Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » Kur­tie­ji ar ap­si­me­tė­liai bru­ko vė­lia­vė­les ir pra­šė eu­rų?

Kur­tie­ji ar ap­si­me­tė­liai bru­ko vė­lia­vė­les ir pra­šė eu­rų?

Prieš porą sa­vai­čių skir­tin­go­se Plun­gės mies­to vie­to­se ir Var­ka­liuo­se, prie švie­so­fo­ro, lū­ku­riuo­jan­čius mū­sų žmo­nes ap­sto­jo įtar­ti­ni as­me­nys. Re­dak­ci­ja su­lau­kė ne vie­no pra­ne­ši­mo, jog nie­ko ne­kal­ban­tys keis­ti vy­riš­kiai iš pra­džių bru­ka Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos vė­lia­vė­les, o pas­kui įduo­da la­pe­lį, kur pa­ra­šy­ta, kad yra kur­čias ir už su­ve­ny­rą pra­šo 3 ar 5 eu­rų. Pa­na­šu, kad tai – nau­jas gud­ra­gal­vių pa­si­pi­ni­ga­vi­mo bū­das.

Žmo­nės pa­sa­ko­jo, jog su ta­ria­mai kur­čiais as­me­ni­mis su­si­dū­rė įvai­rio­se vie­to­se. Pa­vyz­džiui, pre­ky­bos cen­tro „Ma­xi­ma“ (J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je) aikš­te­lė­je ir prie įė­ji­mo su­ki­nė­jo­si trys vy­riš­kiai. Mo­suo­da­mi vė­lia­vė­lė­mis, jie ar­ti­no­si prie pra­ei­vių, o kai žmo­gus vė­lia­vė­lę pa­im­da­vo, pa­kiš­da­vo la­pe­lį, jog už tai rei­kia su­si­mo­kė­ti. Bu­vo pa­ra­šy­ta maž­daug taip: „Esu kur­čias, gy­ve­ni­me pa­ti­riu daug ne­pa­to­gu­mų, tad, kil­nu­sis žmo­gau, pa­dėk – nu­pirk su­ve­ny­rą už 3 eu­rus“. Drą­ses­ni iš­kart vė­lia­vė­lę grą­žin­da­vo, o kuk­les­ni pa­si­jus­da­vo ne­pa­to­giai ir krapš­ty­da­vo pi­ni­gi­nę.
Tie pa­tys as­me­nys bu­vo pa­ste­bė­ti ir Vy­tau­to gat­vė­je. Tie­sa, čia kaž­ko­dėl jie už vė­lia­vė­les pra­šė dau­giau – la­pe­liuo­se bu­vo siū­lo­ma nu­sipirk­ti su­ve­ny­rą už 5 eu­rus... Var­ka­liuo­se vė­lia­vė­lės vėl­gi bu­vo pi­ges­nės – po 3 eu­rus. Čia ne­kal­ban­tys vy­rai „pi­ni­ga­vo­si“ pri­ei­da­mi prie sto­vin­čių au­to­mo­bi­lių, vai­ruo­to­jams lau­kiant ža­lio švie­so­fo­ro sig­na­lo.
Kas tie žmo­nės, pra­šan­tys pa­gal­bos? Ar mū­siš­kiai? Ar jie iš­ties kur­ti? Plun­gės so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Ge­no­vai­tė Va­sy­lie­nė bu­vo tik­ra – tai ne mū­sų ra­jo­no gy­ven­to­jai. Kur­čių­jų drau­gi­jos pas mus ne­bė­ra gal jau po­rą me­tų. Li­ki­mo nu­skriaus­ti žmo­nės Plun­gė­je tik kar­tais su­si­tin­ka su ges­tų kal­bos ver­tė­ja sa­vais rei­ka­lais. Bet tie vy­rai – tik­rai ne iš jų ra­to. „Ma­nau, jie yra ve­žio­ja­mi iš mies­to į mies­tą, kad pa­si­pi­ni­gau­tų. Aš gal­vo­ju, kad tai – vai­dy­ba“, – svars­tė G. Va­sy­lie­nė, abe­jo­da­ma tų žmo­nių ne­ga­lia.
Ve­dė­ja pa­pa­sa­ko­jo, jog jų sky­riu­je anks­čiau taip pat ap­si­lan­kė vy­riš­kis. Bu­vo pa­si­ka­bi­nęs len­te­lę, jog yra toks ir toks, pra­šo au­ko­ti. Ta­čiau sky­riaus dar­buo­to­jos juo su­abe­jo­jo ir ne­pa­gai­lė­jo, tad vy­riš­kis taip su­si­ner­vi­no, kad at­ga­vo kal­bos do­va­ną ir su­py­kęs iš­ko­ne­vei­kė vi­sus ten bu­vu­sius...
„Kiek­vie­nas ne­įga­lus žmo­gus, ko­kia jo ne­ga­lia be­bū­tų, pa­grin­di­nį pra­gy­ve­ni­mo šal­ti­nį tik­rai tu­ri. Nė vie­nas nė­ra pa­lie­ka­mas be duo­nos kąs­nio – gau­na ne tik pri­klau­san­čias iš­mo­kas, bet ir pa­ra­mą mais­tu. Ne­abe­jo­ju, jog šiuo at­ve­ju Plun­gė­je su­ki­nė­jo­si leng­vai pa­si­pi­ni­gau­ti su­ma­nę at­vy­kė­liai“, – sa­kė ve­dė­ja.
Plun­gės vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė tvir­ti­no, jog dėl ta­ria­mų kur­čių­jų el­ge­sio pastaruoju metu į po­li­ci­ją ne­si­krei­pė nė vie­nas plun­giš­kis. Tie­sa, so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se mi­nė­jo ma­čiu­si ne­pa­ten­kin­tų žmo­nių pa­si­sa­ky­mų, ta­čiau ne­gi dėl to kaž­ką bau­si? Va­sa­rą, pri­si­mi­nė pa­rei­gū­nė, dėl pa­na­šaus at­ve­jo į po­li­ci­ją bu­vo at­ga­ben­ti du vy­riš­kiai, žen­klais ro­dę, kad yra kur­ti ir nie­ko ne­su­pran­ta. Pa­gal do­ku­men­tus bu­vo Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiai, tu­rė­jo ga­lio­jan­čias vi­zas. Su­lai­ky­ti jų ne­bu­vo už ką, o ki­tą die­ną, kai pa­vy­ko ras­ti ges­tų kal­bos ver­tė­ją, ta­ria­mi kur­tie­ji iš Plun­gės jau bu­vo din­gę.
Siū­ly­mas įsi­gy­ti tai, kas ne­drau­džia­ma, nė­ra nu­si­kal­ti­mas. Pa­rei­gū­nė tie­siog pa­ta­ria žmo­nėms at­si­sa­ky­ti vė­lia­vė­lių ar ki­to­kių bru­ka­mų daik­tų ir jų ne­pirk­ti.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama