Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Naujajai seniūnei Plungė – tik tarpinė stotelė?

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas pa­tvir­ti­no tai, ką „Plun­gės ži­nios“ ra­šė sau­sio 24-ąją: Plun­gės mies­to se­niū­ne pa­tvir­tin­ta Už­im­tu­mo tar­ny­bos Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dan­gi­ru­tė Jur­ku­vie­nė, o Nau­so­džio – iki šiol lai­ki­nai Plun­gės mies­to se­niū­no pa­rei­gas ėjęs Gin­ta­ras Do­mar­kas. Pa­rei­gas jie pra­dės ei­ti nuo ko­vo pra­džios. Tik ar vie­nam iš nau­jai iš­rink­tų se­niū­nų tai – ga­lu­ti­nė dar­bo sto­te­lė?

Duok­lė ko­a­li­ci­jos part­ne­riams?

Kad mies­to se­niū­ne bus D. Jur­ku­vie­nė, o kon­kur­sas – tik nau­jo­sios val­džios sie­kis pa­de­monst­ruo­ti „skaid­rų“ kan­di­da­tų iš­rin­ki­mą, laik­raš­tis pra­ne­šė dar pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį. Jau ta­da vie­šo­jo­je erd­vė­je kal­bė­ta, kad su kon­ser­va­to­riais sie­ja­ma (pas­ta­rie­ji yra da­bar­ti­nė­je Ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je) Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė pa­var­go va­ži­nė­ti dirb­ti į Klai­pė­dą ir sie­kia grįž­ti dirb­ti ar­čiau na­mų – Pla­te­lių. Kal­bė­ta net, kad no­ri bū­ti Pla­te­lių se­niū­ne.
Tą­kart kal­bin­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius į klau­si­mą, ar tai tie­sa, sa­kė, kad jis ne­tu­ri to­kios in­for­ma­ci­jos, ir stebėjosi, iš kur žur­na­lis­tai trau­kia to­kias ži­nias. „Ar­ba pa­tys pre­ten­den­tai iš­si­pa­sa­ko­ja, ar­ba iš­si­gal­vo­ja­ma“, – ste­bė­jo­si laik­raš­čio in­for­ma­ci­ja M. Kau­nas.
Ir nors vie­nas iš Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ste­bė­jo­si laik­raš­čio tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, nie­ko nuo­sta­baus čia iš tik­rų­jų ne­bu­vo, ypač ver­ti­nant pas­ta­rų­jų die­nų įvy­kius, kai in­for­ma­ci­ja pa­si­tvir­ti­no. To­je pa­čio­je Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo kal­ba­ma, kad val­dan­tie­ji ieš­ko bū­dų, kaip be kon­kur­so Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rę per­kel­ti į Plun­gės mies­to se­niū­no pa­rei­gas. Ta­čiau įsta­ty­miš­kai to­kios ga­li­my­bės ne­bu­vo, tad nu­spręs­ta vis­gi or­ga­ni­zuo­ti kon­kur­są. O kaip pa­da­ry­ti kon­kur­są, kad lai­mė­tų rei­kia­mas kan­di­da­tas, va­rian­tų vi­sa­da bu­vo ir bus. Pa­pras­čiau­sias pa­vyz­dys – „skaid­ri“ Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įmo­nių „ne­pri­klau­so­mų“ val­dy­bų na­rių at­ran­ka, apie ku­rią laik­raš­tis ra­šė daug kar­tų.
Da­bar, kai pa­si­tvir­ti­no tai, dėl ko „Plun­gės ži­nios“ įspė­jo vi­suo­me­nę prieš pus­me­tį, be­lie­ka spė­lio­ti, ar pa­si­tvir­tins ir ki­ta vie­šo­jo­je erd­vė­je sklan­džiu­si in­for­ma­ci­ja, kad nau­ja­jai se­niū­nei Plun­gė – tik tar­pi­nė sto­te­lės. T. y. ar ji grei­tu lai­ku ne­taps Pla­te­lių se­niū­ne?
Ne pa­slap­tis, kad Pla­te­lių se­niū­nė Da­nu­tė Ra­po­la­vi­čie­nė yra pen­si­jo­je ir, re­dak­ci­jos ži­nio­mis, ji tik pus­me­tį dar ga­li dirb­ti šio­se pa­rei­go­se. O vie­šai jau kal­ba­ma, kad val­dan­tie­ji siū­lo se­niū­nei ap­leis­ti pa­rei­gas anks­čiau lai­ko…
Re­dak­ci­jos pa­pra­šy­tas at­sa­ky­ti į klau­si­mus apie tai, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas tvir­ti­no, kad „tei­sės ak­tai ne­nu­ma­to se­niū­nų per­kė­li­mo bū­dų, jie vi­sais at­ve­jais tu­ri bū­ti iš­rink­ti va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu bei Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mu, tad nė­ra ga­li­my­bės se­niū­no per­kel­ti iš vie­nos se­niū­ni­jos į ki­tą.“
Di­rek­to­rius taip pat pa­nei­gė, kad Pla­te­lių se­niū­nei bu­vo siū­lo­ma iš­ei­ti iš dar­bo ir kad bu­vo siū­ly­ta kom­pen­sa­ci­ja…
Vis­gi ar pa­si­tvir­tins vie­šo­jo­je erd­vė­je sklan­dan­ti in­for­ma­ci­ja, ar M. Kau­no žo­džiai – pa­ro­dys lai­kas.

G. Do­mar­ko kan­di­da­ta­vi­mas – ne­ti­kė­tu­mas val­dan­tie­siems

Jei D. Jur­ku­vie­nės ta­pi­mas Plun­gės mies­to se­niū­ne di­de­lės nuo­sta­bos ne­kė­lė, tai bu­vu­sio mies­to se­niū­no G. Do­mar­ko iš­rin­ki­mas Nau­so­džio se­niū­nu, re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, ta­po staig­me­na net pa­tiems val­dan­tie­siems. Bent tuo me­tu, kai ta­po ži­no­ma, kad jis pa­tei­kė do­ku­men­tus da­ly­vau­ti Nau­so­džio se­niū­no kon­kur­se (val­dan­tie­ji tai su­ži­no­jo li­kus sa­vai­tei iki kon­kur­so).
Ne pa­slap­tis, kad G. Do­mar­ko „at­si­kra­ty­ti“ la­biau­siai sie­kė da­bar­ti­nė­je val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je esan­tys ir sa­ve „ko­vo­to­jais su ko­rup­ci­ja Plun­gė­je ir jos nu­ga­lė­to­jais“ va­di­nan­tys bei jiems nuo­lan­kiai pa­tai­kau­jan­tys po­li­ti­kai.
G. Do­mar­kas kon­kur­so me­tu su­rin­ko dau­giau ba­lų už ant­ro­je vie­to­je li­ku­sį Plun­gės paš­to vir­ši­nin­ką Vik­to­rą Džiau­gį ir taip pa­sta­tė į ne­pa­to­gią pa­dė­tį Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių, ku­riam rei­kė­jo pa­si­rink­ti, ku­ris tu­rė­tų tap­ti Nau­so­džio se­niū­nu. Nors vie­šai kal­bė­ta, kad ant­ra­sis kan­di­da­tas taip pat sie­ja­mas su kon­ser­va­to­riais ir tu­rė­tų tap­ti se­niū­nu. M. Kau­nas ga­li­mai nu­ta­rė ne­ri­zi­kuo­ti ir ne­su­teik­ti pe­no kal­boms, kad ir šio se­niū­no iš­rin­ki­mas bu­vo nu­lem­tas iš anks­to. Tad net sa­viš­kių nuo­sta­bai Nau­so­džio se­niū­nu pa­si­rin­ko G. Do­mar­ką. O kaip pas­ta­ra­jam pa­vyks iš­si­lai­ky­ti pos­te ir kaip nau­ja­jai Plun­gės se­niū­nei D. Jur­ku­vie­nei sek­sis spręs­ti žmo­nių pro­ble­mas kon­flik­tų vie­to­se, ką anks­čiau da­rė bu­vęs se­niū­nas, pa­ro­dys lai­kas.

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: Kad Už­im­tu­mo tar­ny­bos Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė D. Jur­ku­vie­nė taps Plungės miesto seniūne – kalbėta dar praėjusių metų lapkritį, net nepaskelbus konkurso. Dabar tai pasitvirtino. O ar pasitvirtins kalbos, kad vėliau ji taps Platelių seniūne – parodys laikas.

Komentarai
Kiti straipsniai