Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Se­niū­nai nuo šiol dirbs ir policininkais (0)

Šių me­tų pra­džio­je įsi­ga­lio­jo nau­ja­sis Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas, ku­ris pa­kei­tė dau­giau nei 30 me­tų bu­vu­sį Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są. Nau­ja­sis ko­dek­sas pa­tei­kia ne­ma­žai nau­jo­vių, ku­rios tu­ri įta­kos ir kai­mų bei mies­tų se­niū­nų dar­bui – seniūnų ga­lio­je nuo šiol baus­ti ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­dė­jus. Kaip šią nau­jo­vę ver­ti­na mū­sų se­niū­nai?

Al­sė­džių gim­na­zi­jai – Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus var­das (0)

2016 me­tų gruo­džio 22 die­ną Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą „Pa­keis­ti Plun­gės r. Al­sė­džių gim­na­zi­jos pa­va­di­ni­mą ir nuo 2017 m. sau­sio 1 d. ją va­din­ti Plun­gės r. Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja“. Ofi­cia­li pa­va­di­ni­mo kei­ti­mo šven­tė, skir­ta Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, vy­ko va­sa­rio 15-ąją.

Van­duo iš rū­sio – į vie­šą aikš­te­lę (0)

„Po ma­nęs – nors ir tva­nas“. Šį po­sa­kį vie­nas Žli­bi­nų gy­ven­to­jas, at­ro­do, su­pra­to pa­žo­džiui, be jo­kios me­ta­fo­ros: kad iš­gel­bė­tų sa­vo ūki­nio pa­sta­to rū­sį nuo van­dens, su­gal­vo­jo jį iš­pum­puo­ti į ša­lia esan­čią vie­šą aikš­te­lę, ku­rio­je van­dens ir taip ne­trūks­ta.

Lau­kian­tie­ji so­cia­li­nio būs­to iš­pui­ko? (0)

„Ne­pres­ti­ži­nis gy­ve­na­ma­sis ra­jo­nas, ne­tin­ka­mas aukš­tas, ne­gra­žūs ta­pe­tai, nė­ra spin­te­lės po kriauk­le, per pras­ti švies­tu­vai, to­li po­li­kli­ni­ka ar dar­bo­vie­tė, ne­iš­va­ly­ta laip­ti­nė“, – to­kių ir pa­na­šių pa­si­sa­ky­mų iš­girs­ta Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio ir tur­to sky­riaus spe­cia­lis­tai bei „Plun­gės būs­to“ dar­buo­to­jai, ben­drau­da­mi su so­cia­li­nio būs­to ei­lė­je lau­kian­čiais mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jais, ku­rie pas­ta­ruo­ju me­tu daž­nai at­si­sa­ko kel­tis gy­ven­ti į jiems siū­lo­mą būs­tą. Iš­pui­ko? Tik­rai ne­tu­ri kur gy­ven­ti?

Pa­tvir­ti­no ne­de­fi­ci­ti­nį 2017 me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą (0)

Svar­bus Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, su­šauk­tas va­sa­rio 15-ąją, pra­si­dė­jo su nuo­ty­kiais – dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių už­stri­go elek­tro­ni­nė bal­sa­vi­mo sis­te­ma, to­dėl vie­tos po­li­ti­kams te­ko pri­si­min­ti se­ną ge­rą bū­dą už pa­teik­tus spren­di­mus bal­suo­ti ran­kos pa­kė­li­mu. Bū­tent taip bu­vo pa­tvir­tin­tas 2017 me­tų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas: pa­ja­mos – 28 471 100 eu­rų, iš­lai­dos – 30 079 600 eu­rų. Pa­ja­mų skil­tis, bė­gant mė­ne­siams, ti­ki­ma­si, dar bus pil­do­ma. Šių me­tų biu­dže­tas – su­ba­lan­suo­tas, ne­de­fi­ci­ti­nis.

Jo­nas Nor­ke­vi­čius: „Ra­di­jas – ma­no gy­ve­ni­mo aist­ra“ (0)

Plun­giš­kis Jo­nas Nor­ke­vi­čius ne­daž­nai grįž­ta į gim­tą mies­tą, nors, kaip pats sa­ko, čia ap­si­lan­ky­ti vi­sa­da ma­lo­nu. Mėgs­ta­mas dar­bas, pa­pil­do­ma veik­la įtrau­kė Jo­ną į dar­bų sū­ku­rį, tad iš­trūk­ti pa­si­sve­čiuo­ti pas ar­ti­muo­sius pa­vyks­ta re­tai ir tik ypa­tin­go­mis pro­go­mis. Jo­nas – ra­di­jo sto­ties „Ra­dio­cen­tras“ lai­dų ve­dė­jas. O bu­vo lai­kas, kai su klau­sy­to­jais jis svei­ki­no­si Plun­gė­je įsi­kū­ru­sios ra­di­jo sto­ties „Spin­du­lys“ ban­go­mis. Va­sa­rio 13-oji – Pa­sau­li­nė ra­di­jo die­na. Ta pro­ga – po­kal­bis su J. Nor­ke­vi­čiu­mi.

Mo­ky­to­ja, my­lė­ju­si mo­ki­nius ir Lie­tu­vą (0)

Vy­res­ni plun­giš­kiai pri­si­me­na ger­bia­mą pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ją, kraš­to­ty­ri­nin­kę, ke­liau­to­ją, Si­mo­no Dau­kan­to bib­lio­fi­lų klu­bo na­rę Jad­vy­gą Če­ka­vi­čiū­tę. Gruo­džio 27 d. jai bū­tų su­ėję 85 me­tai.

Ra­jo­ni­nio me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­so ai­dai (0)

Plun­gės vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je įvy­ko ra­jo­ni­nis me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas, kuriame da­ly­va­vo 22 Plun­gės ra­jo­no mo­kyk­lų moks­lei­viai. Kon­kur­sas vy­ko dvie­juo­se po­gru­piuo­se: 5–8 ir 9–12 kla­sių.

Mez­gyk­la po Die­vo spar­ne­liu (1)

Prieš kiek dau­giau nei me­tus Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos na­muo­se dvi mo­te­rys – Pal­mi­ra Mi­ka­laus­kie­nė ir Onu­tė Ei­ni­kie­nė – iš­si­nuo­mo­jo pa­tal­pas ir ati­da­rė mez­gyk­lą. Jo­je tu­ri įvai­riau­sių rei­ka­lin­gų in­stru­men­tų ir priemonių: skir­tin­gos pa­skir­ties mez­gi­mo ma­ši­nų, ly­gin­tu­vų, siū­lų, už­trauk­tu­kų, bei jau šei­mi­nin­kų lau­kian­čių ga­mi­nių. Mo­te­rims ši veik­la – ne tiek dar­bas, kiek ma­lo­nu­mas, jos ne­skai­čiuo­ja dar­bo va­lan­dų ir ne­sie­kia už­dirb­ti kuo dau­giau pi­ni­gų, di­džiau­sią džiaugs­mą ke­lia pats mez­gi­mas ir lai­min­go klien­to šyp­se­na.

Su­stab­dy­ta­me tak­si au­to­mo­bi­ly­je šuo užuo­dė nar­ko­ti­kus (0)

Kvai­ša­lų kva­pas ge­rai iš­tre­ni­ruo­tą po­li­ci­jos tar­ny­bi­nį ke­tur­ko­jį Jor­ge pri­ver­tė stab­te­lė­ti prie tak­si au­to­mo­bi­lio sa­lo­no ap­švie­ti­mo lem­pos. Nu­ė­mus gaub­tą, pa­aiš­kė­jo, jog uos­lė šuns ne­apgavo.

„Pro­fi­le­na“ su Sa­vi­val­dy­be by­li­nė­sis iš nau­jo (0)

Už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Pro­fi­le­na“ teis­mo ke­liu ti­kė­jo­si iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­si­teis­ti 372 511 eu­rų nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mą, pro­ce­si­nes pa­lū­ka­nas ir by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas ieš­ki­nį bu­vo ten­ki­nęs iš da­lies – mū­sų Sa­vi­val­dy­bė mi­nė­tai įmo­nei tu­rė­jo at­ly­gin­ti 160 tūkst. eu­rų. Ta­čiau toks spren­di­mas ne­ten­ki­no nei vie­nos, nei ki­tos pu­sės, tad ne­se­niai by­la bu­vo nag­ri­nė­ja­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me.

Su­dau­žė au­to­mo­bi­lį ir at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je (0)

Pir­ma­die­nio va­ka­re, apie 18.13 val., ne­to­li Rie­ta­vo, Gird­vai­nių kai­me, į me­dį tren­kė­si au­to­mo­bi­lis „BMW X5“. Au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs 1984 m. gi­męs vy­ras sun­kios būk­lės iš­vež­tas į li­go­ni­nę, o iš au­to­mo­bi­lio li­ko me­ta­lo krū­va.

„Gė­lių bu­ti­kas“ – ki­to­kia par­duo­tu­vė (0)

Uni­ka­lu­mas, iš­skir­ti­nu­mas, jau­ku­mas – tai, ko ge­ro, es­mi­niai da­ly­kai, bū­din­gi šią sa­vai­tę Plun­gė­je, Tel­šių gat­vė­je, at­si­da­riu­siai par­duo­tu­vei „Gė­lių bu­ti­kas“. Šia­me sa­lo­ne da­ro­mos įvai­rios puokš­tės ir kom­po­zi­ci­jos, pre­kiau­ja­ma gė­lė­mis ir su­ve­ny­rais, pa­kuo­ja­mos do­va­nos, tei­kia­mos pri­sta­ty­mo į na­mus ir pa­tal­pų in­ter­je­ro puo­šy­bos pa­slau­gos.

At­vi­ra­me Lie­tu­vos dziu­do čem­pio­na­te iš­ko­vo­ti auk­so ir bron­zos me­da­liai (0)

Va­sa­rio 17–18 d. Kau­ne vy­ko at­vi­ras Lie­tu­vos dziu­do čem­pio­na­tas U-21, ku­ria­me da­ly­va­vę Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro dziu­do im­ty­ni­nin­kai iš­ko­vo­jo du me­da­lius – auk­so ir bron­zos.

Pyks­ta kai ku­rių mies­to žvy­ruo­tų gat­vių gy­ven­to­jai (0)

Plun­gės mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas pri­si­pa­ži­no, kad jau ant­ras mė­nuo pri­vers­tas klau­sy­tis žmo­nių, gy­ve­nan­čių at­ski­ro­se žvy­ruo­to­se mies­to gat­vė­se, skun­dų dėl pras­to pri­va­žia­vi­mo. Se­niū­nas sa­kė, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­keis­tų po pir­mo di­des­nio at­ly­džio, kai bū­tų ga­li­ma į žvyr­ke­lius iš­leis­ti grei­de­rį.

(NE) SVETIMAS SKAUSMAS (0)

Ši is­to­ri­ja liūd­na ir ne­pa­to­gi. Gal ne­tin­kan­ti po gra­žių šven­čių šur­mu­lio. Spran­gi kaip su­džiū­vu­sios duo­nos kąs­nis be­da­lio bur­no­je. De­ja, toks gy­ve­ni­mas...

„Vie­na ša­le­lė, o toks kal­bos ir dra­bu­žio mar­gu­mas!“ (0)

Ma­žu­tė mū­sų Lie­tu­va, bet to­kia bran­gi sa­vo kal­bos įvai­ro­ve, au­di­nių ir raš­tų mar­gu­mu, pa­pro­čių ir tra­di­ci­jų gau­sa.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama