Sekmadienis, 2023 m. spalio 01 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Rie­ta­vo at­vi­ras jau­ni­mo cen­tras ak­ty­viai vei­kia jau sep­ty­ne­rius me­tus. Tai nuo­lat kin­tan­ti ir ku­pi­na veiks­mo erd­vė, ku­rio­je šur­mu­liuo­ja jau­ni­mas. Jau­nuo­liai...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Gra­žią pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę gau­sus bū­rys ge­ros va­lios žmo­nių su­gu­žė­jo į Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sa­lę, kur vy­ko jau gra­žia pa­va­sa­rio...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Ba­lan­džio 8 d., po šv. Mi­šių, Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tro kie­me vy­ko At­ve­ly­kio – ma­žų­jų Ve­ly­kė­lių – šven­tė. Vai­kai kar­tu su...Daugiau

balandžio 15, Sekmadienis, 2018

Su Ie­va, Ne­vy­riau­sy­bi­nės vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos (NVO) „Kran­tas“ na­re, ku­ri ak­ty­viai da­ly­vau­ja vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je jau ke­le­rius me­tus, – apie kran­tiš­kių dar­bus,...Daugiau

balandžio 9, Pirmadienis, 2018

Ie­va Žem­gu­ly­tė mo­ko­si Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jos dvy­lik­to­je kla­sė­je, be to lan­ko Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­trą. Ji – jau­no­ji ir­kluo­to­ja, džiu­gi­nan­ti...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Ko­vo 27-oji – Tarp­tau­ti­nė te­at­ro die­na. Šie­met šiai svar­biai da­tai pa­mi­nė­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras kar­tu su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...Daugiau

kovo 30, Penktadienis, 2018

Plun­gės „Bab­run­go“ pa­grin­gi­nė­je mo­ky­ko­je to­liau vyks­ta tęs­ti­nis pro­jek­tas „He­alth4Li­fe“. Iš­ver­tus į lie­tu­vių kal­bą, pro­jek­to pa­va­di­ni­mas skam­bė­tų taip: „Svei­ka­ta vi­sam gy­ve­ni­mui“....Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Ko­vo 11-ąją Plun­gė­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, bu­vo mi­ni­mos ša­lies Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 28-osios me­ti­nės. Plun­gės kraš­to jau­ni­mas ak­ty­viai įsi­jun­gė į...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Penk­ta­die­nio po­pie­tę žmo­nės bū­re­liais ke­lia­vo į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šą­ją bib­lio­te­ką, ku­rio­je plun­giš­kiai Bro­nis­lo­vas Po­cius ir Ri­man­tas Ben­do­rius pri­sta­tė...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Ko­vo 9 die­ną Vai­kų bib­lio­te­kos kū­ry­bos pa­lė­pė­je vy­ko bai­gia­ma­sis ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vių kal­bos die­noms. Tą­dien ati­da­ry­ta plun­giš­kiams gra­žiau­sių žo­džių ir...Daugiau

kovo 21, Trečiadienis, 2018

Tra­di­ciš­kai Plun­gės LIONS klu­bas lab­da­ros ir pa­ra­mos kon­cer­tą or­ga­ni­zuo­ja per Me­la­gių die­ną, bet šiais me­tais ren­gi­nys su­pla­nuo­tas sa­vai­te vė­liau –...Daugiau

1 23 24 25
Skaitomiausi