Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Verslas, turizmas, ūkis, ekonomika » Sko­nin­gai tvar­ko­moms so­dy­boms pa­puoš­ti – po de­ko­ra­ty­vi­nį me­de­lį

Sko­nin­gai tvar­ko­moms so­dy­boms pa­puoš­ti – po de­ko­ra­ty­vi­nį me­de­lį

Po me­tų per­trau­kos at­gi­mė Plun­gės mies­to gra­žių so­dy­bų kon­kur­sas. Šie­met iš 46 pui­kiai tvar­ko­mų so­dy­bų ko­mi­si­ja spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mui iš­rin­ko 21 na­mų val­dą. Va­sa­rai bai­gian­tis, pen­kių so­dy­bų šei­mi­nin­kus ap­lan­kė Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis ir mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas. Jie dė­ko­jo už pui­kų tvar­ky­mo­si pa­vyz­dį ir pa­do­va­no­jo po de­ko­ra­ty­vi­nį me­de­lį bei ga­li­my­bę ap­žiū­rė­ti Plun­gę skren­dant oro ba­lio­nu.

Plun­gės mies­to se­niū­ni­jo­je duo­me­nys apie gra­žiai tvar­ko­mas so­dy­bas kau­pia­mi nuo 2005 me­tų. Kiek­vie­ną va­sa­rą, va­ži­nė­da­mi po mies­tą, Plun­gės se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai žval­go­si pui­kiai tvar­ko­mų pri­va­čių skly­pų, ku­riuos įver­tin­ti kvie­čia mies­to ar­chi­tek­tus, ap­žel­di­ni­mo spe­cia­lis­tus.

„Daug me­tų vy­ra­vo nuo­sta­ta žval­gy­tis nau­jų pui­kiai su­tvar­ky­tų so­dy­bų. Me­tams ei­nant, pri­va­čių val­dų Plun­gės mies­te gau­sė­jo, o so­dy­bų tvo­ros, de­ja, vis aukš­tė­jo, to­dėl krei­pė­mės į gy­ven­to­jus, kad ir jie ko­mi­si­jai siū­ly­tų ap­do­va­no­ji­mų ver­tas so­dy­bas“, – sa­kė Plun­gės mies­to se­niū­nas G. Do­mar­kas.
Po me­tų per­trau­kos Plun­gės mies­to gra­žių so­dy­bų kon­kur­sas vėl at­gi­mė. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja ap­žiū­rė­jo vi­sas iki šiol mies­te gra­žiau­sio­mis pri­pa­žin­tas so­dy­bas, ap­lan­kė ir na­mų ūkius, anks­tes­nių me­tų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rių nuo­mo­ne, ver­tus pa­ska­ti­ni­mo.
Po ap­žiū­ros ir dis­ku­si­jų nu­tar­ta iš gau­saus so­dy­bų są­ra­šo iš­skir­ti pen­kis na­mų ūkius ir gra­žiai tvar­ko­mo­mis pri­pa­žin­ti Al­do­nos ir Kos­to Bie­liaus­kų (Su­ki­lė­lių g. 24), Vi­dos Vaš­kie­nės (Gan­din­gos g. 49), Vai­do Jo­nu­šo (No­riš­kių g. 8), Bi­ru­tės ir Vy­tau­to Til­vi­kų (Nau­so­džio g. 21), Si­mo­nos ir Min­dau­go So­džių (Mar­gi­rio g. 1) so­dy­bas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama