Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 28 d.

RUBRIKA: skaitomiausi

vasario 18, Antradienis, 2020

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas pa­tvir­ti­no tai, ką „Plun­gės ži­nios“ ra­šė sau­sio 24-ąją: Plun­gės mies­to se­niū­ne...Daugiau

vasario 18, Antradienis, 2020

Tai, kad pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Plun­gė­je, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, san­kry­žo­se ne­li­ko ža­lių­jų ro­dyk­lių, ku­rios vai­ruo­to­jams tei­kė ga­li­my­bę at­lik­ti po­sū­kį...Daugiau

vasario 7, Penktadienis, 2020

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas pa­tvir­ti­no tai, ką pra­ėju­sią sa­vai­tę „Plun­gės ži­nios“ ra­šė straips­ny­je „Ne­pri­klau­so­mos val­dy­bos mir­tis... Lai­ki­na...Daugiau

vasario 7, Penktadienis, 2020

Sau­sio 31 die­ną Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je (ŽDM) bu­vo pri­sta­ty­ta kny­ga „Že­mai­ti­jos žy­dų kul­tū­ros pa­vel­do at­spin­džiai“ (Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to lei­dyk­la, 2019 m.)....Daugiau

vasario 4, Antradienis, 2020

Pa­na­šu, kad ga­lu­ti­nai bai­gė­si nau­jo­sios val­džios kur­tas Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių „ne­pri­klau­so­mų“ val­dy­bų mi­tas. Vie­nai iš pa­val­džių įmo­nių val­dy­bų ne­se­niai, ga­li­ma...Daugiau

vasario 4, Antradienis, 2020

Ant­ra­die­nio nak­tį, apie 23 val., pro ša­lį va­žia­vęs žmo­gus pra­ne­šė, kad Dau­gė­dų kai­me, ša­li­ke­lė­je, prie že­mės ūkio ben­dro­vės „Mi­ni­ja“ pa­sta­to,...Daugiau

vasario 2, Sekmadienis, 2020

Mies­to cen­tre, prie ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­to Se­na­mies­čio a. 1 (nuo se­nų lai­kų va­di­na­mo uni­ver­sa­li­ne) iš kie­mo pu­sės yra au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo...Daugiau

vasario 2, Sekmadienis, 2020

Bai­sus sek­ma­die­nio va­ka­ras bu­vo Ku­lių mies­te­lio žmo­nėms – jų aky­se ug­nis nio­ko­jo dvie­jų aukš­tų me­di­nį na­mą, ku­ria­me gy­ve­no 16 gy­ven­to­jų....Daugiau

sausio 30, Ketvirtadienis, 2020

Cha­o­sas su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių ne­pri­klau­so­mo­mis val­dy­bo­mis tę­sia­si: vie­nas bu­vęs iš­rink­tas į UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bą na­rys...Daugiau

sausio 30, Ketvirtadienis, 2020

Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­skel­bė dvie­jų se­niū­ni­jų – Plun­gės mies­to ir Nau­so­džio – se­niū­nų kon­kur­sus. „Plun­gės ži­nios“...Daugiau

sausio 24, Penktadienis, 2020

Bus ne­pri­klau­so­mos Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų val­dy­bos. Taip tuoj po rin­ki­mų pra­ėju­siais me­tais, pa­va­sa­rį, tei­gė į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją žur­na­lis­tus pa­kvie­tu­si nau­jo­ji...Daugiau

sausio 21, Antradienis, 2020

Taip sa­ko Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los gim­na­zi­jos sky­riaus ve­dė­ja, lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja Da­nu­tė Saus­dra­vie­nė, skai­čiuo­jan­ti jau 36-erius...Daugiau

Skaitomiausi