Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Jaunieji meistreliai savo darbus pristatė „Sidabro vainikėlio“ atrankiniame ture

Ba­lan­džio 4 die­ną bai­gė­si Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro or­ga­ni­zuo­tas res­pub­li­ki­nės Lie­tu­vos moks­lei­vių liau­dies dai­lės kon­kur­si­nės pa­ro­dos „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis“ at­ran­ki­nis Tel­šių re­gio­no tu­ras.

Jau sep­tin­tą­jį kar­tą su­reng­ta­me kon­kur­se da­ly­va­vo 87 moks­lei­viai (V–XII kl.) iš Kel­mės, Ma­žei­kių, Plun­gės, Šiau­lių, Tel­šių ra­jo­nų ir Šiau­lių mies­to. Kon­kur­san­tai su­skirs­ty­ti į dvi am­žiaus ka­te­go­ri­jas: 9–14 me­tų (59 moks­lei­viai) ir 15–19 m. (28 mo­ki­niai).
Moks­lei­vių dar­bus ver­ti­no ko­mi­si­ja, ku­rios su­dė­ty­je bu­vo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro Tau­to­dai­lės po­sky­rio va­do­vė, me­no­ty­ri­nin­kė, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rė Te­re­sė Jur­ku­vie­nė, tau­to­dai­lės spe­cia­lis­tė As­ta Va­liu­ke­vi­čie­nė, Tel­šių kul­tū­ros cen­tro dar­buo­to­jos: et­no­gra­fė, Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Tel­šių sky­riaus pir­mi­nin­kė Si­gi­ta Da­cie­nė, di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja kul­tū­ri­nei veik­lai In­ga Na­gy­tė ir dai­li­nin­kė sce­nog­ra­fė Auš­ra Mi­siū­rie­nė.
9–14 m. ka­te­go­ri­jo­je (IV–VIII kla­sės) ge­riau­sių me­džio dro­žy­bos dar­bų au­to­riais pri­pa­žin­ti šie mo­ki­niai:
Ed­ga­ras Bud­rys (I vie­ta, „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­ja, mo­ky­to­jas Vik­to­ras Rai­bu­žis), Lu­kas Blons­kis (II vie­ta, Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­ja, mo­ky­to­jas Viktoras Rai­bu­žis), Ge­rar­das Gai­lius (II vie­ta, Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la, mo­ky­to­jas V. Rai­bu­žis), Ai­va­ras Ši­lins­kas (III vie­ta, Plun­gės „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­ja, mo­ky­to­jas V. Rai­bu­žis).
15–19 m. ka­te­go­ri­jo­je nu­ga­lė­to­jais pri­pa­žin­ti šie moks­lei­viai:
Dei­vi­das Pau­laus­kas (I vie­ta, Plun­gės TVM, mo­kyt. V. Rai­bu­žis), Pau­lius Mikš­ta (II v., Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­ja, mo­ky­to­jas V. Rai­bu­žis), Jau­nius Ru­dys (II v., Plun­gės TVM, mo­ky­to­jas V. Rai­bu­žis), Eval­das Kle­mans­kis (II v., Plun­gės TVM, mo­ky­to­jas V. Rai­bu­žis), Jus­ti­nas Ka­zys Vait­kus (III v., Plun­gės TVM, mo­ky­to­jas V. Rai­bu­žis).

Komentarai
Kiti straipsniai