Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

RUBRIKA: žmonės

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Jau­nuo­ju ver­sli­nin­ku Plun­gė­je ti­tu­luo­ja­mas Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je tre­čia­me kur­se be­si­mo­kan­tis Er­nes­tas Po­cius sa­ko, kad ge­riau­sias spren­di­mas, pra­de­dant plė­to­ti sa­vo...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Krau­ja­gys­lių chi­rur­gas Ro­kas Vai­čiū­nas stu­di­ja­vo Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­te, yra bai­gęs Vil­niaus uni­ver­si­te­te Krau­ja­gys­lių chi­rur­gi­jos re­zi­den­tū­rą. Šiuo me­tu gy­dy­to­jas dir­ba VšĮ...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Sau­lė­tą ir gra­žią ge­gu­žės 8-ąją pas Pie­vų gat­vė­je gy­ve­nan­čią rie­ta­viš­kę Sta­sę Ba­ta­vi­čie­nę lan­kė­si gau­sus bū­rys sve­čių. Ge­gu­žės 7-ąją se­no­lė su­lau­kė...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Tre­čia­die­nį, ge­gu­žės 2 die­ną, Vil­niu­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ar­tė­jan­čios Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­ki­no ir or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Ge­gu­žės 2 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ar­tė­jan­čios Mo­ti­nos die­nos pro­ga pa­svei­ki­no ir or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu ap­do­va­no­jo...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

„Nei kas šau­kia­si iš­kil­min­gų su­ei­gų, nei ren­ka tam pi­ni­gų, nei vai­ko­si gar­so, kad to­li gir­dė­tų. Pa­da­ro­ma tai, kas nuo tė­vų...Daugiau

balandžio 24, Antradienis, 2018

Plun­gė ga­li di­džiuo­tis jau­nais ir ta­len­tin­gais spor­ti­nin­kais, ku­rie džiu­gi­na sa­vo pa­sie­ki­mais bei sva­rio­mis per­ga­lė­mis įvai­riuo­se res­pub­li­ki­niuo­se ir tarp­tau­ti­niuo­se čem­pio­na­tuo­se bei...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Vie­nuo­lik­to­je kla­sė­je be­si­mo­kan­ti, ne­se­niai at­šven­tu­si aš­tuo­nio­lik­tą­jį gim­ta­die­nį Eg­lė Za­bi­ty­tė nuo gi­mi­mo gy­ve­na Pla­te­liuo­se ir yra Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­nių pre­zi­den­tė. Ji...Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

Rie­ta­ve, Plun­gės g. 31-3, jau be­veik pus­me­tį įsi­kū­ru­si kli­ni­ka „Ave Me­di­ca“ pa­cien­tams tei­kia itin ko­ky­biš­kas pa­slau­gas. Kli­ni­ko­je rie­ta­viš­kiai ga­li ras­ti...Daugiau

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Vy­tau­tas Grom­nic­kas (dar­bo lai­kas: šeš­ta­die­niais 9.30–13.30 val., nuo ba­lan­džio vi­du­rio nu­ma­to­ma dirb­ti du kar­tus per sa­vai­tę) Šiuo me­tu V....Daugiau

kovo 22, Ketvirtadienis, 2018

Plun­gės „Bab­run­go“ pa­grin­gi­nė­je mo­ky­ko­je to­liau vyks­ta tęs­ti­nis pro­jek­tas „He­alth4Li­fe“. Iš­ver­tus į lie­tu­vių kal­bą, pro­jek­to pa­va­di­ni­mas skam­bė­tų taip: „Svei­ka­ta vi­sam gy­ve­ni­mui“....Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Va­sa­rio 16-ąją mi­nė­jo­me Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šim­to me­tų ju­bi­lie­jų. Ly­giai po mė­ne­sio, ko­vo 16-ąją, šim­tas me­tų su­ka­ko ir plun­giš­kei Vla­dai...Daugiau

1 4 5 6
Skaitomiausi