Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Aktualijos » Mo­kyk­los ka­lė­di­nė eg­lė – raus­ti iš gė­dos ar džiaug­tis pa­pras­tu­mu?

Mo­kyk­los ka­lė­di­nė eg­lė – raus­ti iš gė­dos ar džiaug­tis pa­pras­tu­mu?

Eg­lu­tė, be abe­jo, yra vie­nas pa­grin­di­nių Ka­lė­dų ak­cen­tų. Šven­tiš­kai įvai­riais bliz­gu­čiais, žyb­sin­čio­mis lem­pu­tė­mis pa­puoš­tas me­dis vi­sa­da do­va­no­ja ma­lo­nių emo­ci­jų, sukuria šven­čių lau­ki­mo nuotaiką. Vis­gi kaip tu­ri at­ro­dy­ti ka­lė­di­nė eg­lu­tė, kad ji tik­rai at­spin­dė­tų lauk­tą džiaugs­mą? Į to­kią dis­ku­si­ją įsi­vė­lė in­ter­nau­tai, kai „Fa­ce­bo­ok“ tin­kle bu­vo pa­vie­šin­ta „Ry­to“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je pa­puoš­tos eg­lu­tės nuo­trau­ka.

„Ne­ga­liu ne­pa­si­da­lin­ti šia nuo­trau­ka, tie­siog trūks­ta žo­džių, kai pa­ma­čiau mo­kyk­lo­je pa­puoš­tą Ka­lė­dų eg­lę. Bū­tu įdo­mu su­ži­no­ti, kas bu­vo at­sa­kin­gas už ši­to­kį pa­si­rin­ki­mą ? Grau­du žiū­rė­ti, ar jums ne gė­da?“, – po pa­vie­šin­ta Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los eg­lu­tės nuo­trau­ka ra­šė vie­na por­ta­lo lan­ky­to­ja. Eg­lu­tė nuo­trau­ko­je iš­ties... ki­to­kia. Ka­lė­di­nę (gam­to­je au­gu­sią) ža­lias­ka­rę esa­me įpra­tę ma­ty­ti tan­kio­mis ša­ko­mis, ska­ro­tą, tvir­tu ka­mie­nu, ku­rią šven­ti­niai žais­liu­kai ir lem­pu­tės tik pa­ryš­ki­na ir pa­ver­čia iš­skir­ti­niu lau­kia­miau­sių me­tų šven­čių ak­cen­tu. Ta­čiau „Ry­to“ mo­kyk­los eg­lu­tė ša­kų tan­ku­mu pa­si­gir­ti ne­ga­li. Prie­šin­gai, ji at­ro­do ne­įpras­tai dėl re­tų sa­vo ša­kų, liau­nu­mo, o šven­ti­niai pa­puo­ši­mai, ro­dos, dar la­biau iš­ryš­ki­na me­de­lio ne­to­bu­lu­mą. At­ro­dy­tų, ano­kia čia pro­ble­ma, juk svar­biau­sia šven­čių lau­ki­me tik­rai ne iš­ori­niai bliz­gu­čiai. Ta­čiau, ver­ti­nant so­cia­li­nia­me tin­kle iš­ki­lu­sią dis­ku­si­ją, taip at­ro­do ne vi­siems. Aki­vaiz­du, kad mo­kyk­los spren­di­mas dėl pa­si­rink­tos eg­lės nu­vy­lė ne vie­ną. In­ter­nau­tai pa­si­da­li­jo į dvi sto­vyk­las. O ta­da ir pa­si­py­lė įvai­rūs ko­men­ta­rai. Vie­ni su hu­mo­ro gai­de­le, ki­ti net pra­dė­jo ape­liuo­ti į ben­draž­mo­giš­kas ver­ty­bes.
„Vis ki­to­niš­kiau. Čia jau me­nas, su­per...“; „Kaip ir sa­kėm, kad dau­giau pa­puo­ša­lų nei spyg­lių“; „Ko tai eg­lei trūks­ta? Lem­pu­tės gra­žios! Tai vis­ką at­per­ka“; „Tai rei­kė­jo vie­ną stie­bą pa­sta­ty­ti, kaip jums dar ky­la to­kių klau­si­mų? Ar jūs puoš­tu­mėt na­muo­se sa­vo šei­mai to­kią eg­lę?“; „Siau­bas, bet ir rask to­kią...“; „Gal ža­da ko­kiam kon­kur­se „Bai­siau­sia Ka­lė­dų eg­lė“ da­ly­vau­ti“; „La­bai gra­žu, kas jums ne­pa­tin­ka?“, „Gal­vo­jau, kad mies­to eg­lu­tė bai­si, bet, pa­si­ro­do, yra ir bai­ses­nių“; „Koks skir­tu­mas, ko­kia ta eg­lė. Svar­bu in­ten­ci­ja“; „Ko­kia tu­ri bū­ti nuo­tai­ka, to­kią eg­lu­tę pa­ma­čius“, – tai tik da­lis ko­men­ta­rų, „pa­si­py­lu­sių“ po pa­vie­šin­tos eg­lu­tės nuo­trau­ka.
Ne­trū­ko ir pa­ste­bė­ji­mų, kad ši ža­lias­ka­rė drą­siai ga­li kon­ku­ruo­ti ir su taip pat liūd­nai pa­gar­sė­ju­sia Ro­mos mies­to (Ita­li­ja) ka­lė­di­ne eg­le, ku­riai, vos pa­sta­čius, pra­dė­jo by­rė­ti spyg­liai.
„Kad ir ko­kia eg­lu­tė ­bū­tų, ji yra eg­lu­tė. Taip vai­kai auk­lė­ja­mi tik iš­ori­nio gro­žio, užuot puo­se­lė­ję vi­di­nę pras­mę. Žo­džiu, ne­gra­ži eg­lė – me­tam lauk, ne­gra­žus žmo­gus – ne­ben­drau­jam. Ma­my­tės, bū­kit iš­min­tin­ges­nes. Nie­ko blo­ga ne­ma­tau, kad pa­puo­šė šią eg­lu­tę, ji bent pa­bu­vo nau­din­ga“, – iš­sa­kė nuo­mo­nę vie­na mo­te­ris. „Jei eg­lu­tė bu­vo pa­žeis­ta? Kam kirs­ti svei­ką, gra­žią eg­lę, jei ga­li pa­si­džiaug­ti ne­be­ga­lin­čia il­giau džiu­gin­ti akies ir gam­tos“, – svars­tė ki­ta. „Na, su to­kiu va­rian­tu su­tin­ku, bet jei­gu spe­cia­liai to­kią pa­ė­mė, tai ge­riau bū­tų pa­li­kę“, – re­pli­ka­vo ki­tas in­ter­nau­tas. „Bet ar toks vaiz­das nė­ra pa­si­ty­čio­ji­mas iš šven­tės da­ly­vių?“, – klau­sė prie dis­ku­si­jos pri­si­jun­gęs žmo­gus. Dar ki­tas rė­žė tie­siai švie­siai: „Kas pi­ni­gus „pra­gar­ga­lia­vo“ už eg­lu­tę?“.
Vie­to­je ne­vy­ku­siai pa­rink­tos eg­lu­tės in­ter­nau­tai siū­lė ge­riau ki­tą kar­tą pa­tiems mo­ki­niams pa­ga­min­ti ka­lė­di­nę ža­lias­ka­rę: „Kam puoš­ti gy­vą, jei mo­kyk­lo­je vai­kai ga­li pa­ga­min­ti po­pie­ri­nę ar iš ša­kų su­konst­ruo­ti ori­gi­na­lią, nes iš tik­ro tai ne eg­lu­tė­je bė­da!!! O apa­ti­jo­je“. Ga­liau­siai vie­nas ko­men­ta­to­rių ap­skri­tai pa­ste­bė­jo, kad dėl eg­lu­tės iš­si­ru­tu­lio­ju­si dis­ku­si­ja ga­li tu­rė­ti nei­gia­mą po­vei­kį. „No­rė­čiau pri­min­ti, kad vai­kai taip pat čia skai­to ko­men­ta­rus. Tad ne­si­ste­bė­ki­te, kai jū­sų vai­kas ty­čio­sis iš ki­tų ar, kai kas nors ne­pa­tiks, bus ty­čio­ja­ma­si iš jo pa­ties“, – tei­gė vie­nas „Fa­ce­bo­ok“ lan­ky­to­jų.
„Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Sta­nis­lo­vo Iva­naus­ko ko­men­ta­ras: „Tą eg­lu­tę mo­kyk­la ga­vo pa­ra­mos bū­du. Kiek­vie­nais me­tais taip įsi­gy­ja­me eg­lu­tę, pa­pil­do­mų lė­šų tam ne­ski­ria­me, ją mums do­va­no­ja. Su­tin­ku, kad su šių­me­ti­ne eg­lu­te mums ne­pa­vy­ko, nė­ra ko slėp­ti. Kai miš­ke au­go, at­ro­dė vi­sai nor­ma­li... Ne­spė­jo­me jos įver­tin­ti prieš pra­de­dant puoš­ti – vis per dar­bus, me­tų pa­bai­ga... Kai pa­ma­čiau, jau vis­kas bu­vo pa­da­ry­ta. Gai­la žmo­nių įdė­to dar­bo: vis­gi rei­kė­jo eg­lu­tę par­ga­ben­ti, rū­pin­ti jos pa­puo­ši­mu. Vi­so­kių min­čių bu­vo, gal net me­di­nes ko­pė­čias pa­puoš­ti, bet tam bū­tų rei­kė­ję dau­giau lai­ko. Ne­pa­si­se­kė mums su eg­lu­te, ta­čiau ga­li­me pa­si­gir­ti, kad pui­kiai pa­si­puo­šė­me mo­kyk­los ap­lin­ką, lan­gus, kiek gir­dė­jau, bu­vo­me pri­skir­ti prie gra­žes­nių­jų. Vis­gi ki­tais me­tais rink­si­mės ati­džiau, gal­būt in­ves­tuo­si­me į dirb­ti­nės eg­lės pir­ki­mą, tam rei­kė­tų skir­ti 400–600 eu­rų, o gal pa­si­žiū­rė­si­me kū­ry­biš­kiau ir pa­tys ką nors su­kur­si­me. Kaip be­bū­tų, no­riu pa­sa­ky­ti, kad eg­lu­tė vi­sa­me šven­čių lau­ki­me ir šur­mu­ly­je yra tik ne­di­de­lis ak­cen­tas, ne­rei­kė­tų taip kon­cen­truo­tis tik į eg­lę ir su­reikš­min­ti šios si­tu­a­ci­jos, svar­bu, kad ga­lė­jo­me pa­si­džiaug­ti mo­ki­nių pro­gra­ma“.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama