Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

gegužės 21, Pirmadienis, 2018

Dauguma tėvų stengiasi normuoti savo atžalų prie kompiuterio. Iš esmės ši praktika veikiausiai teisinga. Vaikams reikia paruošti namų darbus, o...Daugiau

gegužės 21, Pirmadienis, 2018

Vienuoliktus metus profesionalios komedijos gerbėjus džiuginantis, intensyviai po visą Lietuvą gastroliuojantis „Domino“ teatras ir šią vasarą lankysis pajūryje, tik šįkart...Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Sau­lė­tą ge­gu­žės 12-ąją ma­ži ir su­au­gę plun­giš­kiai bū­re­liais trau­kė į Plun­gės par­ką. Prie Vie­šo­sios bib­lio­te­kos-laik­ro­di­nės vy­ko Eu­ro­pos die­nos kai­my­nų su­ei­ga....Daugiau

gegužės 18, Penktadienis, 2018

Prieš pat Mo­ti­nos die­ną Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je vy­ko pie­ši­nių kon­kur­sas „Ga­mi­na­me kar­tu tau, Ma­my­te“, ku­rį šia pro­ga or­ga­ni­za­vo moks­lei­vius Plun­gės ra­jo­ne...Daugiau

gegužės 11, Penktadienis, 2018

Ge­o­lo­gi­ja yra glo­ba­lus moks­las apie Že­mę bei ki­tas pla­ne­tas, bet pir­miau­sia ty­ri­nė­jan­tis, kaip su­si­da­rė ir kaip kin­ta mū­sų pla­ne­ta, sie­kian­tis...Daugiau

gegužės 4, Penktadienis, 2018

Ba­lan­džio 7–15 die­no­mis Plun­gės Sa­vi­val­dy­bės Vie­šo­sios bib­lio­te­kos su­rink­ta ko­man­da iš ke­tu­rių Plun­gės jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų: Ne­vy­riau­sy­bi­nės vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Kran­tas“, „In­di­go“, „In­te­ract“...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Plun­gė ga­li di­džiuo­tis di­de­liu bū­riu ga­bių ir ta­len­tin­gų, jau­nų žmonių, įvai­riuo­se kon­kur­suo­se pa­sie­ku­sių aukš­tų re­zul­ta­tų, sa­vo lai­mė­ji­mais bei pa­sie­ki­mais gar­si­nan­čių...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Plun­gės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ba­lan­džio 20 die­ną vi­suo­me­nei bu­vo pri­sta­ty­ta nau­ja po­ezi­jos rink­ti­nė „Vė­jai šok­di­na šir­dį“, ku­rią pa­ra­šė Lie­tu­vos kai­mo ra­šy­to­jų...Daugiau

gegužės 1, Antradienis, 2018

Ba­lan­džio 11-osios va­ka­rą tve­riš­kiai sku­bė­jo į kul­tū­ros na­mus – bu­vo mi­ni­ma Tve­rų ben­druo­me­nės 15-os me­tų su­kak­tis. Tą va­ka­rą ne­trū­ko at­vy­ku­sių...Daugiau

balandžio 24, Antradienis, 2018

Plun­gės kul­tū­ros cen­tro klu­bas „Me­na­dė“ įsi­kū­rė 2010 me­tais lap­kri­čio mė­ne­sį ir su­bū­rė ne­ma­žą bū­rį mer­gi­nų, pa­no­ru­sių iš­mok­ti grakš­taus sce­nos ju­de­sio,...Daugiau

balandžio 24, Antradienis, 2018

Ba­lan­džio 9-osios ry­te Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre iš­kil­min­gai ati­da­ry­tos „Te­at­ro die­nos 2018“. Tą­dien pri­gu­žė­jo pil­na sa­lė ma­žų­jų me­no mė­gė­jų, ku­rie...Daugiau

balandžio 24, Antradienis, 2018

Skai­čiuo­ja­ma, kad kiek­vie­nais me­tais Ban­ko­ką ap­lan­ko dau­giau nei 16 mln. tu­ris­tų iš vi­so pa­sau­lio. Ma­ža da­le­lė at­vyks­ta ir iš Lie­tu­vos. Tau­tie­čiai, pa­si­il­gę sau­lės, kva­pų, sko­nių...Daugiau

Skaitomiausi