Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Išklausyk, redakcija! » „Ko­dėl laik­raš­ty­je ne­be­ran­da­me sky­re­lio „Ne­tek­tys“?

„Ko­dėl laik­raš­ty­je ne­be­ran­da­me sky­re­lio „Ne­tek­tys“?

Daž­nai tik iš laik­raš­čio pus­la­pių su­ži­no­da­vo­me apie pa­žįs­ta­mų žmo­nių mir­tį, to­dėl tos in­for­ma­ci­jos ra­jo­no gy­ven­to­jams la­bai trūks­ta,“ – pas­ta­ruo­ju me­tu tai be­ne daž­niau­siai „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­jai už­duo­da­mas laik­raš­čio skai­ty­to­jų klau­si­mas.

At­sa­ky­mas, ko­dėl ne­be­spaus­di­na­me in­for­ma­ci­jos apie ne­tek­tis Plungės savivaldybėje, la­bai pa­pras­tas – to­kių ži­nių ra­jo­no laik­raš­čiams ne­be­tei­kia Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius.
Ne­be­tei­kia to­dėl, kad nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo Ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų re­gist­ra­vi­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tos, pa­gal ku­rias ne­be­rei­kia po­pie­ri­nių do­ku­men­tų – gi­mi­mo, san­tuo­kos su­da­ry­mo ar nu­trau­ki­mo, mir­ties, var­do, pa­var­dės, tau­ty­bės kei­ti­mo liu­di­ji­mų. Nuo šiol at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos in­for­ma­ci­ją ga­li ras­ti re­gist­ruo­se.
Dau­giau­sia nau­jo­vių lau­kia tų, ku­riems teks lai­do­ti sa­vo ar­ti­muo­sius. Iki šiol svar­biau­sias do­ku­men­tas, or­ga­ni­zuo­jant lai­do­tu­ves, bu­vo ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos įstai­gos iš­duo­tas mir­ties liu­di­ji­mas. Šį do­ku­men­tą rei­kė­da­vo pa­teik­ti lai­do­tu­vių pa­slau­gas tei­kian­čioms ben­dro­vėms, dva­si­nin­kams, ka­pi­nių ad­mi­nist­ra­to­riams, kre­ma­to­riu­mų dar­buo­to­jams.
Nuo 2017 me­tų sau­sio 1-osios svar­biau­siu do­ku­men­tu or­ga­ni­zuo­jant lai­do­tu­ves ta­po me­di­ci­ni­nis mir­ties liu­di­ji­mas, ku­rį iš­duo­da svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ga (li­go­ni­nė, slau­gos na­mai, po­li­kli­ni­ka, Vals­ty­bi­nė teis­mo me­di­ci­nos tar­ny­ba).
Mi­ru­sio žmo­gaus as­mens do­ku­men­tus (pa­są ar­ba as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę) rei­kia per­duo­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gai ar­ba te­ri­to­ri­nei po­li­ci­jos įstai­gai.
Apie žmo­gaus mir­tį Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius duo­me­nis gau­na iš Gy­ven­to­jų re­gist­ro.
Kaip sa­kė Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Vir­gi­ni­ja Jo­naus­kie­nė, sky­riaus spe­cia­lis­tai nė­ra įpa­rei­go­ti ir ne­be­tu­ri ga­li­my­bės at­si­klaus­ti mi­ru­sio­jo ar­ti­mų­jų, ar šie su­tin­ka vie­šai skelb­ti ži­nu­tę apie žmo­gaus mir­tį, ar vis­gi pa­gei­dau­ja, kad bū­tų iš­sau­go­tas šei­mos pri­va­tu­mas, ir mi­ru­sio­jo ta­pa­ty­bė vi­suo­me­nei lik­tų ne­at­skleis­ta.
Kas svar­biau? Vi­suo­me­nės tei­sė ži­no­ti ar vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­ma pri­va­taus gy­ve­ni­mo ap­sau­ga? Ne­se­niai apie tai vy­ko re­gio­ni­nės ži­niask­lai­dos ir at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų dis­ku­si­ja Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je. Bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys į tai, kad di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų laik­raš­čiai se­niai ne­be­spaus­di­na in­for­ma­ci­jos apie tą sa­vai­tę Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je ar ki­tur mi­ru­sius as­me­nis. Esą, jei­gu mi­ru­sio­jo ar­ti­mie­ji iš­reiš­kia va­lią in­for­muo­ti vi­suo­me­nę apie ne­tek­tį, pa­ti šei­ma ga­li kreip­tis į ži­niask­lai­dą su ži­nia apie ar­ti­mo žmo­gaus mir­tį, – to­kia vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo for­ma pa­pli­tu­si už­sie­nio ša­ly­se.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama