Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Sportas » Plun­giš­kei krep­ši­nin­kei A. Gar­čins­kai­tei – net trys LMKL no­mi­na­ci­jo­s

Plun­giš­kei krep­ši­nin­kei A. Gar­čins­kai­tei – net trys LMKL no­mi­na­ci­jo­s

Ant­ra­die­nį Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je nu­griau­dė­jo Moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos „Per­las“ 2016–2017 me­tų se­zo­no už­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja. Ren­gi­nio me­tu ap­do­va­no­ti nau­din­giau­si se­zo­no jau­nie­ji krep­ši­nin­kai, jų tre­ne­riai ir mo­kyk­lų va­do­vai. Ge­riau­sius ir per­spek­ty­viau­sius MKL žai­dė­jus svei­ki­no gar­sūs tre­ne­riai, ly­gos rė­mė­jai, gar­bin­gi sve­čiai.

Šio se­zo­no MKL už­da­ry­me jau šeš­tą kar­tą ap­do­va­no­ti MKL čem­pio­na­tų sim­bo­li­nio pen­ke­tu­ko na­riai.
Į sim­bo­li­nį 2016–2017 me­tų se­zo­no MKL mer­gi­nų čem­pio­na­tų pen­ke­tą kar­tu su jau­no­sio­mis krep­ši­nin­kė­mis iš Kau­no ir Vil­niaus iš­rink­ta plun­giš­kė Ag­ne­sė Gar­čins­kai­tė (Plun­gės SRC).
A. Gar­čins­kai­tė šį se­zo­ną jau­nu­čių U16 mer­gi­nų krep­ši­nio čem­pio­na­te pel­nė ir nau­din­giau­sios krep­ši­nin­kės ti­tu­lą (14 rungt., vid. 29,86 efek.) bei dau­giau­siai ka­muo­lių at­ko­vo­ju­sios žai­dė­jos var­dą (14 rungt., vid. 19,93 atk. kam.).
Moks­lei­vių krep­ši­nio ly­ga „Per­las“ taip pat ap­do­va­no­jo nau­din­giau­sius kiek­vie­no čem­pio­na­to žai­dė­jus ir jau­nuo­sius krep­ši­nin­kus, ku­rie pir­ma­vo vi­so­je ly­go­je pa­gal įvai­rias sta­tis­ti­kos ka­te­go­ri­jas.
Ge­riau­siu me­tų vai­ki­nų tre­ne­riu ta­po Klai­pė­dos Vla­do Kna­šiaus krep­ši­nio mo­kyk­los stra­te­gas, plun­giš­kis Al­fre­das Ka­nia­va. Tre­ne­ris pa­sie­kė uni­ka­lų re­zul­ta­tų – su dviem skir­tin­go­mis ko­man­do­mis nu­ga­lė­jo tiek jau­nių aš­tuo­nio­lik­me­čių, tiek jau­nių sep­ty­nio­lik­me­čių čem­pio­na­tuo­se.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama