Penktadienis, 2023 m. birželio 02 d.

RUBRIKA: žmonės

sausio 21, Antradienis, 2020

Taip sa­ko Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los gim­na­zi­jos sky­riaus ve­dė­ja, lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja Da­nu­tė Saus­dra­vie­nė, skai­čiuo­jan­ti jau 36-erius...Daugiau

sausio 19, Sekmadienis, 2020

Vie­ną die­ną El­vy­ra Ma­te­vi­čie­nė iš Plun­gės ra­jo­no Ša­tei­kių kai­mo bib­lio­te­kos grį­žo ne tik ne­ši­na kny­go­mis, bet įgi­ju­si ži­nių, kaip nau­do­tis...Daugiau

sausio 7, Antradienis, 2020

15-me­tė Ais­tė Ja­sai­tė – Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos de­vin­to­kė. Ji nuo gi­mi­mo gy­ve­na Rie­ta­ve, tu­ri vy­res­nį bro­lį, jis šiuo me­tu...Daugiau

gruodžio 25, Trečiadienis, 2019

Plun­gės vie­šo­ji bib­lio­te­ka šiais me­tais šven­čia 80-me­tį. To­dėl ne­se­niai „Že­mai­čių sau­lu­tės“ laik­raš­ty­je (spa­lio 18 d., Nr. 12, p. 8) bu­vo...Daugiau

lapkričio 25, Pirmadienis, 2019

Vi­lius Rim­kus iš Alek­san­dra­vo – sep­tin­to­kas. Tie­sa, mo­ko­si ne ku­rio­je nors Plun­gės mo­kyk­lo­je, o Kar­te­no­je. Ta­čiau mū­sų mies­te ap­si­lan­ko ko­ne...Daugiau

spalio 29, Antradienis, 2019

Kas­met, rug­sė­jo mė­ne­sį, mi­nint Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­ną, pa­ger­bia­mas per Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą nu­žu­dy­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių žy­dų at­mi­ni­mas....Daugiau

spalio 10, Ketvirtadienis, 2019

Taip sa­kė jau be­veik dvi­de­šimt me­tų Plun­gės vai­kų glo­bos agen­tū­ro­je „Cy­ru­lis“ vai­kų die­nos už­im­tu­mo cen­tro va­do­ve dir­ban­ti Aud­ro­nė Ki­se­lio­va. Ji...Daugiau

rugsėjo 21, Šeštadienis, 2019

Jau nie­ko ne­be­ste­bi­na Rie­ta­ve kar­tas nuo kar­to ap­si­gy­ve­nan­tys ki­ta­tau­čiai – vi­si ži­no, jog tai Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro tarp­tau­ti­niai sa­va­no­riai....Daugiau

rugsėjo 6, Penktadienis, 2019

Rug­sė­jo 2-osios ry­tą ap­si­lan­kiau La­bar­džių kai­me. Gat­ve­lė po gat­ve­lės ir ra­dau tai, ko ieš­ko­jau – Ju­ze­fos ir Pet­ro Va­lu­čių so­dy­bą....Daugiau

rugpjūčio 29, Ketvirtadienis, 2019

Ly­giai prieš šim­tą me­tų, 1919 me­tų rug­pjū­čio 23-iąją, gi­mė Vin­cen­ta Jo­ni­kai­tė. Gar­bin­go ju­bi­lie­jaus pro­ga pra­ėju­sį penk­ta­die­nį šim­ta­me­tę svei­ki­no, do­va­nas tei­kė,...Daugiau

rugpjūčio 26, Pirmadienis, 2019

Bai­gia­si jau tre­čias mė­nuo, kai kiek­vie­ną die­ną Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ko­je ga­li­ma su­tik­ti an­gliš­kai kal­ban­čią mer­gi­ną, ku­ri čia sa­va­no­riau­ja. Tai –...Daugiau

rugpjūčio 16, Penktadienis, 2019

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je jau vi­są va­sa­rą sa­va­no­riau­ja Liana ir Florentina. Lia­na, į Lie­tu­vą at­vy­ko iš sau­lė­to­sios Ar­mė­ni­jos. Bai­gu­si...Daugiau

Skaitomiausi