kaime, prie Ruškio ežero, trankiai skambėjo muzika ir šėlo jaunimas. Tas šėlsmas baigėsi nelaime – rugpjūčio 20 dieną vos už 400 metrų nuo renginio vietos rastas 1993 m. gimusio jaunuolio iš Vilniaus lavonas bei... narkotinių medžiagų.

Plun­gės li­go­ni­nė­je – nau­ji jau­ni dar­buo­to­jai (0)

Ket­vir­ta­die­nį, rug­pjū­čio 18 die­ną, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis pri­ėmė ir su­si­pa­ži­no su nau­jai­siais Plun­gės li­go­ni­nės dar­buo­to­jais. Juos me­rui pri­sta­tė li­go­ni­nės va­do­vas An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius bei Vi­daus li­gų sky­riaus ve­dė­jas Bo­les­lo­vas Kaz­laus­kas. Prie Plun­gės li­go­ni­nės ko­lek­ty­vo pri­si­jun­gė nau­jas or­to­pe­das-trau­ma­to­lo­gas, LOR spe­cia­lis­tas bei me­di­ci­nos bio­lo­gė. Taip pat vie­nas jau­nuo­lis prie Plun­gės li­go­ni­nės per­so­na­lo pri­si­jun­gė kaip re­zi­den­tas.

Pa­bai­ga: Nau­so­džio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je jau iš­kraus­to­mos kla­sės (0)

„Ne­ga­liu į tai nė žiū­rė­ti... La­bai skau­da šir­dį...“ – at­si­du­so Ed­mun­das Saus­dra­vas, pa­klaus­tas, kas šiuo me­tu vyks­ta Nau­so­džio pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­te. Pus­šim­tį me­tų šio­je vie­to­je vei­ku­si moks­lo šven­to­vė su­griu­vo. Tie­sa, su­griu­vo per­kel­ti­ne pras­me, nes pa­sta­tas dar lai­ko­si tvir­tai. Ta­čiau Rug­sė­jo 1-osios skam­bu­tis čia nie­ka­da ne­be­skam­bės. „Taip, mo­kyk­los ten jau ne­be­bus. Bai­su, tie­siog tra­ge­di­ja“, – apie su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją ir ben­drą mo­ki­nių skai­čiaus ma­žė­ji­mą kal­bė­jo Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas Ro­lan­das Rai­bu­žis. Liūd­na, bet ir to­liau nyks­ta­me...

Nak­ti­nis jau­nuo­lių pa­si­laks­ty­mas mies­to gat­vė­mis bai­gė­si smū­giu į sie­ną (0)

Apie ką gal­vo­jo jau­nas ap­svai­gęs vai­ruo­to­jas, pri­si­so­di­nęs į au­to­mo­bi­lį drau­gų ir di­de­liu grei­čiu lė­kęs per nak­ti­nę Plun­gę, ko ge­ro, ne­be­pri­si­me­na nė jis pats – vi­du­ti­nis gir­tu­mo laips­nis tu­rė­jo ge­ro­kai ap­tem­dy­ti ir pro­tą, ir at­min­tį... Tai pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio, rug­pjū­čio 6-osios įvy­kis, kai po smū­gio į par­duo­tu­vės sie­ną ke­tu­ri jau­ni žmo­nės at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Visų mokytojų įdarbinti tikrai nepavyks (0)

Nors apie reorganizuojamas kaimų mokyklas kalbama jau seniai, tačiau kiek mokytojų neteks darbo, praėjusį ket­vir­ta­die­nį vy­kusiame Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dyje atsakymo niekas taip ir neišgirdo. Viena tikrai aišku – visų mokytojų įdarbinti tikrai nepavyks. Tai vienas iš kelių klausimų, dėl kurio kirtosi valdančiųjų ir opozicijos nuomonės.

Kol ma­tė, tol skai­tė! (0)

Kiek­vie­ną, at­ėju­sį ir iš­ei­nan­tį, ji pa­ly­di mie­la šyp­se­na, lin­kė­da­ma vi­siems vi­so ko ge­riau­sio. To­kia yra Pau­li­na Vir­žin­tie­nė, gy­ve­nan­ti Plun­gės ra­jo­ne, Nar­vai­šių kai­me, šių me­tų rug­pjū­čio 27 die­ną pra­de­dan­ti an­trą sa­vo šimt­me­tį. Ne, ne, ne­ap­si­ri­ko­te, ge­rai su­pra­to­te! Dar ei­da­ma 99 me­tus ji per­skai­ty­da­vo po 50–90 kny­gų per me­tus, at­si­mi­nė smul­kiau­sius įvy­kius, da­tas, dau­gy­bę ei­lė­raš­čių... Kny­gas, žur­na­lus iš bib­lio­te­kos par­ne­ša ją slau­gy­ti at­si­kė­lu­si duk­tė Ire­na iš Klai­pė­dos, ku­ri ir pa­ti la­bai daug skai­to. Ei­da­ma į par­duo­tu­vę pir­miau­sia už­su­ka į bib­lio­te­ką pa­im­ti kny­gų sau ir ma­mai, o tik po to – į par­duo­tu­vę, nes kiek mais­to be­tilps į ran­ki­nę, tiek bus ge­rai – svar­bu, kad kny­gos tilp­tų. Duk­ra Ire­na ne tik daug skai­tan­ti, bet re­tą ren­gi­nį ar kon­cer­tą, vyks­tan­tį kai­mo kul­tū­ros na­muo­se, pra­lei­džian­ti. Šiais me­tais mie­lai lan­kė bib­lio­te­ko­je or­ga­ni­zuo­tus kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo kur­sus.
Prieš ge­rus me­tus pa­tei­kiau ke­le­tą klau­si­mų mie­lai Pau­li­nai, o ji bė­rė at­sa­ky­mus tar­si žir­nius, tik spėk ra­šy­ti.

7-oji Pa­sau­lio že­mai­čių dai­lės pa­ro­da (0)

Lie­pos 9-ąją Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je jau šeš­tą kar­tą ati­da­ry­ta pa­sau­li­nė že­mai­čių pro­fe­sio­na­lio­sios dai­lės pa­ro­da (pir­mo­ji 1989 m. bu­vo su­reng­ta Klai­pė­do­je). Na, o lie­pos 15 d. Bir­žu­vė­nų dva­re (Tel­šių r.) pri­sta­ty­ta ir že­mai­čių tau­to­dai­li­nin­kų kū­ri­nių eks­po­zi­ci­ja.

Fes­ti­va­lis „Plun­gė stre­et art“ tę­sia­si (0)

Plun­gė­je tę­sia­si dar bir­že­lį pra­si­dė­jęs, pir­mą kar­tą mū­sų mies­te vyks­tan­tis gat­vės me­no fes­ti­va­lis „Plun­gė stre­et art“. Mies­to gy­ven­to­jai bei sve­čiai jau tu­ri ga­li­my­bę įvai­rio­se mies­to erd­vė­se gro­žė­tis me­niš­kais gra­fi­čiais, ku­rie pa­gy­vi­na niū­rias pa­sta­tų sie­nas.

Žoli­nės šven­tę žad­vai­niš­kiai pa­mi­nė­jo es­ta­fe­tė­mis ir ap­do­va­no­ji­mais (0)

o­jus že­mė­je. Taip 38 me­tų plun­giš­kė Ra­sa Lu­ko­šiu­tė sa­ko ga­lin­ti pa­va­din­ti Gi­li Air sa­lą, kur gy­ve­no ir dir­bo sa­va­no­re vie­na­me jo­gos mo­ky­mo cen­tre. Kva­li­fi­kuo­ta jo­gos in­struk­to­rė da­bar il­si­si Plun­gė­je, ta­čiau kur ki­tą die­ną at­si­durs ma­mos var­le ke­liau­nin­ke va­di­na­ma mo­te­ris, ne­ži­no nė ji pa­ti. Pa­siū­ly­mą vėl at­vyk­ti į In­do­ne­zi­ją Ra­sa jau tu­ri, ta­čiau vis daž­niau ky­la min­tys apie jo­gos kla­sės įkū­ri­mą ir sa­vo gim­ta­ja­me mies­te.

Žmo­nai – plak­tu­ku į gal­vą (0)

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pus­am­žė pla­te­liš­kių po­ra san­ty­kius aiš­ki­no­si... plak­tu­ku. Vy­riš­kis at­ėmė įran­kį nuo žmo­nos ir taukš­te­lė­jo jai į gal­vą. Pri­rei­kė kvies­ti me­di­kus.

Jau­ni su­tuok­ti­niai įta­ria­mi iš lom­bar­do pa­vo­gę auk­so dir­bi­nių (0)

Rug­pjū­čio 8 d. dėl va­gys­tės į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do plun­giš­kiai In­gri­da (gim. 1992 m.) ir Pau­lius (gim. 1991 m.) Ba­za­rai. Nie­kur ne­dir­ban­tys, ne­teis­ti, vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys jau­ni žmo­nės kal­ti­na­mi iš lom­bar­do, esan­čio J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 35, nu­gvel­bę tris auk­si­nes gran­di­nė­les, ku­rių ver­tė – dau­giau nei 700 eu­rų.

Lėkimo 150 km/val. pasekmė: vairuotojas prispaustas, keleivis išsviestas per langą (0)

Sek­ma­die­nio va­ka­rą jau­ni vy­rai pri­si­laks­tė ke­ly­je Pauošniai–Plateliai. Bėg­da­mi nuo po­li­ci­jos, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio „Vol­vo S80“, nu­skri­do nuo ke­lio ir ke­lis kar­tus ver­tė­si. Vai­ruo­to­jas ir ke­lei­vis at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Pie­vag­ry­bių plan­ta­ci­ja mies­to pa­kraš­ty (0)

Plun­gės pa­kraš­tyje esan­čius Sa­lan­tų gat­vės 11 nu­me­riu pa­žy­mė­tus pa­sta­tus plun­giš­kiai ne­re­tai pa­va­di­na „dang­ti­ne“ ar gry­by­nu. Ir vi­sai pel­ny­tai – šiuo­se pa­sta­tuo­se yra įsi­kū­ru­si už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Eme­ga“, ku­rio­je, be trans­por­to pa­slau­gų, me­ta­li­nių kon­ser­va­vi­mo dang­te­lių ga­my­bos, au­gi­na­mi ir dau­gu­mos go­mu­rius le­pi­nan­tys ke­lių rū­šių pie­vag­ry­biai. Tie­sa, dang­te­lių ga­mi­ni­mo ce­cho įren­gi­niai jau nu­si­tei­kę il­sė­tis – la­bai su­ma­žė­jo pa­klau­sa, ta­čiau pie­vag­ry­bių po­rei­kis, pa­sak ben­dro­vės ga­my­bos di­rek­to­riaus Eval­do Mont­vi­lo, ne­ma­žė­ja – žmo­nės vis daž­niau jais įvai­ri­na sa­vo pa­tie­ka­lus.

Iš Eu­ro­pos jau­nu­čių krep­ši­nio čem­pio­na­to plun­giš­kis grįž­ta su si­dab­ro me­da­liu (0)

Len­ki­jo­je, Ra­do­me mies­te, vy­ko Eu­ro­pos U16 vai­ki­nų krep­ši­nio čem­pio­na­tas, ku­ria­me da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos vai­ki­nai. Rink­ti­nei at­sto­va­vo ir Plun­gės SRC krep­ši­nin­kas Lau­ry­nas Vaiš­ta­ras (tre­ne­ris Vir­gi­li­jus La­pis), ku­ris pa­gal am­žių bu­vo jau­niau­sias rink­ti­nės na­rys!

„Ar ak­las žmo­gus vie­nas tu­ri rū­pin­tis ma­mos ka­pu?“ (0)

Laik­raš­čio skai­ty­to­jai krei­pia­si į re­dak­ci­ją ne tik no­rė­da­mi pa­si­gir­ti, pa­si­skųs­ti ar pa­bė­do­ti – kar­tais jie, pa­si­telk­da­mi spau­dą, sie­kia ras­ti žmo­nių šir­dy­se bent kris­lą są­ži­nės. „Ar ak­las žmo­gus vie­nas tu­ri rū­pin­tis ma­mos ka­pu? Juk yra ir ki­tų ve­lio­nės vai­kų, anū­kų. Gal ga­lė­tu­mė­te tru­pu­tį su­gė­din­ti, kad pri­si­min­tų, jog tu­rė­jo tė­vus, se­ne­lius, ir nu­ei­tų ap­lan­ky­ti jų ka­pų“, – pra­šė į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si Klai­pė­do­je gy­ve­nan­ti Zo­fi­ja Vil­kie­nė.

Plun­gės ra­jo­no moks­lei­vių vi­zi­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė­je (0)

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­rio pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Ri­man­to Vait­kaus kvie­ti­mu, gru­pė mo­ki­nių iš Plun­gės aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės bei Se­na­mies­čio mo­kyk­lų, Plun­gės „Sau­lės“, Ku­lių ir Pla­te­lių gim­na­zi­jų, ly­di­mi Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jo Man­to Čes­naus­ko, lan­kė­mės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės rū­muo­se.

Plun­giš­kis ir al­sė­diš­kis pa­te­ko į pro­jek­tą „Moks­lei­viai – į Vy­riau­sy­bę“ (0)

Šios sa­vai­tės pra­džio­je star­ta­vo pro­jek­tas „Moks­lei­viai – į Vy­riau­sy­bę“. Spe­cia­li ko­mi­si­ja at­rin­ko tris­de­šimt pa­čių ga­biau­sių bai­gia­mų­jų kla­sių moks­lei­vių, ku­rie pen­kias die­nas tu­rės ga­li­my­bę tie­sio­giai su­si­pa­žin­ti su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės veik­la. Džiu­gu, jog į mi­nė­tą tris­de­šim­tu­ką pa­te­ko net du mū­sų kraš­to jau­nuo­liai – plun­giš­kis Mo­des­tas Šal­tu­pis ir al­sė­diš­kis Va­len­tas Bra­sas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama