Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Sek­ma­die­nio ry­tą gy­ve­na­ma­jame name kilus gaisrui, aukų pavyko išvengti

Sek­ma­die­nio ry­tą gy­ve­na­ma­jame name kilus gaisrui, aukų pavyko išvengti

Spa­lio 15-osios ry­tą, 6.52 val., Rie­ta­vo mies­te ki­lo gais­ras. Ben­dra­ja­me pa­gal­bos cen­tre sku­bios pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­riu 112 bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Tai­kos g. 13 at­vi­ra lieps­na de­ga gy­ve­na­ma­sis na­mas.

Į įvy­kio vie­tą iš­sku­bė­jo Plun­gės ir Rie­ta­vo prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo pa­jė­gos. In­for­ma­ci­ja apie įvy­kį per­duo­ta Šiau­lių grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­čiai. At­vy­kę ug­nia­ge­siai pa­ma­tė, kad na­mas jau de­ga at­vi­ra lieps­na. V. A. pri­klau­san­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas bu­vo 8x10 m, mū­ri­nis, vie­no aukš­to, su man­sar­da, sto­gas dau­giaš­lai­tis, deng­tas skar­da.
Ne­lai­mės me­tu nu­de­gė na­mo sto­gas, iš­de­gė man­sar­da. Ug­nia­ge­siai, ge­sin­da­mi gais­rą, nu­tie­sė 120 m ma­gist­ra­li­nę li­ni­ją iki hid­ran­to. Kas gy­ve­na­ma­ja­me na­me su­kė­lė gais­rą, kol kas ne­aiš­ku. Įvy­kis ti­ria­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama