Penktadienis, 2021 m. gegužės 07 d.

RUBRIKA: laisvalaikis

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Kas­met prieš Šv. Pet­ro ir Pau­liaus at­lai­dus pla­te­liš­kiai or­ga­ni­zuo­ja įvai­rių ren­gi­nių sa­vai­tę – šven­čia mies­te­lio šven­tę. Šie­met vėl ne­trū­ko spor­ti­nių var­žy­bų,...Daugiau

liepos 30, Pirmadienis, 2018

Taip, pa­klaus­tos, kaip gi­mė idė­ja įkur­ti ke­ra­mi­kos stu­di­ją, su­tar­ti­nai at­sa­kė dvi jau­nos ir veik­lios mo­te­rys – Gin­ta­rė Gu­re­vi­čiū­tė ir Ur­šu­lė...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Be­veik tris mė­ne­sius tru­ku­sios skau­tiš­kos edu­ka­ci­jos Plun­gė­je su­trau­kė per 1600 žmo­nių. Šių me­tų ba­lan­džio 20 die­ną Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ko­je bu­vo...Daugiau

liepos 23, Pirmadienis, 2018

Lie­pos 8-ąją Rie­ta­vo mies­te su­reng­ta die­na su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne, skir­ta Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos ir Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti. Šven­tė...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

Bir­že­lio 17-ąją tve­riš­kius ir mies­te­lio sve­čius su­kvie­tė tra­di­ci­nis, jau 6-ąjį kar­tą Lo­pai­čių pi­lia­kal­ny­je reng­tas fes­ti­va­lis „Už­sė­lėp­so aš ont kal­na“. Jau...Daugiau

liepos 1, Sekmadienis, 2018

„Kuo il­giau gy­ve­nu, tuo la­biau įsi­ti­ki­nu, kad gy­ve­ni­mas – tai ben­dra­vi­mas, san­ty­kiai, nau­jos pa­žin­tys, ke­lio­nės... Tai da­ro žmo­gų lai­min­gą. Aš...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Šie­met 15-ąją įsi­kū­ri­mo su­kak­tį at­šven­tu­sio Plun­gės LIONS klu­bo ka­den­ci­ją bai­gęs pre­zi­den­tas Al­vi­das Žeb­raus­kas sa­kė, kad jo pre­zi­den­ta­vi­mo me­tai bu­vo ypa­tin­gi,...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Bir­že­lio 1-ąją vi­sa­me pa­sau­ly­je šven­čia­ma Tarp­tau­ti­nė vai­kų gy­ni­mo die­na. Ta pro­ga Se­na­mies­čio aikš­tė­je ma­žie­siems plun­giš­kiams bu­vo su­reng­ta vai­kys­tės šven­tė. Sau­lė­tą...Daugiau

birželio 18, Pirmadienis, 2018

Bir­že­lio 1-ąją, Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną, Rie­ta­vo mies­to skve­re­ly­je ka­ra­lia­vo vai­kai – skam­bė­jo nuo­šir­dus juo­kas, bu­vo džiau­gia­ma­si pir­mą­ja va­sa­ros die­na....Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Ge­gu­žės 28-ąją–bir­že­lio 2 die­no­mis vie­šo­jo­je įstai­go­je „Rie­ta­vo žir­gy­nas“ jau ke­lin­ti me­tai iš ei­lės vy­ko dai­li­nin­kų ple­ne­ras. Že­mai­ti­jos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­riai...Daugiau

birželio 10, Sekmadienis, 2018

Ge­gu­žės pas­ku­ti­nį­jį sek­ma­die­nį Tve­rus su­dre­bi­no dar vie­nas ju­bi­lie­jus. Pa­ra­pi­jie­čiai šven­tė di­din­gą pir­mo­sios pa­ra­pi­nės baž­ny­čios Tve­ruo­se pa­sta­ty­mo (1618–2018 m.) 400 me­tų...Daugiau

gegužės 24, Ketvirtadienis, 2018

Kas­met didėja žūk­lau­to­jų skai­čius, žmo­nės vis daž­niau ir ak­ty­viau iš­ky­lau­ja gam­to­je, tuo pa­čiu pa­si­im­da­mi ir meš­ke­res. Vie­ni žve­jo­ja dėl di­des­nio...Daugiau

Skaitomiausi