Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

RUBRIKA: trumpai

balandžio 10, Penktadienis, 2020

Iki 2022 m. pa­bai­gos dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se (3 ir dau­giau aukš­tų) tu­rės ne­be­lik­ti su­skys­tin­tų du­jų ba­lio­nų. Pri­sta­ty­ta ir veiks­mų pro­gra­ma, kaip...Daugiau

balandžio 7, Antradienis, 2020

Be­veik pu­sę tūks­tan­čio kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių pa­ke­lių lai­kiu­si Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ja Jo­vi­ta Dau­gin­tie­nė (gim. 1943 m.) už­si­dir­bo ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą, ku­ri...Daugiau

balandžio 2, Ketvirtadienis, 2020

Pa­skel­bus ša­ly­je ka­ran­ti­ną, ne­be­ga­li­ma lan­ky­ti kul­tū­ros, spor­to ren­gi­nių, mu­zie­jų ir ki­tų vie­šų­jų vie­tų. Lan­ky­to­jų šiuo me­tu ne­be­pri­ima ir Rie­ta­vo Ogins­kių...Daugiau

balandžio 2, Ketvirtadienis, 2020

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka at­si­lie­pė į Lie­tu­vos Na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos „Pats sau“ ad­mi­nist­ra­to­riaus Do­na­to Ku­bi­liaus pra­šy­mą ir...Daugiau

kovo 29, Sekmadienis, 2020

Sa­vait­ga­lį ug­nia­ge­siai tu­rė­jo po vie­ną iš­kvie­ti­mą per die­ną: penk­ta­die­nį pra­neš­ta apie lau­žą Bud­ri­kių kai­me, šeš­ta­die­nį – apie de­gan­tį na­mą Pla­te­lių...Daugiau

kovo 26, Ketvirtadienis, 2020

Kam šim­tas eu­rų, o kam – tūks­tan­tis. Užpra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Spor­to ta­ry­ba pri­ta­rė pre­mi­juo­ja­mų spor­ti­nin­kų ir tre­ne­rių są­ra­šui. Tai mū­sų...Daugiau

kovo 26, Ketvirtadienis, 2020

Ko­vo 10 die­ną po­sė­džia­vu­si Spor­to ta­ry­ba svars­tė bu­ria­vi­mo spor­tą lan­kan­čių vai­kų tė­vų ko­mi­te­to pra­šy­mą. Sa­vo raš­te tė­vai krei­pia­si tie­siai į...Daugiau

kovo 22, Sekmadienis, 2020

Ko­vo 10 die­ną „Plun­gės ži­nio­se“ iš­spaus­din­ta­me straips­ny­je „Mal­dos namų sta­ty­bos anks­čiau ar vėliau pra­sidės“ ra­šė­me, kad Je­ho­vos liu­dy­to­jų ben­druo­me­nei su­teik­tas...Daugiau

kovo 19, Ketvirtadienis, 2020

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė pa­skel­bė, kad nuo ko­vo 16 iki 30 die­nos dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės vi­so­je ša­ly­je įves­tas ka­ran­ti­nas (ko­ro­na­vi­ru­so karš­to­ji li­ni­ja...Daugiau

kovo 19, Ketvirtadienis, 2020

UAB „Plun­gės van­de­nys“ di­rek­to­riu­mi nuo ko­vo 9-osios ofi­cia­liai pra­dė­jo dirb­ti tel­šiš­kis Al­vy­das Je­se­vi­čius. Iki tol gre­ti­mo ra­jo­no gy­ven­to­jas 30 me­tų...Daugiau

kovo 19, Ketvirtadienis, 2020

Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas in­for­muo­ja, kad nuo šių me­tų pra­džios gy­ven­to­jams su­da­ry­ta ga­li­my­bė ne tik pa­pras­tai bei sau­giai už­re­gist­ruo­ti sa­vo ver­tin­gus...Daugiau

kovo 15, Sekmadienis, 2020

Plun­gė­je van­da­las pri­da­rė ne­men­kų nuos­to­lių „Vol­vo“ šei­mi­nin­kui. Sek­ma­die­nį apie 11.30 val., Plun­gė­je, A. Ju­cio g., pa­ste­bė­ta, kad purš­kia­mais da­žais iš­tep­lio­tas...Daugiau

Skaitomiausi