Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Nelaimės » Nelaimės priežastis – bandymas kelią pereiti ne per pėsčiųjų perėją?

Nelaimės priežastis – bandymas kelią pereiti ne per pėsčiųjų perėją?

Bir­že­lio 26-ąją, apie 14.40 va­lan­dą, Plun­gė­je, J. Tu­mo- Vaiž­gan­to ir V. Ma­čer­nio gat­vių san­kry­žo­je, au­to­mo­bi­lis „Opel Me­ri­va“ par­tren­kė pės­či­ą­ją.

Re­gu­liuo­ja­mo­je san­kry­žo­je de­gant ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui, suk­da­mas į kai­rę (į V. Ma­čer­nio g.), „Opel Me­ri­va“ au­to­mo­bi­lis, vai­ruo­ja­mas plun­giš­kio (g. 1952 m.), par­tren­kė stai­ga į va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį (ties V. Ma­čer­nio g. 4 pa­sta­tu) iš­ėju­sią mo­te­rį (g. 1958 m.). Pir­mi­niais duo­me­nis, plun­giš­kė va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį ban­dė kirs­ti ne pės­čių­jų per­ėjo­je.
Nors au­to­mo­bi­lio grei­tis, įvei­kus po­sū­kį, ne­bu­vo di­de­lis, su­si­dū­ri­mo vai­ruo­to­jui iš­veng­ti ne­pa­vy­ko. Per eis­mo įvy­kį nu­ken­tė­jo pės­čio­ji. Ji bu­vo nu­vež­ta į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nę. Čia nu­sta­ty­ta, kad lū­žo de­ši­ny­sis rak­ti­kau­lis, su­trenk­tos gal­vos sme­ge­nys.
Abu eis­mo įvy­kio da­ly­viai bu­vo blai­vūs. Įvy­kio me­tu au­to­mo­bi­lis ne­ap­ga­din­tas, ne­su­ga­din­tas ke­lias ir ke­lio sta­ti­niai. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal BK 281 straips­nio 1 da­lį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama